Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE Regulamin

  • Slides: 30
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru i tworzenie wniosku w Serwisie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SPOTKANIE INFORMACYJNE: Regulamin naboru i tworzenie wniosku w Serwisie Beneficjenta RPO WZ 2014 -2020 w ramach Działania 7. 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 16 lutego 2016 r. www. wup. p l

Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014‐ 2020 Oś priorytetowa VII

Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014‐ 2020 Oś priorytetowa VII WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 7. 3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej www. wup. p l

PRZEDMIOT KONKURSU Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

PRZEDMIOT KONKURSU Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Wspieranie Priorytet Inwestycyjny 9 V przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia. www. wup. p l

PRZEDMIOT KONKURSU Typy projektów: 1. Komplementarne usługi wsparcia ekonomii społecznej składające się z następujących

PRZEDMIOT KONKURSU Typy projektów: 1. Komplementarne usługi wsparcia ekonomii społecznej składające się z następujących typów operacji: a) usługi animacji lokalnej w tym działania o charakterze animacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno‐społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, tworzenie klastrów ekonomii społecznej. Podmioty te powinny również przygotowywać i wspierać lokalnych animatorów, którzy będą rozwijać ww. działania, b) usługi rozwoju ekonomii społecznej, w tym działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym szkoleń, doradztwa indywidualnego i grupowego, prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz przygotowywanie grup założycielskich, c) usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w tym wsparcie na etapach tworzenia i działania podmiotu ekonomii społecznej, w formie doradztwa prawnego, księgowego, wsparcie z zakresu podatków, biznesowe (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw lokalnych, marketing, planowanie strategiczne) oraz wsparcie z zakresu zasobów ludzkich. W ramach usług możliwe jest przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju. www. wup. p l

PRZEDMIOT KONKURSU Grupa docelowa: • osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie

PRZEDMIOT KONKURSU Grupa docelowa: • osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, • podmioty uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie spółdzielni socjalnej, • podmioty ekonomii społecznej. www. wup. p l

PRZEDMIOT KONKURSU Beneficjenci Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Do dofinansowania

PRZEDMIOT KONKURSU Beneficjenci Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Do dofinansowania wybierane są OWES posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES. Na etapie aplikowania o wsparcie dopuszczone są podmioty nie posiadające akredytacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, z zastrzeżeniem, że podmioty te w trakcie aplikowania zobowiążą się do uzyskania przedmiotowej akredytacji i przedłożą ją Instytucji Organizującej Konkurs przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. OWES zobowiązany jest do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez OWES kolejnej akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu. Jednocześnie OWES zobowiązane są do uczestnictwa w badaniu jakościowym. www. wup. p l

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja 22 352 941, 18 zł Rezerwa na odwołania 1 117 647,

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Alokacja 22 352 941, 18 zł Rezerwa na odwołania 1 117 647, 06 zł Wsparcie finansowe EFS 20 000, 00 zł Wsparcie finansowe krajowe 2 352 941, 18 zł Wkład własny 5% Dofinansowanie ze środków UE 85% www. wup. p l

PODZIAŁ DOFINANSOWANIA W PODZIALE REGIONALNYM Region szczeciński (obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto

PODZIAŁ DOFINANSOWANIA W PODZIALE REGIONALNYM Region szczeciński (obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin) 6 705 882, 35 zł Region koszaliński (obejmujący powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki, kołobrzeski, Miasto Koszalin) 4 917 647, 06 zł Region stargardzki (obejmujący powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński) 5 141 176, 47 zł Region szczecinecki (obejmujący powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski) 5 588 235, 30 zł www. wup. p l

WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia. WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa

WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI REZULTATU Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia. WSKAŹNIKI REZULTATU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach działania 7. 3 Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby] 18% uczestników projektu Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych [szt. ] 71 32 www. wup. p l

WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI PRODUKTU Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika

WYMAGANE REZULTATY – WSKAŹNIKI PRODUKTU Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. WSKAŹNIKI PRODUKTU Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach działania 7. 3 Wartość docelowa wskaźników do zrealizowania w ramach konkursu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] 2 805 1 275 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem [szt. ] 141 64 www. wup. p l

ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni

ETAPY OCENY WNIOSKOW O DOFINANSOWANIE Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej – ok. 120 dni Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – 20 czerwca 2016 r. (+ max. 60 dni) OCENA BRAKÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNOMERYTORYCZNA 14 dni ETAP I ‐ KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI ‐ KRYTERIA WYKONALNOŚCI ‐ KRTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 56 dni ETAP II ‐ KRYTERIA JAKOŚCI ‐ KRYTERIA PREMIUJĄCE ETAP III ‐ KRYTERIA STRATEGICZNE 50 dni www. wup. p l

BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: ‐ różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie

BRAKI FORMALNE Przykładowe braki formalne: ‐ różna suma kontrolna na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; ‐ brak pieczęci na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy; ‐ brak podpisu osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy; ‐ niezgodny podpis na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy w odniesieniu do wskazanych w wersji elektronicznej wniosku osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. • W razie stwierdzenia braków formalnych IOK wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania; • W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. www. wup. p l

I ETAP OCENY Celem tego etapu oceny jest wyselekcjonowanie projektów wpisujących się w założenia

I ETAP OCENY Celem tego etapu oceny jest wyselekcjonowanie projektów wpisujących się w założenia danego konkursu, wytypowania tych których realizacja jest zasadna, założenia ‐ realne, a zobowiązania oparte zostały o adekwatne założenia. Ocena ta ma doprowadzić do wyeliminowania niespójności w dokumentacji aplikacyjnej oraz skorygowania elementów niezgodnych z instrukcją wypełniania wniosku. www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania • wskaźniki

I ETAP OCENY KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami Działania • wskaźniki – odzwierciedlenie celu szczegółowego, tj. wzrostu poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Zgodność z typem projektu • typ projektu, • grupa docelowa. Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014‐ 2020. Zgodność z zasadami horyzontalnymi • zasada równości szans kobiet i mężczyzn (standard minimum), • zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zasada racjonalnych usprawnień), • koncepcja zrównoważonego rozwoju. Kwalifikowalność Beneficjenta/ Partnera Beneficjent oraz Partnerzy są podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typów projektów zgodnie z SOOP RPO WZ 2014‐ 2020. www. wup. p l

I ETAP OCENY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI Wymogi organizacyjne • objęcie działaniem w ramach projektu

I ETAP OCENY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI Wymogi organizacyjne • objęcie działaniem w ramach projektu jednego z czterech regionów wraz z udostępnieniem biura projektu w danym rejonie • 1 beneficjent = 1 wniosek o dofinansowanie w ramach jednego z 4 regionów (szczeciński, koszaliński, stargardzki, szczecinecki) • zapewnienie funkcjonowania jako instytucja otoczenia sektora ekonomii społecznej przez okres 2 lat od zakończenia projektu Zgodność wsparcia 1. Projekt skierowany do osób zamieszkujących województwo zachodniopomorskie; 2. Wysokość wkładu własnego nie mniej niż 5%; 3. Okres realizacji projektu maksymalnie do 31 grudnia 2023 r. ; 4. Osiągnięcie założonych wskaźników efektywnościowych. www. wup. p l

I ETAP OCENY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI – ZGODNOŚĆ WSPARCIA – WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCIOWE a) dla

I ETAP OCENY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI – ZGODNOŚĆ WSPARCIA – WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCIOWE a) dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii społecznej (usług inkubacyjnych): szczeciński koszaliński stargardzki szczecinecki 1. Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii Społecznej 15 11 12 13 2. Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej 15 11 12 13 3. Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji Przedsiębiorstwa społecznego 12 9 8 10 4. Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych lub przekształconych w wyniku działalności OWES 18 13 14 15 www. wup. p l

I ETAP OCENY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI – ZGODNOŚĆ WSPARCIA – WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCIOWE b) dla

I ETAP OCENY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI – ZGODNOŚĆ WSPARCIA – WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCIOWE b) dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usług biznesowych): Szczeciński Koszaliński Stargardzki Szczecinecki 5. Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych 18 13 14 15 6. Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem 5% 5% www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania wniosku

I ETAP OCENY KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI Kompletność wniosku Wniosek jest zgodny z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem (LSI 2014 + pisemny wniosek o przyznanie pomocy) Zgodność z kwalifikowalnością wydatków • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‐ 2020; • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze włączenia społecznego na lata 2014‐ 2020; • Katalog wydatków, limit, zasada kwalifikowalności określone w Regulaminie; • Poziom wydatków w ramach cross financingu oraz śr. trwałych jest zgodny z poziomem tych wydatków w Regulaminie. Możliwość oceny merytorycznej wniosku Spójność załączników z wnioskiem oraz ich odpowiednia jakość (poprawność, wiarygodność, rzetelność). Intensywność wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania ‐ 95%, w tym ze środków UE‐ 85% Celowość partnerstwa • Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‐ 2020; • Należy udowodnić, że projekt realizowany w partnerstwie wnosi określoną wartość dodaną (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe). www. wup. p l

I ETAP OCENY KRYTERIA WYKONALNOŚCI Zgodność prawna Zdolność organizacyjno‐operacyjna Zdolność finansowa Prawodawstwo wspólnotowe i

I ETAP OCENY KRYTERIA WYKONALNOŚCI Zgodność prawna Zdolność organizacyjno‐operacyjna Zdolność finansowa Prawodawstwo wspólnotowe i krajowe, w szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. • doświadczenie, • potencjał kadrowy, • potencjał techniczny. Łączny obrót za rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, w których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. www. wup. p l

II ETAP OCENY W ramach tego etapu oceny projekty są oceniane pod względem spełniania

II ETAP OCENY W ramach tego etapu oceny projekty są oceniane pod względem spełniania kryteriów jakości oraz przyznania premii punktowej za spełnienie kryteriów premiujących. KRYTERIA JAKOŚCI Odpowiedniość/ Adekwatność/ Trafność Spójność projektu z analizą sytuacji problemowej zawartą we wniosku Skala punktów: 1‐ 5; waga: 6 Skuteczność/ Efektywność • Stopień w jakim projekt przyczyni się do rozwiązania lub złagodzenia sytuacji problemowej wskazanej we wniosku, • Relacja nakład – rezultat, skala punktów: 1‐ 5; waga: 6 Użyteczność Trafność doboru form wsparcia w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów grupy docelowej (zasada równości szans i niedyskryminacji!) Skala punktów: 1‐ 5; waga: 6 Trwałość Stopień wpływu zaplanowanych w projekcie rezultatów na uzyskanie trwałej zmiany sytuacji grup docelowych Skala punktów: 1‐ 5; waga: 2 www. wup. p l

II ETAP OCENY KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Minimum 50 % grupy docelowej projektu stanowią osoby

II ETAP OCENY KRYTERIA PREMIUJĄCE 1. Minimum 50 % grupy docelowej projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego liczba punktów: 10 2. Projekt skierowany jest do osób: ‐ o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; ‐ z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi na poziomie minimum 10% z ogółu uczestników projektu. liczba punktów: 10 3. Projekt zakłada wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9 i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Działania 7. 3. liczba punktów: 5 Oceniający dokonuje sprawdzenia spełniania przez projekt wszystkich kryteriów premiujących o ile przyznał wnioskowi co najmniej 60% punktów za spełnienie kryteriów jakościowych. www. wup. p l

III ETAP OCENY KRYTERIA STRATEGICZNE 1. Zrównoważony rozwój województwa. Ocenie podlega wpływ projektu na

III ETAP OCENY KRYTERIA STRATEGICZNE 1. Zrównoważony rozwój województwa. Ocenie podlega wpływ projektu na realizację polityki rozwojowej województwa wynikającej ze: • Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, • wojewódzkich strategii i programów sektorowych, • krajowych Dokumentów strategicznych, w tym w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Projekty, które zostaną pozytywnie ocenione w ramach kryterium strategicznego, uzyskują 20% premię w stosunku do punktacji z oceny kryteriów jakości. Oznacza to, że do punktacji, którą uzyskały te projekty na ocenie kryteriów jakości, zostanie dodane liczba punktów odpowiadająca 20% punktów uzyskanych na tej ocenie. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – wkład własny • Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; • wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP. 07. 03. 00 -IP. 02 -32 -K 01/16 wynosi nie mniej niż 5% kwoty dofinansowania; • wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; • istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu. Wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne; • wkład własny może zostać wniesiony w ramach kosztów pośrednich. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – budżet projektu BUDŻET PROJEKTU Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie • koszty

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – budżet projektu BUDŻET PROJEKTU Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie • koszty realizacji poszczególnych zadań (usług), realizowanych w ramach projektu; • koszty administracyjne związane z obsługą projektu; • rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. • rozliczane z wykorzystaniem stawek ryczałtowych. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: ‐ koszty

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Lista przykładowych kosztów pośrednich w projekcie: ‐ koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m. in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; ‐ koszty utrzymania powierzchni biurowych; ‐ koszty obsługi księgowej; ‐ koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; ‐ koszty prowadzenia rekrutacji; ‐ amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; ‐ działania infromacyjno ‐ promocyjne związane z realizacją projektu. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: • 25% ‐ projekty o wartości do 1 mln zł włącznie, • 20% ‐ projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie, • 15% ‐ projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie, • 10% ‐ projekty o wartości powyżej 5 mln zł. www. wup. p l

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross financing i środki trwałe • W projekcie nie ma

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU – cross financing i środki trwałe • W projekcie nie ma możliwość rozliczania wydatków w ramach cross-financingu; • Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać 10% wartości projektu; • Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu. • Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp. www. wup. p l

ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w

ZŁOŻENIE WNIOSKU Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1. Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów – do 19 lutego 2016 r. 2. Doręczyć do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy: • najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów tj. do 22 lutego 2016 r. • dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do IOK na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70 -383 Szczecin, pok. 312 z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020, Konkurs nr RPZP. 07. 03. 00 -IP. 02 -32 -K 01/16 • Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 8. 00 ‐ 15. 00. www. wup. p l

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro informacji i

Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Biuro informacji i Promocji EFS w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70 - 383 Szczecin e-mail: [email protected] pl Tel. 9142 56 163/164 www. wup. pl Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie ul. Słowiańska 15 a 75 -846 Koszalin e-mail: [email protected] pl Tel. 94 344 50 25/26 www. facebook. com/wupszczecin Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 [email protected] pl www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. pl