Wojewdzki Urzd Pracy w Kielcach Zasady przeprowadzania kontroli

  • Slides: 13
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zasady przeprowadzania kontroli i najczęściej występujące nieprawidłowości w projektach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zasady przeprowadzania kontroli i najczęściej występujące nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ * * * Procedury kontroli w tym akty prawne regulujące prowadzenie kontroli projektów zostały szczegółowo omówione na spotkaniu zorganizowanym z beneficjentami w miesiącu marcu 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zasady kontroli regulują Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Zasady kontroli regulują Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020. Dodatkowo procedury kontroli projektów prowadzone przez Instytucję Zarządzającą i Pośredniczącą określały Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014 -2020. W kolejnym roku obrachunkowym Wytyczne te zostaną zniesione, natomiast regulacje w nich zawarte będą uwzględnione w załącznikach do Porozumień w sprawie realizacji PO WER. REALIZACJA PROCESU KONTROLI OBEJMUJE: Weryfkację wydatków; Kontrole na zakończenie realizacji projektu na dokumentach; Kontrole trwałości;

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Weryfikacja wydatków obejmuje: ► weryfikację wniosków o płatność beneficjenta,

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Weryfikacja wydatków obejmuje: ► weryfikację wniosków o płatność beneficjenta, ► kontrole projektu na miejscu: - kontrole w siedzibie beneficjenta, - wizyty monitoringowe (jako najbardziej efektywna, skuteczna i kompleksowa forma sprawdzenia faktycznej realizacji projektu), ► kontrole krzyżowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kontrola na miejscu Kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Kontrola na miejscu Kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta podlegają w szczególności następujące obszary: Ø zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu, Ø prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji oraz równych szans płci, prawidłowość rozliczeń finansowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Ø kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Ø kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, Ø prawidłowość udzielania zamówień publicznych, Ø poprawność stosowania zasady konkurencyjności, Ø poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis, Ø prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, Ø archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu, Ø prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wizyta monitoringowa obejmuje sprawdzenie czy: ► forma wsparcia jest

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wizyta monitoringowa obejmuje sprawdzenie czy: ► forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, ► liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku, ► forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, ► forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona), ► pomieszczenia, w których realizowane zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem osób z niepełnosprawnością zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, ► pomieszczenia, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy UE oraz nazwę Programu, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Ø Ø Harmonogramy form wsparcia Obowiązek zamieszczenia na stronie

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Ø Ø Harmonogramy form wsparcia Obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej Projektu, o ile taka istnieje, szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia przed jego rozpoczęciem, Obowiązek dostarczenia do IP powyższego harmonogramu w terminie co najmniej 7 dni (5 dni roboczych) przed rozpoczęciem każdej formy wsparcia. Przekazanie harmonogramu następuje z wykorzystaniem SL 2014, Harmonogram zawierać musi co najmniej: informację o rodzaju wsparcia, datę, godzinę i adres realizacji wsparcia, WUP nie wysyła zwrotnych potwierdzeń akceptujących harmonogramy.

KONTROLE TRWAÓOŚCI Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach KONTROLE DORAŹNE Kontrole doraźne przeprowadzane są m.

KONTROLE TRWAÓOŚCI Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach KONTROLE DORAŹNE Kontrole doraźne przeprowadzane są m. in. w przypadku: - otrzymania przez WUP skarg dotyczących domniemanych nieprawidłowości lub zaniedbań ze strony beneficjenta, - uchylania się przez beneficjenta od obowiązku składania wniosków o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie lub stwierdzenia poważnych nieprawidłowości podczas weryfikacji wniosków o płatność - inne

N Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wybór projektów do kontroli Ø Wybór dokonywany jest

N Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wybór projektów do kontroli Ø Wybór dokonywany jest w oparciu o sporządzany na każdy rok obrachunkowy Roczny Plan Kontroli uaktualniany kwartalnie o projekty wyłonione w nowych konkursach. Ø Wybór projektów najbardziej ryzykownych odbywa się w oparciu o następujące czynniki ryzyka: a) wartość projektu, b) poprawność opracowania wniosków o płatność, c) data zakończenia projektu, d) złożoność projektu, e) wartość stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych,

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach f) liczba pozytywnie rozpatrzonych skarg lub potwierdzonych podejrzeń oszustw

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach f) liczba pozytywnie rozpatrzonych skarg lub potwierdzonych podejrzeń oszustw finansowych w związku z realizacją projektu, g) liczba równolegle realizowanych projektów Ø Prośba o zmianę terminu planowej kontroli uwzględniania tylko w wyjątkowych przypadkach, umożliwiających WUP zrealizowanie Rocznego Planu Kontroli.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Stwierdzone nieprawidłowości: Ø Ø Ø Ø niezgodność realizacji projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Stwierdzone nieprawidłowości: Ø Ø Ø Ø niezgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie (możliwość rozwiązania umowy o dofinansowanie z jednomiesięcznym wypowiedzeniem) brak aktualizacji harmonogramów realizowanych form wsparcia, brak zajęć stwierdzonych podczas wizyty monitoringowej, zajęcia niezgodne z przesłanym do WUP harmonogramem , niezgodność danych zawartych w załącznikach do wniosków o płatność z danymi zawartymi w dokumentacji źródłowej, podejrzenie powierzenia danych osobowych uczestników projektu osobom nieuprawnionym, niepoinformowanie WUP o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Beneficjenci zobowiązani są do poddania się kontroli przez uprawnione

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Beneficjenci zobowiązani są do poddania się kontroli przez uprawnione organy m. in. Instytucję Zarządzającą danym Programem Operacyjnym, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej, Urząd Zamówień Publicznych, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wojewódzki Urząd Pracy Wojewódzki w Kielcach Urząd Pracy w Kielcach Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy Wojewódzki w Kielcach Urząd Pracy w Kielcach Dziękuję za uwagę