Wspczesne kierunki polityki spoecznej 9 POLITYKA EDUKACYJNA Definicja

  • Slides: 11
Download presentation
Współczesne kierunki polityki społecznej 9. POLITYKA EDUKACYJNA

Współczesne kierunki polityki społecznej 9. POLITYKA EDUKACYJNA

Definicja Edukacja to spójny system kształcenia i wychowania obejmujący różne poziomy kształcenia w formach

Definicja Edukacja to spójny system kształcenia i wychowania obejmujący różne poziomy kształcenia w formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych. Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007 -2013 2

Problemy i wyzwania • • Słabo obejmuje dorosłych Niska jakość edukacji Pogłębiające się różnice

Problemy i wyzwania • • Słabo obejmuje dorosłych Niska jakość edukacji Pogłębiające się różnice między szkołami Transformacja systemowa niewystarczająco objęła edukację • Brak wyrównania szans edukacyjnych 3

The Programme for International Student Assessment (PISA) http: //www. oecd. org/pisa/ 4

The Programme for International Student Assessment (PISA) http: //www. oecd. org/pisa/ 4

PISA zadanie 6. poziomu Helena wybrała się rowerem nad rzekę oddaloną o 4 km.

PISA zadanie 6. poziomu Helena wybrała się rowerem nad rzekę oddaloną o 4 km. Zajęło jej to 9 minut. Wróciła do domu krótszą drogą liczącą sobie 3 km. Zajęło jej to tylko 6 minut. Jaka była średnia prędkość Heleny na trasie do rzeki i z powrotem? 5

Uzasadnienie zadania • Poziom pytania • Kategoria pytania – – Na Poziomie 6. uczniowie

Uzasadnienie zadania • Poziom pytania • Kategoria pytania – – Na Poziomie 6. uczniowie potrafią konceptualizować, generalizować i wykorzystywać informację opartą na ich badaniach i modelowaniu skomplikowanych sytuacji problemowych. Oni mogą łączyć różne źródła informacji i wyobrażenie o sytuacji i w sposób elastyczny dokonywać ich wzajemnych translacji. Na tym poziomie uczniowie są zdolni do zaawansowanego myślenia i wnioskowania matematycznego. Ci uczniowie są w stanie wykorzystać swoją przenikliwość i zrozumienie razem z umiejętnością przeprowadzenia symbolicznych i formalnych operacji matematycznych i równań do rozwoju nowych podejść i strategii radzenia sobie z nową sytuacją. Na tym poziomie uczeń jest w stanie formułować i dokładnie przekazywać swoje działania i refleksje odnośnie swoich odkryć, interpretacji, argumentów i tego, na ile one pasują do przedmiotowej sytuacji. Pytanie zalicza się do kategorii zmiany i wzajemnych relacji. Naturalne i wymyślone światy wykazują wielość tymczasowych i stałych relacji między obiektami i okolicznościami, kiedy zmiany następują wewnątrz systemów wzajemnie powiązanych obiektów albo w sytuacjach, kiedy elementy wpływają na siebie nawzajem. W wielu przypadkach takie zmiany następują z biegiem czasu, są także przypadki, kiedy zmiany w jednym obiekcie lub ilości są związane ze zmianami w innych. Niektóre z tych sytuacji obejmują zmiany dyskrecjonalne, inne zaś zmiany ciągłe. Niektóre powiązania mają charakter stały, inaczej mówiąc niezmienny. Lepsze zorientowanie się w zmianach i wzajemnych relacjach wymaga zrozumienia podstawowych typów zmiany i ustalenia, kiedy ona następuje co pozwoli na dobór właściwego modelu matematycznego, który da możliwość opisać i przewidzieć zmianę. Z matematycznego punktu widzenia oznacza to modelowanie zmiany i wzajemnych relacji za pomocą odpowiednich funkcji i równań, a także procesy tworzenia, interpretacji i tłumaczenia symbolicznych i graficznych reprezentacji wzajemnych relacji. 6

PISA - umiejętności http: //www. oecd. org/pisa/testquestions/question 1/ 7

PISA - umiejętności http: //www. oecd. org/pisa/testquestions/question 1/ 7

Cele reformy oświaty • wyrównywanie szans edukacyjnych • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej • dostosowanie

Cele reformy oświaty • wyrównywanie szans edukacyjnych • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej • dostosowanie treści i sposobów nauczania do możliwości i wymogów • poprawa efektywności zarządzania • poprawa efektywności 8

Reforma systemu edukacji 1999 9

Reforma systemu edukacji 1999 9

Reforma systemu edukacji 1999 -2016 10

Reforma systemu edukacji 1999 -2016 10

Cele reformy szkolnictwa wyższego • usprawnienie zarządzania szkół wyższych • wprowadzenie zmian w systemie

Cele reformy szkolnictwa wyższego • usprawnienie zarządzania szkół wyższych • wprowadzenie zmian w systemie finansowania • podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod kształcenia • zwiększenie współpracy między szkołami wyższymi a gospodarką • kształcenie ustawiczne • budowa Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego 11