Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE w

  • Slides: 64
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 8. 6 Regionalnego Programu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 8. 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 Konkurs nr RPZP. 08. 06. 00 -IP. 02 -32 -K 23/17 Szczecin, dnia 19 kwietnia 2017 r. www. wup. pl/r po

Oś priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8. 6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Oś priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8. 6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. www. wup. pl/r po

Poziom dofinansowania projektów LIMIT WARTOŚĆ Alokacja na konkurs 13 500 000, 00 zł Wsparcie

Poziom dofinansowania projektów LIMIT WARTOŚĆ Alokacja na konkurs 13 500 000, 00 zł Wsparcie finansowe EFS 12 750 000, 00 zł Wkład własny Wnioskodawcy Minimalnie 10% wartości projektu Dofinansowanie ze środków UE Maksymalnie 85% wartości projektu Dofinansowanie z budżetu państwa Maksymalnie 5% wartości projektu www. wup. pl/r po

Ocena www. wup. pl/r po

Ocena www. wup. pl/r po

Ocena wniosków w ramach konkursu • Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej nie powinien przekroczyć

Ocena wniosków w ramach konkursu • Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 90 dni; • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – do 4 września 2017 r. • W wyjątkowych przypadkach ocena może zostać wydłużona o kolejne 90 dni; FAZA II OCENA STRATEGICZNA www. wup. pl/r po

Skuteczne złożenie wniosku Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI 2014 w terminie naboru projektów tj. od 08. 05. 2017 r. do 05. 06. 2017 r. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy wygenerowany z systemu LSI 2014: • najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 08. 06. 2017 r. • dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do WUP w Szczecinie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70 -383 Szczecin, pok. 006 w kancelarii urzędu z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, Konkurs nr RPZP. 08. 06. 00 -IP. 02 -32 -K 23/17 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 7: 30 – 15: 30. www. wup. pl/r po

LSI 2014, czyli Lokalny System Informatyczny 2014 LSI 2014, czyli system, w którym należy

LSI 2014, czyli Lokalny System Informatyczny 2014 LSI 2014, czyli system, w którym należy wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu znajduje się pod adresem: www. beneficjent 2014. wzp. pl. Aktualną Instrukcję użytkownika Serwisu Beneficjenta LSI 2014 (wersja 1. 25) znaleźć można pod adresem: http: //www. rpo. wzp. pl/sites/default/files/instrukcja_uzytkownika_lsi 2014 -serwis_beneficjenta_1_25. pdf. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014 -2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zawsze najbardziej aktualna dla danego naboru) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami zamieszczona jest pod adresem: http: //www. rpo. wzp. pl/node/1027. Przeglądarki internetowe, rekomendowane do obsługi LSI 2014 to Mozilla Firefox oraz Internet Explorer. www. wup. pl/r po

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy Dane oznaczone na slajdzie kolorem niebieskim generowane są automatycznie.

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy Dane oznaczone na slajdzie kolorem niebieskim generowane są automatycznie. Wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez osobę wskazaną we wniosku jako reprezentującą Wnioskodawcę i ew. Partnera/ów. Dane w tej tabeli wypełniane są przez pracowników IOK. Pieczęć Wnioskodawcy i ew. Partnera/ów nie jest wymagana, ale może zostać zamieszczona. www. wup. pl/r po

Najczęściej popełniane błędy formalne 1. Brak podpisów wszystkich upoważnionych osób na pisemnym wniosku o

Najczęściej popełniane błędy formalne 1. Brak podpisów wszystkich upoważnionych osób na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; 2. Różne sumy kontrolne na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy i elektronicznej wersji wniosku; 3. Podpisy niewłaściwych osób na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy (innych niż wymienione we wniosku o dofinansowanie); 4. Nieczytelne podpisy na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; 5. Brak pełnych danych adresowych / niewłaściwe dane adresowe; 6. Brak załącznika Informacja na temat składu osobowego spółki cywilnej (jeśli dotyczy). Uwaga! W razie stwierdzenia braków formalnych WUP wzywa Wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Uwaga! W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. www. wup. pl/r po

Ważne informacje! • WUP ma możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i/lub

Ważne informacje! • WUP ma możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i/lub wyjaśnienia niejasnych kwestii na każdym etapie oceny; • Prośba taka ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie treści wniosku; • Ewentualne zmiany treści wniosku w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do modyfikacji przedmiotu i przebiegu realizacji projektu; • Wnioskodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni liczonych od następnego dnia po doręczeniu wezwania; • Wezwanie może zostać przesłane także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie. www. wup. pl/r po

Kryteria dopuszczalności www. wup. pl/r po

Kryteria dopuszczalności www. wup. pl/r po

1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą

1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie. - Projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO WZ 2014 -2020 oraz Określenie adekwatnych wskaźników (odpowiednich do realizowanych form wsparcia) koresponduje ze wskaźnikami dla danego ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014 -2020 (SOOP) dotyczących planowanych typów projektu/operacji. Działania/typu projektu. Aby wniosek nie został odrzucony, należy wskazać co najmniej jeden adekwatny wskaźnik, określony w SOOP RPO WZ. www. wup. pl/r po

2. Zgodność z typem projektu Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Projekt

2. Zgodność z typem projektu Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym w Regulaminie konkursu oraz uwarunkowaniami wynikającymi z zapisów SOOP RPO WZ 2014 -2020 dla danego typu projektów. - Opis projektu wskazuje na zgodność ze wskazanym przez Beneficjenta typem projektu, grupą docelową. - Charakter przewidywanych działań, wskaźniki produktu i rezultatu, wydatki kwalifikowalne dają pewność, że mamy do czynienia z typem projektu zaplanowanym do wsparcia w ramach Działania 8. 6. Wskazówki Jasne wskazanie na realizowany typ projektu oraz objętą wsparciem grupę docelową, czego odzwierciedleniem będą odpowiednio założone do realizacji działania i wskaźniki. Wniosek musi być również zgodny z przypisami i innymi uwarunkowaniami wynikającymi z SOOP RPO WZ 2014 -2020. W ramach niniejszego konkursu możliwa jest jedynie realizacja działań wskazanych w lit. i - l typu 1 projektu www. wup. pl/r po

3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki

3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Projekt (jeśli dotyczy) jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Z uwagi na specyfikę grupy docelowej ramach przedmiotowego konkursu nie przewiduje się realizacji projektów zawierających elementy pomocy publicznej/pomocy de minimis, choć w niektórych sytuacjach ta może wystąpić. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 -2020. - Projekt jest zgodny z regułami pomocy Wszystkie wydatki objęte pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis powinny zostać odpowiednio oznaczone we proj. publicznej i/lub pomocy de minimis. Oświadczenie Beneficjenta dot. poziomu otrzymanej pomocy de minimis (na dzień publikacji wniosku) – zostanie zweryfikowana w systemie udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP. Weryfikacja występowania pomocy publicznej dotyczy tylko I poziomu jej występowania, a więc sytuacji, kiedy to Wnioskodawca byłby jednocześnie beneficjentem (bezpośrednim odbiorcą) pomocy publicznej. W przypadku zaznaczenia przez Wnioskodawcę odpowiedzi wskazującej, iż pomoc publiczna/de minimis nie występuje (tzn. Wnioskodawca nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej/de minimis), automatycznie uruchamiany jest test pomocy publicznej mający potwierdzić ten stan (pole A. 12). www. wup. pl/r po

4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Projekt jest

4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Projekt jest zgodny z: 1. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum, 2. właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: • zrównoważonego rozwoju, • promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym. in. koniecznością stosowania zasady uniwersalnego projektowania. - Projekt zakłada dostępność dla jak najszerszego grona odbiorców, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Wskazówki Zachowanie zgodności z: • zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum); • zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (m. in. zasada uniwersalnego projektowania); • koncepcją zrównoważonego rozwoju (RPO WZ, sekcja 11. Zasady horyzontalne, a także wskazówki z Regulamin konkursu). Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014 -2020 (wraz z załącznikami). Poradniki dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania: • JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014 -2020. • REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI www. wup. pl/r po

5. Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Beneficjent oraz Partner/rzy

5. Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. , o finansach publicznych. - Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) zgodnie z SOOP RPO WZ 20142020 jest/są podmiotem/ami uprawnionym/i do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typu/ów projektu, w którym/ch ogłoszony został konkurs. Wskazówki Zapewnienie, że Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Weryfikacja odbywa się na podstawie oświadczenia w treści wniosku w części I. Beneficjent oraz Partner/rzy może ubiegać się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego w konkursie typu projektu. Zapisy we wniosku potwierdzające kryterium muszą być jednoznaczne i niepozostawiające wątpliwości. www. wup. pl/r po

6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Projekt,

6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Projekt, w którym łączna wartość środków publicznych nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100. 000 EUR[1], jest rozliczany jedną z uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków… oraz określoną w Regulaminie konkursu. - Koszty pośrednie rozliczane są w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. . . Wskazówki Konieczność rozliczania projektu wyłącznie kwotami ryczałtowymi w przypadku, w którym łączna wartość środków publicznych (dofinansowania z EFS, z budżetu państwa oraz wkładu własnego publicznego, np. pochodzącego ze środków JST, PFRON) w projekcie nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR; Konieczność rozliczania kosztów pośrednich wyłącznie w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020. Do 100 000 EUR wkładu publicznego = projekt rozliczany ryczałtowo. Powyżej 100 000 EUR wkładu publicznego = projekt rozliczany na zasadzie rzeczywiście poniesionych wydatków. Koszty pośrednie rozliczane wyłącznie w oparciu o odpowiadające stawki ryczałtowe (właściwy % wskazany w Regulaminie konkursu punkt 5. 1. 5. 5). http: //ec. europa. eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en. cfm www. wup. pl/r po

Kwoty ryczałtowe • Kwota ryczałtowa - kwota zadania wyliczona w oparciu o przedstawioną we

Kwoty ryczałtowe • Kwota ryczałtowa - kwota zadania wyliczona w oparciu o przedstawioną we wniosku (w części G 9) metodologię wyliczenia kwoty zgodnie z zapisami punktu 5 podrozdziału 6. 6. 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków… (metodologia wyliczenia wskaźników zapisana jest w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 -2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) tzn. kwoty podane we wniosku należy oszacować na podstawie metodologii np. na podstawie rzetelnych, historycznych danych Wnioskodawcy. • Wnioskodawca w karcie wydatków podaje wskaźnik/wskaźniki produktu i/lub rezultatu oraz dokumenty potwierdzające ich osiągnięcie, na podstawie których weryfikowane będą założone do osiągnięcia zadania oraz zostanie dokonane rozliczenie projektu. Co ważne, kwoty ryczałtowe mogą być rozliczane na podstawie wskaźników opisanych w części E, jeśli są odpowiednie. • Określone przez wnioskodawcę i zaakceptowane przez KOP wskaźniki realizacji zadań wyszczególnione są w Umowie o dofinansowanie projektu. www. wup. pl/r po

Kwoty ryczałtowe • W przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu czy

Kwoty ryczałtowe • W przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie, a wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte. • IP RPO będąca stroną umowy może weryfikować realizację działań i osiągnięcie wskaźników produktu lub rezultatu w ramach projektu podczas kontroli na miejscu lub wizyty monitoringowej. • W zakresie nieuregulowanym stosuje się zapisy podrozdziału 6. 6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020. www. wup. pl/r po

Przykładowe wydatki oraz wskaźniki dla rozliczenia kwoty ryczałtowej Nazwa zadania: Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla

Przykładowe wydatki oraz wskaźniki dla rozliczenia kwoty ryczałtowej Nazwa zadania: Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 30 uczestników projektu Nazwa wydatku 1: Sporządzenie indywidualnych diagnoz dla 30 uczestników. Nazwa wskaźnika 1: Liczba przeprowadzonych diagnoz w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pomiar dokonany przez koordynatora projektu na podstawie kopii sporządzonych diagnoz, po zakończeniu zadania. Nazwa wydatku 3: Wynagrodzenie doradcy edukacyjno-zawodowego. Nazwa wskaźnika 3: Liczba przeprowadzonych godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pomiar dokonany przez koordynatora projektu na podstawie kart konsultacyjnych oraz podpisanych przez uczestników list obecności, po zakończeniu każdego miesiąca doradztwa. Nazwa wydatku 2: Wynajem gabinetu do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego (30 os. x 12 godz. ). Nazwa wydatku 4: Materiały szkoleniowe dla uczestników projektu (karty pracy, materiały piśmiennicze, notatniki, materiały informacyjnoedukacyjne x 30 kpl. ). Nazwa wskaźnika 2: Liczba godzin wynajmu gabinetu. Pomiar dokonany przez koordynatora projektu na podstawie harmonogramu indywidualnego doradztwa oraz podpisanych przez uczestników list obecności, po zakończeniu każdego miesiąca doradztwa. Nazwa wskaźnika 4: Liczba kompletów materiałów szkoleniowych wydanych uczestnikom projektu. Pomiar dokonany przez koordynatora projektu na podstawie oświadczenia uczestników o odbiorze materiałów szkoleniowych oraz dokumentacji fotograficznej zakupionych materiałów. www. wup. pl/r po

Kwoty ryczałtowe Przykładowe dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadań to: • lista obecności uczestników/uczestniczek

Kwoty ryczałtowe Przykładowe dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadań to: • lista obecności uczestników/uczestniczek projektu na szkoleniu / spotkaniu lub innej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu; • dzienniki zajęć prowadzonych w projekcie; • dokumentacja zdjęciowa; • analizy i raporty wytworzone w ramach projektu; • certyfikaty. www. wup. pl/r po

Koszty pośrednie zgodnie z nowymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Koszty pośrednie w EFS

Koszty pośrednie zgodnie z nowymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: • 25% - projekty o wartości do 830 tys. zł włącznie; • 20% - projekty o wartości powyżej 830 tys. zł do 1 740 tys. zł włącznie; • 15% - projekty o wartości powyżej 1 740 tys. zł do 4 550 tys. zł włącznie; • 10% - projekty o wartości powyżej 4 550 tys. zł. Uwaga! Generator wniosków o przyznanie dofinansowania, w oparciu o wartość kosztów bezpośrednich, automatycznie wylicza kwotę przeznaczoną na koszty pośrednie. Rekomendujemy jednak weryfikację wyliczonej kwoty. www. wup. pl/r po

7. Poprawność wypełnienia wniosku Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Wypełnienie wniosku w języku polskim.

7. Poprawność wypełnienia wniosku Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Wypełnienie wniosku w języku polskim. - Wniosek został wypełniony w języku Wniosek napisany w sposób zrozumiały i czytelny. polskim. Nieużywanie skrótów, które nie są ogólnie przyjęte w języku polskim. www. wup. pl/r po

8. Wymogi organizacyjne Pytania z listy sprawdzającej - Beneficjent od co najmniej 1 roku

8. Wymogi organizacyjne Pytania z listy sprawdzającej - Beneficjent od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego. - Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu (Typ projektu 1 - l). Wskazówki Projektodawca we wniosku musi jasno zadeklarować, iż od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wnioskodawca zobowiązany jest także zadeklarować, iż w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu oraz gdzie uczestnik projektu będzie miał możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Brak zapisów odnoszących się do warunków określonych w treści kryterium spowoduje odrzucenie wniosku. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 1. Projekt skierowany do osób dorosłych w wieku powyżej 18 roku

9. Zgodność wsparcia 1. Projekt skierowany do osób dorosłych w wieku powyżej 18 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (tj. osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki - Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób dorosłych w wieku powyżej 18 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (tj. osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). We wniosku należy wskazać zapis, że osoby objęte wsparciem, są to osoby dorosłe (powyżej 18. roju życia) zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, pracujące, uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. (Typ projektu 1 i-l). Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować, czy opis grupy docelowej jednoznacznie wskazuje, iż grupa docelowa pochodzi z obszaru województwa zachodniopomorskiego? Należy również zweryfikować, czy literalnie wskazano, iż są to osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 2. Beneficjent wniesie wkład własny w wysokości nie mniejszej niż określona

9. Zgodność wsparcia 2. Beneficjent wniesie wkład własny w wysokości nie mniejszej niż określona w SOOP RPO WZ 2014 -2020 Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków - Beneficjent wniesie wkład własny w wysokości kwalifikowanych projektu wynosi 10 % wartości projektu. nie mniejszej niż określona w Szczegółowym Wysokość wkładu musi jednoznacznie wynikać z budżetu projektu Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować, czy z budżetu Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. projektu jasno wynika, iż wartość wkładu własnego jest na poziomie minimum 10% (Typ projektu 1 i-l) wartości projektu? www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 3. Minimum 80% uczestników, w wyniku udziału w projekcie, uzyska kwalifikacje

9. Zgodność wsparcia 3. Minimum 80% uczestników, w wyniku udziału w projekcie, uzyska kwalifikacje Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Projektodawca powinien zabezpieczyć w taki sposób realizacje działań Minimum 80% uczestników, w wyniku udziału projektowych oraz zaplanować środki naprawcze by odsetek osób, które przeszły w projekcie, uzyska kwalifikacje potwierdzone całą ścieżkę wsparcia i otrzymały certyfikat nie był niższy niż 80 %. dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować czy z treści realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - wniosku jednoznacznie wynika, że dla minimum 80% uczestników projektu zaplanowano działania prowadzące do uzyskania kwalifikacji, tj. czy wskazano, że 2020. zdobyta przez uczestników szkolenia wiedza zostanie poddana ocenie, walidacji (Typ projektu 1 i-l). i certyfikacji dokonanej przez instytucję uprawnioną do wydawania dokumentów, rozpoznawalnych i uznawanych powszechnie w danym środowisku zawodowym, sektorze lub branży. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 4. Działania projektowe są oparte o współpracę szkół lub placówek systemu

9. Zgodność wsparcia 4. Działania projektowe są oparte o współpracę szkół lub placówek systemu oświaty z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Pytania z listy sprawdzającej Działania projektowe są oparte o współpracę szkół lub placówek systemu oświaty z podmiotami otoczenia społecznogospodarczego (m. in. przedsiębiorcami, instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, pracodawcami, instytucjami rynku pracy). (Typ projektu 1 i-l) Wskazówki Wnioskodawca w treści wniosku winien wskazać podmioty, z którymi planuje wspólnie realizować działania projektowe, przy czym nawiązanie współpracy nie musi wiązać się z formalnym zawiązaniem partnerstwa. Nie ma konieczności wskazywania „z nazwy” konkretnych podmiotów, natomiast należy wskazać w jakiej branży, w jakiej dziedzinie gospodarki funkcjonują te podmioty, aby możliwe było zweryfikowanie zakresu współpracy z realizacją działań projektowych. Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien czy przedmiotowe informacje są wskazane w treści wniosku zweryfikować, www. wup. pl/r po

Kryteria wykonalności www. wup. pl/r po

Kryteria wykonalności www. wup. pl/r po

1. Zgodność prawna Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki - Projekt jest zgodny z prawodawstwem

1. Zgodność prawna Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki - Projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym przepisami Działania w projekcie należy zaplanować zgodnie z prawodawstwem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wspólnotowym i krajowym, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oraz ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z póź. zm. www. wup. pl/r po

2. Zdolność organizacyjno-operacyjna Pytania z listy sprawdzającej - Beneficjent gwarantuje zdolność organizacyjną do realizacji

2. Zdolność organizacyjno-operacyjna Pytania z listy sprawdzającej - Beneficjent gwarantuje zdolność organizacyjną do realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku. - Beneficjent dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć. - Beneficjent zapewni do realizacji projektu odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, zarówno do jego obsługi jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych. - Beneficjent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym Wskazówki Należy jasno wskazać posiadanie przez Wnioskodawcę odpowiednich zasobów: organizacyjnych (np. możliwości realizacji projektu w takim a nie innym wymiarze), kadrowych (odpowiednie kwalifikacje), technicznych (m. in. zaplecze techniczne, lokalowe), a także posiadanie doświadczenia w prowadzeniu podobnych działań, we wsparciu podobnej grupy docelowej w regionie oraz wskazanie metod zarządzania projektem (tak, aby było sprawne i efektywne, ze szczególnym uwzględnieniem roli ew. partnera). Jeżeli w projekcie występuje partner, to należy opisać także jego potencjału. www. wup. pl/r po

3. Zdolność finansowa Pytania z listy sprawdzającej - Kondycja finansowa Beneficjenta gwarantuje osiągnięcie deklarowanych

3. Zdolność finansowa Pytania z listy sprawdzającej - Kondycja finansowa Beneficjenta gwarantuje osiągnięcie deklarowanych produktów lub rezultatów, zgodnie z deklarowanym planem finansowym i w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie. - Beneficjent oraz Partner/rzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie, w którym wydatki są najwyższe. - W przypadku Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych i/ lub w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie gdzie Beneficjentem – Liderem jest podmiot będący jednostką sektora finansów publicznych kryterium zostaje automatycznie uznane za spełnione. Wskazówki Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta, gwarantującej płynność finansową oraz możliwość wniesienia wkładu własnego. Kryterium jest weryfikowane stosownie do wariantu realizacji projektu, tj: I – projekt jest realizowany samodzielnie przez JSFP; II - projekt jest realizowany samodzielnie przez podmiot niebędący JSFP; III – projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotami niebędącymi JSFP; IV - projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotami niebędącymi JSFP oraz podmiotami będącymi JSFP www. wup. pl/r po

4. Celowość partnerstwa Pytania z listy sprawdzającej - Projekt spełnia wymogi utworzenia partnerstwa zgodnie

4. Celowość partnerstwa Pytania z listy sprawdzającej - Projekt spełnia wymogi utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020. - W celu wspólnej realizacji projektu, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Wskazówki Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). Przy wyborze partnera JSFP musi spełnić wymogi art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020, a co za tym idzie wymogi PZP. Informacja o tym musi pojawić się w treści wniosku. W przypadku projektu partnerskiego to Wnioskodawca (lider partnerstwa) bierze na siebie zobowiązania związane z prawidłową realizacją projektu. Niedopuszczalne jest zawarcie partnerstwa przez podmiot z własną jednostką organizacyjną. www. wup. pl/r po

Kryteria jakości www. wup. pl/r po

Kryteria jakości www. wup. pl/r po

KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Projekt jest spójny merytorycznie w zakresie wskazanego opisu

KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Projekt jest spójny merytorycznie w zakresie wskazanego opisu grupy docelowej, trafności doboru zadań, harmonogramu zadań, wskaźników planowanych do Skala punktów : 1 - 5; osiągnięcia, szacowanego budżetu projektu oraz przyczynia się do osiągnięcia celów waga: 6 RPO WZ 2014 -2020, a także jest odpowiedzią na diagnozę i postawione problemy. Oceniana będzie również sama diagnoza oraz opis zaproponowanych zadań 2. Skuteczność/ Efektywność Skuteczność zaproponowanych działań (wpływ na grupę docelową), spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku, szacowanym budżetem oraz rodzajem działań, będących głównym przedmiotem konkursu. Stopień w jakim projekt przyczyni się do osiągnięcia zakładanych rezultatów w ramach zaplanowanych kosztów. Ocenianie podlegać będzie sposób działań podejmowanych w projekcie oraz ich wpływ na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. Relacja nakład/rezultat. 3. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (w tym także zasada równości szans i niedyskryminacji), niwelowanie barier udziału w projekcie. Skala punktów: 1 -5; 4. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych. Skala punktów: 1 -5; waga: 6 waga: 2 www. wup. pl/r po

Kryteria premiujące www. wup. pl/r po

Kryteria premiujące www. wup. pl/r po

1. Projekt obejmuje wyłącznie działania określone w typie projektu 1 i, tj. programy walidacji

1. Projekt obejmuje wyłącznie działania określone w typie projektu 1 i, tj. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie. (Typ projektu 1 i) Wskazówki Premiowane są projekty, ukierunkowane na przygotowanie do wykonywania zawodu oraz wpływające na podnoszenie kwalifikacji poprzez uzyskiwanie konkretnych uprawnień np. poprzez uzyskanie tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie. Liczba punktów 10 Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować, czy w treści wniosku o dofinansowanie wskazano nazwę kryterium oraz uzasadnienie dla jego spełnienia. www. wup. pl/r po

2. Projekt obejmuje działania w zakresie obszarów działalności gospodarczej uwzględnionych w: - Regionalnych Specjalizacjach

2. Projekt obejmuje działania w zakresie obszarów działalności gospodarczej uwzględnionych w: - Regionalnych Specjalizacjach Województwa Zachodniopomorskiego, wskazanych w regulaminie konkursu – 10 pkt albo - Inteligentnych Specjalizacjach Województwa Zachodniopomorskiego, wskazanych w regulaminie konkursu – 20 pkt (Typ projektu 1 i - l) Wskazówki Premiowane będą projekty, które w ramach przewidzianych do realizacji działań obejmować będą swym zakresem: Regionalne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego tj. : 1. biogospodarka, 2. działalność morska i logistyka, 3. przemysł metalowo-maszynowy, 4. usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne), 5. turystyka i zdrowie. lub Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego tj. : 1. Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, 2. Zaawansowane wyroby metalowe, 3. Produkty drzewno-meblarskie, 4. Opakowania przyjazne środowisku, 5. Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, 6. Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, 7. Multimodalny transport i logistyka, 8. Produkty oparte na technologiach informacyjnych. Liczba punktów 10 lub 20 Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować, czy w treści wniosku o dofinansowanie wskazano nazwę kryterium oraz uzasadnienie dla jego spełnienia. www. wup. pl/r po

3. Udział osób z niepełnosprawnościami w projekcie wyniesie przynajmniej 10 % ogółu uczestników. (Typ

3. Udział osób z niepełnosprawnościami w projekcie wyniesie przynajmniej 10 % ogółu uczestników. (Typ projektu 1 i - l) Wskazówki Liczba punktów Premiowane będą projekty, skierowane w szczególności do osób z niepełnosprawnościami. Za osoby niepełnosprawne należy przyjąć osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 5 Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować, czy w treści wniosku o dofinansowanie wskazano nazwę kryterium oraz uzasadnienie dla jego spełnienia, jak również, czy uwzględniono wskaźnik Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, którego wartość musi stanowić, co najmniej 10 % osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie. www. wup. pl/r po

Kryteria administracyjności www. wup. pl/r po

Kryteria administracyjności www. wup. pl/r po

1. Spójność i kompletność zapisów Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Zapisy we wniosku muszą

1. Spójność i kompletność zapisów Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Zapisy we wniosku muszą być spójne. Opis zadań musi mieć przełożenie na wykazane koszty, wskaźniki oraz grupę docelową. - Wniosek jest spójny i kompletny w odniesieniu Muszą zostać przedstawione wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą do dokonanej oceny w zakresie kryteriów jakości prawidłowo ocenić wniosek. oraz został sporządzony zgodnie z obowiązującym Regulaminem konkursu. Nie mogą pojawiać się rozbieżne informacje. Kompletność wniosku rozumiana jest jako prawidłowe wypełnienie wymaganych pól oraz przedstawienia niezbędnych (zgodnych z obowiązującym Regulaminem konkursu oraz Instrukcją wypełniania wniosku…) w danej części wniosku informacji. www. wup. pl/r po

2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki - Wydatki w projekcie

2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki - Wydatki w projekcie są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków, Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 20142020. - Planowane wydatki są uzasadnione, niezbędne, racjonalne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu w tym opisu grupy docelowej i planowanego wsparcia. - Wydatki założone w projekcie są zgodne z katalogiem wydatków, limitami oraz zasadami kwalifikowalności określonymi w Regulaminie konkursu (jeśli dotyczy). - Poziom wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków wskazanym w Regulaminie konkursu. Projekt musi zachowywać zgodność z: • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020; • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 -2020 w obszarze edukacji; • Zestawieniem standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach 8. 6 (załącznik 7. 15 do Regulaminu). Projekt musi zachowywać poziom wydatków w ramach określonych limitów: • cross-financingu maksymalnie na poziomie 10% wartości projektu; • środków trwałych maksymalnie na poziomie 20% wartości projektu (włączając cross-financing) Wydatki należy zaplanować w sposób celowy, oszczędny, rzetelny i czasowo uzasadniony. Ważna jest metodologia kosztu – sposób wyliczenia kwoty kosztu w karcie wydatku. www. wup. pl/r po

3. Intensywność wsparcia Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Maksymalny % poziomu dofinansowania UE nie

3. Intensywność wsparcia Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Maksymalny % poziomu dofinansowania UE nie może wynieść więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. W ramach Działania przewidziano dofinansowanie z budżetu państwa - Wnioskowana kwota i poziom wsparcia są na maksymalnym poziomie 5%. zgodne z zapisami Regulaminu konkursu. Pozostałe (minimum) 10% wydatków kwalifikowalnych musi stanowić wkład własny Wnioskodawcy, który jednak może zostać przez niego wniesiony ze środków publicznych, co musi zostać odpowiednio oznaczone w polu G 7 wniosku. www. wup. pl/r po

Wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę,

Wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; • Wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP. 08. 06. 00 -IP. 02 -32 -K 23/17 wynosi: minimum 10% wartości projektu; • Wnioskodawca sam określa formę wniesienia wkładu własnego; • Wkład własny może pochodzić ze środków prywatnych przedsiębiorców (w zakresie ich partycypacji w kosztach udziału w usłudze). • Istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne. www. wup. pl/r po

Oczywiste omyłki Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Oczywiste omyłki należy czytać w rozumieniu z

Oczywiste omyłki Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Oczywiste omyłki należy czytać w rozumieniu z art. 43 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020; Poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie oczywistych omyłek dopuszczalna Czy wniosek zawiera oczywiste omyłki (określone jest jednokrotnie i odbywa się na wezwanie IOK; we właściwym Regulaminie konkursu)? Termin na skorygowanie oczywistych pomyłek to to 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Poprawienie we wniosku o dofinansowanie oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. www. wup. pl/r po

Stanowisko to nie negocjacje! Podczas wnoszenia przez Wnioskodawców ewentualnych poprawek do projektu, szczególnie istotny

Stanowisko to nie negocjacje! Podczas wnoszenia przez Wnioskodawców ewentualnych poprawek do projektu, szczególnie istotny jest fakt, że przekazane przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Szczecinie) stanowisko to nie negocjacje. Oznacza to, że Wnioskodawca musi uwzględnić wszystkie uwagi i zalecenia przekazane przez IP i nie może wnosić do nich żadnych swoich uwag bądź zmian. Ponowna weryfikacja wniosku rozpatrywana jest w tym zakresie zero-jedynkowo, a więc sprawdzane są wszystkie pozycje wskazane Wnioskodawcy do poprawy i muszą one odpowiadać w 100% zaleceniom przekazanym w stanowisku. Wnioskodawcy przysługuje prawo do, co do zasady, jednokrotnej poprawy/uzupełnienia złożonej dokumentacji. Dopuszcza się możliwość ponownego wezwania wnioskodawcy do poprawy/uzupełnienia wniosku jeżeli zmiany nie zostały wprowadzone kompleksowo i nie zapewniają spójności jego zapisów. UWAGA! Możliwość skierowania do powtórnej korekty/ uzupełnienia nie oznacza możliwości negocjowania zapisów projektu. www. wup. pl/r po

Pytania i odpowiedzi www. wup. pl/r po

Pytania i odpowiedzi www. wup. pl/r po

Czy w ramach konkursu można zaplanować doposażenie w niezbędny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć

Czy w ramach konkursu można zaplanować doposażenie w niezbędny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć zawodowych? Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPZP. 08. 06. 00 -IP. 02 -32 -K 023/17 wsparciem może/gą zostać objęte następujące typy projektów: 1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez: i) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie; j) realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych k) doradztwo edukacyjno-zawodowe; l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007 -2013 w ramach PO KL; W związku z powyższym nie ma możliwości doposażenia sal szkoleniowych w sprzęt dydaktyczny. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca winien we wniosku o dofinansowanie projektu wskazać opis doświadczenia oraz zasobów jakimi dysponuje w kontekście oceny zdolności efektywnej realizacji projektu. www. wup. pl/r po

Czy w ramach konkursu można zaplanować kursy zawodowe dla młodzieży? Zgodnie z Regulaminem konkursu

Czy w ramach konkursu można zaplanować kursy zawodowe dla młodzieży? Zgodnie z Regulaminem konkursu projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców: - osoby w wieku powyżej 18 roku życia, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. www. wup. pl/r po

Czy w ramach projektu uczestnicy projektu muszą odbywać staże lub praktyki zawodowe u pracodawców?

Czy w ramach projektu uczestnicy projektu muszą odbywać staże lub praktyki zawodowe u pracodawców? W ramach konkursu nr RPZP. 08. 06. 00 -IP. 02 -32 -K 023/17 nie ma typu projektu odnoszącego się do odbywania stażów lub praktyk zawodowych. www. wup. pl/r po

Informacja i promocja www. wup. pl/r po

Informacja i promocja www. wup. pl/r po

Informacja i promocja • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji

Informacja i promocja • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 -2020; • Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014 -2020; • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 20142020 w zakresie informacji i promocji; • Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 -2020; • Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020. www. wup. pl/r po

Obowiązki informacyjne Beneficjent w zakresie informacji musi co najmniej: • oznaczać znakiem Unii Europejskiej

Obowiązki informacyjne Beneficjent w zakresie informacji musi co najmniej: • oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: o wszystkie działania informacyjne i promocyjne; o wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; o dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; o wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp. ); • umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; • umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli taką posiada); • dokumentować działania. www. wup. pl/r po

Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A 3 musi zostać wyeksponowany w

Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A 3 musi zostać wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu). www. wup. pl/r po

Aktualne nabory na www. wup. pl/rpo www. wup. pl/r po

Aktualne nabory na www. wup. pl/rpo www. wup. pl/r po

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75 -846 Koszalin tel. 94 344 50 25/26 e-mail: [email protected] pl www. facebook. com/wupszczecin Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego www. wup. pl/r po

Budżet w LSI 2014 www. wup. pl/r po

Budżet w LSI 2014 www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. pl/ rpo