Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie Dziaanie 7 1

  • Slides: 21
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 7. 1 Konkurs nr: RPZP. 07. 01. 00

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 7. 1 Konkurs nr: RPZP. 07. 01. 00 -IP. 02 -32 -K 08/16 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Jakie instytucje/organizacje mogą albo powinny zostać partnerami w projekcie?

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Jakie instytucje/organizacje mogą albo powinny zostać partnerami w projekcie? Odp. : Partnerem/Partnerami w ramach projektu zgodnie z kryterium dopuszczalności może/mogą zostać podmioty, które „… nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. , o finansach publicznych. …”. Kryterium na etapie oceny wniosku weryfikowane będzie na podstawie Oświadczenia złożonego we wniosku o dofinansowanie przez osoby upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta oraz Partnera (o ile dotyczy) w zakresie dotyczącym nie podlegania wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Szczegółowe zasady zawierania i realizacji partnerstwa opisane zostały w pkt. 3. 6. 1 Regulaminu konkursu. www. wup. p l

Pyt. : Czy udział partnera w projekcie jest obowiązkowy? Odp. Zawarcie partnerstwa nie jest

Pyt. : Czy udział partnera w projekcie jest obowiązkowy? Odp. Zawarcie partnerstwa nie jest wymogiem na poziomie kryterium dopuszczalności w ramach konkursu. Premiowane są projekty w formie partnerskiej zgodnie z kryterium premiującym nr 3. Należy jednak pamiętać, iż usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR nie są wdrażane samodzielnie. Wdrożenie tych usług w ramach projektów jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowanie w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności: • PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja; • CIS i KIS; • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; • organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie oznacza to konieczności zawiązywania partnerstwa. www. wup. p l

Pyt. : Czy w przypadku osób bezrobotnych z III profilu aktywizacja zawodowa musi zostać

Pyt. : Czy w przypadku osób bezrobotnych z III profilu aktywizacja zawodowa musi zostać przeprowadzona przy udziale PUP? Odp. : W przypadku wsparcia osób bezrobotnych z III profilu odbywa się to poprzez współpracę z PUP, na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej Ustawie. Formę współpracy pomiędzy PUP a beneficjentem (JST) reguluje w szczególności rozdział 12 a, (art. 62 a-62 c) Ustawy. www. wup. p l

Pyt. : Jaka jest granica dofinansowania w ramach projektu? Odp. : W ramach konkursu

Pyt. : Jaka jest granica dofinansowania w ramach projektu? Odp. : W ramach konkursu nie została wyznaczona minimalna oraz maksymalna wartość projektu. www. wup. p l

Pyt. Czy do projektu kwalifikują się osoby z II profilu. Odp. Osoby zakwalifikowane do

Pyt. Czy do projektu kwalifikują się osoby z II profilu. Odp. Osoby zakwalifikowane do II profilu mogą być objęte wsparciem jako osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, jeśli zgodnie z kryterium dopuszczalności są osobami korzystającymi z pomocy społecznej. Wsparcie kierowane do przedmiotowej grupy nie może mieć charakteru aktywizacji zawodowej. www. wup. p l

Pyt. Ile wynoszą wskaźniki efektywności społeczno – zatrudnieniowej? Odp. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności

Pyt. Ile wynoszą wskaźniki efektywności społeczno – zatrudnieniowej? Odp. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno - zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie co najmniej: - 56% w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%), - 46% w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%). www. wup. p l

Pyt. Czy konstrukcja wskaźników efektywności społeczno - zawodowej obliguje beneficjenta do założenia w projekcie

Pyt. Czy konstrukcja wskaźników efektywności społeczno - zawodowej obliguje beneficjenta do założenia w projekcie udziału obydwu grup uczestników (tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem i osób o znacznym stopniu niepełnosprawności), czy należy rozumieć wskaźnik jako opcjonalnie stosowany w odniesieniu do danej grupy beneficjentów będących uczestnikami projektu? Odp. Wskaźniki nie obligują beneficjenta do założenia w projekcie obydwu grup uczestników. Wskaźnik odnosi się do grup w sposób rozłączny. Należy pamiętać, iż do grupy osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym kwalifikują się osoby o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. www. wup. p l

Pyt. Jako, że w załączeniu do dokumentacji konkursu występuje załącznik nr 7. 13 -

Pyt. Jako, że w załączeniu do dokumentacji konkursu występuje załącznik nr 7. 13 - Lista wskaźników specyficznych dla projektu określonych dla konkursu, czy w związku z powyższym z faktu załącznika nr 7. 13 wynika obowiązek wyboru przez wnioskodawcę wskaźnika specyficznego we wniosku o dofinansowanie? Odp. Wskaźniki specyficzne mają charakter fakultatywny, co znaczy że beneficjent nie ma obowiązku zaznaczania go we wniosku o dofinansowanie. LSI nie daje możliwości wpisania wskaźnika przez Beneficjenta, dlatego też IP przygotowała katalog wskaźników specyficznych, celem ułatwienia pracy nad wnioskiem o dofinansowanie. IP wymaga wybór wskaźnika/wskaźników definiujących spełnienie kryteriów dopuszczalności i premiujących (o ile Wnioskodawca o nie zabiega). Należy jednak pamiętać, iż nie wybranie wskaźnika specyficznego we wniosku o dofinansowanie, nie zwalnia beneficjenta z obowiązku dokonania zapisów we wniosku, wprost wskazujących o realizacji założeń konkursu wynikajacych z typów projektów czy kryteriów oceny. www. wup. p l

Pyt. Co w sytuacji gdy wnioskodawca nie ma wystarczających danych dotyczących kwalifikacji potencjalnych uczestników

Pyt. Co w sytuacji gdy wnioskodawca nie ma wystarczających danych dotyczących kwalifikacji potencjalnych uczestników projektu na etapie wnioskowania, czy wnioskodawca powinien dokładnie wskazać we wniosku np. formy szkoleniowe dające poszczególne kwalifikacje, jaki powinien być stopień szczegółowości w opisaniu tych form wsparcia (nazwa, program szkolenia, uzyskane kompetencje)? Jak to się ma do zapisów Instrukcji odnośnie konieczności określenia kwalifikacji rozumianych jako efekty uczenia się (np. we wniosku o dofinansowanie, w regulaminie konkursu lub poprzez odniesienie się do określonych standardów) wskazanie co dana osoba powinna wiedzieć, co potrafić i jakie kompetencje społeczne posiadać po zakończeniu danej formy wsparcia (np. kursu, szkolenia). Odp. Stopień szczegółowości w opisaniu form wsparcia wskazanych w projekcie powinien być wystarczający do dokonania kompleksowej oceny wniosku przez oceniających, a tym podjęcia decyzji o rekomendowaniu wniosku do dofinansowania. www. wup. p l

Pyt. Jaki jest okres kwalifikowalności wydatków dla projektu? Odp. Końcowa data kwalifikowalności wydatków zgodnie

Pyt. Jaki jest okres kwalifikowalności wydatków dla projektu? Odp. Końcowa data kwalifikowalności wydatków zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności… przypada na dzień 31 grudnia 2023 r. Wydatki poniesione przez podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowane wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych kwalifikowalności … i umowie o dofinansowanie. Ponadto okres realizacji projektu winien być racjonalny i adekwatny względem grupy docelowej, zakresu tematycznego projektu, zakładanych rezultatów. www. wup. p l

Pyt. : Czy wymagana jest deklaracja wekslowa i weksel in blanco? Odp. : Z

Pyt. : Czy wymagana jest deklaracja wekslowa i weksel in blanco? Odp. : Z powyższego obowiązku zwolnione są jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 206 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. www. wup. p l

Pyt. Klauzule społeczne: o jaki rodzaj zamówień publicznych chodzi? Odp. Zgodnie z zapisami Wytycznych

Pyt. Klauzule społeczne: o jaki rodzaj zamówień publicznych chodzi? Odp. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 pkt 6. 5. 1, w szczególności dotyczy to możliwości złożenia oferty do podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Stwarzają one zamawiającym lepsze możliwości wykorzystania zamówień publicznych na rzecz wsparcia celów innych polityk, w tym również celów społecznych, a także w szerszym stopniu włączają do ubiegania się o zamówienie publiczne podmioty należące do tzw. przedsiębiorczości społecznej. Katalog rodzaju wydatków w ramach klauzul społecznych określony to zostanie w umowie o dofinansowanie (będą to w szczególności usługi cateringowe). www. wup. p l

Pyt. Jakie są zasady i zakres stosowania w ramach projektu Ustawy z dnia 24

Pyt. Jakie są zasady i zakres stosowania w ramach projektu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Odp. Ustawa ta powinna być stosowana na zasadach i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu. W szczególności należy pamiętać iż: • zgodnie z pkt. 5. 1. 3. 10 Regulaminu konkursu wnoszenie wkładu niepieniężnego w formie wolontariatu powinno się odbywać zgodnie z zapisami Ustawy; • zgodnie z pkt. 5. 1. 11. 6 IZ RPO zaleca, aby projekty były realizowane przy wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań w oparciu o Ustawę, • zgodnie z pkt. 5. 3. 7 (2 d) przy realizacji usług aktywizacji zawodowej przez organizacje pozarządowe, powinny być to organizacje o których mowa w Ustawie. www. wup. p l

Pyt. Czy można kierować uczestników projektu na szkolenia zawodowe do firm wyłonionych w postępowaniu

Pyt. Czy można kierować uczestników projektu na szkolenia zawodowe do firm wyłonionych w postępowaniu przetargowym? Odp. Postępowanie przetargowe musi odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli w ramach danego wydatku podmiot jest zobowiązany do stosowania PZP, wówczas należy taką informację zapisać we wniosku o dofinansowanie. www. wup. p l

Pyt. : Sposób realizacji Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Pyt. : Sposób realizacji Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Odp. : Realizacja projektu musi odbywać się zgodnie z zapisami PZP. W szczególności należy pamiętać, iż w punkcie D. 9. 1 wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie wydatki, które są ponoszone przez podmioty zobowiązane zgodnie z art. 3. 1 Ustawy PZP do jej stosowania. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ, należy w części „planowany przedmiot zamówienia” w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń opisać przedmiot zamówienia, natomiast w części „planowany tryb postępowania” należy opisać właściwą formę postępowania - w przypadku wyboru trybu innego, niż przetarg nieograniczony, należy wykazać zasadność jego zastosowania. Uzasadnieniem takim mogą być przypadki wskazane w art. 4 Ustawy PZP. Należy pamiętać, iż: • Zamówienie publiczne dotyczy zarówno umów o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą PZP jak i umów dotyczących zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności; • zgodnie z zapisami Wytycznych kwalifikowalności… we wniosku o dofinansowanie w pkt. D. 9. 1 ujmujemy zarówno zamówienie publiczne jak i wydatki poniesione zgodnie z zasadą konkurencyjności. www. wup. p l

Pyt. Reguła proporcjonalności w świetle wskaźników efektywności społeczno – zatrudnieniowej. Odp. Na etapie zatwierdzania

Pyt. Reguła proporcjonalności w świetle wskaźników efektywności społeczno – zatrudnieniowej. Odp. Na etapie zatwierdzania ostatniego wniosku o płatność rozliczającego wydatki w ramach danego wniosku o dofinansowanie dokonywana jest również weryfikacja spełnienia reguły proporcjonalności w odniesieniu do danego wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z regułą proporcjonalności: • w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez komitet monitorujący PO – IP RPO będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowane, • w przypadku nieosiągnięcia celu projektów - IP RPO może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowane; wysokość wydatków niekwalifikowanych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celu projektu. Wydatki niekwalifikowane obejmują wydatki związane z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte jak i koszty pośrednie. Stopień nieosiągnięcia założeń projektu określony zostaje przez IP RPO może również odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z zasadą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających na podstawie wyjaśnień beneficjenta. www. wup. p l

Pyt. Możliwość aneksowania umowy o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu poprzez np. zmniejszenie/zwiększenie liczby

Pyt. Możliwość aneksowania umowy o dofinansowanie w trakcie realizacji projektu poprzez np. zmniejszenie/zwiększenie liczby uczestników pociągające za sobą zmianę wysokości dofinansowania. Odp. Co do zasady istnieje możliwość aneksowania umowy. Jednakże należy mieć na uwadze, iż na etapie realizacji projektu nie można dokonać zmian rzutujących na realizację projektu i osiągnięcie wskaźników, ponieważ na etapie oceny wniosków o dofinansowanie kompleksowa ocena wniosku wpływa na jego miejsce na liście rankingowej. Przykładowo zmniejszenie liczby uczestników mogłoby rzutować podczas oceny wniosku na przyznanie przez oceniających mniejszej liczby punktów, co w rezultacie mogłoby przyczynić się do nie uzyskania dofinansowania przez określony wniosek. www. wup. p l

Pyt. Czy świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wypłacone rodzinie

Pyt. Czy świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wypłacone rodzinie zastępczej mogą być wkładem własnym? Odp. Powyższe świadczenia mogą stanowić wkład własny. Ponadto wszelkie bierne formy pomocy w postaci zasiłków wypłacanych na rzecz OPS i PCPR mogą stanowić wkład własny do projektu. Dodatkowo kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może zostać uznana za wkład własny. Wymienione koszty nie mogą natomiast stanowić wydatków w ramach dofinansowania. www. wup. p l

Pyt. Jak zapisać w projekcie w części budżetowej otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem

Pyt. Jak zapisać w projekcie w części budżetowej otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym? Odp. Aby opisać wydatki w części budżetowej należy najpierw uzasadnić potrzebę wsparcia otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, następnie opisać działania zaplanowane wobec tych osób w punkcie G. 1. 1 w części Opis zadania, a następnie w punkcie G. 1. 2 w karcie wydatku wybrać zadanie, którego wydatek dotyczy, natomiast w Nazwie wydatku, należy wskazać jaki jest to wydatek oraz, że odnosi się on do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Należy pamiętać, iż z instrumentów aktywnej integracji mogą również korzystać osoby z otoczenia, o ile mieszczą się w limicie wydatków na uczestnika projektu (przy czym wydatki na wsparcie otoczenia osób nie mogą przekroczyć 50% limitu wydatków na uczestnika projektu), a działania wobec uczestnika projektu (korzystanie z instrumentów aktywnej integracji) zostaną prawidłowo zaplanowane. Ponadto, podczas konstruowania budżetu beneficjent bierze pod uwagę warunki wymienione w punkcie 5. 1. 4. 2 oraz 5. 1. 4. 3 Regulaminu, tj. kalkulowany koszt wsparcia na osobę aktywizowaną. W przypadku gdy beneficjent przyjmuje inny niż wskazany w Regulaminie kalkulowany koszt wsparcia osoby aktywizowanej, wówczas każdorazowo zobowiązany jest wykazać te koszty we wniosku o dofinansowanie wraz z kosztami związanymi ze wsparciem otoczenia. Wydatki te będą oceniane indywidualnie przez oceniającego. www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. p l