WYZWANIA STRATEGICZNE REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI lskie Forum Innowacji

  • Slides: 6
Download presentation
WYZWANIA STRATEGICZNE REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI Śląskie Forum Innowacji 2011 Innowacyjny Śląsk

WYZWANIA STRATEGICZNE REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI Śląskie Forum Innowacji 2011 Innowacyjny Śląsk

Geneza wyzwań strategicznych innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego § Zmiany strukturalne zachodzące w regionach, szczególnie

Geneza wyzwań strategicznych innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego § Zmiany strukturalne zachodzące w regionach, szczególnie w regionach przemysłowych ukształtowanych na przełomie XIX i XX wieku, a szczególnie te z nich, które nazwać możemy zmianami społecznymi i ekonomicznymi, które manifestują się spadkiem konkurencyjności regionalnej i związanych z nimi skutkami demograficznymi, kulturowymi, edukacyjnymi, ekonomicznymi, środowiskowymi, przestrzennymi, itp. § Zmiany cywilizacyjne oczekiwane czy też kreowane (tworzone) przez grupy podmiotów regionalnych, które chcą i biorą aktywny udział w dynamizowaniu sfery dobrobytu społeczności regionalnej i rozwijaniu demokracji oraz wynikającego z niej porządku społecznego, tak w sferze tworzenia jak i redystrybucji dochodów oraz wynikających z nich korzyści.

Podstawowe procesy wyjaśniające dynamikę zmian w regionach § Globalizacja § Digitalizacja § Ekologizacja §

Podstawowe procesy wyjaśniające dynamikę zmian w regionach § Globalizacja § Digitalizacja § Ekologizacja § Adaptacyjność społeczna wynikająca z upowszechnienia uczestnictwa w procesach rynkowych § Zmniejszanie zużycia zasobów materialnych w tym energetycznych § Tworzenie wartości dodanej przez gospodarkę opartą na wiedzy § Wzrost kompetencji i umiejętności

Wyzwania strategiczne innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego § Zarządzanie ryzykiem w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Wyzwania strategiczne innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego § Zarządzanie ryzykiem w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw § Stymulowanie potencjału innowacyjnego grup kapitałowych i korporacji przemysłowych § Znoszenie asymetrii informacji w RSI; zarządzanie wiedzą w systemie wsparcia publicznego innowacji § Dyfuzja innowacji w sektorze usług publicznych § Rozwój infrastruktury gospodarki wiedzy § Kreowanie inteligentnych rynków dla technologii przyszłości § Kształtowanie kultury innowacyjnej Diagnoza stanu rozwoju regionu –„nierównowaga strukturalna” konfrontowana ze zmianami zachodzącymi w jego otoczeniu krajowym i międzynarodowym Analiza strategicznych wyborów alokacji zasobów i kapitałów regionalnych podejmowanych przez podmioty polityki rozwoju regionalnego różnych poziomów organizacji władzy publicznej

Struktura wizji strategicznej Uczestnicy zmian innowacyjnych województwa śląskiego Rdzenne wartości Tendencje kształtujące rozwój Innowacyjny

Struktura wizji strategicznej Uczestnicy zmian innowacyjnych województwa śląskiego Rdzenne wartości Tendencje kształtujące rozwój Innowacyjny regionu Priorytety Zasady strategiczne polityki innowacyjnej regionu Dziedziny interwencji publicznej Siły napędowe kształtujące mechanizm zmian innowacyjnych w regionie

Założenia do formułowania wizji RSI CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE OBRAZ PRZYSZŁOŚCI REGIONU OBRAZ PROCESOWY Kompetencje i

Założenia do formułowania wizji RSI CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE OBRAZ PRZYSZŁOŚCI REGIONU OBRAZ PROCESOWY Kompetencje i współdziałanie grup badawczych; System edukacji proinnowacyjnej. OBRAZ DZIEDZINOWY Inteligentne sieci dystrybucyjne; Digitalizacja sieci innowacyjnych i jednolity rynek cyfrowy; Gospodarka niskoemisyjna. SIŁY NAPĘDOWE KSZTAŁTUJĄCE MECHANIZMY ZMIAN INNOWACYJNYCH MECHANIZM WYBORU PUBLICZNEGO Dywersyfikacja, transfer i ograniczenie ryzyka finansowania działalności innowacyjnej; Uczestnictwo w sieci jako źródło powiększania zdolności innowacyjnej MSP; Akceleracja zmiany technologicznej świadczenia usług publicznych; Akceptacja zaawansowanych technologicznie standardów usług publicznych; Kreacja efektów demonstracyjnych; Sieciowanie uczestników procesów innowacyjnego świadczenia usług publicznych. MECHANIZM WYBORU RYNKOWEGO Absorpcja instrumentów finansowych wzmacniania zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw; Zakres i skala kooperacji MSP w sieciach wokół dużych przedsiębiorstw i w grupach kapitałowych; Uczenie się i przepływy wiedzy aplikacyjnej w sieciach; Rozwój kompetencji kreowania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach i instytucjach; Integracja wiedzy i informacji o rozwoju innowacji w regionie; Partnerstwa innowacyjne w środowiskach przedsiębiorczości; Innowacyjne strategie przedsiębiorstw; Nowe modele biznesowe i nowe modele zarządzania. CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POTENCJAŁ INNOWACYJNY REGIONU Finansowanie działalności innowacyjnej; Potencjał innowacyjny oraz zakres i skala działalności innowacyjnej dużych przedsiębiorstw; Kreacja nowych inwestycji infrastruktury gospodarki wiedzy oraz restrukturyzacja wykorzystania istniejącej infrastruktury.