www themegallery com Tit 49 NG VT Hot

  • Slides: 50
Download presentation
www. themegallery. com

www. themegallery. com

Tiết 49: ĐỘNG VẬT

Tiết 49: ĐỘNG VẬT

Hoạt động 1: Quan sát tranh và nhận xét 1. Kể tên các con

Hoạt động 1: Quan sát tranh và nhận xét 1. Kể tên các con vật trong hình?

www. themegallery. com

www. themegallery. com

Hoạt động 2 : Quan sát, thảo luận nhóm Q - Lựa chọn ,

Hoạt động 2 : Quan sát, thảo luận nhóm Q - Lựa chọn , tranh , ảnh hai con vật đã sưu tầm. - -Chỉ ra điểm khác nhau của hai con vật đó? www. themegallery. com

Báo cáo kết quả thảo luận www. themegallery. com

Báo cáo kết quả thảo luận www. themegallery. com

www. themegallery. com

www. themegallery. com

Hoạt động 2: Quan sát tranh và thảo luận nhóm - Các con vật

Hoạt động 2: Quan sát tranh và thảo luận nhóm - Các con vật có hình dạng, độ lớn, … khác nhau nhưng cơ thể của chúng. thường gồm ba phần: đầu, mình và cơ quan di chuyển.

Hoạt động 3: Thử làm họa sĩ Thực hành vẽ và tô màu một

Hoạt động 3: Thử làm họa sĩ Thực hành vẽ và tô màu một con vật mà em yêu thích rồi giới thiệu về con vật đó.

www. themegallery. com

www. themegallery. com

www. themegallery. com

www. themegallery. com

Đầu Mình Chân Hươu cao cổ www. themegallery. com

Đầu Mình Chân Hươu cao cổ www. themegallery. com

Đầu Mình Chân Con bò www. themegallery. com

Đầu Mình Chân Con bò www. themegallery. com

Đầu Cánh Mình Chân Con ong mật www. themegallery. com

Đầu Cánh Mình Chân Con ong mật www. themegallery. com

Đầu đuôi Mình vây www. themegallery. com

Đầu đuôi Mình vây www. themegallery. com

www. themegallery. com

www. themegallery. com

SƯ TỬ TÊ GIÁC ĐƯỜI ƯƠI L¹c ®µ www. themegallery. com

SƯ TỬ TÊ GIÁC ĐƯỜI ƯƠI L¹c ®µ www. themegallery. com

CHIM SẺ ĐẠI BÀNG BƯỚM BỒwww. themegallery. com C U

CHIM SẺ ĐẠI BÀNG BƯỚM BỒwww. themegallery. com C U

CÁ HEO CÁ RÔ CÁ VÀNG CON GIUN www. themegallery. com

CÁ HEO CÁ RÔ CÁ VÀNG CON GIUN www. themegallery. com

www. themegallery. com

www. themegallery. com

www. themegallery. com

www. themegallery. com

CHIM CÁNH CỤT www. themegallery. com

CHIM CÁNH CỤT www. themegallery. com

CÁ SẤU www. themegallery. com

CÁ SẤU www. themegallery. com

www. themegallery. com

www. themegallery. com

www. themegallery. com

www. themegallery. com

Na n săn bă n đô ng vâ t hoang da www. themegallery. com

Na n săn bă n đô ng vâ t hoang da www. themegallery. com

Na n săn bă n đô ng vâ t hoang da www. themegallery. com

Na n săn bă n đô ng vâ t hoang da www. themegallery. com

Na n săn bă n đô ng vâ t hoang da www. themegallery. com

Na n săn bă n đô ng vâ t hoang da www. themegallery. com

Na n săn bă n đô ng vâ t hoang da www. themegallery. com

Na n săn bă n đô ng vâ t hoang da www. themegallery. com

Na n săn bă n đô ng vâ t hoang da www. themegallery. com

Na n săn bă n đô ng vâ t hoang da www. themegallery. com

Ca c loa i đô ng vâ t quy hiê m co nguy cơ

Ca c loa i đô ng vâ t quy hiê m co nguy cơ tuyê t chu ng Linh trươ ng mă t đo www. themegallery. com

Ca c loa i đô ng vâ t quy hiê m co nguy cơ

Ca c loa i đô ng vâ t quy hiê m co nguy cơ tuyê t chu ng Ki nhông lu n www. themegallery. com

Ca c loa i đô ng vâ t quy hiê m co nguy cơ

Ca c loa i đô ng vâ t quy hiê m co nguy cơ tuyê t chu ng Ru a ti hon www. themegallery. com

Ca c loa i đô ng vâ t quy hiê m co nguy cơ

Ca c loa i đô ng vâ t quy hiê m co nguy cơ tuyê t chu ng Co c nhiê u ma u ơ Pê-ru www. themegallery. com

Ca c loa i đô ng vâ t quy hiê m co nguy cơ

Ca c loa i đô ng vâ t quy hiê m co nguy cơ tuyê t chu ng Ky lân A -râ p www. themegallery. com

Trong tự nhiên có rất nhiều loµi động vật. Chúng có hình dạng, độ

Trong tự nhiên có rất nhiều loµi động vật. Chúng có hình dạng, độ lớn…khác nhau. Cơ thể chúng thường gồm 3 phần: đầu, mình và cơ quan di chuyển. www. themegallery. com

Đố bạn con gì? Ai nhanh hơn? www. themegallery. com

Đố bạn con gì? Ai nhanh hơn? www. themegallery. com

Con gì lông mượt Đôi sừng cong Lúc ra cánh đồng Cày bừa rất

Con gì lông mượt Đôi sừng cong Lúc ra cánh đồng Cày bừa rất giỏi? ( Là con gì? ) Con trâu

Tôi có cái vòi dài, Hai to phe phẩy, Thường sống ở trong rừng.

Tôi có cái vòi dài, Hai to phe phẩy, Thường sống ở trong rừng. Đố bạn tôi là ai? www. themegallery. com

Bèn ch©n nh bèn cét nhµ Hai tai ve vÈy, hai ngµ tr¾ng phau

Bèn ch©n nh bèn cét nhµ Hai tai ve vÈy, hai ngµ tr¾ng phau Vßi dµi v¾t vÎo trªn ®Çu Trong rõng thÝch sèng víi nhau tõng ®µn Đố b¹n biÕt lµ con gì? Con voi

Con gì kêu meo Thích leo trèo Chân có vuốt Thích vồ chuột (

Con gì kêu meo Thích leo trèo Chân có vuốt Thích vồ chuột ( Là con gì? ) Con mèo

Tôi có hai mắt lồi, Cặp chân sau to khoẻ, Lặn ngụp trong ao

Tôi có hai mắt lồi, Cặp chân sau to khoẻ, Lặn ngụp trong ao hồ Và nhảy xa trên cạn. Đố bạn tôi là ai? www. themegallery. com

Con gì kêu cạc Có mỏ bẹt màu vàng Hai chân ngắn có màng

Con gì kêu cạc Có mỏ bẹt màu vàng Hai chân ngắn có màng Bước đi nghe lạch bạch ? ( Là con gì? ) Con vịt

Hai chân tôi có màng ¨n no rồi đẻ trứng Bơi lội trong ao

Hai chân tôi có màng ¨n no rồi đẻ trứng Bơi lội trong ao hồ. Đố bạn tôi là ai? www. themegallery. com

www. themegallery. com

www. themegallery. com