Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie Nabr wnioskw w

  • Slides: 30
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Urzędów Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 w 2016 r. Szczecin, dnia 14. 03. 2016 r. www. wup. p l

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1. 1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1. 1. 2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych www. wup. p l

Środki Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z EFS w 2016 roku Limit środków

Środki Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z EFS w 2016 roku Limit środków Funduszu Pracy, jaki może być wydatkowany w 2016 r. przez PUP w ramach PO WER pomniejszony o wartość środków zaangażowanych na realizację projektów z 2015 r. 36 720 008, 66 PLN www. wup. p l

Typ projektu: Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia

Typ projektu: Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późń. zm. ), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): - identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: - kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m. in. poprzez odpowiednie egzaminy, - nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m. in. poprzez wysokiej jakości szkolenia. www. wup. p l

Typ projektu cd. 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego

Typ projektu cd. 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m. in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży, - wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia, m. in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem). 4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): - wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m. in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży), - wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m. in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m. in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie. www. wup. p l

Typ projektu cd. 5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: -

Typ projektu cd. 5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: - niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m. in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: - wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. www. wup. p l

Typ beneficjenta/Grupa docelowa Typ beneficjenta: • Powiatowe Urzędy Pracy województwa zachodniopomorskiego Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy

Typ beneficjenta/Grupa docelowa Typ beneficjenta: • Powiatowe Urzędy Pracy województwa zachodniopomorskiego Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: • Osoby młode w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. www. wup. p l

Tytuł projektu/Okres realizacji Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie X (w miejsce

Tytuł projektu/Okres realizacji Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie X (w miejsce X należy wprowadzić odpowiedni powiat) (II) (cyfra rzymska określa kolejny nr projektu realizowanego w danym powiecie) Okres realizacji projektu: 01. 2016 r. – 31. 12. 2016 r. www. wup. p l

Informacja o zasadach realizacji projektów • W ramach projektów Powiatowych Urzędów Pracy nie przewiduje

Informacja o zasadach realizacji projektów • W ramach projektów Powiatowych Urzędów Pracy nie przewiduje się możliwości ponoszenia wydatków w ramach cross-financingu oraz wydatków na środki trwałe. • Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 -2020, jedyną uproszczoną formą rozliczania wydatków jaka może być stosowana przez Powiatowe Urzędy Pracy jest stawka ryczałtowa, która zgodnie z art. 9 ust. 2 d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosi nie więcej niż 3%. • W ramach projektów PUP nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego. W projektach PUP nie są również wykazywane żadne środki prywatne angażowane w związku z udzielanym wsparciem w ramach realizowanego projektu. www. wup. p l

Informacja o zasadach realizacji projektów cd. Zgodnie z zapisami PO WER zatwierdzonego przez Komisję

Informacja o zasadach realizacji projektów cd. Zgodnie z zapisami PO WER zatwierdzonego przez Komisję Europejską, wsparcie w postaci wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej może być realizowane wyłącznie w połączeniu z zatrudnieniem subsydiowanym. Jednakże na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie ma możliwości realizowania przez PUP tych dwóch połączonych form wsparcia wobec jednego bezrobotnego, dlatego też doposażenie stanowiska pracy nie będzie realizowane w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy współfinansowanych z EFS. Wsparcie zatrudnienia osób młodych u przedsiębiorców będzie więc mogło być realizowane w tych projektach wyłącznie poprzez subsydiowanie zatrudniania. www. wup. p l

Ogólne kryteria formalne 1. Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia

Ogólne kryteria formalne 1. Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego? 2. Czy wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia wniosku złożono we właściwej instytucji? 3. Czy wniosek wypełniono w języku polskim? 4. Czy wniosek złożono w formie wskazanej w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego? 5. Czy wraz z wnioskiem złożono załączniki wymagane i sporządzone zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego? 6. Czy wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR 5 wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020? www. wup. p l

Ogólne kryteria formalne cd. 7. Czy wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) podlegają wykluczeniu

Ogólne kryteria formalne cd. 7. Czy wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? 8. Czy wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER? 9. Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące: a) wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 -4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014 - 2020 (o ile dotyczy); b) braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014 -2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz; c) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie? www. wup. p l

Ogólne kryteria formalne cd. 10. Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki

Ogólne kryteria formalne cd. 10. Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późń. zm. ) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. www. wup. p l

Kryteria wyboru projektu Kryteria dostępu 1 Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18

Kryteria wyboru projektu Kryteria dostępu 1 Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18 -29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020. 2 Projekt zakłada: a) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 17%; b) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 35%; c) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 48%; d) minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób niekwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych – 43%. www. wup. p l

Kryteria dostępu 3 Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami - w proporcji co

Kryteria dostępu 3 Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami w wieku 18 -29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18 -29 lat (wg stanu na 31. 12. 2015 r. ). 4 Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18 -29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18 -29 lat (wg stanu na 31. 12. 2015 r. ). www. wup. p l

Kryteria dostępu 5 Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb uczestnika

Kryteria dostępu 5 Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb uczestnika projektu poprzez opracowania lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania albo innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. 6 Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia powinno być udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres 4 m-cy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu www. wup. p l

Kryteria dostępu 7 W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób

Kryteria dostępu 7 W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opiera się na co najmniej trzech elementach pomocy wskazanych w typach operacji. Przy czym dwa elementy określone w pierwszym typie operacji (instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej) są obligatoryjne. Kolejne elementy wsparcia są fakultatywne. www. wup. p l

Kryteria horyzontalne 1. Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się

Kryteria horyzontalne 1. Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu? 2. Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? 3. Czy projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz z prawodawstwem unijnym? 4. Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER? 5. Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER? www. wup. p l

Kryteria merytoryczne 1. Adekwatność doboru i opisu (o ile dotyczy) wskaźników realizacji projektu (w

Kryteria merytoryczne 1. Adekwatność doboru i opisu (o ile dotyczy) wskaźników realizacji projektu (w tym wskaźników dotyczących właściwego celu szczegółowego PO WER). 2. Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego PO WER oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy. 3. Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań. 4. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu. www. wup. p l

Wymagane rezultaty Wskaźniki rezultatu 1. Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego,

Wymagane rezultaty Wskaźniki rezultatu 1. Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu 2. Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu 3. Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Wartość docelowa wskaźnika do zrealizowania w 2016 r. Wartość ogółem % liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie 2 700 75% 2 470 69% 3 300 92% www. wup. p l

Wymagane rezultaty cd. Wskaźniki rezultatu 4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy,

Wymagane rezultaty cd. Wskaźniki rezultatu 4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu 5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu 6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Wartość docelowa wskaźnika do zrealizowania w 2016 r. Wartość ogółem % liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie 1 040 77% 790 59% 1 275 94% www. wup. p l

Wymagane rezultaty cd. Wskaźniki Produktu Wartość docelowa wskaźnika do zrealizowania w 2016 r. 1.

Wymagane rezultaty cd. Wskaźniki Produktu Wartość docelowa wskaźnika do zrealizowania w 2016 r. 1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 3 590 2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 1 360 3. Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (do monitorowania) Nie dotyczy – wskaźnik podlega monitorowaniu www. wup. p l

Podział środków Funduszu Pracy na rok 2016 L. p. Powiat Łącznie* (PLN) EFS (PLN)

Podział środków Funduszu Pracy na rok 2016 L. p. Powiat Łącznie* (PLN) EFS (PLN) Krajowy wkład publiczny (PLN) 1. Białogard 1. 877. 118, 00 1. 734. 073, 00 153. 045, 00 2. Choszczno 1. 732. 259, 30 1. 591. 773, 29 140. 486, 01 3. Drawsko Pomorskie 1. 811. 876, 00 1. 664. 932, 93 146. 943, 07 4. Goleniów 1. 395. 564, 99 1. 282. 384, 59 113. 180, 40 5. Gryfice 1. 930. 922, 00 1. 774. 324, 00 156. 598, 00 6. Gryfino 1. 930. 429, 37 1. 773. 929, 67 156. 562, 70 7. Kamień Pomorski 1. 372. 403, 00 1. 261. 100, 54 111. 302, 46 8. Kołobrzeg 1. 348. 906, 00 1. 239. 510, 00 109. 396, 00 9. Koszalin 3. 820. 434, 00 3. 510. 596, 47 309. 837, 53 www. wup. p l

Podział środków Funduszu Pracy na rok 2016 L. p. Powiat Łącznie*(PLN) EFS (PLN) Krajowy

Podział środków Funduszu Pracy na rok 2016 L. p. Powiat Łącznie*(PLN) EFS (PLN) Krajowy wkład publiczny (PLN) 10. Łobez 1. 445. 261, 00 1. 328. 050, 00 117. 211, 00 11. Myślibórz 1. 441. 333, 00 1. 324. 440, 97 116. 892, 03 12. Police 1. 259. 951, 00 1. 157. 769, 24 102. 181, 76 13. Pyrzyce 1. 432. 983, 00 1. 316. 768, 00 116. 215, 00 14. Sławno 1. 894. 830, 00 1. 741. 159, 00 153. 671, 00 15. Stargard Szczeciński 2. 185. 413, 00 2. 008. 175, 66 177. 237, 34 16. Szczecin 3. 790. 521, 00 3. 483. 109, 82 307. 411, 18 17. Szczecinek 2. 581. 089, 00 2. 371. 763, 00 209. 326, 00 18. Świdwin 1. 639. 875, 00 1. 506. 881, 00 132. 994, 00 19. Świnoujście 542. 234, 00 498. 259, 00 43. 975, 00 www. wup. p l

Podział środków Funduszu Pracy na rok 2016 L. p. 20. Powiat Wałcz Razem Łącznie*(PLN)

Podział środków Funduszu Pracy na rok 2016 L. p. 20. Powiat Wałcz Razem Łącznie*(PLN) EFS (PLN) Krajowy wkład publiczny (PLN) 1. 276. 543, 00 1. 173. 015, 57 103. 527, 43 36 720 008, 66 33 742 015, 75 2 977 992, 91 * UWAGA ! Wartość środków na realizację projektów w 2016 roku stanowią kwoty środków FP zgodnych z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 2016 rok odpowiednio pomniejszone o kwoty wydatków przewidzianych na realizację ostatnich 3 miesięcy projektów pierwszej edycji. www. wup. p l

Odpowiedzi na zadane pytania 1. Czy osoby, które w ramach projektu ubiegają się o

Odpowiedzi na zadane pytania 1. Czy osoby, które w ramach projektu ubiegają się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, muszą zgodnie z typem operacji nr 6 w Regulaminie naboru, zostać objęte doradztwem i szkoleniem umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej? Odp. Zgodnie z zapisami Sz. OOP PO WER wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Każdy z uczestników projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Zatem w przypadku, gdy u uczestnika ubiegającego się o przyznanie pomocy bezzwrotnej na utworzenie własnej działalności na etapie IPD (wsparcie obligatoryjne) zidentyfikowana zostanie potrzeba uzyskania wiedzy niezbędnej do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, to należy takie wsparcie uczestnikowi zapewnić. W sytuacji, gdy ze zidentyfikowanych potrzeb uczestnika będzie wynikało, iż nie jest konieczne przedmiotowe wsparcie to takie działania są nie obowiązkowe. www. wup. p l

Odpowiedzi na zadane pytania cd. 2. Czy wskaźniki rezultatu bezpośredniego wymienione w Regulaminie naboru

Odpowiedzi na zadane pytania cd. 2. Czy wskaźniki rezultatu bezpośredniego wymienione w Regulaminie naboru (wskazane w liście rozwijanej w SOWA) muszą zostać ujęte we wniosku o dofinansowanie? Czy też wystarczy je tylko monitorować w trakcie trwania projektu, tak jak to miało miejsce podczas realizacji projektu w 2015 r? Odp. Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach PO WER 2014 -2020 w ramach naboru nr: POWR. 01. 02 -IP. 22 -32 -001/16 Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu przewidywane rezultaty (efekty) realizacji projektu, określając przy tym wskaźniki rezultatu i produktu. Wnioskodawca powinien korzystać ze wskaźników określonych w Regulaminie naboru – co do zasady konieczne jest wybranie wszystkich adekwatnych dla danego projektu wskaźników z listy rozwijanej zarówno produktów, jak i rezultatów. Należy pamiętać, że wskazane wskaźniki są jedynie wybranymi wskaźnikami i mogą nie obejmować całości rezultatów w ramach danego projektu. W związku z tym, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, PUP może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe). Jednocześnie w zależności od brzmienia kryteriów wyboru projektów konieczne jest niekiedy określenie wskaźników, służących weryfikacji spełnienia danego kryterium np. kryterium efektywności zatrudnieniowej. www. wup. p l

Odpowiedzi na zadane pytania cd. 3. Czy wystarczy podebranie jednego wskaźnika produktu do każdego

Odpowiedzi na zadane pytania cd. 3. Czy wystarczy podebranie jednego wskaźnika produktu do każdego zadania kosztowego? (tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku)? Odp. Do zadań należy wybrać co do zasady wszystkie wskaźniki produktu określone w podpunkcie 3. 1. 1 oraz wybrane wskaźniki rezultatu, o ile mają bezpośredni związek z danym zadaniem, tj. realizacja zadania ma bezpośredni wpływ na dany wskaźnik. Ponadto zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach POWER oceniający będzie dokonywał oceny spełnienia kryterium merytorycznego dotyczącego spójności zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafności doboru i opisu tych zadań w zakresie opisu wartości wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego POWER lub innych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach zadań. www. wup. p l

Odpowiedzi na zadane pytania cd. 4. Jeżeli zatrudnimy pracownika w ramach kosztów pośrednich (jest

Odpowiedzi na zadane pytania cd. 4. Jeżeli zatrudnimy pracownika w ramach kosztów pośrednich (jest to ten sam pracownik co w roku ubiegłym) to czy poziom zatrudnienia badamy w porównaniu do stanu z 31. 12. 2014 r. (zgodnie z pismem nr DF-VII. 0212. 15. 2015. KS z dnia 05 maja 2015)? Odp. Kwalifikowalność otrzymania dofinansowania na nowozatrudnionych pracowników do obsługi projektów w całym okresie realizacji programu operacyjnego musi być analizowana w porównaniu do stanu w dniu 31 grudnia 2014 roku i nie oznacza braku możliwości wymiany osób nowozatrudnionych w ramach nowo utworzonych etatów, do obsługi projektów realizowanych w ramach EFS – przy jednoczesnym zachowaniu definicji pracownika nowozatrudnionego. Zatem w odniesieniu do powyższej sytuacji, poziom zatrudnienia pracownika badamy w porównaniu do stanu z 31. 12. 2014 r. www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. p l