Wojewdzki Urzd Pracy w Szczecinie Dziaanie 7 1

  • Slides: 24
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 7. 1 Konkurs nr: RPZP. 07. 01. 00

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 7. 1 Konkurs nr: RPZP. 07. 01. 00 -IP. 02 -32 -K 02/15 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy został określony koszt przypadający na 1 uczestnika projektu?

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy został określony koszt przypadający na 1 uczestnika projektu? Odp. : W ramach konkursu nr: RPZP. 07. 01. 00 -IP. 02 -32 -K 02/15 nie określono maksymalnego kosztu przypadającego na 1 uczestnika projektu. Należy jednak pamiętać o zachowaniu zasady racjonalnego wydatkowania środków (koszty działań muszą być racjonalne) oraz o zachowaniu relacji nakład-rezultat. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy zasiłki celowe wypłacane uczestnikom projektu przez OPS (partner

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy zasiłki celowe wypłacane uczestnikom projektu przez OPS (partner w projekcie) mogą stanowić wkład własny w projekcie? Odp. : Zgodnie z zapisami Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020: W ramach RPO WZ nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny wnoszony do projektu. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy partnerem w projekcie składanym przez organizację pozarządową może

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy partnerem w projekcie składanym przez organizację pozarządową może być przedsiębiorstwo prywatne/czy wystarczy mieć jednego partnera w projekcie, aby otrzymać punkty za spełnienie kryterium premiującego? Odp. : 1. Zgodnie z kryterium dopuszczalnosci Beneficjent oraz Partner musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania/typu projektu, w którym ogłoszony został konkurs. 2. Partnerem w projekcie, w którym Projektodawca jest organizacją pozarządową, może być podmiot należący do sektora prywatnego, przy jednoczesnym spełnieniu warunku z pkt. 1. Przedmiotowe kryterium będzie uznane ze spełnione w przypadku, gdy Partner i Lider należą do dwóch różnych sektorów, o których mowa w kryterium. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy w ramach wkładu własnego Kierownik projektu w pierwszym

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy w ramach wkładu własnego Kierownik projektu w pierwszym miesiącu może miesiącu działać w projekcie jako wolontariusz, a w kolejnych już na podstawie umowy (o prace lub cywilnoprawnej) finansowanej ze środków projektu? W jaki sposób odnieść się do takiej sytuacji w budżecie projektu? Odp. : Jest to możliwe, należy jednak pamiętać, aby sposób zaangażowania kierownika jako wolontariusza był zgodny z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W budżecie Wnioskodawca wskazuje wartość kosztów pośrednich i pomniejsza ich dofinansowanie o wartość wkładu własnego w postaci zaangażowania kierownika. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy w ramach wkładu własnego można uwzględnić środki wypłacane

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy w ramach wkładu własnego można uwzględnić środki wypłacane uczestnikom CIS w ramach świadczenia integracyjnego, przekazywanego CIS-owi przez PUP (z Funduszu Pracy), ale wypłacanego uczestnikom z konta bankowego CIS? Odp. : Tak, jest to możliwe pod warunkiem udowodnionego braku środków z Funduszu Pracy wypłaconych przez PUP na ten cel. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Co należy rozumieć poprzez nienakładanie się wsparcia CT 8

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Co należy rozumieć poprzez nienakładanie się wsparcia CT 8 i CT 9? Dlaczego osoby aktywizowane społecznie mogą jednocześnie korzystać ze wsparcia aktywizującego zawodowo, np. doradcy zawodowego lub psychologa? Odp. : Założeniem Działania 7. 1 jest świadczenie kompleksowego wsparcia, którego celem jest przywrócenie na rynek pracy oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Kompleksowe wsparcie realizowane będzie poprzez instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej – zgodnie z przeprowadzoną z diagnozą potrzeb i możliwości uczestnika. W celu zapewnienia demarkacji pomiędzy CT 8 a CT 9 w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, w ramach CT 9, wsparcie jest kierowane do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy ( tzw. oddalonych od rynku pracy, tj. osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym oraz wymagają w pierwszej kolejności wsparcia w zakresie integracji społecznej) i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku przedmiotowej grupy docelowej, w pierwszej kolejności należy zastosować instrumenty aktywizacji społecznej, co doprowadzić ma do zmiany profilu pomocy, następnie wdrożone mogą zostać instrumenty aktywizacji zawodowej. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt: W Regulaminie wskazano: 85% środków EFS i 5% wkładu własnego

Najczęściej zadawane pytania Pyt: W Regulaminie wskazano: 85% środków EFS i 5% wkładu własnego – gdzie jest pozostałych 10%? Odp. : W ramach przedmiotowego konkursu obowiązuje następujący podział środków: - 85% UE, - 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa, - 5 % wkładu projektodawcy. Zatem poziom dofinansowania wynosi 95%. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Wkład własny to 5% wartości projektu czy kosztów bezpośrednich?

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Wkład własny to 5% wartości projektu czy kosztów bezpośrednich? Odp. : Wkład własny należy wyliczyć od wartości całkowitej projektu. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy w ramach projektu można wprowadzić ograniczenia co do

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy w ramach projektu można wprowadzić ograniczenia co do wieku, predyspozycji itp. ? Odp. : Zapisy Regulaminu dla konkursu nr: RPZP. 07. 01. 00 -IP. 02 -32 -K 02/15 wskazują iż: „(…) w szczególności należy zwrócić uwagę na to, czy założone do realizacji działania wpisują się w dany typ projektu oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej dla tego typu projektu grupy docelowej”, zgodnie z zapisami SOOP RPO WZ 2014 -2020. Jeżeli jest to uzasadnione analizą/diagnozą problemu oraz grupy docelowej, a także zgodne z diagnozą osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dołączoną do Regulaminu, Projektodawca może doprecyzować grupę docelowa ze względu na wiek. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Proszę o wyjaśnienie jak zawrzeć w budżecie koszty dotyczące

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Proszę o wyjaśnienie jak zawrzeć w budżecie koszty dotyczące środków trwałych? Odp. : W polu G 1. 2 należy zaznaczyć pole „wydatki objęte limitem”, a następnie odznaczyć pole „środek trwały” i wskazać koszt jednostkowy. Beneficjent winien pamiętać, iż dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych wynosić winna nie więcej niż 10%. W przypadku kosztów pośrednich we wniosku o dofinansowanie wskazujemy jedynie całkowita wartość kosztów pośrednich, nie wyszczególniając jakichkolwiek kosztów wchodzących w ich skład. Dotyczy to również środków trwałych. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Jak zbadać efektywność społeczną i czy podobnie jak efektywność

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Jak zbadać efektywność społeczną i czy podobnie jak efektywność zatrudnieniową należy badać ją 3 miesiące po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie? Odp. : Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym jest mierzony w terminie do trzech miesięcy następujących po zakończeniu udziału uczestnika w projekcie. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020. Przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Proszę o wyjaśnienie (zobrazowanie) metodologii wyliczania punktów za efektywność

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Proszę o wyjaśnienie (zobrazowanie) metodologii wyliczania punktów za efektywność projektową, wskazana na stronie 33 Regulaminu. Odp. : Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno - zatrudnieniowej dla uczestników na poziomie co najmniej: - 66% w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 32%), - 56% w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%). www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Przykład: Grupę docelową w projekcie stanowi ogółem 100 osób, w tym

Najczęściej zadawane pytania Przykład: Grupę docelową w projekcie stanowi ogółem 100 osób, w tym 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 40 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (…). Wymiar społeczny: Beneficjent winien wyliczyć 66 % z podgrupy 60 osób (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz 56 % z podgrupy 40 osób (osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (…)). W związku z powyższym, minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej jaki Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć w odniesieniu do ww. grupy docelowej, wynosi: - 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 23 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (…). Aby określić kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym (efektywność zatrudnieniowa) należy wyliczyć 32 % z 40 osób (40 osób=66% x 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz 22% z 23 osób (23 osoby=56% x 40 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (…)) www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Wyliczając poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej oraz efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym zawsze

Najczęściej zadawane pytania Wyliczając poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej oraz efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym zawsze należy odnieść się do wartości bezwzględnych dotyczących ilości osób, nie zaś w stosunku do rodzin, czy środowisk. Aby uzyskać premię punktową za spełnienie kryterium należy spełnić łącznie oba warunki. UWAGA! W sytuacji gdy w wyniku dokonywanych przez Beneficjenta obliczeń wynik zawiera wartości dziesiętne, wówczas każdorazowo należy wynik ten zaokrąglić do pełnych wartości – „w górę”. Np. w przypadku wyniku 4, 1 będzie to 5. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Minimalny zakres wsparcia wg wskazanych typów operacji. Odp. :

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Minimalny zakres wsparcia wg wskazanych typów operacji. Odp. : Należy zwrócić uwagę, iż w typie c projektu, zgodnie z zapisami ww. regulaminu należy zastosować co najmniej dwie z pośród wskazanych poniżej form wsparcia. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Forma współpracy z PUP (w przyp. III profilu) gdy

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Forma współpracy z PUP (w przyp. III profilu) gdy beneficjentem jest JST. Odp. : Formę współpracy pomiędzy PUP a beneficjentem (JST) regulują zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności rozdział 12 a, (art. 62 a-62 c). www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy w związku z tym, iż w niniejszym konkursie

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy w związku z tym, iż w niniejszym konkursie we wniosku o dofinansowanie można przewidzieć jedynie część działań jakie nakłada na CIS ustawa, czyli tylko reintegrację zawodową, należy pominąć bardzo istotna w procesie powrotu na rynek pracy reintegracje społeczną żeby być w zgodzie z dokumentacją? Odp. : Zasady regulujące działanie Centrum Integracji Społecznej określają zapisy: Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 Nr 122 poz. 1143, z późn. zm), które również wskazują określony zakres możliwego do realizacji w ramach działalności CIS. W ramach przedmiotowego konkursu CIS może realizować kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy typ projektu C może być w całości realizowany

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy typ projektu C może być w całości realizowany w ramach KIS? Odp. : Zasady regulujące działanie Klubu Integracji Społecznej określają zapisy: Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003 Nr 122 poz. 1143, z późn. zm), które również wskazują określony zakres możliwego do realizacji w ramach działalności KIS może realizować kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej w zakresie zgodnym z powyższą ustawą. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Co zawierają i jak rozumiane są instrumenty aktywizacji zawodowej?

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Co zawierają i jak rozumiane są instrumenty aktywizacji zawodowej? Odp. : Instrumenty aktywizacji zawodowej – (zgodnie z definicją określoną zapisami w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 -2020): są to instrumenty, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia. Mogą obejmować m. in. : kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia; www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy kwalifikowalne jest zatrudnienie/wynagrodzenie pracownika socjalnego – zadania merytoryczne

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Czy kwalifikowalne jest zatrudnienie/wynagrodzenie pracownika socjalnego – zadania merytoryczne mające na celu reintegrację społeczną uczestników projektu (projekt partnerski OPS i podmiotu ekonomii społecznej prowadzącego KIS)? Odp. : Wynagrodzenie pracownika socjalnego jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem realizacji działań związanych z typami operacji określonych dla pierwszego typu projektu w ramach Działania 7. 1. Należy pamiętać, iż sposób zatrudnienia/delegowania pracownika winien być zgodny z prawodawstwem krajowym. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Możliwość ujmowania dotacji z PUP jako wkładu własnego -

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : Możliwość ujmowania dotacji z PUP jako wkładu własnego - kwestia pomocy publicznej z tym związanej. Odp. : Środki w ramach Funduszu Pracy mogą stanowić źródło wkładu własnego pod warunkiem realizacji działań związanych z typami operacji określonych dla pierwszego typu projektu w ramach Działania 7. 1. www. wup. p l

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : W jakim miejscu wniosku o dofinansowanie należy opisać pomoc

Najczęściej zadawane pytania Pyt. : W jakim miejscu wniosku o dofinansowanie należy opisać pomoc publiczną? Odp: Zgodnie ze stanowiskiem IZ we wniosku o dofinansowanie należy wykazać pomoc publiczną/pomoc de minimis jedynie w przypadku, gdy to wnioskodawca jest beneficjentem pomocy. Zatem w przypadku opisanym w pytaniu nie należy identyfikować projektu jako objętego zasadami pomocy publicznej, jednak we wniosku o dofinansowanie należy wykazać wydatki na poziomi odpowiadającym dofinansowaniu. Ponadto, należy pamiętać, iż Wnioskodawca zobowiązany jest realizować projekt/ udzielać wsparcia zgodnie z prawodawstwem krajowym, co oznacza, iż zobowiązany jest udzielać informacji dot. pomocy publicznej/ de minimis odpowiednim podmiotom/organom. W związku z tym w części G 9 lub 10 wniosku Wnioskodawca winien wskazać, iż będzie on udzielam w ramach projektu pomoc publiczna/de minimis zgodnie z prawodawstwem krajowym, a także wskazane we wniosku koszty są poprawne pod względem intensywności wsparcia. www. wup. p l

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383

Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70 -383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: [email protected] pl www. wup. p l