www satumare ro PRIMAR ECHIPA TEHNIC inndeplinirea i

  • Slides: 26
Download presentation
www. satu-mare. ro

www. satu-mare. ro

- PRIMAR: - ECHIPA TEHNICĂ: inîndeplinirea - i - -- ec. coordonarea asigurarea elaborarea

- PRIMAR: - ECHIPA TEHNICĂ: inîndeplinirea - i - -- ec. coordonarea asigurarea elaborarea Criste g. Iuliu ng. Domuţa Măgureanu Ramona Ilyesraportărilor programelor unei Nicoleta angajamentelor acţiunilor politici Lilianaşi lucrărilor locale anuale colaborare asumate deprivind de utilizare investiţii cuprin eficienţa organismele eficientă semnarea specifice energetică a energiei; energiei. din Pactului domeniului care la municipiul Primarilor clădiri; energetic; Satu pentru Mare face parte; combaterea efectelor schimbărilor climatice; Echipa de implementare a Planificării Energetice Locale: ATRIBUŢII:

 • HCL-uri Dispoziţii ale primarului pentru funcţionarea comisiei de eficienţă energetică. de aprobare

• HCL-uri Dispoziţii ale primarului pentru funcţionarea comisiei de eficienţă energetică. de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru 20 documentaţii privind aderarea Municipiului Satu Mare la organisme ce privind aprobarea Programului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru blocuri de aprobare a documentaţiilor elaborate în domeniu; cofinanţării pentru proiectele depuse în vederea multianual privind eficienţa tehnice privind implementarea măsurilor de eficientă energetică la unităţile de funcţionează în domeniu; energetică la blocurile de locuinţe; accesării fondurilor europene; locuinţe. învăţământ; Documente oficiale privind Implementarea Planificarea Energetică măsurilor la nivel planificate local : la nivel local :

ACŢIUNI ÎNTREPRINSE: - Lucrul cu cetăţenii şi părţile interesate; - Crearea unei baze de

ACŢIUNI ÎNTREPRINSE: - Lucrul cu cetăţenii şi părţile interesate; - Crearea unei baze de date cu consumurile energetice la clădirile publice. - Aderarea la Convenţia Primarilor (semnarea Pactului Primarilor). - Aderarea la - Întocmirea Strategiei energetice locale în două etape: - Management energetic; - Clădiri, - Transporturi; - Producţia locală de energie; - Planificarea teritoriului; - Achiziţiile publice de produse şi servicii; echipamente/instalaţii Clusterul Apelor Termale. şi industrii; 1. Planul municipal de acţiune în domeniul energiei; 2. Strategia energetică a municipiului şi monitorizarea evoluţiei Descrierea procesului de planificare energetică : sectorului energetic local. DOMENII STRATEGICE - propuse până în 2030:

 • Realizarea unei Declarații de Politică Energetică (ANGAJAMENT) care defineste POLITICA ENERGETICA a

• Realizarea unei Declarații de Politică Energetică (ANGAJAMENT) care defineste POLITICA ENERGETICA a municipiului şi reprezintă punctul de pornire al activităților de Management Energetic și de economisire de energie MANAGEMENT ENERGETIC în cadrul municipiului. • Realizare ”Masterplan privind îmbunătățirea eficienței energetice și a utilizării surselor de energie regenerabilă în clădirile publice din municipiul SATUMARE”. • Realizarea unui inventar al emisiilor de CO 2 la nivelul municipiului Satu-Mare. • Realizarea unui sistem informatic online ("cadastru energetic") cu baze de date privind încadrarea clădirilor în clase energetice și indici de consum energetic. Sistemul va permite culegerea consumurilor de energie în sectorul public și rezidenţial la nivel local. • Implementarea monitorizarii si telegestiunii pentru consumatorii și producătorii de energie aflați în administrarea autorităților publice (Smart Grid).

 • 1. Introducerea sistemelor de producere a energiilor alternative pentru CLĂDIRI, Clădiri, ECHIPAMENTE/INSTALAŢII

• 1. Introducerea sistemelor de producere a energiilor alternative pentru CLĂDIRI, Clădiri, ECHIPAMENTE/INSTALAŢII echipamente/instalaţii publice alimentarea clădirilor în care funcţionează instituţiile publice (ex. prin programul ”Casa verde” pentru instituţii publice). • Autoritățile publice la nivelul municipiului vor asigura eliberarea unui certificat de performanță energetică pentru clădirile în care o suprafață utilă totală de peste 500 m 2 este ocupată de o autoritate publică și care este vizitată în mod frecvent de public. La 9 iulie 2015, acest prag de 500 m 2 va fi redus la 250 m 2, . Certificatul de performanță energetică va fi afișat într-un loc unde să poată fi văzut de public. (conf. DIRECTIVEI 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor). • Autoritățile publice se asigură că după 31 decembrie 2018, clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice sunt clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. (conf. DIRECTIVEI 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor).

 • Creșterea eficienței energetice și reducerea consumului instalațiilor de 2. Utilităţi publice alimentare

• Creșterea eficienței energetice și reducerea consumului instalațiilor de 2. Utilităţi publice alimentare cu apă. • Reducerea consumului energetic în cadrul sistemelor de canalizare. • Creșterea eficienței și reducerea consumului prin utilizarea biogazului pentru cogenerare în instalațiilor de epurare a localităților. • Valorificarea energetică a deşeurilor menajere.

 • Înlocuirea corpurilor de iluminat public cu soluţii esc surse de iluminat cu

• Înlocuirea corpurilor de iluminat public cu soluţii esc surse de iluminat cu un 3. moderne care folos Iluminatul public consum redus de energie electrică (reducerea substanţială a cantităţii de energie convenţională utilizată pentru iluminatul public). • Introducerea sistemelor de producere a energiilor alternative pentru alimentarea sistemelor de iluminat public cu generatoare de energie neconvenţionale, de obicei panouri fotovoltaice (autonomiei îndelungate de funcţionare). • Promovarea parteneriatului public privat pentru iluminatul public prin care sistemele operationale de iluminat stradal sunt înlocuite cu aparate corespunzatoare standardelor moderne de iluminat și consum de energie scăzut.

 • 4. Continuarea programului Clădiri rezidenţiale multianual de creștere a eficienței energetice pentru

• 4. Continuarea programului Clădiri rezidenţiale multianual de creștere a eficienței energetice pentru clădirile multietajate și susținerea finanțării administrațiilor de proprietari conform O. U. G. 18/2009 sau O. U. G. 69/2010. • Autoritățile publice se asigură că până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (conf. DIRECTIVEI 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor). • Accelerarea procesului de executare a auditurilor energetice riguroase la clădirile rezidențiale, audituri certificate de organismele abilitate, urmate de măsuri de reducere a consumurilor energetice.

 • 5. Accelerarea procesului de executare a auditurilor energetice riguroase la Industriile şi

• 5. Accelerarea procesului de executare a auditurilor energetice riguroase la Industriile şi IMM-urile consumatorii industriali, audituri certificate de organismele abilitate, urmate de măsuri de reducere a consumurilor energetice. • Introducerea unor criterii de eficienta energetica privind aprobarea/autorizarea investitiilor din domeniul industrial; • Implementarea la nivelul industriei și companiilor a unui sistem de Management Energetic. Managementul energetic, aplicat într-o societate comercialã, are ca principal obiectiv asigurarea unui consum judicios și eficient al energiei, în scopul maximizării profitului prin minimizarea costurilor energetice, mărind în acest mod competitivitatea pe piață a societății.

 • Modernizarea flotei de autovehicule pentru transportul public prin utilizarea TRANSPORTURI 1. Transportul

• Modernizarea flotei de autovehicule pentru transportul public prin utilizarea TRANSPORTURI 1. Transportul public autovehiculelor cu motoare performante cu consum redus de carburanți și emisii poluante reduse. • Mărirea eficienței energetice a vehiculelor prin stabilirea de nivele minime de eficiență energetică în transporturi. • Eficientizarea traficului și parcărilor. • Utilizarea combustibililor gazoși și a biocarburanților în transporturi. Extinderea utilizării combustibililor alternativi în transportul public local. • Creșterea calității transportului în comun, în vederea utilizării acestuia în detrimentul transportului cu mașini particulare. • Extinderea transportului în comun prin noi trasee.

 • 2. Dotarea flotei de autovehicule pentru trasportul în comun cu vehicule hibride

• 2. Dotarea flotei de autovehicule pentru trasportul în comun cu vehicule hibride Transportul public –după 2017 sau electrice și stații de încărcare a bateriilor. • Dotarea flotei de autovehicule pentru trasportul în comun cu vehicule propulsate de hidrogen și stație de alimentare cu hidrogen.

 • Asigurarea de mijloace de transport în comun pentru salariați, asigurate de 3.

• Asigurarea de mijloace de transport în comun pentru salariați, asigurate de 3. Transportul privat şi comercial către societățile economice beneficiare. • Amenajarea și promovarea infrastructurii de ciclism (piste pentru bicilete, semaforizare, standuri de parcare bicilete, etc. ). • Licențe preferențiale pentru taxiuri cu consum redus de combustibil, cu motoare hibride sau electrice. • Utilizarea combustibililor gazoși și a biocarburanților în transporturi. Extinderea utilizării combustibililor alternativi în transporturi. • Asigurarea în infrastructura municipală a unor stații de încărcare a vehiculelor electrice și stații de alimentare cu hidrogen pentru promovarea vehiculelor propulsate electric/hidrogen. Aceste stații de alimentare pot fi dotate cu generatoare de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

 • 1. Utilizarea la maxim a posibilităţilor oferite de instrumentele financiare ale PRODUCŢIA

• 1. Utilizarea la maxim a posibilităţilor oferite de instrumentele financiare ale PRODUCŢIA Energii regenerabile LOCALĂ DE ENERGIE Comunităţii, în special fondurile structurale şi de coeziune şi sprijinul financiar pus la dispoziţie prin intermediul programelor de cooperare internaţională ale Comunităţii, pentru sprijinirea dezvoltării surselor de energie regenerabile. • Promovarea utilizării deșeurilor menajere și industriale la producerea de energie electrică și termică. • Promovarea utilizării biocombustibililor lichizi și a biogazului. • Promovarea tehnologiilor curate: tehnologii de captare și depozitare a CO 2 din gazele de ardere a cărbunelui, pilele de combustibil și utilizarea hidrogenului ca vector energetic. • Realizarea unor proiecte pilot privind alimentarea centralizată cu energie termică produse din surse regenerabile (ex. Biomasă, energie geotermală).

 • 2. Promovarea avantajelor intrării în vigoare a Legii nr. 220, prin care

• 2. Promovarea avantajelor intrării în vigoare a Legii nr. 220, prin care se Hidroelectric, Eolian, Fotovoltaic furnizează: Ø 3 Certificate Verzi pentru 1 MWh de energie hidroelectrică; Ø 2 Certificate Verzi pentru 1 MWh de energie electrică produsă prin utilizarea energiei eoliene; Ø 6 Certificate Verzi pentru 1 MWh de energie electrică produsă prin utilizarea energiei solare.

 • 3. Promovarea programului ”CASA VERDE” al Ministerului Mediului pentru Geotermal producerea căldurii

• 3. Promovarea programului ”CASA VERDE” al Ministerului Mediului pentru Geotermal producerea căldurii pe bază de energie geotermală. • Utilizarea energiei geotermale în sistemul de încălzire centrală în zonele cu potențial geotermal.

 • 4. Promovarea cogenerării de înaltă eficiență. Cogenerarea de căldură şi electricitate •

• 4. Promovarea cogenerării de înaltă eficiență. Cogenerarea de căldură şi electricitate • Identificarea și valorificarea potențialului municipal de cogenerare. • Creșterea gradului de valorificare, în condiții de eficiență economică, a resurselor energetice regenerabile pentru producția de energie electrică și termică, prin facilități în etapa investițională, inclusiv prin facilitarea accesului la rețeaua electrică.

 • 5. Elaborarea de studii şi scenarii pentru evaluarea impactului economic, Biomasă impactului

• 5. Elaborarea de studii şi scenarii pentru evaluarea impactului economic, Biomasă impactului asupra mediului şi sustenabilităţii resurselor de biomasă în cadrul politicii de promovare a utilizării biomasei, pe termen scurt şi lung. • Dezvoltarea disponibilității și utilizării resurselor de biomasă în scop energetic; • Promovarea avantajelor intrării în vigoare a Legii nr. 220, prin care se furnizează 3 Certificate Verzi pentru 1 MWh de energie electrică produsă prin utilizarea biomasei. • Promovarea programului ”CASA VERDE” al Ministerului Mediului pentru promovarea cu prioritate a producerii căldurii pe bază de biomasă prin folosirea de cazane moderne în clădiri rezidenţiale şi publice sau prin trecerea de la sisteme de încălzire pe bază de alte surse (gaz, termoficare prin utilizarea combustibililor fosili) la cele pe bază de biomasă.

 • Integrarea considerentelor de eficiență energetică în procesul de planificare PLANIFICAREA 1. Planificarea

• Integrarea considerentelor de eficiență energetică în procesul de planificare PLANIFICAREA 1. Planificarea urbană TERITORIULUI strategică urbanistică. Planurile urbanistice să ia în considerare măsurile menite să reducă energia şi emisiile de carbon. Planuri urbanistice să ia in considerare resursele de planificare a energiei. • Realizarea și publicarea pe site-urile administrațiilor locale a unor broșuri privind eficiență energetică în clădiri care să conțină măsuri de creștere a eficienței energetice și instalarea unor echipamente de producere a energiei din surse regenerabile adaptate la specificul zonei. • Emiterea sau condiționare autorizaţiilor de construire numai pentru proiectele rezidenţiale care demonstrează că folosesc tehnologii de maximizare a eficienței energetice și utilizează surse de energii regenerabile. • Introducerea unei grile de impozitare a cladirilor in functie de anumiti indici energetici de consum (cresterea eficienței energetice să conducă la scăderea impozitării).

 • Realizarea unui ”Cadru metodologic privind cerințele minime de performanță 2. Standarde pentru

• Realizarea unui ”Cadru metodologic privind cerințele minime de performanță 2. Standarde pentru renovări şi noi construcţii energetică a clădirilor și a elementelor acestora în municipiul Satu-Mare” pe care comisia de urbanism din cadrul consiliiului local să le impună odată cu eliberarea certificatelor de urbanism. • Elaborarea unui plan municipal pentru creșterea numărului de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Acest plan municipal poate include obiective diferențiate în funcție de categoriile clădirilor.

 • Includerea PUBLICE în proceduriile de achizi ţia de bunuri, ACHIZIŢII (PRODUSE, ţii

• Includerea PUBLICE în proceduriile de achizi ţia de bunuri, ACHIZIŢII (PRODUSE, ţii publice referitoare la achizi SERVICII) servicii si lucrări, a unor criterii economice de selectie a ofertanţilor cu privire la costurile ciclului de viață sau/și atingerea standardelor de eficiență energetică. • Includerea în proceduriile de achiziţii publice referitoare la achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări, a unor criterii economice de selecţie a ofertanţilor cu privire la gradul de utilizare a energiilor regenerabile sau/și măsurile avute în vedere pentru promovarea energiilor regenerabile.

 • Organizarea „Ziua energiei” INTERESATE în municipiului Satu-Mare. LUCRUL CU evenimentului CETĂŢENII ŞI

• Organizarea „Ziua energiei” INTERESATE în municipiului Satu-Mare. LUCRUL CU evenimentului CETĂŢENII ŞI PĂRŢILE • Autoritățile publice iau măsurile necesare pentru a informa proprietarii sau locatarii clădirilor sau ai unităților clădirilor în privința metodelor și practicilor care servesc la creșterea performanței energetice (certificatele de performanță energetică, rapoartele de inspecție, modalitățile rentabile de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor) și despre instrumentele financiare disponibile pentru îmbunătățirea performanței energetice. • Realizarea unui program municipal de educare energetică a populației în școli și mass-media pentru economisirea energiei, protecția mediului și utilizarea locală a unor resurse energetice regenerabile.

DESCRIERE A PROCESULUI ŞI A STADIULUI ACTUAL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTELE

DESCRIERE A PROCESULUI ŞI A STADIULUI ACTUAL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTELE DE PLANIFICARE ENERGETICĂ LOCALĂ: - În municipiul Satu Mare s-a renunţat la sistemul centralizat de distribuţie a - Au fost reabilitate total sau parţial 16 unităţi de învăţământ preuniversitar din - S-au obţinut finanţări şi au fost reabilitate termic blocuri de locuinţe prin - A fost realizat “Studiu de soluţii pentru valorificarea resurselor regenerabile de - Este în curs de elaborare “Strategia energetică locală”. municipiul Satu Mare. programul privind eficienţa energetică la blocurile de locuinţe derulat de energie din zona municipiului Satu Mare”. agentului termic, existând centrale individuale moderne atât la blocurile de MDRT, dar şi prin contribuţia individuală a asociaţiilor de proprietari. locuinţe cât şi la toate clădirile publice. Stadiul actual al implementării :

-- A fost depus spre finanţare proiectul “Utilizarea energiei geotermale pentru - A fost

-- A fost depus spre finanţare proiectul “Utilizarea energiei geotermale pentru - A fost depus spre finanţare proiectul - La nivel regional s-a deschis un nou depozit de deşeuri conform noilor - Întocmirea documentaţiei în vederea m Societatea furnizoare de servicii publice de gospodărire comunală S. C. “Alimentarea cu energie termică a zonei odernizării sistemului de iluminat public termoficarea de nord din municipiul Satu Mare” (proiect aflat în fază de evaluare-iniţiativă suandarde prin parteneriat public. APASERV Satu Mare S. A. A finalizat în anul 2009 lucrări de modernizare a UE, care în dotare staţie de selectare în vederea valorificării Spitalului Judeţean Satu Mare” (proiect aflat în fază de evaluare). privat, printr-un contract în sistem ESCO. privată). deşeurilor. În municipiul Satu Mare s-a implementat un sistem de colectare sistemelor tehnologice la staţii de pompare de ape uzate şi staţia de epurare. selectivă duală la care acces toată populaţia din municipiu. Pentru mărirea performanţelor energetice s-au instalat utilaje de ultimă generaţie(la staţia de epurare s-a instalat un cogenerator care în anul 2009 a adus un beneficiu de aproximativ 700 MWh). De asemenea 99% din populaţia municipiului are sistem de contorizare individual.

 • „REAMENAJAREA DE SPAŢII VERZI ŞI TERENURI DE JOACĂ ÎN CARTIERELE CARPAŢI I,

• „REAMENAJAREA DE SPAŢII VERZI ŞI TERENURI DE JOACĂ ÎN CARTIERELE CARPAŢI I, CARPAŢI II ŞI MICRO 17 DIN MUNICIPIUL SATU MARE” - program naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi; Proiecte şi îniţiative naţionale/europene din domeniul eficienţei energetice şi al protecţiei mediului în care a fost implicat municipiul: • „REABILITAREA ZONEI DE AGREMENT GRĂDINA ROMEI ÎN MUNICIPIUL SATU MARE” -programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi; • „DEZVOLTAREA PE SCARĂ LARGĂ A RELAŢIILOR DE COLABORARE DINTRE ORAŞELE ÎNFRĂŢITE NYÍREGYHÁZA ŞI SATU MARE” HURO/0801/120 - Program de Cooperare Transforntalieră Ungaria – România axat pe domeniul social şi energetic; • “COMPLEXUL DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER” –proiect prin care a fost reabilitată clădirea Băii Comunale din Grădina Romei.

Motto: “Evoluţia responsabilă - la nivel individual şi colectiv, la timpul prezent şi viitor

Motto: “Evoluţia responsabilă - la nivel individual şi colectiv, la timpul prezent şi viitor în acord cu capacităţile de reproducere ale naturii reprezintă cheia adaptabilităţii durabile” (P. Blandin) VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE !