Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin

  • Slides: 28
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 8.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 8. 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 Szczecin, dnia 21 kwietnia 2016 r. www. wup. p l

Oś priorytetowa VIII EDUKACJA Działanie 8. 3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne

Oś priorytetowa VIII EDUKACJA Działanie 8. 3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego www. wup. p l

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja 29 328 000, 00 zł Rezerwa na odwołania 1 466 400,

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja 29 328 000, 00 zł Rezerwa na odwołania 1 466 400, 00 zł Wsparcie finansowe EFS 26 240 842, 11 zł Wsparcie finansowe krajowe 3 087 157, 89 zł Dofinansowanie ze środków UE 85% Środki budżetu państwa 10% Wkład własny 5% www. wup. p l

WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia. WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa

WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia. WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach Działania 8. 3 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (osoby) 85% Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) 92% Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt. ) 97% Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt. ) 97% www. wup. p l

WSKAŹNIKI PRODUKTU Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników

WSKAŹNIKI PRODUKTU Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach Działania 8. 3 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie (osoby) 2455 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby) 1336 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie (osoby) 648 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt. ) 30 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (szt. ) 74 www. wup. p l

ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni

ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni (+ max. 60 dni) OCENA BRAKÓW FORMALNYCH OCENA WNIOSKÓW 14 dni ETAP I ‐ KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI ‐ KRYTERIA WYKONALNOŚCI ‐ KRTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 70 dni ETAP II ‐ KRYTERIA JAKOŚCI ETAP III ‐ KRYTERIA JAKOŚCI 38 dni 14 dni (40% MAX. LICZBY PUNKTÓW) (60% MAX. LICZBY PUNKTÓW) www. wup. p l

BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: ‐ niespójna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie

BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: ‐ niespójna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; ‐ brak pieczęci wnioskodawcy i ew. partnera na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; ‐ brak podpisu osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy; ‐ niezgodny podpis na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do wskazanych w wersji elektronicznej wniosku osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. • W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; • W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania 2.

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania 2. Zgodność z typem projektu 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia • typ projektu oraz grupa docelowa Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. W projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 pomoc publiczna może wystąpić na dwóch poziomach tj. : ‐ I poziom tj. beneficjent wsparcia jest jednocześnie beneficjentem pomocy; ‐ II poziom tj. beneficjent wsparcia nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy. 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi • zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) • zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień) • koncepcja zrównoważonego rozwoju 5. Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera Beneficjent jest podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typów projektów zgodnie z SOOP RPO WZ 2014‐ 2020. www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI cd. 6. Wymogi organizacyjne 1. Biuro/ siedziba na terenie

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI cd. 6. Wymogi organizacyjne 1. Biuro/ siedziba na terenie woj. zachodniopomorskiego; 2. Beneficjent składa nie więcej niż 1 wniosek na daną placówkę. 7. Zgodność wsparcia 1. Projekt zlokalizowany na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego; 2. Skierowanie do osób zamieszkujących obszar województwa zachodniopomorskiego; 3. Wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości projektu; 4. Deklaracja o nieubieganiu się na takie same działania dla tej samej placówki w ramach Działania 8. 5; 5. Wynik egzaminów zewnętrznych nie wyższy niż średnia dla województwa z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu; 6. Obligatoryjnie zaplanowana realizacja doradztwa edukacyjno‐zawodowego dla 100% uczniów z projektu; 7. Działania z Typu 2 realizowane tylko wspólnie z działaniami z Typu 1; 8. Typ projektu 3 realizowany na podstawie zatwierdzonej diagnozy indywidualnego zapotrzebowania szkoły/placówki systemu oświaty; 9. Typ projektu 1 realizowany na podstawie zatwierdzonej diagnozy poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności u uczniów/słuchaczy; 10. Typ projektu 2 realizowany na podstawie diagnozy stopnia przygotowania nauczycieli do stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna 3. Zdolność finansowa

I ETAP OCENY KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna 3. Zdolność finansowa Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. • organizacja • doświadczenie • potencjał kadrowy • potencjał techniczny Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta gwarantująca osiągnięcie deklarowanych produktów lub rezultatów zgodnie z planem finansowym. Beneficjent zapewnia środki finansowe do utrzymania projektu w okresie trwałości (jeśli dotyczy). www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania

I ETAP OCENY KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem (LSI 2014 + pisemny wniosek o przyznanie pomocy) 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‐ 2020; • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‐ 2020; • Planowanie wydatków w sposób celowy, oszczędny, umożliwiający terminową realizację zadań; • Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz środków trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków wskazanym w Regulaminie. 3. Możliwość oceny merytorycznej wniosku Spójność załączników z wnioskiem oraz ich odpowiednia jakość (poprawność, wiarygodność, rzetelność). 4. Intensywność wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania ‐ 95%, w tym ze środków UE‐ 85% + 10% z budżetu państwa. 5. Celowość partnerstwa • Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‐ 2020; • Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). www. wup. p l

II ETAP OCENY ‐ ocena dokonywana przez IP RPO WZ KRYTERIA JAKOŚCI Spójność projektu

II ETAP OCENY ‐ ocena dokonywana przez IP RPO WZ KRYTERIA JAKOŚCI Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku oraz w zakresie wskazanego opisu grupy docelowej. Skala punktów: 1‐ 5; waga: 2 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność • 2. Skuteczność/ Efektywność Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku; • Stopień/poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów w odniesieniu do zaplanowanych kosztów. Skala punktów: 1‐ 5; waga: 3 3. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej. Skala punktów: 1‐ 5; waga: 2 4. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie działań na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych. Skala punktów: 1‐ 5; waga: 1 www. wup. p l

III ETAP OCENY ‐ ocena dokonywana przez IP ZIT RPO WZ KRYTERIA JAKOŚCI 5.

III ETAP OCENY ‐ ocena dokonywana przez IP ZIT RPO WZ KRYTERIA JAKOŚCI 5. Odpowiedniość/ adekwatność/ trafność założeń Strategii ZIT 5. 1 Stopień realizacji wskaźników Strategii ZIT SOM Kategoria kryterium mająca na celu zapewnienie, aby wybrane do dofinansowania projekty w jak największym stopniu przyczyniały się do realizacji Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, została uszeregowana w następujący sposób: Stopień w jakim projekt realizuje założone w Strategii wskaźniki, określone dla wskazanego działania. Skala punktów: 1‐ 3; waga: 8 Oceniane będzie czy projekt jest kontynuacją lub uzupełnieniem zrealizowanych/trwających projektów bądź zaplanowanych projektów. 5. 2 Potencjał rozwojowy projektu Przedsięwzięcia wskazywane jako kontynuacja/uzupełnienie/rozwinięcie mogą wykazywać finansowanie z dowolnego źródła, ale muszą rozwiązywać problem zidentyfikowany w Strategii ZIT oraz być realizowane na obszarze/części obszaru funkcjonalnego SOM. Skala punktów: 1‐ 3; waga: 2 www. wup. p l

III ETAP OCENY ‐ ocena dokonywana przez IP ZIT RPO WZ KRYTERIA JAKOŚCI 5.

III ETAP OCENY ‐ ocena dokonywana przez IP ZIT RPO WZ KRYTERIA JAKOŚCI 5. Odpowiedniość/ adekwatność/ trafność założeń Strategii ZIT 5. 3 Zintegrowany i komplementarny charakter projektu Kategoria kryterium mająca na celu zapewnienie, aby wybrane do dofinansowania projekty w jak największym stopniu przyczyniały się do realizacji Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, została uszeregowana w następujący sposób: Ocenie podlegać będzie stopień zintegrowania lub komplementarności projektu z innymi projektami zrealizowanymi, realizowanymi bądź planowanymi do realizacji w ramach Strategii ZIT SOM. Skala punktów: 1‐ 3; waga: 6 Ocenie podlegać będzie w jakim stopniu projekt umożliwi zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi z ukierunkowaniem na obszary wiejskie. 5. 4 Szczegółowy charakter projektu Najwyżej punktowane będą projekty przyczyniające się do ograniczenia nierówności w dysproporcjach pomiędzy kształceniem w szkołach wiejskich i miejskich. Skala punktów: 1‐ 3; waga: 4 www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: • 25% ‐ projekty o wartości do 1 mln zł włącznie, • 20% ‐ projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, • 15% ‐ projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, • 10% ‐ projekty o wartości powyżej 5 mln zł. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: ‐ koszty

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: ‐ koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m. in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; ‐ koszty utrzymania powierzchni biurowych; ‐ koszty obsługi księgowej; ‐ koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; ‐ koszty prowadzenia rekrutacji; ‐ amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; ‐ działania informacyjno ‐ promocyjne związane z realizacją projektu. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; • wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP. 08. 03. 00 -IP. 02 -32 -K 04/16 wynosi nie mniej niż 5% wartości projektu; • wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; • istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu ‐ wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne; • wkład własny może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross‐financing i środki trwałe • Maksymalny poziom wydatków w ramach

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross‐financing i środki trwałe • Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie; • Cross‐financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; • Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 30% wartości projektu (włączając cross‐financing); • Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu. • Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp. www. wup. p l

ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w

ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów – do 6 czerwca 2016 r. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy: • najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 9 czerwca 2016 r. • dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70 -383 Szczecin, pok. 6 (Kancelaria) z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, Konkurs nr RPZP. 08. 03. 00 -IP. 02 -32 -K 04/16 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 7: 30 – 15: 30 www. wup. p l

Informacja i promocja • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji

Informacja i promocja • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 -2020; • Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014 -2020; • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 20142020 w zakresie informacji i promocji; • Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 -2020; • Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020. www. wup. p l

Obowiązki informacyjne Beneficjent musi: • oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: üwszystkie

Obowiązki informacyjne Beneficjent musi: • oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: üwszystkie działania informacyjne i promocyjne; üwszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; üdokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; ü wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp. ); • umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; • umieścić opis projektu na stronie internetowej; • dokumentować działania. www. wup. p l

Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A 3 musi być wyeksponowany w

Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A 3 musi być wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu). www. wup. p l

Propozycje w zakresie zmian kryteriów, jakie zostaną przedstawione na najbliższym spotkaniu Komitetu Monitorującego ZMIANY

Propozycje w zakresie zmian kryteriów, jakie zostaną przedstawione na najbliższym spotkaniu Komitetu Monitorującego ZMIANY W ZAKRESIE KRYTERIÓW DOPUSZCZALNOŚCI: § wprowadzenie kryterium związanego z obligatoryjnym stosowaniem uproszczonych metod rozliczania (w tym stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych oraz stawek ryczałtowych – koszty pośrednie); § wprowadzenie kryterium „wniosek wypełniony w języku polskim” (w obecnym stanie jest to element kryterium administracyjności Kompletność wsparcia); § aktualizacja kryterium Zgodność wsparcia pkt. 1 Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących obszar województwa (w przypadku osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). ZMIANY W ZAKRESIE KRYTERIÓW WYKONALNOŚCI: § wprowadzenie kryterium celowość partnerstwa (przesunięcie z administracyjności); www. wup. p l

Propozycje w zakresie zmian kryteriów, jakie zostaną przedstawione na najbliższym spotkaniu Komitetu Monitorującego ZMIANY

Propozycje w zakresie zmian kryteriów, jakie zostaną przedstawione na najbliższym spotkaniu Komitetu Monitorującego ZMIANY W ZAKRESIE KRYTERIÓW JAKOŚCI: § w definicji kryterium dodanie zapisu o spójności i kompletności projektu w zakresie ocenianego kryterium ZMIANY W ZAKRESIE KRYTERIÓW ADMINISTRACYJNOŚCI: § usunięcie kryterium: Kompletność wniosku oraz Możliwość oceny merytorycznej wniosku; § usunięcie kryterium : Celowość partnerstwa (przesunięcie do wykonalności); § dodanie kryterium: Spójność i kompletność zapisów. Definicja kryterium: Wniosek jest spójny i kompletny w odniesieniu do dokonanej oceny w zakresie kryteriów jakości oraz zgodności z Regulaminem konkursu. www. wup. p l

Propozycja zmiany systemu oceny KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI NIE projekt odrzucony koniec oceny TAK dalsza ocena

Propozycja zmiany systemu oceny KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI NIE projekt odrzucony koniec oceny TAK dalsza ocena KRYTERIA WYKONALNOŚCI NIE projekt odrzucony koniec oceny TAK dalsza ocena NIE projekt odrzucony koniec oceny KRYTERIA JAKOŚCI NIE projekt skierowany do poprawy NIESPEŁNIENIE MINIMUM projekt odrzucony koniec oceny SPEŁNIENIE MINIMUM dalsza ocena KRYTERIA PREMIUJĄCE PONOWNA WERYFIKACJA TAK koniec oceny TAK KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI OCZYWISTE OMYŁKI TAK KRYTERIA JAKOŚCI – ocena przez ZIT NIE projekt odrzucony koniec oceny TAK REKOMENDOWANIE DO DOFINANSOWANIA przez WUP www. wup. p l

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro Informacji i

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie w Koszalinie ul. A. Mickiewicza 41, ul. Słowiańska 15 a 70 - 383 Szczecin 75 -846 Koszalin e-mail: [email protected] pl e-mail: [email protected] pl Tel. 9142 56 163/164 Tel. 94 344 50 25/26 www. wup. pl www. facebook. com/wupszczecin Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 [email protected] pl www. wup. p l

Dodatkowych informacji w zakresie Strategii ZIT SOM udziela Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Plac Jana

Dodatkowych informacji w zakresie Strategii ZIT SOM udziela Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Plac Jana Kilińskiego 3 71 - 414 Szczecin e-mail: [email protected] szczecin. pl Tel. 91 42 17 160 www. zit-som. szczecin. pl www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Plac Kilińskiego 3 71 - 414 Szczecin tel. 91 42 17 160 fax. 91 42 17 169 e-mail: [email protected] szczecin. pl www. wup. p l