Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin

  • Slides: 24
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 7. 1 (typ 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020 Szczecin, dnia 5 kwietnia 2016 r. www. wup. p l

Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7. 1 Programy na rzecz integracji osób i

Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7. 1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno‐zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. www. wup. p l

Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Typ 2 Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej

Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Typ 2 Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze: a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. www. wup. p l

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja 75 000, 00 zł Rezerwa na odwołania 3 750 000, 00

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja 75 000, 00 zł Rezerwa na odwołania 3 750 000, 00 zł Wsparcie finansowe EFS 75 000, 00 zł Wkład własny 15% Dofinansowanie ze środków UE 85% www. wup. p l

WSKAŹNIKI KLUCZOWE (WLWK) WSKAŹNIKI REZULTATU Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które uzyskały

WSKAŹNIKI KLUCZOWE (WLWK) WSKAŹNIKI REZULTATU Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu [osoby] WSKAŹNIKI PRODUKTU Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie(CI) [osoby] www. wup. p l

ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni

ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – 6 września 2016 r. (+ maksymalnie 60 dni) OCENA BRAKÓW FORMALNYCH 14 dni ETAP I ‐ KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI ‐ KRYTERIA WYKONALNOŚCI ‐ KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 56 dni 70 dni ETAP II ‐ KRYTERIA JAKOŚCI ‐ KRYTERIA PREMIUJĄCE ETAP III ‐ KRYTERIA STRATEGICZNE 50 dni www. wup. p l

BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: ‐ różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie

BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: ‐ różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; ‐ brak pieczęci na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; ‐ brak podpisu osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy; ‐ niezgodny podpis na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do wskazanych w wersji elektronicznej wniosku osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. • W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; • W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania 2.

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania 2. Zgodność z typem projektu Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększającej ich zatrudnienie. • typ projektu • grupa docelowa 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 -2020. 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi • zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) • zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień) • koncepcja zrównoważonego rozwoju 5. Kwalifikowalność Beneficjenta/ Partnera Beneficjent oraz Partnerzy Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 6. Wymogi organizacyjne 7. Zgodność wsparcia Złożenie maksymalnie jednego

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 6. Wymogi organizacyjne 7. Zgodność wsparcia Złożenie maksymalnie jednego wniosku o dofinansowanie projektu. 1. Skierowanie projektu do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 2. Okres realizacji projektu zaplanowany precyzyjnie, racjonalnie i maksymalnie do dnia 31. 12. 2023 r. 3. Wkład własny wniesiony w wysokości co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych. 4. Wsparcie osób bezrobotnych (jeśli występują) z III profilu pomocy oraz z I i II profilu jeśli korzystają z pomocy społecznej. 5. Zaplanowanie co najmniej 10% uczestników niepełnosprawnych w części projektu realizowanej przez OPS. 6. Skierowanie projektu, w części realizowanej przez PCPR, do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego powiatowego centrum pomocy rodzinie, w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego powiatowego centrum pomocy rodzinie wg stanu na 31. 12. 2015 r. 7. Spełnienie kryterium efektywności społeczno‐zatrudnieniowej na danym poziomie. 8. Zapewnienie, że szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje potwierdzone zostaną odpowiednimi dokumentami np. zaświadczeniem, certyfikatem. www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna 3. Zdolność finansowa

I ETAP OCENY KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna 3. Zdolność finansowa Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. • organizacja • doświadczenie • potencjał kadrowy • potencjał techniczny Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta określana na podstawie łącznego obrotu za rok kalendarzowy, równego lub wyższego od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, w których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania

I ETAP OCENY KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem (LSI 2014 + pisemny wniosek o przyznanie pomocy) 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020; • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze włączenia społecznego na lata 2014 -2020; • Katalog wydatków, limit, zasada kwalifikowalności określone w Regulaminie; • Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz śr. trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków w Regulaminie. 3. Możliwość oceny merytorycznej wniosku Spójność załączników z wnioskiem oraz ich odpowiednia jakość (poprawność, wiarygodność, rzetelność). 4. Intensywność wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania ‐ 85%, w tym ze środków UE‐ 85% 5. Celowość partnerstwa • Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020; • Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). www. wup. p l

II ETAP OCENY W ramach tego etapu oceny projekty są oceniane pod względem spełniania

II ETAP OCENY W ramach tego etapu oceny projekty są oceniane pod względem spełniania kryteriów jakości oraz przyznania premii punktowej za spełnienie kryteriów premiujących. KRYTERIA JAKOŚCI 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność 2. Skuteczność / Efektywność Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku. Skala punktów: 1‐ 5; waga: 6 Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku, relacja nakład/rezultat. Skala punktów: 1‐ 5; waga: 6 3. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji!). Skala punktów: 1‐ 5; waga: 6 4. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych. Skala punktów: 1‐ 5; waga: 2 www. wup. p l

II ETAP OCENY KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Minimum 50 % grupy docelowej projektu stanowią osoby

II ETAP OCENY KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Minimum 50 % grupy docelowej projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego 2. Projekt skierowany jest do osób: - o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi na poziomie minimum 10% z ogółu uczestników projektu. Minimum 50 % ogólnej liczby uczestników projektu stanowią osoby spełniające co najmniej dwie przesłanki wskazane w treści kryterium. Liczba punktów: 5 Minimum 10% ogólnej liczby uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Liczba punktów: 10 Partnerstwo zawarte pomiędzy wszystkimi instytucjami pomocy społecznej 3. Beneficjent zakłada realizację projektu na terenie danego powiatu w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. w formie partnerskiej przez wszystkie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych instytucje pomocy społecznej (rozumiane jako w perspektywie finansowej 2014– 2020. OPS, PCPR) z terenu danego powiatu. Liczba punktów: 20 www. wup. p l

III ETAP OCENY KRYTERIA STRATEGICZNE 1. Zrównoważony rozwój województwa. Ocenie podlega wpływ projektu na

III ETAP OCENY KRYTERIA STRATEGICZNE 1. Zrównoważony rozwój województwa. Ocenie podlega wpływ projektu na realizację polityki rozwojowej województwa wynikającej ze: • Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, • wojewódzkich strategii i programów sektorowych, • krajowych Dokumentów strategicznych, w tym w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Projekty, które zostaną pozytywnie ocenione w ramach kryterium strategicznego, uzyskują 20% premię w stosunku do punktacji z oceny kryteriów jakości. Oznacza to, że do punktacji, którą uzyskały te projekty na ocenie kryteriów jakości, zostanie dodane liczba punktów odpowiadająca 20% punktów uzyskanych na tej ocenie. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: • 25% ‐ projekty o wartości do 1 mln zł włącznie, • 20% ‐ projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, • 15% ‐ projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, • 10% ‐ projekty o wartości powyżej 5 mln zł. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: ‐ koszty

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: ‐ koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m. in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; ‐ koszty utrzymania powierzchni biurowych; ‐ koszty obsługi księgowej; ‐ koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; ‐ koszty prowadzenia rekrutacji; ‐ amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; ‐ działania informacyjno ‐ promocyjne związane z realizacją projektu. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; • wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP. 07. 01. 00 -IP. 02 -32 -K 08/16 wynosi nie mniej niż 15% kwoty dofinansowania; • wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; • istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu ‐ wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne; • wkład własny może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich, w postaci zasiłków oraz pomocy w naturze. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross‐financing i środki trwałe • Maksymalny poziom wydatków w ramach

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross‐financing i środki trwałe • Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie; • Cross‐financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; • Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 10% wartości projektu; • Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu. • Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp. www. wup. p l

ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w

ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI 2014 w terminie naboru projektów – od 18 kwietnia do 9 maja 2016 r. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy wygenerowany z systemu LSI 2014: • najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 12 maja 2016 r. • dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70 -383 Szczecin, pok. 006 w kancelarii urzędu z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, Konkurs nr RPZP. 07. 01. 00 -IP. 02 -32 -K 07/16 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 7: 30 – 15: 30 www. wup. p l

Informacja i promocja • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji

Informacja i promocja • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 -2020; • Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014 -2020; • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 20142020 w zakresie informacji i promocji; • Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 -2020; • Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020. www. wup. p l

Obowiązki informacyjne Beneficjent musi: • oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: üwszystkie

Obowiązki informacyjne Beneficjent musi: • oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: üwszystkie działania informacyjne i promocyjne; üwszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; üdokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; ü wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp. ); • umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; • umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli posiada); • dokumentować działania. www. wup. p l

Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A 3 musi być wyeksponowany w

Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A 3 musi być wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu). Wzór przykładowo wypełnionego plakatu udostępniono na stronie power. gov. pl, w dziale Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie. www. wup. p l

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro informacji i

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70‐ 383 Szczecin e‐mail: [email protected] pl Tel. 9142 56 163/164 www. wup. pl Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75‐ 846 Koszalin e‐mail: [email protected] pl Tel. 94 344 50 25/26 www. facebook. com/wupszczecin Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 [email protected] pl www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70‐ 383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70‐ 383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e‐mail: [email protected] pl www. wup. pl