Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE w

  • Slides: 90
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 7. 2 Regionalnego Programu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 7. 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 Konkurs nr. RPZP. 07. 02. 00 -IP. 02 -32 -K 22/17 Szczecin, dnia 10 kwietnia 2017 r. www. wup. pl/r po

Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7. 2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej

Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7. 2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej www. wup. pl/r po

Poziom dofinansowania projektów LIMIT WARTOŚĆ Alokacja na konkurs 13 142 815, 20 zł. Wsparcie

Poziom dofinansowania projektów LIMIT WARTOŚĆ Alokacja na konkurs 13 142 815, 20 zł. Wsparcie finansowe EFS 11 759 360, 97 zł. Wkład własny wnioskodawcy 5% Dofinansowanie ze środków UE 85% Dofinansowanie z budżetu Państwa 10% www. wup. pl/r po

Ocena www. wup. pl/r po

Ocena www. wup. pl/r po

Ocena wniosków w ramach konkursu • Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej nie powinien przekroczyć

Ocena wniosków w ramach konkursu • Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 90 dni. • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – do 21 sierpnia 2017 r. • W wyjątkowych przypadkach ocena może zostać wydłużona o kolejne 90 dni; FAZA II OCENA STRATEGICZNA www. wup. pl/r po

Skuteczne złożenie wniosku Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI 2014 w terminie naboru projektów tj. od 02. 05. 2017 do 22. 05. 2017. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy wygenerowany z systemu LSI 2014: najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 25. 05. 2017 r. • dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do WUP w Szczecinie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70 -383 Szczecin, pok. 006 w kancelarii urzędu z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, Konkurs nr RPZP. 07. 02. 00 -IP. 02 -32 -K 22/17 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 7: 30 – 15: 30. www. wup. pl/r po

LSI 2014, czyli Lokalny System Informatyczny 2014 LSI 2014, czyli system, w którym należy

LSI 2014, czyli Lokalny System Informatyczny 2014 LSI 2014, czyli system, w którym należy wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu znajduje się pod adresem: www. beneficjent 2014. wzp. pl. Możliwość wypełniania wniosku w systemie LSI 2014 pojawia się dopiero w momencie rozpoczęcia naboru, a nie jego ogłoszenia. Aktualną Instrukcję użytkownika Serwisu Beneficjenta LSI 2014 (wersja 1. 25) znaleźć można pod adresem: http: //www. rpo. wzp. pl/sites/default/files/instrukcja_uzytkownika_lsi 2014 -serwis_beneficjenta_1_25. pdf. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014 -2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zawsze najbardziej aktualna) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami zamieszczona jest pod adresem: http: //www. rpo. wzp. pl/node/1027. Przeglądarki internetowe, rekomendowane do obsługi LSI 2014 to Mozilla Firefox lub Internet Explorer. www. wup. pl/r po

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy Dane oznaczone na slajdzie kolorem niebieskim generowane są automatycznie.

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy Dane oznaczone na slajdzie kolorem niebieskim generowane są automatycznie. Dane w tej tabeli wypełniane są przez pracowników IOK. Pieczęć imienna Wnioskodawcy i ew. Partnera/ów nie jest wymagana, ale może zostać zamieszczona. Wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez osobę wskazaną we wniosku jako reprezentującą Wnioskodawcę i ew. Partnera/ów. www. wup. pl/r po

Najczęściej popełniane błędy formalne 1. Brak podpisów wszystkich upoważnionych osób na pisemnym wniosku o

Najczęściej popełniane błędy formalne 1. Brak podpisów wszystkich upoważnionych osób na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; 2. Różne sumy kontrolne na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy i elektronicznej wersji wniosku; 3. Podpisy niewłaściwych osób na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy (innych niż wymienione we wniosku o dofinansowanie); 4. Nieczytelne podpisy na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; 5. Brak pełnych danych adresowych / niewłaściwe dane adresowe; 6. Brak załącznika Informacja na temat składu osobowego spółki cywilnej (jeśli dotyczy). Uwaga! W razie stwierdzenia braków formalnych WUP wzywa Wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Uwaga! W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. www. wup. pl/r po

Ważne informacje! • WUP ma możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i/lub

Ważne informacje! • WUP ma możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i/lub wyjaśnienia niejasnych kwestii na każdym etapie oceny; • Prośba taka ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie treści wniosku; • Ewentualne zmiany treści wniosku w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do modyfikacji przedmiotu i przebiegu realizacji projektu; • Wnioskodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni liczonych od następnego dnia po doręczeniu wezwania; • Wezwanie może zostać przesłane także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie. www. wup. pl/r po

Kryteria dopuszczalności www. wup. pl/r po

Kryteria dopuszczalności www. wup. pl/r po

1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą

1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie. Projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO WZ 2014 -2020 oraz koresponduje ze wskaźnikami dla danego We wniosku o dofinansowanie należy określić wskaźniki produktu i rezultatu zapisane w Działania/typu projektu. Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WZ 2014 -2020 (SOOP) dotyczące planowanych typów projektu/operacji. www. wup. pl/r po

2. Zgodność z typem projektu Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki -Projekt

2. Zgodność z typem projektu Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki -Projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym w Regulaminie konkursu oraz uwarunkowaniami wynikającymi z zapisów SOOP RPO WZ 2014 -2020 dla danego typu projektów. -Opis projektu wskazuje na zgodność ze wskazanym przez Beneficjenta typem projektu, grupą docelową. - Charakter przewidywanych działań, wskaźniki produktu i rezultatu, wydatki kwalifikowalne dają pewność, że mamy do czynienia z typem projektu zaplanowanym do wsparcia w ramach Działania 7. 2. Jasne wskazanie na realizowany typ projektu oraz objętą wsparciem grupę docelową, czego odzwierciedleniem będą odpowiednio założone do realizacji działania i wskaźniki. Wniosek musi być również zgodny z przypisami i innymi uwarunkowaniami wynikającymi z SOOP RPO WZ 2014 -2020. www. wup. pl/r po

3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki

3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Projekt (jeśli dotyczy) jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 -2020. Wszystkie wydatki objęte pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis powinny zostać odpowiednio oznaczone w projekcie. Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Oświadczenie Beneficjenta dot. poziomu otrzymanej pomocy de minimis (na dzień publikacji wniosku) – zostanie zweryfikowana w systemie udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP. Weryfikacja występowania pomocy publicznej dotyczy tylko I poziomu jej występowania, a więc sytuacji, kiedy to Wnioskodawca byłby jednocześnie beneficjentem (bezpośrednim odbiorcą) pomocy publicznej. W przypadku zaznaczenia przez Wnioskodawcę odpowiedzi wskazującej, iż pomoc publiczna/de minimis nie występuje (tzn. Wnioskodawca nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej/de minimis), automatycznie uruchamiany jest test pomocy publicznej mający potwierdzić ten stan (pole A. 12). www. wup. pl/r po

4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Zachowanie

4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Zachowanie zgodności z: Projekt jest zgodny z: 1. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum 2. właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi w tym z: - zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum); zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (m. in. zasada uniwersalnego projektowania); koncepcją zrównoważonego rozwoju (RPO WZ, sekcja 11. Zasady horyzontalne, a także wskazówki z Regulaminu konkursu). Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 -2020 (wraz z załącznikami). -zasadą promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym. Poradniki dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania: m. in. koniecznością stosowania zasady • JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH uniwersalnego projektowania. FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014 -2020. • REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI www. wup. pl/r po

5. Kwalifikowalność Beneficjenta Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki -Beneficjent oraz Partner/rzy

5. Kwalifikowalność Beneficjenta Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki -Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. , o finansach publicznych. Zapewnienie, że Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Weryfikacja odbywa się na podstawie oświadczenia w treści wniosku w części „I”. Beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego w konkursie typu projektu. - Beneficjent zgodnie z SOOP RPO WZ 2014 -2020 jest podmiotem uprawnionym Zapisy we wniosku potwierdzające kryterium muszą być jednoznaczne i niepozostawiające wątpliwości. do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typu/ów projektu, w którym/ch ogłoszony został konkurs. www. wup. pl/r po

6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Projekt, w

6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Projekt, w którym łączna wartość środków publicznych nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100. 000 EUR, jest rozliczany jedną z uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 oraz określoną w Regulaminie konkursu. Wskazówki Konieczność rozliczania projektu wyłącznie kwotami ryczałtowymi w przypadku, w którym łączna wartość środków publicznych (dofinansowania z EFS, z budżetu państwa oraz wkładu własnego publicznego, np. pochodzącego ze środków JST, PFRON) w projekcie nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR; Do 100 000 EUR wkładu publicznego = projekt rozliczany ryczałtowo. Powyżej 100 000 EUR wkładu publicznego = projekt rozliczany na zasadzie rzeczywiście poniesionych wydatków Należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: http: //ec. europa. eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en. cfm. aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych Miesięczny obrachunkowy kurs wymiany na marzec 1 EUR = 4. 3148 PLN. www. wup. pl/r po

6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Koszty pośrednie

6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Koszty pośrednie rozliczane są w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 Wskazówki Konieczność rozliczania kosztów pośrednich wyłącznie w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020. Koszty pośrednie odpowiadające właściwej stawce ryczałtowej (właściwy % wskazany w Regulaminie konkursu punkt 5. 1. 5. 5) www. wup. pl/r po

Kwoty ryczałtowe • Kwota ryczałtowa - kwota zadania wyliczona w oparciu o przedstawioną we

Kwoty ryczałtowe • Kwota ryczałtowa - kwota zadania wyliczona w oparciu o przedstawioną we wniosku (w części G 9) metodologię wyliczenia kwoty zgodnie z zapisami punktu 5 podrozdziału 6. 6. 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (…) (metodologia wyliczenia wskaźników zapisana jest w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 -2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) tzn. kwoty podane we wniosku należy oszacować na podstawie metodologii np. na podstawie rzetelnych, historycznych danych Wnioskodawcy. • Wnioskodawca w karcie wydatków podaje wskaźnik/wskaźniki produktu i/lub rezultatu oraz dokumenty potwierdzające ich osiągnięcie, na podstawie których weryfikowane będą założone do osiągnięcia zadania oraz zostanie dokonane rozliczenie projektu. Co ważne, kwoty ryczałtowe mogą być rozliczane na podstawie wskaźników opisanych w części „E”, jeśli są odpowiednie. • Określone przez wnioskodawcę i zaakceptowane przez KOP wskaźniki realizacji zadań wyszczególnione są w Umowie o dofinansowanie projektu. www. wup. pl/r po

Kwoty ryczałtowe • W przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu czy

Kwoty ryczałtowe • W przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie, a wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte. • IP RPO będąca stroną umowy może weryfikować realizację działań i osiągnięcie wskaźników produktu lub rezultatu w ramach projektu podczas kontroli na miejscu lub wizyty monitoringowej. • W zakresie nieuregulowanym stosuje się zapisy podrozdziału 6. 6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020. www. wup. pl/r po

Przykładowe wydatki oraz wskaźniki dla rozliczenia kwoty ryczałtowej Nazwa zadania: Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla

Przykładowe wydatki oraz wskaźniki dla rozliczenia kwoty ryczałtowej Nazwa zadania: Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 30 uczestników projektu Nazwa wydatku 1: Sporządzenie indywidualnych diagnoz dla 30 uczestników. Nazwa wskaźnika 1: Liczba przeprowadzonych diagnoz w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pomiar dokonany przez koordynatora projektu na podstawie kopii sporządzonych diagnoz, po zakończeniu zadania. Nazwa wydatku 2: Wynajem gabinetu do przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego (30 os. x 12 godz. ). Nazwa wskaźnika 2: Liczba godzin wynajmu gabinetu, w którym przeprowadzane będzie doradztwo. Pomiar dokonany przez koordynatora projektu na podstawie harmonogramu indywidualnego doradztwa oraz podpisanych przez uczestników list obecności, po zakończeniu każdego miesiąca doradztwa. Nazwa wydatku 3: Wynagrodzenie doradcy edukacyjno-zawodowego. Nazwa wskaźnika 3: Liczba przeprowadzonych godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pomiar dokonany przez koordynatora projektu na podstawie kart konsultacyjnych oraz podpisanych przez uczestników list obecności, po zakończeniu każdego miesiąca doradztwa. Nazwa wydatku 4: Materiały szkoleniowe dla uczestników projektu (karty pracy, materiały piśmiennicze, notatniki, materiały informacyjno-edukacyjne x 30 kpl. ). Nazwa wskaźnika 4: Liczba kompletów materiałów szkoleniowych wydanych uczestnikom projektu. Pomiar dokonany przez koordynatora projektu na podstawie oświadczenia uczestników o odbiorze materiałów szkoleniowych oraz dokumentacji fotograficznej zakupionych materiałów. www. wup. pl/r po

Przykładowe dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadań • lista obecności uczestników/uczestniczek projektu na szkoleniu

Przykładowe dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadań • lista obecności uczestników/uczestniczek projektu na szkoleniu / spotkaniu lub innej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu; • dzienniki zajęć prowadzonych w projekcie; • dokumentacja zdjęciowa; • analizy i raporty wytworzone w ramach projektu; • certyfikaty. www. wup. pl/r po

Koszty pośrednie zgodnie z nowymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków Koszty pośrednie w EFS rozliczane są

Koszty pośrednie zgodnie z nowymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: • 25% - projekty o wartości do 830 tys. zł włącznie; • 20% - projekty o wartości powyżej 830 tys. zł do 1 740 tys. zł włącznie; • 15% - projekty o wartości powyżej 1 740 tys. zł do 4 550 tys. zł włącznie; • 10% - projekty o wartości powyżej 4 550 tys. zł. Uwaga! Generator wniosków o przyznanie dofinansowania, w oparciu o wartość kosztów bezpośrednich, automatycznie wylicza kwotę przeznaczoną na koszty pośrednie. Rekomendujemy jednak zweryfikowanie wyliczonej kwoty. www. wup. pl/r po

7. Poprawność wypełnienia wniosku Pytania z listy sprawdzającej Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą

7. Poprawność wypełnienia wniosku Pytania z listy sprawdzającej Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Wypełnienie wniosku w języku polskim. Wniosek został wypełniony w języku Wniosek napisany w sposób zrozumiały i czytelny. polskim. Nieużywanie skrótów, które nie są ogólnie przyjęte w języku polskim. www. wup. pl/r po

Szczegółowe kryteria dopuszczalności www. wup. pl/r po

Szczegółowe kryteria dopuszczalności www. wup. pl/r po

8. Wymogi organizacyjne 1. Siedziba Beneficjenta, Biuro projektu, 1 wniosek o dofinansowanie, załącznik 7.

8. Wymogi organizacyjne 1. Siedziba Beneficjenta, Biuro projektu, 1 wniosek o dofinansowanie, załącznik 7. 1. 1 Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki -czy Beneficjent składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie? - złożenie maksymalnie jednego wniosku o dofinansowanie projektu. - złożenie wniosku rozumiane jest jako opublikowanie go w formie elektronicznej w systemie LSI 2014 oraz dostarczenie wydrukowanego i odpowiednio podpisanego pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie określonym w Regulaminie, tj. 3 dni od publikacji. -czy w przypadku spółki cywilnej został złożony załącznik nr 7. 1. 1? -integralną częścią wniosku o dofinansowanie jest Informacja na temat składu osobowego spółki cywilnej, stanowiąca załącznik nr 7. 1. 1 do Regulaminu konkursu. www. wup. pl/r po

8. Wymogi organizacyjne 1. Siedziba Beneficjenta, Biuro projektu, 1 wniosek o dofinansowanie, załącznik 7.

8. Wymogi organizacyjne 1. Siedziba Beneficjenta, Biuro projektu, 1 wniosek o dofinansowanie, załącznik 7. 1. 1 - czy Projektodawca we wniosku w części B 9 jasno zadeklarował, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa zachodniopomorskiego, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu oraz gdzie uczestnik projektu będzie miał możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu? - wskazanie, iż od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego. - wskazanie, że w okresie realizacji projektu Wnioskodawca będzie prowadził biuro projektu (lub posiada siedzibę, filie, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego - czy Projektodawca zawarł w treści wniosku z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające informacje (deklarację) na temat posiadanej uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku siedziby, filii, delegatury, oddziału lub innej prawnie dozwolonej formie organizacyjnej działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego? - jeżeli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium w zakresie prowadzenia biura projektu na terenie województwa; www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 1. Skierowanie projektu do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego, zgodnych

9. Zgodność wsparcia 1. Skierowanie projektu do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego, zgodnych z SOOP Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Czy projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego - zgodność grupy z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Działania 7. 1, tj. (w przypadku osób fizycznych - pracujących, osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie osób; uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w - wskazanie, że wsparciem zostaną objęte osoby z obszaru województwa rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zachodniopomorskiego (nie jest to jednoznaczne z zameldowaniem na obszarze a w przypadku innych podmiotów - województwa); posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego)? (część D. 2. 1. 2 wniosku o dofinansowanie) www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 2. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w Regulaminie

9. Zgodność wsparcia 2. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w Regulaminie konkursu Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Należy odpowiednio zaplanować okres realizacji projektu. - Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w Regulaminie konkursu? Musi on zostać zaplanowany racjonalnie i w taki sposób, aby wszelkie działania w ramach projektu były jak najbardziej efektywne. Okres realizacji nie może wykraczać poza ramy kwalifikowalności wydatków tj. 31. 12. 2023 r. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 3. Wkład własny Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Wkład własny musi

9. Zgodność wsparcia 3. Wkład własny Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Wkład własny musi zostać wniesiony w wysokości nie mniejszej niż 5% (nie 4, 999%) wartości projektu. Zawsze trzeba zweryfikować wartość w części G 4. 7 wniosku i G 7. Czy Beneficjent wniesie wkład własny w wysokości nie mniejszej niż określona w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020? Wnioskodawca musi zapewnić, że wkład własny wnoszony w formie niepieniężnej nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych lub dotacji z krajowych środków publicznych. Powyższy wymóg związany jest z zakazem podwójnego finansowania z środków publicznych. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (podrozdział 6. 7). www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 4. Wskaźniki efektywności społecznej i zatrudnieniowej Pytania z listy sprawdzającej Czy

9. Zgodność wsparcia 4. Wskaźniki efektywności społecznej i zatrudnieniowej Pytania z listy sprawdzającej Czy projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie zgodnym z Komunikatem Ministra Rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych: - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (zarówno w zakresie społecznym – 34% i zawodowym – 22%)? - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. (zarówno w zakresie społecznym – 34% i zawodowym – 12%)? Wskazówki W odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym do osób z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim i umiarkowanym) wskaźnik efektywności społecznej na poziomie co najmniej 34% oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 22%. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 4. Wskaźniki efektywności społecznej i zatrudnieniowej Pytania z listy sprawdzającej Czy

9. Zgodność wsparcia 4. Wskaźniki efektywności społecznej i zatrudnieniowej Pytania z listy sprawdzającej Czy projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie zgodnym z Komunikatem Ministra Rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych: - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (zarówno w zakresie społecznym – 34% i zawodowym – 22%)? - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. (zarówno w zakresie społecznym – 34% i zawodowym – 12%)? Wskazówki W odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi wskaźnik efektywności społecznej na poziomie co najmniej 34% oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 12%. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 4. Wskaźniki efektywności społecznej i zatrudnieniowej Pytania z listy sprawdzającej Czy

9. Zgodność wsparcia 4. Wskaźniki efektywności społecznej i zatrudnieniowej Pytania z listy sprawdzającej Czy projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie zgodnym z Komunikatem Ministra Rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych: - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (zarówno w zakresie społecznym – 34% i zawodowym – 22%)? - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. (zarówno w zakresie społecznym – 34% i zawodowym – 12%)? Wskazówki Powyższe wartości powinny mieć odzwierciedlenie w podanych w Regulaminie wskaźnikach (Podrozdział 5. 3 Regulaminu oraz Załącznik 7. 14). Spełnienie efektywności zatrudnieniowej = podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie (zgodnie z Wytycznymi…w obszarze rynku pracy). www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 4. Wskaźniki efektywności społecznej i zatrudnieniowej Pytania z listy sprawdzającej Czy

9. Zgodność wsparcia 4. Wskaźniki efektywności społecznej i zatrudnieniowej Pytania z listy sprawdzającej Czy projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie zgodnym z Komunikatem Ministra Rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych: - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (zarówno w zakresie społecznym – 34% i zawodowym – 22%)? - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. (zarówno w zakresie społecznym – 34% i zawodowym – 12%)? Wskazówki W sytuacji gdy Wnioskodawca nie charakteryzuje w projekcie grupy ze względu na poziom/rodzaj niepełnosprawności lub planuje objąć wsparciem osoby kwalifikujące się do obu ww. grup winien zaplanować wszystkie 4 wskaźniki i wskazać właściwe ww. wartości procentowe wskaźników; www. wup. pl/r po

Wskaźnik efektywności społecznej i zatrudnieniowej musi zostać uwzględniony przez każdego z Wnioskodawców co najmniej

Wskaźnik efektywności społecznej i zatrudnieniowej musi zostać uwzględniony przez każdego z Wnioskodawców co najmniej 2 razy: 1. Jeśli wsparciem obejmuje się tylko osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, to wskaźnik występuje 2 - krotnie: w wymiarze społecznym i w wymiarze zatrudnieniowym: a) Wskaźnik efektywności społecznej, w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [%] (na poziomie co najmniej 34%); b) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [%] (na poziomie co najmniej 22%). www. wup. pl/r po

Wskaźnik efektywności społecznej i zatrudnieniowej 2. Jeśli wsparciem obejmuje się tylko osoby o znacznym

Wskaźnik efektywności społecznej i zatrudnieniowej 2. Jeśli wsparciem obejmuje się tylko osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, to wskaźnik występuje 2 - krotnie: w wymiarze społecznym i w wymiarze zatrudnieniowym: a) Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi [%] (na poziomie co najmniej 34%); b) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi [%] (na poziomie co najmniej 12%). www. wup. pl/r po

Wskaźnik efektywności społecznej i zatrudnieniowej 3. Jeśli wsparciem obejmuje się jednocześnie osoby zagrożone ubóstwem

Wskaźnik efektywności społecznej i zatrudnieniowej 3. Jeśli wsparciem obejmuje się jednocześnie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, to wskaźnik występuje 4 -krotnie – 2 razy w wymiarze społecznym i 2 razy w wymiarze zatrudnieniowym na poziomach właściwych dla danej grupy (czyli we wniosku wystąpią wszystkie wskaźniki z niniejszego slajdu): a) Wskaźnik efektywności społecznej, w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [%] (na poziomie co najmniej 34%); b) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym [%] (na poziomie co najmniej 22%). c) Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi [%] (na poziomie co najmniej 34%); d) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi [%] (na poziomie co najmniej 12%). www. wup. pl/r po

Wskaźnik efektywności społecznej i zatrudnieniowej Jeżeli wnioskodawca nie ma jasno sprecyzowanej grupy docelowej (nie

Wskaźnik efektywności społecznej i zatrudnieniowej Jeżeli wnioskodawca nie ma jasno sprecyzowanej grupy docelowej (nie wie czy osoby z niepełnosprawnością i w jakim stopniu) będą uczestnikami projektu winien wskazać wszytskie 4 wskaźniki. Nieujęcie we wniosku jakiegokolwiek wskaźnika, który powinien się w nim znaleźć, skutkuje odrzuceniem wniosku; Jeżeli projekt obejmuje wsparciem osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi to wskaźnik efektywności społecznej i zatrudnieniowej w stosunku do tych osób powinien oscylować minimum na poziomie 34% w wymiarze społecznym i 12% w wymiarze zatrudnieniowym. Każdorazowo jednak musi być wyodrębniony jako oddzielny wskaźnik; Osoby o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności należy we wniosku ujmować tak, jak w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a więc w wyższych wartościach wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej (minimum 34% w wymiarze społecznym i 22% w wymiarze zatrudnieniowym). www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 5. W projekcie maksymalnie 20% grupy docelowej stanowią osoby wskazane poniżej

9. Zgodność wsparcia 5. W projekcie maksymalnie 20% grupy docelowej stanowią osoby wskazane poniżej Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Czy w projekcie maksymalnie 20 % grupy docelowej stanowią osoby: - wspierane w ramach placówek wsparcia dziennego? - będące w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę? - nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości? - przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii? - do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - czy wybrano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu, i czy treść wniosku potwierdza złożone oświadczenie? Jeżeli Wnioskodawca planuje objąć wsparciem osoby wskazane w definicji kryterium, to ich liczba nie może przekroczyć 20 % grupy docelowej. W związku z tym, w celu zweryfikowania spełnienia kryterium, należy wskazać liczbę tych osób, która nie będzie przekraczała 20% i/lub informację, że osoby te nie będą stanowiły więcej niż 20% uczestników projektu. Wnioskodawca winien zaznaczyć odpowiedź TAK przy Oświadczeniu w Części I wniosku o dofinansowanie o treści: Oświadczam, iż w ramach projektu uczestnicy będący: osobami wspieranymi w ramach placówek wsparcia dziennego, będący w pieczy zastępczej i opuszczający tę pieczę, nieletni wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości, osobom do 18 roku życia lub zakończenia obowiązku szkolnego i nauki nie będą stanowili więcej niż 20% grupy docelowej. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 6. Zachowanie trwałości Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Czy Beneficjent zobowiązał

9. Zgodność wsparcia 6. Zachowanie trwałości Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Czy Beneficjent zobowiązał się do zachowania trwałości podmiotów, utworzonych ze środków EFS co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu? - czy w części E. 4. 1 wniosku podane informacje o tym, ze zagwarantowana będzie trwałość przez okres realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata, i czy wybrano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu w części I wniosku? Beneficjent winien opisać w jaki sposób zamierza zachować trwałość podmiotów, utworzonych ze środków EFS co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu. Obowiązek ten dotyczy również podmiotów istniejących, które rozszerzają swoją działalność zgodnie z zapisami w Części 5. 3 Regulaminu konkursu. Wówczas Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia trwałości na powyższych zasadach w stosunku do tej części podmiotu, która została utworzona/rozszerzona w ramach projektu. Wnioskodawca winien zaznaczyć odpowiedź TAK przy Oświadczeniu w Części I wniosku o dofinansowanie o treści: Oświadczam, iż zobowiązuje się do zachowania trwałości tworzonych i wspartych w ramach projektu podmiotów przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata od jego zakończenia. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 7. Okres zatrudnienia osób w ZAZ Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki

9. Zgodność wsparcia 7. Okres zatrudnienia osób w ZAZ Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Czy Wnioskodawca zobowiązał się, że okres zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach projektu (okres może być krótszy, wyłącznie w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością podejmie w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ)? – czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu w Części I wniosku? Wnioskodawca zobowiązany jest zadeklarować, że okres zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach projektu (okres może być krótszy, wyłącznie w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością podejmie w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ). Wnioskodawca winien zaznaczyć odpowiedź TAK przy oświadczeniu w Części I wniosku o dofinansowanie o treści: Oświadczam, iż okres zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach projektu. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 8. Ścieżka reintegracji Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki - czy zaplanowane

9. Zgodność wsparcia 8. Ścieżka reintegracji Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki - czy zaplanowane w ramach projektu działania w zakresie aktywizacji zawodowej nie stanowią pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracyjnej? – czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu w Części I wniosku? Beneficjent planując działania w zakresie aktywizacji zawodowej winien mieć na uwadze fakt, że nie mogą one stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracyjnej. Obowiązek ten weryfikowany będzie m. in. na podstawie Oświadczenia zawartego w Części I wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać odpowiedź TAK przy Oświadczeniu o treści: Oświadczam, że działania w zakresie aktywizacji zawodowej nie stanowią pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 9. Usługi szkoleniowe Pytania z listy sprawdzającej Czy usługi szkoleniowe oferowane

9. Zgodność wsparcia 9. Usługi szkoleniowe Pytania z listy sprawdzającej Czy usługi szkoleniowe oferowane w projekcie gwarantują efektywność wsparcia poprzez nabycie kwalifikacji potwierdzonych dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020 lub nabycie kompetencji? – czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu w Części I wniosku? Wskazówki Aby kryterium zostało uznane za spełnione Wnioskodawca w treści wniosku musi gwarantować w przypadku nabywania kwalifikacji, że zdobyta przez uczestników szkolenia wiedza zostanie poddana ocenie, walidacji i certyfikacji dokonanej przez instytucje uprawnioną do wydawania dokumentów rozpoznawalnych i uznawanych powszechnie w danym środowisku zawodowym, sektorze lub branży. W przypadku kompetencji Wnioskodawca w treści wniosku musi gwarantować, iż kompetencje zostaną nabyte zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020; Wnioskodawca winien zaznaczyć odpowiedź TAK przy Oświadczeniu o treści: Oświadczam, iż usługi szkoleniowe oferowane w projekcie gwarantują efektywność wsparcia poprzez nabycie kwalifikacji potwierdzonych dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020 lub nabycie kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 10. Współpraca z OPS i PCPR Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki

9. Zgodność wsparcia 10. Współpraca z OPS i PCPR Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Czy projekt zakłada współpracę w zakresie rekrutacji uczestników z właściwym terytorialnie ośrodkiem pomocy społecznej lub powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz informowanie właściwych terytorialne ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie o udzielonych formach wsparcia? – czy wskazano odpowiedź TAK przy właściwym oświadczeniu w Części I wniosku? Aby kryterium zostało uznane za spełnione, Wnioskodawca w Części I wniosku o dofinansowanie (Oświadczenia) winien wskazać odpowiedź TAK przy oświadczeniu o treści: Oświadczam, iż nawiążę współpracę w zakresie rekrutacji uczestników z właściwym terytorialnie OPS lub PCPR oraz poinformuję właściwy terytorialnie OPS lub PCPR o udzielanych w ramach projektu formach wsparcia (oświadczenie dotyczy podmiotu innego niż OPS/PCPR). Wnioskodawca w ramach współpracy nie jest zobligowany do zawarcia partnerstwa. www. wup. pl/r po

Kryteria wykonalności www. wup. pl/r po

Kryteria wykonalności www. wup. pl/r po

1. Zgodność prawna Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Działania w projekcie

1. Zgodność prawna Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Działania w projekcie należy zaplanować zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych. W przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa. Projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z póź, zm. W przypadku projektów zakładających tworzenie CIS lub KIS wsparcie musi być realizowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym natomiast w przypadku tworzenia ZAZ i WTZ zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz odpowiednimi Rozporządzeniami. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. www. wup. pl/r po

2. Zdolność organizacyjno-operacyjna Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą -Beneficjent gwarantuje zdolność organizacyjną

2. Zdolność organizacyjno-operacyjna Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą -Beneficjent gwarantuje zdolność organizacyjną do realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku. -Beneficjent dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć. -Beneficjent zapewni do realizacji projektu odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, zarówno do jego obsługi jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych. -Beneficjent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym Wskazówki Należy jasno wskazać posiadanie przez Wnioskodawcę odpowiednich zasobów: • organizacyjnych (np. możliwości realizacji projektu w takim a nie innym wymiarze), • kadrowych (odpowiednie kwalifikacje), • technicznych (m. in. zaplecze techniczne, lokalowe), a także posiadanie doświadczenia w prowadzeniu podobnych działań, we wsparciu podobnej grupy docelowej w regionie oraz wskazanie metod zarządzania projektem (tak, aby było sprawne i efektywne, ze szczególnym uwzględnieniem roli ew. partnera). Jeżeli w projekcie występuje partner, to należy opisać także jego potencjał. www. wup. pl/r po

3. Zdolność finansowa Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Kondycja finansowa Beneficjenta

3. Zdolność finansowa Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Kondycja finansowa Beneficjenta gwarantuje osiągnięcie deklarowanych produktów lub rezultatów, zgodnie z deklarowanym planem finansowym i w terminie określonym we wniosku. Beneficjent oraz Partner/rzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie, w którym wydatki są najwyższe. - W przypadku Beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych i/ lub w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie gdzie Beneficjentem – Liderem jest podmiot będący jednostką sektora finansów publicznych (w przypadku JSFP kryterium zostaje automatycznie uznane za spełnione). Wskazówki Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta, gwarantującej płynność finansową oraz możliwość wniesienia wkładu własnego. Kryterium jest weryfikowane stosownie do wariantu realizacji projektu, tj: I – projekt jest realizowany samodzielnie przez JSFP; II - projekt jest realizowany samodzielnie przez podmiot niebędący JSFP; III – projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotami niebędącymi JSFP; IV - projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotami niebędącymi JSFP oraz podmiotami będącymi JSFP www. wup. pl/r po

4. Celowość partnerstwa Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki - Projekt spełnia wymogi utworzenia partnerstwa

4. Celowość partnerstwa Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki - Projekt spełnia wymogi utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość o zasadach realizacji programów w zakresie dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). polityki spójności finansowanych w perspektywie Przy wyborze partnera JSFP musi spełnić wymogi art. 33 ustawy z dnia 11 lipca finansowej 2014 -2020. 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności - W celu wspólnej realizacji projektu, może zostać finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020, a co za tym idzie wymogi PZP. Informacja o tym musi pojawić się w treści wniosku. utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, W przypadku projektu partnerskiego to Wnioskodawca (lider partnerstwa) bierze organizacyjne, techniczne lub finansowe, na siebie zobowiązania związane z prawidłową realizacją projektu. realizujące wspólnie projekt, zwany dalej Niedopuszczalne jest zawarcie partnerstwa przez podmiot z własną jednostką „projektem partnerskim”, na warunkach organizacyjną. określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie www. wup. pl/r po

Kryteria jakości www. wup. pl/r po

Kryteria jakości www. wup. pl/r po

KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Projekt jest spójny merytorycznie w zakresie wskazanego opisu

KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Projekt jest spójny merytorycznie w zakresie wskazanego opisu grupy docelowej, Skala punktów : 1 - 5; trafności doboru zadań, harmonogramu zadań, wskaźników planowanych do waga: 6 osiągnięcia, szacowanego budżetu projektu oraz przyczynia się do osiągnięcia celów RPO WZ 2014 -2020. Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku, szacowanym 2. Skuteczność/ Efektywność budżetem oraz rodzajem działań, będących głównym przedmiotem konkursu. Stopień w jakim projekt przyczyni się do osiągnięcia zakładanych rezultatów do Skala punktów: 1 -5; waga: 6 zaplanowanych kosztów. 3. Użyteczność 4. Trwałość Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji). Ocena w jakim stopniu zaproponowane w projekcie instrumenty wsparcia oraz zaplanowane rezultaty przyczynią się do trwałej zmiany sytuacji grup docelowych. Skala punktów: 1 -5; waga: 6 Skala punktów: 1 -5; waga: 2 www. wup. pl/r po

Kryteria premiujące www. wup. pl/r po

Kryteria premiujące www. wup. pl/r po

1. Efektywność społeczna i zatrudnieniowa wynosi co najmniej o 10 pp więcej niż określona

1. Efektywność społeczna i zatrudnieniowa wynosi co najmniej o 10 pp więcej niż określona w Komunikacie Ministra Rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych: -w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, -w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wskazówki Liczba punktów W odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej dla uczestników na poziomie co najmniej 44% oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej – 32%, W odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej na poziomie co najmniej 44% oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej – 22%, 10 www. wup. pl/r po

2. Projekt skierowany jest do osób: - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; -

2. Projekt skierowany jest do osób: - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; - z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na poziomie minimum 10% z ogółu uczestników projektu. Wskazówki - Liczba punktów kryterium zostanie uznane za spełnione, w przypadku gdy objętych wsparciem zostanie co najmniej 10% uczestników projektu, z którejkolwiek z grup wymienionych w przedmiotowym kryterium. - kryterium ukierunkowane jest na zintensyfikowanie działań skierowanych do osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, które doświadczają 10 największych problemów związanych z aktywizacją społeczną i zawodową. - w przypadku przeliczania na osoby zaokrąglamy w górę wartości np. jeśli 10% stanowi 3, 1 osoby to znaczy że dla spełnienia kryterium należy ująć 4 osoby z niepełnosprawnościami. www. wup. pl/r po

3. Czy projekt uwzględnia wykorzystanie zwalidowanych narzędzi i/lub produktów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych

3. Czy projekt uwzględnia wykorzystanie zwalidowanych narzędzi i/lub produktów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i/lub Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL? Wskazówki Kryterium ukierunkowane jest na zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na wykorzystanie narzędzi i/lub produktów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 lub Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Aby kryterium zostało uznane za spełnione należy napisać jakie narzędzia i/ lub produkty oraz w jaki sposób zostaną wykorzystane w ramach projektu. Opisy projektów oraz lista produktów i rezultatów znajdują się m. in. na stronach: http: //kiw-pokl. org. pl/index. php? option=com_k 2&view=item&layout=item&id=1522&Itemid=776&lang=pl oraz http: //www. equal. org. pl/baza. php? lang=p Liczba punktów 5 www. wup. pl/r po

4. Projekt realizowany jest na terenie gmin typu A wskazanych w Zasadach realizacji przedsięwzięć

4. Projekt realizowany jest na terenie gmin typu A wskazanych w Zasadach realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 (tj. gmin o najmniejszym potencjale rozwojowym, położone na terenie SSW). Wskazówki Liczba punktów Kryterium ma zachęcić wnioskodawców do realizacji działań projektowych na terenie gmin typu A wskazanych w Zasadach realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 tj. : 10 Barwice, Brojce, Brzeżno, Dobra, Dobrzany, Drawno, Grzmiąca, Karnice, Kozielice, Krzęcin, Moryń, Ostrowice, Płoty, Radowo Małe, Rąbino, Szczecinek (gmina wiejska), Świdwin, (gmina wiejska), Węgorzyno. www. wup. pl/r po

5. Projekt realizowany jest w partnerstwie wielosektorowym (sektor społeczny, prywatny, publiczny): - Partnerstwo 2

5. Projekt realizowany jest w partnerstwie wielosektorowym (sektor społeczny, prywatny, publiczny): - Partnerstwo 2 sektorów – 5 punktów - Partnerstwo 3 sektorów – 10 punktów. Wskazówki Liczba punktów Kryterium ma na celu zachęcić projektodawców do realizowania projektów w partnerstwie wielosektorowym: - sektor społeczny, - prywatny, - publiczny, tj. : Partnerstwo Wnioskodawcy z podmiotem z jednego z ww. sektorów (innym niż Wnioskodawca) identyfikowane jest jako partnerstwo dwóch sektorów - 5 punktów ; Partnerstwo z dwoma podmiotami z ww. sektorów (innymi od siebie i Wnioskodawcy) – identyfikowane jest jako partnerstwo 3 sektorów – 10 punktów; 5/10 www. wup. pl/r po

6. Minimum 50 % grupy docelowej stanowią osoby: - zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

6. Minimum 50 % grupy docelowej stanowią osoby: - zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020 lub - osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Wskazówki Liczba punktów Kryterium w tej treści ma zachęcić projektodawców do podejmowania działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, a także osób korzystających z PO PŻ. Kryterium zostanie uznane za spełnione w dwóch przypadkach: - w przypadku wskazania przyczyny wykluczenia społecznego, wynikającej z dwóch lub więcej przesłanek wymienionych w katalogu określonym w kryterium, należy uznać kryterium za spełnione. Osoby te powinny stanowić 50% grupy docelowej. - w przypadku objęcia osób korzystających z PO PŻ w ramach projektu. Osoby te stanowią 50% grupy docelowej. 5 www. wup. pl/r po

Kryteria administracyjności www. wup. pl/r po

Kryteria administracyjności www. wup. pl/r po

1. Spójność i kompletność zapisów Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Zapisy

1. Spójność i kompletność zapisów Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Zapisy we wniosku muszą być spójne. Opis zadań musi mieć przełożenie na wykazane koszty, wskaźniki oraz grupę docelową. Wniosek jest spójny i kompletny w odniesieniu do Muszą zostać przedstawione wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą dokonanej oceny w zakresie kryteriów jakości oraz został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawidłowo ocenić wniosek. Regulaminem konkursu? Kompletność wniosku rozumiana jest jako prawidłowe wypełnienie wymaganych pól oraz przedstawienia niezbędnych (zgodnych z obowiązującym Regulaminem konkursu oraz Instrukcją wypełniania wniosku (…) w danej części wniosku informacji. www. wup. pl/r po

2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Wydatki

2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Wydatki w projekcie są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków… oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 - 2020 - Planowane wydatki są uzasadnione, niezbędne, racjonalne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu w tym opisu grupy docelowej i planowanego wsparcia - Wydatki założone w projekcie są zgodne z katalogiem wydatków, limitami oraz zasadami kwalifikowalności określonymi w Regulaminie konkursu (jeśli dotyczy) Wskazówki Projekt musi zachowywać zgodność z: • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020; • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 -2020 • Zestawieniem standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach 7. 2 (załącznik 7. 13 do Regulaminu). Wydatki należy zaplanować w sposób celowy, oszczędny, rzetelny i czasowo uzasadniony. Ważna jest metodologia kosztu – sposób wyliczenia kwoty kosztu w karcie wydatku. www. wup. pl/r po

2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Poziom

2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz środków trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków wskazanym w Regulaminie konkursu? Wskazówki Projekt musi zachowywać poziom wydatków w ramach określonych limitów: • cross-financingu maksymalnie na poziomie 20% całkowitych wydatków kwalifikowlanych projektu; • środków trwałych maksymalnie na poziomie 40% całkowitych wydatków kwalifikowlanych projektu. www. wup. pl/r po

3. Intensywność wsparcia Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Maksymalny % poziomu

3. Intensywność wsparcia Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Maksymalny % poziomu dofinansowania UE nie może wynieść więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Dofinansowanie musi zostać podane do 10 miejsc po przecinku. Czy wnioskowana kwota i poziom wsparcia są zgodne z zapisami Regulaminu Konkursu? W ramach Działania przewidziano dofinansowanie z budżetu państwa na maksymalnym poziomie 10%. Pozostałe (minimum) 5% wydatków kwalifikowalnych musi stanowić wkład własny Wnioskodawcy, który jednak może zostać przez niego wniesiony ze środków publicznych, co musi zostać odpowiednio oznaczone w polu G 7 wniosku. www. wup. pl/r po

Wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę,

Wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; Wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP. 07. 02. 00 -IP. 02 -32 -K 22/17 wynosi: minimum 5% wartości projektu; • Wnioskodawca sam określa formę wniesienia wkładu własnego; • Wkład własny może pochodzić ze środków prywatnych; • Istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne. www. wup. pl/r po

Oczywiste omyłki Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Oczywiste omyłki należy czytać w rozumieniu z

Oczywiste omyłki Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Oczywiste omyłki należy czytać w rozumieniu z art. 43 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020; Poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie oczywistych omyłek dopuszczalna Czy wniosek zawiera oczywiste omyłki (określone jest jednokrotnie i odbywa się na wezwanie IOK; we właściwym Regulaminie konkursu)? Termin na skorygowanie oczywistych pomyłek to to 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Poprawienie we wniosku o dofinansowanie oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. www. wup. pl/r po

Stanowisko to nie negocjacje! Podczas wnoszenia przez Wnioskodawców ewentualnych poprawek do projektu, szczególnie istotny

Stanowisko to nie negocjacje! Podczas wnoszenia przez Wnioskodawców ewentualnych poprawek do projektu, szczególnie istotny jest fakt, że przekazane przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Szczecinie) stanowisko to nie negocjacje. Oznacza to, że Wnioskodawca musi uwzględnić wszystkie uwagi i zalecenia przekazane przez IP i nie może wnosić do nich żadnych swoich uwag bądź zmian. Ponowna weryfikacja wniosku rozpatrywana jest w tym zakresie zero-jedynkowo, a więc sprawdzane są wszystkie pozycje wskazane Wnioskodawcy do poprawy i muszą one odpowiadać w 100% zaleceniom przekazanym w stanowisku. Wnioskodawcy przysługuje prawo do, co do zasady, jednokrotnej poprawy/uzupełnienia złożonej dokumentacji. Dopuszcza się możliwość ponownego wezwania wnioskodawcy do poprawy/ uzupełnienia wniosku jeżeli zmiany nie zostały wprowadzone kompleksowo i nie zapewniają spójności jego zapisów. UWAGA! Możliwość skierowania do powtórnej korekty/ uzupełnienia nie oznacza możliwości negocjowania zapisów projektu. www. wup. pl/r po

Wytyczne do realizacji projektów www. wup. pl/r po

Wytyczne do realizacji projektów www. wup. pl/r po

Wnioskodawcy zobowiązani są: z uczestnikami projektu realizowanego przez podmiot inny niż OPS podpisywać umowy

Wnioskodawcy zobowiązani są: z uczestnikami projektu realizowanego przez podmiot inny niż OPS podpisywać umowy na wzór kontraktu socjalnego – weryfikacja na podstawie treści wniosku i/lub Oświadczenia w Części I wniosku o dofinansowanie; wskazać, że proces wsparcia osób, rodzin, środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbędzie się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb – weryfikacja na podstawie treści wniosku i/lub Oświadczenia w Części I wniosku o dofinansowanie; WAŻNE – z uwagi na indywidualizację wsparcia nie ma możliwości na etapie aplikowania rezygnacji z jakiejkolwiek formy aktywnej integracji; pamiętać, że osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. IP określi szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu - jeżeli powyższe działania zostały zaplanowane w projekcie należy zawrzeć je w treści wniosku. Kwota 120% zasiłku publikowana jest pod adresem: http: //psz. praca. gov. pl/-/184577 -obowiazujace-stawki-kwoty-i-wskazniki (wskazana kwota jest kwotą brutto, natomiast w ramach projektu istnieje możliwość kwalifikowania kwoty tzw. brutto); www. wup. pl/r po

Wnioskodawcy zobowiązani są (c. d. ): pamiętać, że osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym

Wnioskodawcy zobowiązani są (c. d. ): pamiętać, że osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (IP określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz praktyki zawodowej, biorąc pod uwagę zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu) – jeżeli powyższe działania zostały zaplanowane w projekcie należy zawrzeć je w treści wniosku (wskazana kwota jest kwotą brutto, natomiast w ramach projektu istnieje możliwość kwalifikowania kwoty tzw. brutto); wskazać, że działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami będą realizowane wyłącznie jako element kompleksowych projektów obejmujących również aktywizację społeczno - zawodową osób z niepełnosprawnościami - jeżeli działania w zakresie tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami zostały zaplanowane w projekcie należy zawrzeć odpowiednie zapisy w treści wniosku i zaplanować pozostałe działania gwarantujące kompleksowość wsparcia; www. wup. pl/r po

Wnioskodawcy zobowiązani są (c. d. ): pamiętać, że jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5

Wnioskodawcy zobowiązani są (c. d. ): pamiętać, że jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto może być wypłacony osobie, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. Jednorazowy dodatek relokacyjny może być realizowany w ramach projektu wyłącznie w połączeniu z innymi aktywizującymi formami wsparcia przewidzianymi w typie operacji. Osoba, dla której może być przyznany dodatek relokacyjny jest zatrudniona na warunkach określonych dla mierzenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 -2020. wskazać, że wsparcie w ramach KIS i CIS realizowane jest w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - jeżeli działania projektowe będą dotyczyły CIS i/lub KIS w projekcie należy zawrzeć odpowiednie zapisy gwarantujące zgodność z ustawą; wskazać, że okres zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach projektu. Okres może być krótszy, wyłącznie w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością podejmie w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ – weryfikacja na podstawie treści wniosku i/lub Oświadczenia w Części I wniosku o dofinansowanie; wskazać, że aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez wykorzystanie usług aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - jeżeli działania projektowe będą dotyczyły WTZ i/lub ZAZ w projekcie należy zawrzeć odpowiednie zapisy gwarantujące zgodność z ustawą. www. wup. pl/r po

 Wnioskodawcy zobowiązani są (c. d. ): zobowiązać się do zachowania trwałości podmiotów, utworzonych

Wnioskodawcy zobowiązani są (c. d. ): zobowiązać się do zachowania trwałości podmiotów, utworzonych ze środków EFS co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od momentu zakończenia działań projektowych - weryfikacja na podstawie treści wniosku i/lub Oświadczenia w Części I wniosku o dofinansowanie; współpracować z OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w PES. Oznacza to, że Wnioskodawcy powinni informować OWES w danym subregionie o uczestnikach i oferowanych im formach wsparcia oraz okresie realizacji projektu, w celu stworzenia możliwości zatrudnienia uczestników w PES, które wspierane są w ramach Działań 7. 3 i 7. 4 przez OWES – wnioskodawcy zostaną zobowiązani do współpracy na podstawie zapisów umowy o dofinansowanie. nawiązać współpracę w zakresie rekrutacji uczestników z właściwym terytorialnie OPS lub PCPR oraz poinformować właściwy terytorialnie OPS lub PCPR o udzielanych w ramach projektu formach wsparcia (dotyczy podmiotu innego niż OPS/PCPR) - weryfikacja na podstawie treści wniosku i/lub Oświadczenia w Części I wniosku o dofinansowanie; www. wup. pl/r po

Koncepcja uniwersalnego projektowania –projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były

Koncepcja uniwersalnego projektowania –projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach : 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności 2. Elastyczność w użytkowaniu 3. Proste i intuicyjne użytkowanie 4. Czytelna informacja 5. Tolerancja na błędy 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania 8. Percepcja równości www. wup. pl/r po

Koncepcja uniwersalnego projektowania Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki

Koncepcja uniwersalnego projektowania Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby późniejszej adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Projekt zakłada dostępność dla jak najszerszego grona odbiorców, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania zasady uniwersalnego projektowania, tj. : wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFS (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że np. Wnioskodawca przygotowując wsparcie musi zapewnić miejsce, w którym odbywają się szkolenia/spotkania w taki sposób, by możliwy był udział również osób o indywidualnych potrzebach; przygotowując materiały szkoleniowe należy sporządzić je w taki sposób, by informacje byłe czytelne, wygodne w użytkowania bez wysiłku, proste i intuicyjne w użytkowaniu oraz użyteczne dla osób o różnej sprawności. Zasady te winny być stosowane do wszystkich produktów i usług wytworzonych i świadczonych w ramach projektu. www. wup. pl/r po

Mechanizm racjonalnych usprawnień Koszt racjonalnych usprawnień to wydatki pojawiające się podczas realizacji projektu związane

Mechanizm racjonalnych usprawnień Koszt racjonalnych usprawnień to wydatki pojawiające się podczas realizacji projektu związane z koniecznością wsparcia w projekcie uczestnika ze specjalnymi potrzebami, nieprzewidziane wcześniej w budżecie projektu. Należy je odróżnić od związków z uczestnictwem w projekcie osób z niepełnosprawnościami, przewidzianych w projekcie o dofinansowanie. Te nie stanowią mechanizmu racjonalnych usprawnień ale wsparcie na zasadzie uniwersalnego projektowania. www. wup. pl/r po

Demarkacja pomiędzy aktywizacją o charakterze edukacyjnym, a aktywizacją o charakterze zawodowym Planując wsparcie należy

Demarkacja pomiędzy aktywizacją o charakterze edukacyjnym, a aktywizacją o charakterze zawodowym Planując wsparcie należy pamiętać o poprawnym jego zakwalifikowaniu do aktywizacji o charakterze edukacyjnym lub zawodowej. Należy tego dokonać zgodnie z poniższym zapisem. Jeśli ostatecznym celem realizacji szkoleń i kursów zawodowych jest podjęcie zatrudnienia oraz osobę bezrobotną lub bierną zawodową (aktywizacja zawodowa), tj. osoba została wyposażona w kwalifikacje zawodowe, które zostaną przez nią wykorzystane do uzyskania zatrudnienia – będą one miały charakter usług aktywizacji zawodowej. Natomiast jeżeli podjęcie kursów i szkoleń ma prowadzić do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji osób już pracujących – tj. kwalifikacje zawodowe osoby zostaną dostosowanie do potrzeb rynku pracy, to usług o charakterze edukacyjnym. www. wup. pl/r po

Wskazówki do realizacji projektów dotyczące grup docelowych Demarkacja grupy docelowej CT 8 i CT

Wskazówki do realizacji projektów dotyczące grup docelowych Demarkacja grupy docelowej CT 8 i CT 9 – niepowielanie się grupy odbiorców w osi priorytetowej VI i VII. W Osi VII wsparcie mogą otrzymać osoby wobec których zastosowanie instrumentów i usług rynku pracy są niewystarczające: • osoby bezrobotne z I i II profilu objęte wsparciem z przesłanki innej niż bezrobocie (z wyłączeniem integracji o charakterze zawodowym); • osoby bezrobotne z III profilu (każdy rodzaj integracji: społeczny, edukacyjny, zdrowotny i zawodowy); • osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy – i pozostające bez zatrudnienia oraz osoby kwalifikujące się do kategorii ubogich osób pracujących (każdy rodzaj integracji, w tym zawodowy); • osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w PUP (każdy rodzaj integracji, w tym zawodowy); • osoby ubogie pracujące (każdy rodzaj integracji, w tym zawodowy). www. wup. pl/r po

Aktualne nabory na www. wup. pl/rpo www. wup. pl/r po

Aktualne nabory na www. wup. pl/rpo www. wup. pl/r po

Informacja i promocja www. wup. pl/r po

Informacja i promocja www. wup. pl/r po

Informacja i promocja • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji

Informacja i promocja • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 -2020; • Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014 -2020; • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 20142020 w zakresie informacji i promocji; • Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 -2020; • Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020. www. wup. pl/r po

Obowiązki informacyjne Beneficjent w zakresie informacji musi co najmniej: • oznaczać znakiem Unii Europejskiej

Obowiązki informacyjne Beneficjent w zakresie informacji musi co najmniej: • oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: o wszystkie działania informacyjne i promocyjne; o wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; o dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; o wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp. ); • umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; • umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli taką posiada); • dokumentować działania. www. wup. pl/r po

Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A 3 musi zostać wyeksponowany w

Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A 3 musi zostać wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu). www. wup. pl/r po

Budżet w LSI 2014 www. wup. pl/r po

Budżet w LSI 2014 www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75 -846 Koszalin tel. 94 344 50 25/26 e-mail: [email protected] pl www. facebook. com/wupszczecin Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego www. wup. pl/r po

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. pl/ rpo