Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin

  • Slides: 27
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 8.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru wniosków w ramach Działania 8. 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 Szczecin, dnia 2 marca 2016 r. www. wup. p l

Oś priorytetowa VIII EDUKACJA Działanie 8. 6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Oś priorytetowa VIII EDUKACJA Działanie 8. 6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. www. wup. p l

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja 30 000, 00 zł Rezerwa na odwołania 5% Wsparcie finansowe EFS

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja 30 000, 00 zł Rezerwa na odwołania 5% Wsparcie finansowe EFS 26 842 105, 26 zł Wsparcie finansowe krajowe max. 10% Wkład własny 10% w przypadku pozaszkolnych form ustawicznego kształcenia zawodowego; 5% w przypadku realizacji programów kształcenia zawodowego Dofinansowanie ze środków UE 85% www. wup. p l

WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia. WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa

WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia. WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach działania 8. 6 Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (osoby) 31% uczestników projektu Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) 92% uczestników projektu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS (szt. ) 97% uczestników projektu www. wup. p l

WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI PRODUKTU Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika

WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI PRODUKTU Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach działania 8. 6 Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (osoby) 8 082 1 702 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie (osoby) 809 170 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (osoby) 8 900 1 875 www. wup. p l

WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI PRODUKTU cd. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w

WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI PRODUKTU cd. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach działania 8. 6 Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji (szt. ) 56 12 Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie (szt. ) 8 2 www. wup. p l

ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni

ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – 25 lipca 2016 r. (+ max. 60 dni) OCENA BRAKÓW FORMALNYCH OCENA WNIOSKÓW 14 dni ETAP I ‐ KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI ‐ KRYTERIA WYKONALNOŚCI ‐ KRTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 56 dni ETAP II ‐ KRYTERIA JAKOŚCI ‐ KRYTERIA PREMIUJĄCE ETAP III ‐ KRYTERIA STRATEGICZNE 50 dni www. wup. p l

BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: ‐ różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie

BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: ‐ różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; ‐ brak pieczęci na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; ‐ brak podpisu osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy; ‐ niezgodny podpis na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do wskazanych w wersji elektronicznej wniosku osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. • W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; • W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. www. wup. p l

I ETAP OCENY Celem tego etapu oceny jest wyselekcjonowanie projektów wpisujących się w założenia

I ETAP OCENY Celem tego etapu oceny jest wyselekcjonowanie projektów wpisujących się w założenia danego konkursu, wytypowania tych których realizacja jest zasadna, założenia ‐ realne, a zobowiązania oparte zostały o adekwatne założenia. Ocena ta ma doprowadzić do wyeliminowania niespójności w dokumentacji aplikacyjnej oraz skorygowania elementów niezgodnych z instrukcją wypełniania wniosku. www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania 2.

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania 2. Zgodność z typem projektu Odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. wzrostu efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy. • typ projektu oraz grupa docelowa 3. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. W projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 pomoc publiczna może wystąpić na dwóch poziomach tj. : ‐ I poziom tj. beneficjent wsparcia jest jednocześnie beneficjentem pomocy; ‐ II poziom tj. beneficjent wsparcia nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy. 4. Zgodność z zasadami horyzontalnymi • zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum) • zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień) • koncepcja zrównoważonego rozwoju 5. Wymogi organizacyjne 1. Biuro/ siedziba na terenie woj. zachodniopomorskiego; 2. Beneficjent składa nie więcej niż 1 wniosek. www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI cd. 6. Kwalifikowalność Beneficjenta/ Partnera Beneficjent oraz Partnerzy są

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI cd. 6. Kwalifikowalność Beneficjenta/ Partnera Beneficjent oraz Partnerzy są podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typów projektów zgodnie z SOOP RPO WZ 2014‐ 2020. 7. Zgodność wsparcia 1. Skierowanie do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskim; 2. Obligatoryjnie realizacja I typu projektu; 3. Obligatoryjnie organizacja staży zawodowych i/lub praktyk zawodowych dla 100% uczniów biorących udział w I typie projektu, zaś w przypadku kierowania wsparcia dla dorosłych słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe skierowanie na staż zawodowy lub/i praktykę jest fakultatywne; 4. Obligatoryjnie zaplanowana realizacja doradztwa edukacyjno‐zawodowego; 5. Zapewnienie funkcjonowania w projekcie utworzonych CKZIU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu; 6. Realizacja wsparcia w oparciu o indywidulaną diagnozę szkół i placówek; 7. Wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 5%, zaś w przypadku działań pozaszkolnych form ustawicznego kształcenia zawodowego 10%; 8. Projekt nie przewiduje wsparcia dla placówek objętych wsparciem w ramach Działania 8. 9; 9. Działania projektowe oparte są o współpracę szkół lub placówek oświaty z podmiotami otoczenia społeczno‐gospodarczego. www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna 3. Zdolność finansowa

I ETAP OCENY KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zgodność prawna 2. Zdolność organizacyjno-operacyjna 3. Zdolność finansowa Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. • organizacja • doświadczenie • potencjał kadrowy • potencjał techniczny Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta określana na podstawie łącznego obrotu za rok kalendarzowy, równego lub wyższego od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, w których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. Beneficjent zapewnia środki finansowe do utrzymania projektu w okresie trwałości. www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania

I ETAP OCENY KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem (LSI 2014 + pisemny wniosek o przyznanie pomocy) 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‐ 2020; • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‐ 2020; • Katalog wydatków, limit, zasada kwalifikowalności określone w Regulaminie; • Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz śr. trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków w Regulaminie. 3. Możliwość oceny merytorycznej wniosku Spójność załączników z wnioskiem oraz ich odpowiednia jakość (poprawność, wiarygodność, rzetelność). 4. Intensywność wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania ‐ 95%, w tym ze środków UE‐ 85% + max 10% budżetu państwa. 5. Celowość partnerstwa • Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‐ 2020; • Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). www. wup. p l

II ETAP OCENY W ramach tego etapu oceny projekty są oceniane pod względem spełniania

II ETAP OCENY W ramach tego etapu oceny projekty są oceniane pod względem spełniania kryteriów jakości oraz przyznania premii punktowej za spełnienie kryteriów premiujących. KRYTERIA JAKOŚCI Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku Skala punktów: 1‐ 5; waga: 6 1. Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność • 2. Skuteczność/ Efektywność Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku • Stopień/poziom osiągnięcia zakładanych rezultatów w odniesieniu do zaplanowanych kosztów Skala punktów: 1‐ 5; waga: 6 4. Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji) Skala punktów: 1‐ 5; waga: 6 5. Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych Skala punktów: 1‐ 5; waga: 2 www. wup. p l

II ETAP OCENY KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Realizacja studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do

II ETAP OCENY KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Realizacja studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego 2. W projekcie przewidziano partycypację finansową pracodawcy w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w wymiarze co najmniej 5% tych kosztów Uzupełnienie braków kadrowych wśród nauczycieli kształcenia zawodowego: ‐ zaplanowanie działań zakładających nabycie kwalifikacji nauczyciela kształcenia zawodowego tj. : studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne; ‐ we wniosku w części poświęconej opisie zadań należy podać nazwy zawodów w ramach których będą zdobywać kwalifikacje oraz wskazać nowy zawód w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, lub tworzenia nowych kierunków nauczania; ‐ Planowane wsparcie w zakresie kształcenia nauczycieli wynikać mają z przeprowadzonej diagnozy. Liczba punktów: 5 ‐ premiowane będą projekty w których beneficjent partycypuje w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu na poziomie co najmniej 5% ‐ należy jasno określić jakie koszty pokrywa pracodawca. Liczba punktów: 20 www. wup. p l

II ETAP OCENY KRYTERIA PREMIUJĄCE cd. 3. Projekt obejmuje działania w zakresie obszarów działalności

II ETAP OCENY KRYTERIA PREMIUJĄCE cd. 3. Projekt obejmuje działania w zakresie obszarów działalności gospodarczej uwzględnionych w regionalnych specjalizacjach WZ Premiowane będą projekty, które obejmować będą wsparciem regionalne specjalizacje WZ: biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo‐ maszynowy, usługi przyszłości (branża ICT, IT, KPO, przemysły kreatywne), turystyka i zdrowie. Liczba punktów: 5 www. wup. p l

III ETAP OCENY KRYTERIA STRATEGICZNE 1. Zrównoważony rozwój województwa Ocenie podlega wpływ projektu na

III ETAP OCENY KRYTERIA STRATEGICZNE 1. Zrównoważony rozwój województwa Ocenie podlega wpływ projektu na realizację polityki rozwojowej województwa wynikającej ze: • Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, • wojewódzkich strategii i programów sektorowych, • krajowych Dokumentów strategicznych, w tym w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Projekty, które zostaną pozytywnie ocenione w ramach kryterium strategicznego, uzyskują 20% premię w stosunku do punktacji z oceny kryteriów jakości. Oznacza to, że do punktacji, którą uzyskały te projekty na ocenie kryteriów jakości, zostanie dodane liczba punktów odpowiadająca 20% punktów uzyskanych na tej ocenie. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: • 25% ‐ projekty o wartości do 1 mln zł włącznie, • 20% ‐ projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, • 15% ‐ projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, • 10% ‐ projekty o wartości powyżej 5 mln zł. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: ‐ koszty

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: ‐ koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m. in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; ‐ koszty utrzymania powierzchni biurowych; ‐ koszty obsługi księgowej; ‐ koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; ‐ koszty prowadzenia rekrutacji; ‐ amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; ‐ działania informacyjno ‐ promocyjne związane z realizacją projektu. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; • wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP. 08. 06. 00 -IP. 02 -32 -K 02/16 wynosi nie mniej niż 5% wartości projektu; • w przypadku działań dotyczących pozaszkolnych form ustawicznego kształcenia zawodowego wysokość wkładu własnego wynosi nie mniej niż 10%; • wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; • istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu ‐ wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne; • wkład własny może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross‐financing i środki trwałe • Maksymalny poziom wydatków w ramach

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross‐financing i środki trwałe • Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie; • Cross‐financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; • Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 20% wartości projektu (włączając cross‐financing); • Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu. • Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp. www. wup. p l

ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w

ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów – do 25 marca 2016 r. 2. Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy: • najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 29 marca 2016 r. • dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70 -383 Szczecin, pok. 314 z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, Konkurs nr RPZP. 08. 06. 00 -IP. 02 -32 -K 02/16 Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 15: 00 www. wup. p l

Informacja i promocja • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji

Informacja i promocja • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 -2020; • Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014 -2020; • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 20142020 w zakresie informacji i promocji; • Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 -2020; • Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020. www. wup. p l

Obowiązki informacyjne Beneficjent musi: • oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: üwszystkie

Obowiązki informacyjne Beneficjent musi: • oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: üwszystkie działania informacyjne i promocyjne; üwszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; üdokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; ü wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp. ); • umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; • umieścić opis projektu na stronie internetowej; • dokumentować działania. www. wup. p l

Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A 3 musi być wyeksponowany w

Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A 3 musi być wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu). www. wup. p l

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro Informacji i

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie w Koszalinie ul. A. Mickiewicza 41, ul. Słowiańska 15 a 70 - 383 Szczecin 75 -846 Koszalin e-mail: [email protected] pl e-mail: [email protected] pl Tel. 9142 56 163/164 Tel. 94 344 50 25/26 www. wup. pl www. facebook. com/wupszczecin Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 [email protected] pl www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. pl