Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE w

  • Slides: 75
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 8. 10 Regionalnego Programu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 8. 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 Konkurs nr. RPZP. 08. 10. 00 -IP. 02 -32 -K 21/17 Szczecin, dnia 16 marca 2017 r. www. wup. pl/r po

Oś priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8. 10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o

Oś priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8. 10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych www. wup. pl/r po

Poziom dofinansowania projektów www. wup. pl/r po

Poziom dofinansowania projektów www. wup. pl/r po

Ocena www. wup. pl/r po

Ocena www. wup. pl/r po

Ocena wniosków w ramach konkursu • Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej nie powinien przekroczyć

Ocena wniosków w ramach konkursu • Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 120 dni. • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – do 5 września 2017 r. • W wyjątkowych przypadkach ocena może zostać wydłużona o kolejne 60 dni; FAZA II OCENA STRATEGICZNA www. wup. pl/r po

Skuteczne złożenie wniosku Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI 2014 w terminie naboru projektów tj. od 03. 04. 2017 r. do 8. 05. 2017 r. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy wygenerowany z systemu LSI 2014: • najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 11 maja 2017 r. • dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do WUP w Szczecinie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70 -383 Szczecin, pok. 006 w kancelarii urzędu z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, Konkurs nr RPZP. 08. 10. 00 -IP. 02 -32 -K 21/17 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 7: 30 – 15: 30. www. wup. pl/r po

LSI 2014, czyli Lokalny System Informatyczny 2014 LSI 2014, czyli system, w którym należy

LSI 2014, czyli Lokalny System Informatyczny 2014 LSI 2014, czyli system, w którym należy wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu znajduje się pod adresem: www. beneficjent 2014. wzp. pl. Możliwość wypełniania wniosku w systemie LSI 2014 pojawia się dopiero w momencie rozpoczęcia naboru, a nie jego ogłoszenia. Aktualną Instrukcję użytkownika Serwisu Beneficjenta LSI 2014 (wersja 1. 25) znaleźć można pod adresem: http: //www. rpo. wzp. pl/sites/default/files/instrukcja_uzytkownika_lsi 2014 -serwis_beneficjenta_1_25. pdf. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014 -2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zawsze najbardziej aktualna) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami zamieszczona jest pod adresem: http: //www. rpo. wzp. pl/node/1027. Przeglądarki internetowe, rekomendowane do obsługi LSI 2014 to Mozilla Firefox lub Internet Explorer. www. wup. pl/r po

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy Dane oznaczone na slajdzie kolorem niebieskim generowane są automatycznie.

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy Dane oznaczone na slajdzie kolorem niebieskim generowane są automatycznie. Dane w tej tabeli wypełniane są przez pracowników IOK. Pieczęć imienna Wnioskodawcy i ew. Partnera/ów nie jest wymagana, ale może zostać zamieszczona. Wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez osobę wskazaną we wniosku jako reprezentującą Wnioskodawcę i ew. Partnera/ów. www. wup. pl/r po

Najczęściej popełniane błędy formalne 1. Brak podpisów wszystkich upoważnionych osób na pisemnym wniosku o

Najczęściej popełniane błędy formalne 1. Brak podpisów wszystkich upoważnionych osób na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; 2. Różne sumy kontrolne na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy i elektronicznej wersji wniosku; 3. Podpisy niewłaściwych osób na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy (innych niż wymienione we wniosku o dofinansowanie); 4. Nieczytelne podpisy na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; 5. Brak pełnych danych adresowych / niewłaściwe dane adresowe; 6. Brak załącznika Informacja na temat składu osobowego spółki cywilnej (jeśli dotyczy). Uwaga! W razie stwierdzenia braków formalnych WUP wzywa Wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Uwaga! W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. www. wup. pl/r po

Ważne informacje! • WUP ma możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i/lub

Ważne informacje! • WUP ma możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i/lub wyjaśnienia niejasnych kwestii na każdym etapie oceny; • Prośba taka ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie treści wniosku; • Ewentualne zmiany treści wniosku w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do modyfikacji przedmiotu i przebiegu realizacji projektu; • Wnioskodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni liczonych od następnego dnia po doręczeniu wezwania; • Wezwanie może zostać przesłane także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie. www. wup. pl/r po

Kryteria dopuszczalności www. wup. pl/r po

Kryteria dopuszczalności www. wup. pl/r po

1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą

1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. Wzrost kompetencji osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie znajomości technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych. Projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO WZ 2014 -2020 oraz koresponduje ze wskaźnikami dla danego We wniosku o dofinansowanie należy określić wskaźniki produktu i rezultatu zapisane w Działania/typu projektu. Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WZ 2014 -2020 (SOOP) dotyczące planowanych typów projektu/operacji. www. wup. pl/r po

2. Zgodność z typem projektu Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki -Projekt

2. Zgodność z typem projektu Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki -Projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym w Regulaminie konkursu oraz uwarunkowaniami wynikającymi z zapisów SOOP RPO WZ 2014 -2020 dla danego typu projektów. -Opis projektu wskazuje na zgodność ze wskazanym przez Beneficjenta typem projektu, grupą docelową. - Charakter przewidywanych działań, wskaźniki produktu i rezultatu, wydatki kwalifikowalne dają pewność, że mamy do czynienia z typem projektu zaplanowanym do wsparcia w ramach Działania 8. 10. Jasne wskazanie na realizowany typ projektu oraz objętą wsparciem grupę docelową, czego odzwierciedleniem będą odpowiednio założone do realizacji działania i wskaźniki. Wniosek musi być również zgodny z przypisami i innymi uwarunkowaniami wynikającymi z SOOP RPO WZ 2014 -2020. www. wup. pl/r po

3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki

3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Projekt (jeśli dotyczy) jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 -2020. Wszystkie wydatki objęte pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis powinny zostać odpowiednio oznaczone w projekcie. Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Oświadczenie Beneficjenta dot. poziomu otrzymanej pomocy de minimis (na dzień publikacji wniosku) – zostanie zweryfikowana w systemie udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP. Weryfikacja występowania pomocy publicznej dotyczy tylko I poziomu jej występowania, a więc sytuacji, kiedy to Wnioskodawca byłby jednocześnie beneficjentem (bezpośrednim odbiorcą) pomocy publicznej. W przypadku zaznaczenia przez Wnioskodawcę odpowiedzi wskazującej, iż pomoc publiczna/de minimis nie występuje (tzn. Wnioskodawca nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej/de minimis), automatycznie uruchamiany jest test pomocy publicznej mający potwierdzić ten stan (pole A. 12). www. wup. pl/r po

4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Zachowanie

4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Zachowanie zgodności z: Projekt jest zgodny z: 1. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum 2. właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi w tym z: - zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - koncepcją zrównoważonego rozwoju zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum); zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (m. in. zasada uniwersalnego projektowania); koncepcją zrównoważonego rozwoju (RPO WZ, sekcja 11. Zasady horyzontalne, a także wskazówki z Regulaminu konkursu). Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 -2020 (wraz z załącznikami). Poradniki dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania: • JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014 -2020. • REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI www. wup. pl/r po

5. Kwalifikowalność Beneficjenta Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą -Beneficjent oraz Partner/rzy (o

5. Kwalifikowalność Beneficjenta Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą -Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. , o finansach publicznych. Wskazówki Zapewnienie, że Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Weryfikacja odbywa się na podstawie oświadczenia w treści wniosku w części „I”. Beneficjent oraz Partner/rzy może ubiegać się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego w konkursie typu projektu. - Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) zgodnie z SOOP RPO WZ 2014 Zapisy we wniosku potwierdzające kryterium muszą być jednoznaczne i niepozostawiające 2020 jest/są podmiotem/ami wątpliwości. uprawnionym/i do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typu/ów projektu, w którym/ch ogłoszony został konkurs. www. wup. pl/r po

6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Projekt, w

6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Projekt, w którym łączna wartość środków publicznych nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100. 000 EUR, jest rozliczany jedną z uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 oraz określoną w Regulaminie konkursu. Wskazówki Konieczność rozliczania projektu wyłącznie kwotami ryczałtowymi w przypadku, w którym łączna wartość środków publicznych (dofinansowania z EFS, z budżetu państwa oraz wkładu własnego publicznego, np. pochodzącego ze środków JST, PFRON) w projekcie nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR; Do 100 000 EUR wkładu publicznego = projekt rozliczany ryczałtowo. Powyżej 100 000 EUR wkładu publicznego = projekt rozliczany na zasadzie rzeczywiście poniesionych wydatków Należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: http: //ec. europa. eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en. cfm. aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych Miesięczny obrachunkowy kurs wymiany na luty 1 EUR = 4. 331 PLN. www. wup. pl/r po

6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Koszty pośrednie

6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Koszty pośrednie rozliczane są w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 Wskazówki Konieczność rozliczania kosztów pośrednich wyłącznie w oparciu o stawki ryczałtowe, zgodne z limitami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020. Koszty pośrednie odpowiadające właściwej stawce ryczałtowej (właściwy % wskazany w Regulaminie konkursu punkt 5. 1. 5. 5) www. wup. pl/r po

Kwoty ryczałtowe • Kwota ryczałtowa - kwota zadania wyliczona w oparciu o przedstawioną we

Kwoty ryczałtowe • Kwota ryczałtowa - kwota zadania wyliczona w oparciu o przedstawioną we wniosku (w części G 9) metodologię wyliczenia kwoty zgodnie z zapisami punktu 5 podrozdziału 6. 6. 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (…) (metodologia wyliczenia wskaźników zapisana jest w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 -2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) tzn. kwoty podane we wniosku należy oszacować na podstawie metodologii np. na podstawie rzetelnych, historycznych danych Wnioskodawcy. • Wnioskodawca w karcie wydatków podaje wskaźnik/wskaźniki produktu i/lub rezultatu oraz dokumenty potwierdzające ich osiągnięcie, na podstawie których weryfikowane będą założone do osiągnięcia zadania oraz zostanie dokonane rozliczenie projektu. Co ważne, kwoty ryczałtowe mogą być rozliczane na podstawie wskaźników opisanych w części „E”, jeśli są odpowiednie. • Określone przez wnioskodawcę i zaakceptowane przez KOP wskaźniki realizacji zadań wyszczególnione są w Umowie o dofinansowanie projektu. www. wup. pl/r po

Kwoty ryczałtowe • W przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu czy

Kwoty ryczałtowe • W przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o dofinansowanie, a wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte. • IP RPO będąca stroną umowy może weryfikować realizację działań i osiągnięcie wskaźników produktu lub rezultatu w ramach projektu podczas kontroli na miejscu lub wizyty monitoringowej. • W zakresie nieuregulowanym stosuje się zapisy podrozdziału 6. 6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020. www. wup. pl/r po

Przykładowe wydatki oraz wskaźniki dla rozliczenia kwoty ryczałtowej Każde zadanie odrębna kwota ryczałtowa, nie

Przykładowe wydatki oraz wskaźniki dla rozliczenia kwoty ryczałtowej Każde zadanie odrębna kwota ryczałtowa, nie osiągnięcie choćby jednego ze wskaźników skutkuje niezakwalifikowaniem całego zadania. Wskazane oddzielenie produktów (np. przeprowadzenia szkolenia) od rezultatów (tj. uzyskania certyfikatów) Nazwa zadania 1: Kurs języka angielskiego – rozliczane na podstawie stawki jednostkowej Nazwa wydatku 1: Koszt przeprowadzenia kursu językowego – dane wedle stawki Nazwa wskaźnika 1: Liczba osób uczestniczących Nazwa zadania 2: Kurs języka angielskiego wydatki rzeczywiste poza stawką Nazwa wydatku 1: Koszt przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu z j. ang. Nazwa wskaźnika 1: Liczba osób, które otrzymały certyfikaty Nazwa wydatku 2: Koszt zakupu podręczników Nazwa wskaźnika 2: Liczba osób uczestniczących Nazwa zadania 3: Kurs komputerowy ICT - szkolenia Nazwa wydatku 1: Wynagrodzenie trenerów za szkolenie ITC Nazwa wskaźnika 1: Liczba przeprowadzonych godzin Nazwa wydatku 2: Wynajem sali na szkolenie Nazwa wskaźnika 2: Liczba przeprowadzonych godzin Nazwa wydatku 3: Koszt zakupu podręczników Nazwa wskaźnika 3: Liczba osób uczestniczących Nazwa zadania 4: Kurs komputerowy ICT - certyfikacja Nazwa wydatku 1: Koszt przeprowadzenia zewnętrznego egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych Nazwa wskaźnika 1: Liczba osób, które otrzymały certyfikaty potwierdzające kompetencje cyfrowe www. wup. pl/r po

Przykładowe dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadań • lista obecności uczestników/uczestniczek projektu na szkoleniu

Przykładowe dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadań • lista obecności uczestników/uczestniczek projektu na szkoleniu / spotkaniu lub innej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu; • dzienniki zajęć prowadzonych w projekcie; • dokumentacja zdjęciowa; • analizy i raporty wytworzone w ramach projektu; • certyfikaty. www. wup. pl/r po

Koszty pośrednie zgodnie z nowymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków Koszty pośrednie w EFS rozliczane są

Koszty pośrednie zgodnie z nowymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: • 25% - projekty o wartości do 830 tys. zł włącznie; • 20% - projekty o wartości powyżej 830 tys. zł do 1 740 tys. zł włącznie; • 15% - projekty o wartości powyżej 1 740 tys. zł do 4 550 tys. zł włącznie; • 10% - projekty o wartości powyżej 4 550 tys. zł. Uwaga! Generator wniosków o przyznanie dofinansowania, w oparciu o wartość kosztów bezpośrednich, automatycznie wylicza kwotę przeznaczoną na koszty pośrednie. Rekomendujemy jednak zweryfikowanie wyliczonej kwoty. www. wup. pl/r po

7. Poprawność wypełnienia wniosku Pytania z listy sprawdzającej Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą

7. Poprawność wypełnienia wniosku Pytania z listy sprawdzającej Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Wypełnienie wniosku w języku polskim. Wniosek został wypełniony w języku Wniosek napisany w sposób zrozumiały i czytelny. polskim. Nieużywanie skrótów, które nie są ogólnie przyjęte w języku polskim. www. wup. pl/r po

8. Wymogi organizacyjne 1. Siedziba Beneficjenta oraz Biuro projektu Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki

8. Wymogi organizacyjne 1. Siedziba Beneficjenta oraz Biuro projektu Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Projektodawca we wniosku musi jasno zadeklarować, iż od co najmniej 1 roku na dzień Beneficjent od co najmniej 1 roku na dzień złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego. złożenia wniosku posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Brak zapisu odnoszącego się do warunków określonych w treści kryterium spowoduje odrzucenie wniosku. www. wup. pl/r po

8. Wymogi organizacyjne 1. Siedziba Beneficjenta oraz Biuro projektu Pytania z listy sprawdzającej Beneficjent

8. Wymogi organizacyjne 1. Siedziba Beneficjenta oraz Biuro projektu Pytania z listy sprawdzającej Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu Wskazówki Wnioskodawca zobowiązany jest zadeklarować, iż w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu oraz gdzie uczestnik projektu będzie miał możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Jeżeli Beneficjent posiada siedzibę (filię, delegaturę, oddział etc. ) na terenie woj. Zachodniopomorskiego kryterium uznaje się za spełnione. www. wup. pl/r po

8. Wymogi organizacyjne 2. Możliwość jednorazowego wystąpienia podmiotu w konkursie Pytania z listy sprawdzającej

8. Wymogi organizacyjne 2. Możliwość jednorazowego wystąpienia podmiotu w konkursie Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Podmiot może tylko raz aplikować w konkursie – albo jako Wnioskodawca albo jako Partner W przypadku gdy Wnioskodawca i/lub Partner wystąpią w konkursie więcej niż jeden raz Jeden podmiot może wystąpić w ramach we wniosku o dofinansowanie, Instytucja Pośrednicząca odrzuca wszystkie złożone w konkursu – jako wnioskodawca albo odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę i/lub partner nie więcej niż 1 raz we wniosku o Partnera kryterium dopuszczalności. dofinansowanie(Typ projektu 1 -3). Uwaga - w przypadku spółek cywilnych, po złożeniu wniosku przez spółkę, jej wspólnicy nie mogą już ubiegać się o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie występując pojedynczo jako podmioty gospodarcze. www. wup. pl/r po

Szczegółowe kryteria dopuszczalności www. wup. pl/r po

Szczegółowe kryteria dopuszczalności www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 1. Skierowanie projektu do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego, zgodnych

9. Zgodność wsparcia 1. Skierowanie projektu do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego, zgodnych z SOOP Pytania z listy sprawdzającej Projekt skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych - pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów - posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego) (Typ projektu 13). Wskazówki We wniosku należy literalnie wskazać grupę docelową, zgodną z SOOP RPO WZ 2014 -2020 oraz Regulaminem konkursu. Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować, czy opis grupy docelowej jednoznacznie wskazuje, iż grupa docelowa pochodzi z obszaru województwa zachodniopomorskiego? Należy również zweryfikować, czy wskazano, iż w przypadku osób fizycznych, osoby te muszą pracować, uczyć się lub zamieszkiwać na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów – muszą posiadać jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 2. Odpowiednia grupa docelowa Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Co najmniej

9. Zgodność wsparcia 2. Odpowiednia grupa docelowa Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Co najmniej 90% uczestników projektu powinny stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (w wieku 18 lat i więcej) i/lub osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej) bez względu na poziom wykształcenia. Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 90% osoby należące przynajmniej do jednej z poniżej wymienionych grup: - osoby w wieku 50 lat i więcej, -osoby o niskich kwalifikacjach. (Typ projektu 1 -3) Zapis kryterium należy czytać w taki sposób, iż wsparcie w co najmniej 90% należy skierować albo tylko do osób spełniających przesłankę niskich kwalifikacji, albo tylko do osób spełniających przesłankę wieku, albo do jednych i drugich osób. W przypadku osób spełniających obie przesłanki, Wnioskodawca powinien wybrać tylko jedną z nich, na podstawie której przyjmie uczestnika do projektu. Przykład 1: 90% grupy docelowej stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej; Przykład 2: 90% grupy docelowej stanowią osoby o niskich kwalifikacjach; Przykład 3: 50% grupy docelowej stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej, 40% grupy docelowej stanowią osoby o niskich kwalifikacjach; Przykład 4: 50% grupy docelowej stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej, 40% grupy docelowej stanowią osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym połowa spośród osób w wieku 50 lat i więcej posiada niskie kwalifikacje, jednak we wniosku wykazywani są tylko w ramach jednej, wybranej przesłanki (tym samym przypisywani są tylko do jednego odpowiadającego danej przesłance wskaźnika). Na tej samej zasadzie należy we wniosku przypisać wskaźniki – odpowiednio do opisanej grupy docelowej. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 3. Zgodność realizacji szkolenia z określonymi warunkami Pytania z listy sprawdzającej

9. Zgodność wsparcia 3. Zgodność realizacji szkolenia z określonymi warunkami Pytania z listy sprawdzającej Szkolenia będą realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i zakończą się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą prowadziły do uzyskania kwalifikacji językowych (certyfikatu). (Typ projektu 2). Wskazówki W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie języków obcych, kursy lub szkolenia musza się kończyć otrzymaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez uczestników/uczestniczki projektu określonego poziomu biegłości językowej. Wnioskodawca winien zaplanować działania prowadzące do uzyskania kwalifikacji językowych dla wszystkich uczestników projektu. Zapis ten nie oznacza, iż wszyscy uczestnicy muszą uzyskać certyfikat, a to, że dla wszystkich należy przewidzieć formę wsparcia zapewniającą taką możliwość. Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować czy z treści wniosku jednoznacznie wynika, że dla wszystkich uczestników projektu zaplanowano działania prowadzące do uzyskania kwalifikacji językowych. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 4. Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji lub kompetencji Pytania z listy

9. Zgodność wsparcia 4. Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji lub kompetencji Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji będą kończyły się: a) w przypadku kwalifikacji - formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą prowadziły do uzyskania certyfikatu b) w przypadku kompetencji - uzyskaniem przez uczestników projektów dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z planowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami, o których mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020 (Typ projektu 1) W przypadku kompetencji cyfrowych przewidziane wsparcie kończyć się musi uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami. Wnioskodawca winien zaplanować działania prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych dla wszystkich uczestników projektu. Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować czy z treści wniosku jednoznacznie wynika, że dla wszystkich uczestników projektu zaplanowano działania prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 4. Minimalny wymagany odsetek osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje Pytania

9. Zgodność wsparcia 4. Minimalny wymagany odsetek osób, które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Minimum 75% uczestników projektu, w wyniku udziału w projekcie uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020. (Typ projektu 1 -3). Projektodawca powinien zabezpieczyć w taki sposób realizacje działań projektowych oraz środki naprawcze by odsetek osób, które przeszły całą ścieżkę wsparcia i otrzymały certyfikat nie był niższy niż 75 %. Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować czy z treści wniosku oraz wskaźników jednoznacznie wynika, iż 75% uczestników projektu, w wyniku udziału w projekcie uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje. www. wup. pl/r po

9. Zgodność wsparcia 5. Minimalny wymagany poziom wkładu własnego Pytania z listy sprawdzającej Beneficjent

9. Zgodność wsparcia 5. Minimalny wymagany poziom wkładu własnego Pytania z listy sprawdzającej Beneficjent wniesie wkład własny w wysokości nie mniejszej niż określona w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. (Typ projektu 1 - 3). Wskazówki Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowanych projektu wynosi co najmniej 10 % wartości projektu. Wysokość wkładu musi jednoznacznie wynikać z budżetu projektu. Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować, czy z budżetu projektu jasno wynika, iż wartość wkładu własnego jest na poziomie minimum 10% wartości projektu. www. wup. pl/r po

Błędy, za które odpadały wnioski w ramach poprzedniego konkursu Rodzaj i nazwa kryterium Ilość

Błędy, za które odpadały wnioski w ramach poprzedniego konkursu Rodzaj i nazwa kryterium Ilość wniosków z błędem Dopuszczalności 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania • Projekt nie jest zgodny z właściwym celem szczegółowym RPO WZ 2014 -2020 oraz nie koresponduje ze wskaźnikami dla danego Działania/typu projektu 2 Dopuszczalności 2. Zgodność z typem projektu • Projekt nie jest zgodny z typem projektu wskazanym w Regulaminie konkursu oraz uwarunkowaniami wynikającymi z zapisów SOOP RPO WZ 2014 -2020 dla danego typu projektów. Opis projektu nie wskazuje na zgodność ze wskazanym przez Beneficjenta typem projektu oraz grupą docelową. 22 Dopuszczalności 4. Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera • Brak informacji we wniosku o tym, że Partner/rzy nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. , o finansach publicznych. Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) zgodnie ze SOOP RPO WZ 2014 -2020 powinni być podmiotem/ami uprawnionym/i do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typu/ów projektów, w którym/ch ogłoszony został konkurs. 8 www. wup. pl/r po

Błędy, za które odpadały wnioski w ramach poprzedniego konkursu Rodzaj i nazwa kryterium Dopuszczalności

Błędy, za które odpadały wnioski w ramach poprzedniego konkursu Rodzaj i nazwa kryterium Dopuszczalności 5. Wymogi organizacyjne • Beneficjent złożył więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie na dany konkurs Ilość wniosków z błędem 2 Dopuszczalności 6. Zgodność wsparcia • Grupę docelową projektu nie stanowią w co najmniej 90% osoby należące przynajmniej do jednej z wymienionych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach (8 wniosków) • Projekt nie zakłada, że szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji osiągniętych przez uczestników projektów (3 wnioski) • W projekcie nie zaplanowano wyłącznie szkoleń kończących się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej (4 wnioski) • Zakres wsparcia nie obejmuje szkoleń lub innych form podnoszenia kompetencji kończących się uzyskaniem przez uczestników projektów certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, zgodnie z planowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami (3 wnioski) • Projekt nie zakłada, że minimum 75% uczestników w wyniku udziału w projekcie uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020 (2 wnioski) • Beneficjent nie zaplanował wniesienia wkładu własnego w minimalnej wysokości określonej w Regulaminie naboru (3 wnioski) 22 www. wup. pl/r po

Kryteria wykonalności www. wup. pl/r po

Kryteria wykonalności www. wup. pl/r po

1. Zgodność prawna Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Projekt jest zgodny z

1. Zgodność prawna Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z póź, zm. Wskazówki Działania w projekcie należy zaplanować zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych. W przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa. www. wup. pl/r po

2. Zdolność organizacyjno-operacyjna Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą -Beneficjent gwarantuje zdolność organizacyjną

2. Zdolność organizacyjno-operacyjna Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą -Beneficjent gwarantuje zdolność organizacyjną do realizacji projektu zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku. -Beneficjent dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć. -Beneficjent zapewni do realizacji projektu odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, zarówno do jego obsługi jak i realizacji przedsięwzięć merytorycznych. -Beneficjent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym Wskazówki Należy jasno wskazać posiadanie przez Wnioskodawcę odpowiednich zasobów: • organizacyjnych (np. możliwości realizacji projektu w takim a nie innym wymiarze), • kadrowych (odpowiednie kwalifikacje), • technicznych (m. in. zaplecze techniczne, lokalowe), a także posiadanie doświadczenia w prowadzeniu podobnych działań, we wsparciu podobnej grupy docelowej w regionie oraz wskazanie metod zarządzania projektem (tak, aby było sprawne i efektywne, ze szczególnym uwzględnieniem roli ew. partnera). Jeżeli w projekcie występuje partner, to należy opisać także jego potencjał. www. wup. pl/r po

3. Zdolność finansowa Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Kondycja finansowa Beneficjenta

3. Zdolność finansowa Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Kondycja finansowa Beneficjenta gwarantuje osiągnięcie deklarowanych produktów lub rezultatów, zgodnie z deklarowanym planem finansowym i w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie. - Beneficjent zapewnia środki finansowe do utrzymywania projektu w okresie trwałości (jeśli dotyczy). - Beneficjent oraz Partner/rzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. Wskazówki Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta, gwarantującej płynność finansową oraz możliwość wniesienia wkładu własnego. Kryterium jest weryfikowane stosownie do wariantu realizacji projektu, tj: I – projekt jest realizowany samodzielnie przez JSFP; II - projekt jest realizowany samodzielnie przez podmiot niebędący JSFP; III – projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotami niebędącymi JSFP; IV - projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotami niebędącymi JSFP oraz podmiotami będącymi JSFP www. wup. pl/r po

4. Celowość partnerstwa Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki - Projekt spełnia wymogi utworzenia partnerstwa

4. Celowość partnerstwa Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki - Projekt spełnia wymogi utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość o zasadach realizacji programów w zakresie dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). polityki spójności finansowanych w perspektywie Przy wyborze partnera JSFP musi spełnić wymogi art. 33 ustawy z dnia 11 lipca finansowej 2014 -2020. 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności - W celu wspólnej realizacji projektu, może zostać finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020, a co za tym idzie wymogi PZP. Informacja o tym musi pojawić się w treści wniosku. utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, W przypadku projektu partnerskiego to Wnioskodawca (lider partnerstwa) bierze organizacyjne, techniczne lub finansowe, na siebie zobowiązania związane z prawidłową realizacją projektu. realizujące wspólnie projekt, zwany dalej Niedopuszczalne jest zawarcie partnerstwa przez podmiot z własną jednostką „projektem partnerskim”, na warunkach organizacyjną. określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie www. wup. pl/r po

Kryteria jakości www. wup. pl/r po

Kryteria jakości www. wup. pl/r po

KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Projekt jest spójny merytorycznie w zakresie wskazanego opisu

KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Projekt jest spójny merytorycznie w zakresie wskazanego opisu grupy docelowej, Skala punktów : 1 - 5; trafności doboru zadań, harmonogramu zadań, wskaźników planowanych do waga: 6 osiągnięcia, szacowanego budżetu projektu oraz przyczynia się do osiągnięcia celów RPO WZ 2014 -2020. Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku, szacowanym 2. Skuteczność/ Efektywność budżetem oraz rodzajem działań, będących głównym przedmiotem konkursu. Stopień w jakim projekt przyczyni się do osiągnięcia zakładanych rezultatów do Skala punktów: 1 -5; waga: 6 zaplanowanych kosztów. 4. Użyteczność 5. Trwałość Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji). Ocena w jakim stopniu zaproponowane w projekcie instrumenty wsparcia oraz zaplanowane rezultaty przyczynią się do trwałej zmiany sytuacji grup docelowych. . Skala punktów: 1 -5; waga: 6 Skala punktów: 1 -5; waga: 2 www. wup. pl/r po

Kryteria premiujące www. wup. pl/r po

Kryteria premiujące www. wup. pl/r po

1. Udział osób z niepełnosprawnościami w projekcie wyniesie przynajmniej 20 % ogółu uczestników. (Typ

1. Udział osób z niepełnosprawnościami w projekcie wyniesie przynajmniej 20 % ogółu uczestników. (Typ projektu 1, 2, 3). Wskazówki Liczba punktów W ramach kryterium premiowane są projekty, skierowane w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią minimum 20% odbiorców wsparcia. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania we wniosku dodatkowego wskaźnika Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. Wartość tego wskaźnika musi stanowić co najmniej 20% osób wskazanych we wniosku. 20 Przed opublikowaniem wniosku Beneficjent powinien zweryfikować, czy w treści wniosku o dofinansowanie wskazano nazwę kryterium oraz uzasadnienie dla jego spełnienia. www. wup. pl/r po

2. Minimum 90% uczestników projektu, w wyniku udziału w projekcie uzyska kwalifikacje lub nabędzie

2. Minimum 90% uczestników projektu, w wyniku udziału w projekcie uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020. (Typ projektu 1, 2, 3). Wskazówki Liczba punktów Projektodawca powinien zabezpieczyć w taki sposób realizacje działań projektowych oraz środki naprawcze by odsetek osób, które przeszły całą ścieżkę wsparcia i otrzymały certyfikat nie był niższy niż 90 %. Wnioskodawca ubiegając się o premię punktową za spełnienie danego kryterium premiującego, zobowiązany jest w treści wniosku o dofinansowanie wskazać jego nazwę jak również uzasadnienie dla jego spełnienia. 10 www. wup. pl/r po

3. Grupę docelową projektu stanowią w 100% osoby w wieku 50 lat i więcej,

3. Grupę docelową projektu stanowią w 100% osoby w wieku 50 lat i więcej, a beneficjentem i/lub partnerem jest podmiot zajmujący się statutowo aktywizacją osób starszych. (Typ projektu 1, 2). Wskazówki Liczba punktów W ramach kryterium premiowane są projekty, skierowane w 100% do osób w wieku 50 lat i więcej, a beneficjentem i/lub partnerem jest podmiot zajmujący się statutowo aktywizacją osób starszych. We wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca musi literalnie wskazać, że projektodawca i/lub Partner jest podmiotem zajmującym się statutowo aktywizacją zawodową osób starszych. 5 Wnioskodawca ubiegając się o premię punktową za spełnienie danego kryterium premiującego, zobowiązany jest w treści wniosku o dofinansowanie wskazać jego nazwę jak również uzasadnienie dla jego spełnienia. www. wup. pl/r po

Kryteria administracyjności www. wup. pl/r po

Kryteria administracyjności www. wup. pl/r po

1. Spójność i kompletność zapisów Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Zapisy

1. Spójność i kompletność zapisów Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Zapisy we wniosku muszą być spójne. Opis zadań musi mieć przełożenie na wykazane koszty, wskaźniki oraz grupę docelową. Wniosek jest spójny i kompletny w odniesieniu do Muszą zostać przedstawione wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą dokonanej oceny w zakresie kryteriów jakości oraz został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawidłowo ocenić wniosek. Regulaminem konkursu? Kompletność wniosku rozumiana jest jako prawidłowe wypełnienie wymaganych pól oraz przedstawienia niezbędnych (zgodnych z obowiązującym Regulaminem konkursu oraz Instrukcją wypełniania wniosku (…) w danej części wniosku informacji. www. wup. pl/r po

2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Wydatki

2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Wydatki w projekcie są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków… oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 - 2020 - Planowane wydatki są uzasadnione, niezbędne, racjonalne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu w tym opisu grupy docelowej i planowanego wsparcia - Wydatki założone w projekcie są zgodne z katalogiem wydatków, limitami oraz zasadami kwalifikowalności określonymi w Regulaminie konkursu (jeśli dotyczy) Wskazówki Projekt musi zachowywać zgodność z: • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020; • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 - 2020 ; • Zestawieniem standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach 8. 10 (załącznik 7. 15 do Regulaminu). Wydatki należy zaplanować w sposób celowy, oszczędny, rzetelny i czasowo uzasadniony. Ważna jest metodologia kosztu – sposób wyliczenia kwoty kosztu w karcie wydatku. www. wup. pl/r po

2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Poziom

2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą - Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz środków trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków wskazanym w Regulaminie konkursu? Wskazówki Projekt musi zachowywać poziom wydatków w ramach określonych limitów: • cross-financingu maksymalnie na poziomie 10% całkowitych wydatków kwalifikowlanych projektu; • środków trwałych maksymalnie na poziomie 10% całkowitych wydatków kwalifikowlanych projektu. www. wup. pl/r po

3. Intensywność wsparcia Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Maksymalny % poziomu

3. Intensywność wsparcia Zakres dokonywania oceny zgodnie z listą sprawdzającą Wskazówki Maksymalny % poziomu dofinansowania UE nie może wynieść więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Czy wnioskowana kwota i poziom wsparcia są zgodne z zapisami Regulaminu Konkursu? W ramach Działania przewidziano dofinansowanie z budżetu państwa na maksymalnym poziomie 5%. Pozostałe (minimum) 10% wydatków kwalifikowalnych musi stanowić wkład własny Wnioskodawcy, który jednak może zostać przez niego wniesiony ze środków publicznych, co musi zostać odpowiednio oznaczone w polu G 7 wniosku. www. wup. pl/r po

Wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę,

Wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; • Wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP. 08. 10. 00 -IP. 02 -32 -K 21/17 wynosi: minimum 10% wartości projektu; • Wnioskodawca sam określa formę wniesienia wkładu własnego; • Wkład własny może pochodzić ze środków prywatnych; • Istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne. www. wup. pl/r po

Oczywiste omyłki Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Oczywiste omyłki należy czytać w rozumieniu z

Oczywiste omyłki Pytania z listy sprawdzającej Wskazówki Oczywiste omyłki należy czytać w rozumieniu z art. 43 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020; Poprawa wniosku o dofinansowanie w zakresie oczywistych omyłek dopuszczalna Czy wniosek zawiera oczywiste omyłki (określone jest jednokrotnie i odbywa się na wezwanie IOK; we właściwym Regulaminie konkursu)? Termin na skorygowanie oczywistych pomyłek to to 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Poprawienie we wniosku o dofinansowanie oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. www. wup. pl/r po

Stanowisko to nie negocjacje! Podczas wnoszenia przez Wnioskodawców ewentualnych poprawek do projektu, szczególnie istotny

Stanowisko to nie negocjacje! Podczas wnoszenia przez Wnioskodawców ewentualnych poprawek do projektu, szczególnie istotny jest fakt, że przekazane przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Szczecinie) stanowisko to nie negocjacje. Oznacza to, że Wnioskodawca musi uwzględnić wszystkie uwagi i zalecenia przekazane przez IP i nie może wnosić do nich żadnych swoich uwag bądź zmian. Ponowna weryfikacja wniosku rozpatrywana jest w tym zakresie zero-jedynkowo, a więc sprawdzane są wszystkie pozycje wskazane Wnioskodawcy do poprawy i muszą one odpowiadać w 100% zaleceniom przekazanym w stanowisku. Wnioskodawcy przysługuje prawo do, co do zasady, jednokrotnej poprawy/uzupełnienia złożonej dokumentacji. Dopuszcza się możliwość ponownego wezwania wnioskodawcy do poprawy/ uzupełnienia wniosku jeżeli zmiany nie zostały wprowadzone kompleksowo i nie zapewniają spójności jego zapisów. UWAGA! Możliwość skierowania do powtórnej korekty/ uzupełnienia nie oznacza możliwości negocjowania zapisów projektu. www. wup. pl/r po

Aktualne nabory na www. wup. pl/rpo www. wup. pl/r po

Aktualne nabory na www. wup. pl/rpo www. wup. pl/r po

Pytania i odpowiedzi www. wup. pl/r po

Pytania i odpowiedzi www. wup. pl/r po

1. Doświadczenie w realizacji projektów. Doświadczenie winno odnosić się do zrealizowanych przedsięwzięć w postaci

1. Doświadczenie w realizacji projektów. Doświadczenie winno odnosić się do zrealizowanych przedsięwzięć w postaci projektów dofinansowanych ze środków UE, ale także do bieżącej działalności statutowej projektodawcy i/lub doświadczenia przy realizacji innych przedsięwzięć o podobnej tematyce. Wnioskodawca powinien przede wszystkim uzasadnić dlaczego doświadczenie jego jest adekwatne do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia powinna być rozpatrywana w szczególności w kontekście dotychczasowej działalności (i możliwości weryfikacji jej rezultatów) danego wnioskodawcy prowadzonej w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie: Ø w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie w ramach projektu, Ø na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu, Ø na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. www. wup. pl/r po

2. Etaty w projektach. Koszty związane z angażowaniem personelu zostały opisane w punkcie 6.

2. Etaty w projektach. Koszty związane z angażowaniem personelu zostały opisane w punkcie 6. 16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020. www. wup. pl/r po

3. Partnerstwo w projektach. W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa wnioskodawca zobowiązany jest stosować w

3. Partnerstwo w projektach. W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa wnioskodawca zobowiązany jest stosować w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 oraz SOOP. www. wup. pl/r po

4. Zgodnie z dok. Konkursową : „ Wnioskodawca winien zaplanować działania prowadzące do uzyskania

4. Zgodnie z dok. Konkursową : „ Wnioskodawca winien zaplanować działania prowadzące do uzyskania kwalifikacji językowych dla wszystkich uczestników projektu” oraz „Wnioskodawca winien zaplanować działania prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych dla wszystkich uczestników projektu. Rozumiem, że oznacza to, że na 100 uczestników projektu wszystkie 100 osób weźmie udział w szkoleniach językowych i zajęciach komputerowych? Jeśli tak, to kiedy należy uznać wskaźnik Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje za spełniony w momencie jak otrzyma chociaż 1 certyfikat czy też 2 certyfikaty? To samo pytanie dotyczy też kryterium premiującego: kiedy należy uznać, że wskaźnik ten został spełniony. Co w momencie, jeśli uczestnik przeszkoli się w zakresie komputerowym i językowym, a otrzyma tylko 1 certyfikat? Sformułowanie „wszyscy uczestnicy projektu” odnosi się do poszczególnych typów projektów. Dla szkoleń językowych typ projektu 2, natomiast dla szkoleń komputerowych typ projektu 1. Oznacza to, że w przypadku objęcia wsparciem 100 uczestników, gdzie 50 osób uczęszcza na szkolenia językowe, kolejne 50 na szkolenia komputerowe to Wnioskodawca winien zaplanować działania prowadzące do uzyskania kwalifikacji językowych dla 50 uczestników, oraz do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji cyfrowych dla pozostałych 50 uczestników. Może zdarzyć się, że Wnioskodawca obejmie wsparciem jednego uczestnika zarówno szkoleniem językowym jak i komputerowym wówczas ujmowanie uczestnika we wskaźnikach projektu powinno być zgodne z Zasadami dotyczącymi pomiaru wskaźników zawartych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020 tj. m. in. : - na poziomie pojedynczego projektu uczestnika należy wykazać tylko raz w danym wskaźniku produktu lub rezultatu. - uczestnik, jest wykazywany w kilku wskaźnikach (produktu i rezultatu) w projekcie, w zależności od jego cech i udzielanej formy wsparcia oraz osiągniętych rezultatów. www. wup. pl/r po

cd. W związku z powyższym uczestnika należy wykazać po uzyskaniu pierwszego certyfikatu i uznać,

cd. W związku z powyższym uczestnika należy wykazać po uzyskaniu pierwszego certyfikatu i uznać, iż wskaźnik Liczba osób , które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu za spełniony. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż niezależnie od ww. wskaźnika Wnioskodawcę obowiązuję 5 kryterium dopuszczalności, tj. minimum 75% uczestników projektu, w wyniku udziału w projekcie uzyska kwalifikację lub nabędzie kompetencję potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020. W związku z powyższym kryterium należy uznać za spełnione w przypadku kiedy w każdym z typów projektu 75% uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020. Analogicznie w przypadku kryterium premiującego. Ponadto w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący, IP RPO będącą stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne zgodnie z regułą proporcjonalności. www. wup. pl/r po

Informacja i promocja www. wup. pl/r po

Informacja i promocja www. wup. pl/r po

Informacja i promocja • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji

Informacja i promocja • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 -2020; • Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014 -2020; • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 20142020 w zakresie informacji i promocji; • Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 -2020; • Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020. www. wup. pl/r po

Obowiązki informacyjne Beneficjent w zakresie informacji musi co najmniej: • oznaczać znakiem Unii Europejskiej

Obowiązki informacyjne Beneficjent w zakresie informacji musi co najmniej: • oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: o wszystkie działania informacyjne i promocyjne; o wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; o dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; o wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp. ); • umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; • umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli taką posiada); • dokumentować działania. www. wup. pl/r po

Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A 3 musi zostać wyeksponowany w

Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A 3 musi zostać wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu). www. wup. pl/r po

Budżet w LSI 2014 www. wup. pl/r po

Budżet w LSI 2014 www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

www. wup. pl/r po

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75 -846 Koszalin tel. 94 344 50 25/26 e-mail: [email protected] pl www. facebook. com/wupszczecin Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego www. wup. pl/r po

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. pl/ rpo