Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin

  • Slides: 29
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 6.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 6. 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 Szczecin, dnia 25 lutego 2016 r. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Czy jest możliwość stypendium stażowego/szkoleniowego? Jeśli tak, to

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Czy jest możliwość stypendium stażowego/szkoleniowego? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Odp. W ramach Działania 6. 5 zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 -2020 oraz pkt. 5. 3 Regulaminu konkursu osobom uczestniczącym w szkoleniach i stażach przysługuje odpowiednio stypendium szkoleniowe/stażowe tj. : Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczone proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 2. Czy staże organizowane w ramach projektu muszą

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 2. Czy staże organizowane w ramach projektu muszą wiązać się ze zobowiązaniem dla pracodawcy do zatrudnienia osoby oddelegowanej na staż na okres co najmniej 3 miesięcy? Odp. Kryteria wyboru projektów przyjęte dla Działania 6. 5 nie nakładają na projektodawcę zobowiązania do zatrudnienia uczestnika projektu u pracodawcy u którego uczestnik odbywał staż w ramach projektu. 3. Czy istnieje możliwość aby jednym z partnerów projektu był podmiot, który jednocześnie będzie jednym z wielu podmiotów, które zatrudnią uczestników po zakończeniu ich udziału w projekcie? Odp. Istnieje możliwość zatrudnienia uczestników przez Partnera po zakończeniu jego udziału w projekcie. Jednakże należy mieć na uwadze, iż w przypadku gdy udzielone uczestnikowi wsparcie jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych wówczas istnieją przesłanki do wystąpienia pomocy publicznej/de minimis. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 4. Doprecyzowanie doświadczenia wnioskodawcy (kryterium wykonalności) we wniosku

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 4. Doprecyzowanie doświadczenia wnioskodawcy (kryterium wykonalności) we wniosku należy wykazać doświadczenie projektodawcy w realizacji przedsięwzięć zbieżnych z zakresem projektu. Czy organizacja 10 -dniowych praktyk dla nauczycieli zawodu to odpowiednie doświadczenie? Odp. Poprzez doświadczenie projektodawcy należy rozumieć doświadczenie projektodawcy w zakresie merytorycznym odpowiadającym zakresowi wsparcia planowanego w ramach projektu. Doświadczenie winno odnosić się do zrealizowanych przedsięwzięć w postaci projektów dofinansowanych ze środków UE, ale także do bieżącej działalności statutowej projektodawcy i/lub doświadczenia przy realizacji innych przedsięwzięć o podobnej tematyce. Wnioskodawca powinien przede wszystkim uzasadnić dlaczego doświadczenie jego jest adekwatne do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia powinna być rozpatrywana w szczególności w kontekście dotychczasowej działalności (i możliwości weryfikacji jej rezultatów) danego wnioskodawcy prowadzonej w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie tj. : a) w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu; b) na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu; c) na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 4. Doprecyzowanie doświadczenia wnioskodawcy… cd. Na podstawie opisu

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 4. Doprecyzowanie doświadczenia wnioskodawcy… cd. Na podstawie opisu zawartego w przedmiotowym punkcie wniosku sprawdzana jest wiarygodność wnioskodawcy, w tym przede wszystkim możliwość skutecznej realizacji projektu, której najważniejszą rękojmią jest doświadczenie odpowiadające specyfice danego projektu. Przy czym wnioskodawca powinien wykazać swoje doświadczenie w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a nie jedynie tych realizowanych przy udziale środków funduszy strukturalnych. Dotyczy to również przedsięwzięć aktualnie realizowanych i zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, w których wnioskodawca uczestniczy / uczestniczą lub uczestniczył / uczestniczyli jako partner. W opisie należy jednak uwzględnić przede wszystkim przedsięwzięcia ściśle związane z zakresem planowanego do realizacji projektu (pod względem obszaru, grupy docelowej, planowanych zadań itp. ). www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 5. Czy wnioskodawca posiadający wpis do Rejestru Instytucji

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 5. Czy wnioskodawca posiadający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych może sam wystawić certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji? Odp. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 -2020 oraz Regulaminu konkursu usługi szkoleniowe powinny być realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowych. Istotną kwestią jest rozróżnienie znaczenia pojęcia kwalifikacje i kompetencje. Poprzez kompetencje należy rozumieć wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełnić uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. : wyczerpującą informację o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Elementem wspólnym kwalifikacji i kompetencji jest konieczność określenia efektów uczenia się, czyli wskazanie co dana osoba powinna wiedzieć, co potrafi i jakie kompetencje społeczne posiadać po zakończeniu danej formy wsparcia (np. : kursu, szkolenia). www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 5. Czy wnioskodawca posiadający wpis do Rejestru Instytucji

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 5. Czy wnioskodawca posiadający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych…cd. W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być potwierdzone formalnym certyfikatem), nie jest konieczne spełnienie warunków walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności dokumentów potwierdzających ich nabycie. Kluczowe dla nabycia kompetencji jest zapewnienie realizacji w ramach projektu czterech etapów tj. : I Etap – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, II Etap – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. : efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku działań projektowych, III Etap – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, IV Etap – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymogami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 5. Czy wnioskodawca posiadający wpis do Rejestru Instytucji

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 5. Czy wnioskodawca posiadający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych…cd. W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być potwierdzone formalnym certyfikatem), nie jest konieczne spełnienie warunków walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności dokumentów potwierdzających ich nabycie. Kluczowe dla nabycia kompetencji jest zapewnienie realizacji w ramach projektu czterech etapów tj. : I Etap – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, II Etap – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. : efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku działań projektowych, III Etap – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, IV Etap – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymogami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 5. Czy wnioskodawca posiadający wpis do Rejestru Instytucji

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 5. Czy wnioskodawca posiadający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych… cd. W przypadku, gdy projekt zakłada udział osób o rożnych potrzebach kompetencyjnych, dla których nie jest możliwe zdefiniowanie wspólnych efektów uczenia się na etapie tworzenia założeń projektu (zróżnicowana grupa docelowa i rodzaj wsparcia), projektodawca może zawrzeć we wniosku o dofinansowanie zobowiązanie, że co najmniej dwa pierwsze wskazane powyżej etapy będą szczegółowo opisane w indywidualnym planie działania, opracowywanym osobno dla każdego uczestnika projektu. Instytucja szkoleniowa posiadająca wpis do RIS może sama wystawić dokument potwierdzający nabycie kompetencji (np. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia). Poprzez certyfikację należy rozumieć proces w wyniku którego uczący otrzymuje od uprawnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że uzyskał określone kwalifikacje. Certyfikacja następuje po walidacji (proces sprawdzenia, czy - niezależnie od sposobu uczenia się – kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte), w wyniku wydania pozytywnej decyzji sprawdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu (certyfikatu) - zgodnie z regulacjami prawa polskiego dla danego zawodu/kwalifikacji. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 6. Czy istnieje możliwość, aby osoby, które przejdą

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 6. Czy istnieje możliwość, aby osoby, które przejdą całą ścieżkę uczestnictwa w projekcie po zakończeniu w nim udziału podjęły pracę w firmie zlokalizowanej poza terytorium RP np. : na terenie Niemiec? Jakie dokumenty powinien przedłożyć projektodawca w celu potwierdzenia podjęcia pracy oraz warunkujące możliwość uwzględnienia tego uczestnika w liczbie osób pracujących (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej)? Odp. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 -2020 w celu potwierdzenia podjęcia pracy wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika projektu dokumentów (w przypadku umowy zagranicznej konieczne jest tłumaczenie na język polski) potwierdzających podjęcie pracy w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu w którym zakończyły udział w projekcie, na okres co najmniej trzech miesięcy tj. 90 dni kalendarzowych (np. stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, podjęcie działalności gospodarczej). Mając na uwadze powyższe, podmiot będący stroną umowy zapewnia, że na etapie rekrutacji do projektu beneficjent zobowiąże uczestników projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy po zakończeniu udziału w projekcie - o ile uczestnik ten podejmie pracę. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 7. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekty muszą

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 7. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekty muszą być skierowane bezpośrednio do osób biernych zawodowo (pkt. 2. 1. 3), czyli osób które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). W pkt 5. 3. 3 widnieje zapis, że efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo. Czy oznacza to, że do projektu mogą przystąpić zarówno osoby bezrobotne jak i bierne zawodowo, czy jedynie bierne zawodowo, a więc takie, które w danym momencie nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne? Odp. Grupa docelowa w odniesieniu do której mierzony jest wskaźnik efektywności zatrudnieniowej została określona w pkt. 2. 1. 3 Regulaminu konkursu. W przypadku gdy osoba bierna zawodowo posiada status osoby bezrobotnej (zarejestrowana jako bezrobotna), wówczas osoba ta, nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 8. Czy gminy należące do Specjalnej Strefy Włączenia

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 8. Czy gminy należące do Specjalnej Strefy Włączenia – obszar podstawowy; - Szczecinek (gmina miejska) - Wałcz (gmina miejska) wpisują się i zarazem spełniają kryterium premiujące nr 1 tj. : projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby z terenów gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru SSW? Czy wybór gmin pozwala na uzyskanie punktów premiujących? Odp. Projekt w ramach kryterium premiującego nr 1 skierowany jest do osób m. in. zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, obszar terenów gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia. Oznacza to, że w ramach projektu objęte wsparciem mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące ww. obszar. Gminy miejskie Szczecinek oraz Wałcz nie należą do gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich tym samy gminy te nie spełniają kryterium premiującego. Obszary wiejskie oraz miejsko-wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją GUS, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 9. Czy instytucja szkoleniowa może być jednocześnie wnioskodawcą

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 9. Czy instytucja szkoleniowa może być jednocześnie wnioskodawcą i wykonawcą szkoleń? Czy rozliczenie może odbywać się na podstawie tzw. noty obciążeniowej? Odp. Instytucja szkoleniowa może być jednocześnie wnioskodawcą oraz wykonawcą szkoleń. Zgodnie z zapisami podrozdziału 6. 4 pkt. 2 lit d Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 -2020 rozliczanie dokonywane na podstawie wewnętrznej noty obciążeniowej jest możliwe w przypadku projektów finansowanych z EFS - o ile jest to wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 10. Czy Wnioskodawca, który jest właścicielem nieruchomości może

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 10. Czy Wnioskodawca, który jest właścicielem nieruchomości może wnieść do projektu wkład niepieniężny w postaci sal szkoleniowych (wykorzystywanych do realizacji usług doradczych i szkoleniowych w projekcie) i czy prawidłowe będzie rozliczenie kosztów sali w oparciu o cennik najmu sal obowiązujący u Wnioskodawcy lub w oparciu o historię sprzedaży usług najmu sal (Faktury VAT), a ceny te zgodne są z cenami rynkowymi? Odp. Zgodnie z zapisami podrozdział 6. 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, wkład niepieniężny w postaci sal szkoleniowych jest kwalifikowalny, o ile nieruchomość stanowi własność wnioskodawcy. W przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej. Wkładem własnym niepieniężnym nie zawsze jest cała nieruchomość mogą być to np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę może określać np. taryfikator danej instytucji). W przypadku beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą polegającą m. in. na wynajmie sal szkoleniowych, wkład niepieniężny kwalifikowalny jest do wysokości stawek stosowanych przez te podmioty w ich komercyjnej działalności. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 11. Czy Wnioskodawca, który wynajmuje nieruchomość od podmiotu

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 11. Czy Wnioskodawca, który wynajmuje nieruchomość od podmiotu zewnętrznego i utworzył w niej sale szkoleniowe (posiada możliwość podnajmowania Sali innym podmiotom), może wnieść do projektu wkład niepieniężny w postaci sal szkoleniowych (wykorzystywanych do realizacji usług doradczych i szkoleniowych w projekcie) i czy prawidłowe będzie rozliczenie kosztów sali w oparciu o cennik najmu sal obowiązujący u Wnioskodawcy lub w oparciu o historię sprzedaży usług najmu sal (Faktury VAT), a ceny te zgodne są z cenami rynkowymi? Odp. W powyższym przypadku wkład własny może zostać wniesiony jako wkład własny pieniężny. Wówczas powyższa metodologia jest prawidłowa. Wyjątek stanowi umowa użyczenia, w której nie występuje przepływ finansowy, wówczas koszty eksploatacji nieruchomości mogą zostać wniesione jako wkład własny niepieniężny. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 12. Czy w sytuacji gdy przewidujemy złożenie projektu

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 12. Czy w sytuacji gdy przewidujemy złożenie projektu skierowanego wyłącznie do osób niepełnosprawnych i profilowanego na tę grupę docelową, z której część mogą dodatkowo stanowić niepełnosprawne kobiety oraz osoby niepełnosprawne o niskich kwalifikacjach, powinniśmy we wniosku o dofinansowanie zaplanować realizację wskaźnika efektywności zatrudnienia jedynie na poziomie 33%? Odp. W przypadku gdy projekt ma być skierowany w całości do jednej grupy docelowej np. osób z niepełnosprawnościami efektywność mierzona jest wyłącznie w odniesieniu do tej grupy, a w przypadku gdy uczestnik projektu posiada jednocześnie cechy innej grupy np. jest kobietą lub osobą długotrwale bezrobotną – nie jest konieczne uzyskanie w projekcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej dla tych pozostałych grup. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 13. Czy w ramach przedmiotowego naboru w zakresie

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 13. Czy w ramach przedmiotowego naboru w zakresie typu projektu 2 a) poradnictwo zawodowe może być realizowane w formie zajęć grupowych? Wątpliwości interpretacyjne budzi bowiem zapis kompleksowym i indywidualnym pośrednictwie pracy - czy sformułowanie "kompleksowe i indywidualne" ma w tym przypadku również odniesienie do poradnictwa zawodowego? Odp. Zgodnie z przewidzianym do realizacji typem projektu wnioskodawca w ramach typu projektu 2 a) zobligowany jest do udzielenia wsparcia w formie indywidualnej do pośrednictwa pracy, natomiast w przypadku poradnictwa zawodowego wsparcie może być udzielane w formie poradnictwa indywidualnego lub grupowego. 14. Czy będą stworzone dwie oddzielne listy rankingowe dla projektów skierowanych tylko dla osób niepełnosprawnych i tylko do osób z SSW? (projekty dla niepełnosprawnych mają szansę uzyskać 5 pkt więcej tj. max 140 pkt a projekty dla os. z SSW – 135 pkt. ) Odp. W ramach konkursu dla Działania 6. 5 utworzona zostanie jedna lista rankingowa obejmująca projekty rekomendowane do dofinansowania, które na etapie oceny wyboru projektów uzyskały pozytywny wynik oceny. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 15. W przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami,

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 15. W przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami, Beneficjent i/lub Partner jest podmiotem statutowo zajmującym się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz posiadający dwuletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Planujemy projekt skierowany w 100% do osób z niepełnosprawnościami. Fundacja jest podmiotem statutowo zajmującym się pomocą osobom niepełnosprawnym, doświadczenie jakie posiada na rzecz osób z niepełnosprawnościami nie dotyczy aktywizacji zawodowej, jednakże członek zarządu ma bogate doświadczenie w tej materii. Partner projektu to instytucja szkoleniowa, która nie posiada statutu, swoje usługi kieruje m. in. do osób niepełnosprawnych, ma doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Czy spełniamy rzeczone kryterium premiujące? Odp. W ramach kryterium premiującego nr 2 przyznanie premii punktowej projektodawcy wiąże się ze spełnieniem łącznie wszystkich warunków określonych w kryterium* tj. obejmując wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, beneficjent i/lub partner jest podmiotem zajmującym się statutowo pomocą osobom niepełnosprawnym oraz posiadającym dwuletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. *co oznacza, że co najmniej jeden z podmiotów (beneficjent, partner) musi spełniać oba warunki tj. być podmiotem zajmującym się statutowo pomocą osobom niepełnosprawnym oraz posiadać dwuletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jako działalność statutową należy rozumieć działalność, dla prowadzenia której podmiot został powołany, udokumentowany aktem prawnym powołującym ten podmiot. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 16. W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 16. W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektodawca świadczył usługi dla osób biernych zawodowo dla grupy nie mniejszej niż przewidywana liczba uczestników projektu. Prosimy o doprecyzowane jakiego rodzaju usługi to powinny być. Czy są to np. szkolenia komputerowe, warsztaty rozwojowe? Czy aby kryterium zostało uznane za spełnione wystarczy że spełni je lider lub partner? Odp. Projektodawca ubiegając się o przyznanie premii punktowej w ramach kryterium premiującego nr 3 powinien posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie aktywizacji zawodowej ww. grupy. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu musi wyraźnie wykazać swoje doświadczenie z realizacji podobnych przedsięwzięć zbieżnych z zakresem projektu tj. : opisać jakiego typu usługi były świadczone w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku dla wskazanej w kryterium grupy odbiorców wsparcia oraz wskazać, iż przedmiotowa grupa osób nie była mniejsza niż przewidywana do objęcia wsparciem liczba uczestników projektu. Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie doświadczenia projektodawcy. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 17. W przypadku zdiagnozowania potrzeb osoby z niepełnosprawnościami

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 17. W przypadku zdiagnozowania potrzeb osoby z niepełnosprawnościami zapewniane jest wsparcie trenera pracy realizującego działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego. Z diagnozy naszej grupy docelowej wynika, iż nikt nie będzie potrzebował wsparcia trenera pracy, rozumiem, że skoro taka potrzeba nie została zdiagnozowana to nie ma obowiązku realizacji tego konkretnego wsparcia. Odp. Potrzeba zapewnienia wsparcia trenera pracy realizującego działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego powinna wynikać z indywidualnej diagnozy osoby z niepełnosprawnościami (IPD) – osoba niepełnosprawna, a nie z diagnozy grupy docelowej. Jeśli z przedmiotowej diagnozy nie będzie wynikała potrzeba udzielenia uczestnikowi tego typu wsparcia to Wnioskodawca nie jest zobowiązany do udzielenia powyższego wsparcia. 18. W którym miejscu formularza wniosku należy wpisać informacje nt. potencjału i doświadczenia partnera? Instrukcja wypełniania wniosku jest w tym zakresie niejasne – w jednym miejscu wskazuje się, że informacje te powinny zostać zawarte w polu B. 9 formularza, w innym miejscu instrukcji mowa jest o polu C. 2. 8. Proszę o doprecyzowanie. Odp. Doświadczenie i potencjał partnera należy opisać w punkcie C 2. 8 www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 19. W ramach kryterium efektywności IOK dokonuje oceny

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 19. W ramach kryterium efektywności IOK dokonuje oceny stopnia/poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów w odniesieniu do zaplanowanych kosztów oraz oceny relacji nakład/rezultat. Ocena ta będzie polegać na odniesieniu średniego kosztu realizacji wskaźnika rezultatu bezpośredniego w ramach danego projektu do średniego kosztu ww. wskaźnika w ramach danego naboru, który będzie wyliczony w oparciu o średni koszt ww. wskaźnika ze wszystkich wniosków podlegających ocenie. Czy dobrze rozumiem, że średni koszt realizacji wskaźnika rezultatu w ramach danego naboru będzie wyliczony dopiero na etapie oceny wniosków o dofinansowanie? Odp. Średni koszt realizacji wskaźnika rezultatu w ramach danego naboru będzie wyliczony na etapie oceny wniosków o dofinansowanie zgodnie z przedstawioną w Regulaminie konkursu metodologią w ramach Kryterium jakości - Efektywność. www. wup. p l

Kryterium jakości 3. Efektywność – sposób oceny Wskaźnik: Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi

Kryterium jakości 3. Efektywność – sposób oceny Wskaźnik: Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu. (X) Średni koszt realizacji wskaźnika rezultatu bezpośredniego w ramach danego naboru (Y) Średni koszt realizacji wskaźnika rezultatu bezpośredniego w ramach danego projektu (Z) Stosunek Y do X Przykład 1: Przykład 2: X => 20 000 000 PLN : 700 os. = 22 857, 14 PLN/os. Y => 1 000 PLN : 40 os. = 25 000 PLN/os. Y => 1 000 PLN : 50 os. = 20 000 PLN/os. Y – X = Z 25 000 PLN/os. – 22 857, 14 PLN/os. = 2 143, 86 PLN/os. 20 000 PLN/os. – 22 857, 14 PLN/os. = - 2 857, 14 PLN/os. Z% = 100%*2143, 86 = 9, 38% 22 857, 14 Z% = 100*(-2857, 14) = - 12, 50% 22 857, 14 Średni koszt realizacji wskaźnika wyższy o 9, 38% Średni koszt realizacji wskaźnika wyższy o 5 do 15% włącznie = 2 pkt * waga 4 = 8 pkt Średni koszt realizacji wskaźnika jest niższy o 12, 5% Średni koszt realizacji wskaźnika niższy o 5 do 15% włącznie = 4 pkt * waga 4 = 16 pkt www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 20. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 20. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie załączoną do regulaminu konkursu, w przypadku oznaczenia w polu A. 12 formularza wniosku, iż projekt nie jest objęty pomocą publiczną, pole B. 8. 1 formularza wniosku (status MŚP) powinno pozostać nieaktywne. Tymczasem pole staje się nieaktywne jeśli oznaczymy, że projekt… jest objęty pomocą publiczną (co jest nielogiczne, bowiem dane wpisywane w polu B. 8. 1 formularza wniosku mają zastosowanie do badania dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej w zależności od statusu przedsiębiorstwa). W związku z powyższym chciałem ustalić, czy błędna jest instrukcja wypełniania wniosku, czy też formularz generatora oraz czy w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną pole B. 8. 1 w ogóle musi być wypełnianie? Odp. W projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których pomoc publiczna/de minimis występuje na drugim poziomie (tj. beneficjent wsparcia nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy) we wniosku o dofinansowanie zaznacza się żadnego rodzaju pomocy. Tym samym, we wniosku o dofinansowanie pole w karcie wydatków dotyczącego rodzaju pomocy pozostanie nieaktywne. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 21. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie,

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 21. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca ma możliwość dodawania własnych wskaźników produktu i rezultatu. W praktyce jednak generator wniosków aplikacyjnych nie posiada takiej funkcjonalności. Czy w związku z tym planowane są modyfikacje generatora w tym zakresie, czy też w instrukcji wypełniania wniosku jest błąd? Odp. W przypadku, gdy, ze względu na założenia projektu, przedmiotowy katalog nie wyczerpuje przykładów wskaźników, Projektodawca winien zwrócić się do IOK za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zaprezentowania wskaźnika, wraz z jego definicją, jednostką miary i sposobem pomiaru, z prośbą o wprowadzenie wskaźnika do systemu SL 2014. beneficjent nie ma możliwości dokonywać żadnych modyfikacji w generatorze w tym zakresie. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 22. Jeśli projekt realizujemy wyłącznie dla mieszkańców SSW,

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 22. Jeśli projekt realizujemy wyłącznie dla mieszkańców SSW, to jako miejsce realizacji w punkcie A 4. 3 i następne wskazujemy: całe województwo? Czy musimy wymienić WSZYSTKIE GMINY SSW? A co w przypadku, gdy projekt jest wyłącznie dla mieszkańców SSW ale jest realizowany (np. szkolenie) poza SSW – co wpisujemy w punkcie A 4. 3 i następne? Czy w w/w punkcie (A 4. 3 i następne) trzeba wskazać KONKRTENY ADRES jak sugeruje generator? Przecież szkolenia dla różnych grup możemy realizować pod różnymi adresami? A nawet w ramach jednej grupy zajęcia mogą być pod kilkoma adresami: np. zajęcia teoretyczne gdzie indziej, praktyka gdzie indziej, staż w wielu miejscach, itd. ? Odp. W przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin, powiatów należy wskazać wszystkie gminy, powiaty, na terenie których realizowany będzie projekt dotyczy to również Specjalnej Strefy Włączenia. Określając miejsce realizacji projektu, wnioskodawca nie jest zobowiązany do uzupełnienia pól A 4. 6 - A 4. 8, które są polami nieobowiązkowymi. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 23. Wśród wskaźników produktu jest kilka odnoszących się

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 23. Wśród wskaźników produktu jest kilka odnoszących się do „liczby osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką wsparcia. Jest to wskaźnik produktu, a nie rezultatu zatem do kogo się odnosi, skoro ścieżka wsparcia oznacza kwalifikacje? Czy dotyczy to osób, które przejdą szkolenia ale nie zdadzą egzaminów i w efekcie nie uzyskają kwalifikacji/kompetencji? Jeśli specyfika projektu nie uwzględnia osób niepełnosprawnych to czy należy wskazywać wskaźniki produktu dla tej grupy z wartością 0, czy nie uwzględniać tych wskaźników? Czy analogicznie uwzględniać wskaźniki rezultatu dla tej grupy? Odp. W przypadku gdy specyfika projektu nie przewiduje objęcia wsparciem osób niepełnosprawnych projektodawca nie dokonuje wyboru wskaźników dla tej grupy. Wskaźniki powinny zostać prawidłowo dobrane oraz być adekwatne do typu projektu/grupy docelowej. W przypdku, gdy przewidziana dla uczestnika projektu ścieżka wsparcia przewiduje szkolenia kończące się uzyskaniem kwalifikacji to projektodawca ujmuje tą osobę do wskaźnika zarówno liczby osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką wsparcia oraz liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu pod warunkiem, że uczestnik pozytywnie ukończył szkolenie i uzyskał kwalifikacje w wyniku walidacji i certyfikacji. www. wup. p l

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 24. W przypadku szkoleń zawodowych przewidzianych do realizacji

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cd. 24. W przypadku szkoleń zawodowych przewidzianych do realizacji w ramach projektu, ich zakres musi być zgodny z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez konkretnych przedsiębiorców na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych (na podstawie diagnozy zawartej we wniosku o dofinansowanie). Czy należy „konkretnych przedsiębiorców” wymienić z nazwy? Czy wystarczy zapis, iż będą to przedsiębiorcy z konkretnej branży? Odp. Planując w projekcie wsparcie w postaci szkoleń zawodowych wnioskodawca musi tak zaplanować tematykę szkoleń, aby wiedza zdobyta podczas szkolenia zawodowego była odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorców zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje zawodowe i wynikało z diagnozy problemu. Należy mieć na uwadze, iż w przypadku gdy udzielone uczestnikowi wsparcie jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych wówczas istnieją przesłanki do wystąpienia pomocy publicznej/de minimis. www. wup. p l

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro informacji i

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro informacji i Promocji EFS Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie w Koszalinie ul. A. Mickiewicza 41, ul. Słowiańska 15 a 70 - 383 Szczecin 75 -846 Koszalin e-mail: [email protected] pl e-mail: [email protected] pl Tel. 9142 56 163/164 Tel. 94 344 50 25/26 www. wup. pl www. facebook. com/wupszczecin Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 [email protected] pl www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. pl