WOJEWDZKI URZD PRACY W KIELCACH Zaoenia Wojewdzkiego Urzdu

  • Slides: 18
Download presentation
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań na rok 2011

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 1. 2 Typ konkursu: Otwarty Planowana alokacja:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 1. 2 Typ konkursu: Otwarty Planowana alokacja: 2. 000, 00 PLN Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 1. Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m. in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: − upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m. in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, − szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z ze specyfiką realizowanych przez nie zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Szczegółowe kryteria wyboru projektów: 1. Projekt jest realizowany na

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Szczegółowe kryteria wyboru projektów: 1. Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. 2. Realizacja projektu rozpoczyna się w roku 2011. Kryteria strategiczne: BRAK

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 1. 3 Projekty, których realizacja rozpocznie się

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 1. 3 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2011 r. Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu: − Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. ) finansowane ze środków Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form wsparcia: − szkoleniami, − stażami, − przygotowaniem zawodowym dorosłych, − pracami interwencyjnymi, − wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy, − przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanymi z podjęciem działalności gospodarczej.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Okres realizacji projektu: 01. 2011 – 12. 2011 Kwota

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Okres realizacji projektu: 01. 2011 – 12. 2011 Kwota alokacji : 22 900 000 zł Kryteria dostępu: 1. Grupę docelową w projekcie stanowią: w co najmniej 10 % osoby w wieku powyżej 50 roku życia, w co najmniej 15 % osoby poniżej 25 roku życia i w co najmniej 20 % długotrwale bezrobotne. 2. W przypadku projektów adresowanych do osób bezrobotnych projekt zakłada na zakończenie jego realizacji: − Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45%, − dla osób w wieku 15 -24 lata – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40%, − dla osób w wieku 50 -64 lata – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, − dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%, − dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH 3. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH 3. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji | co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). 4. Co najmniej 40 % uczestników projektu objętych zostanie dodatkowo Indywidualnym Planem Działania.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 8. 1. 1 Konkurs: A. 1 Typ konkursu:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 8. 1. 1 Konkurs: A. 1 Typ konkursu: Zamknięty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m. in. : zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: 1. Odbiorcami szkoleń są wyłącznie (100%) kadra

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: 1. Odbiorcami szkoleń są wyłącznie (100%) kadra zarządzająca i pracownicy zatrudnieni w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. WAGA 10 2. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z wyższą uczelnią. WAGA 10 3. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne. WAGA 10 4. Zaproponowane w ramach projektu szkolenia dotyczyć będą wyłącznie nowych technologii, w tym określonych w Strategii Europa 2020. WAGA 10

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Konkursu: A. 2 Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji)

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Konkursu: A. 2 Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 1. Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych). Kryteria strategiczne: 1. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby w wieku powyżej 50 roku życia. WAGA 10 2. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. WAGA 10 3. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne. WAGA 10 4. Szkolenia dotyczyć będą wyłącznie następujących obszarów (co najmniej jednego): energetyka odnawialna, ochrona środowiska, wykorzystanie nowych technologii – w tym określonych w Strategii Europa 2020. WAGA 10

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 8. 1. 2 Konkursu: A. 1 Typ konkursu:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 8. 1. 2 Konkursu: A. 1 Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu : Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). Kryteria strategiczne: 1. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa). WAGA 20

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Konkursu: A. 2 Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji)

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Konkursu: A. 2 Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu : 1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących łącznie: − szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz − poradnictwo psychologiczne, a także wybrane działania spośród następujących: − staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, − subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, − wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH 1. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH 1. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 2. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, 3. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu. 2. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Kryteria strategiczne: Projekt, poza szkoleniami zawodowymi oraz poradnictwem zawodowym i poradnictwem psychologicznym, zawiera co najmniej dwie formy wsparcia przewidziane w Sz. OP jako fakultatywne. WAGA 20

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 8. 1. 3 Konkursu: A. 1 Typ konkursu:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 8. 1. 3 Konkursu: A. 1 Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 1. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: − organizacji pracy, − form świadczenia pracy, − promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, − godzenia życia zawodowego i prywatnego. 2. Upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity. Kryteria strategiczne: 1. Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań dotyczących godzenia życia zawodowego i prywatnego. WAGA 2 2. Projekt realizowany będzie w partnerstwie pomiędzy partnerami społecznymi wymienionymi w Sz. OP (dopuszcza się partnerstwa związków pracodawców ze związkami pracodawców, związków pracodawców ze związkami zawodowymi oraz związków zawodowych ze związkami zawodowymi). WAGA 20

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH PROJEKTY INNOWACYJNE – PRIORYTET VI Typ konkursu: Zamknięty Planowana

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH PROJEKTY INNOWACYJNE – PRIORYTET VI Typ konkursu: Zamknięty Planowana alokacja: 11. 350. 000 PLN Planowany termin ogłoszenia konkursu: IV kw. Temat : Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: 1. Grupę docelową odbiorców stanowią osoby fizyczne

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: 1. Grupę docelową odbiorców stanowią osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 2. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 3. Realizacja projektu rozpoczyna się w 2011. 4. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. 5. W przypadku realizacji projektu z komponentem ponadnarodowym wartość komponentu ponadnarodowego nie może przekroczyć 30% wartości projektu. 6. Minimalna wartość projektu wynosi 500. 000 zł. 7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 8. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: • Grupę docelową odbiorców są wyłącznie kobiety

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: • Grupę docelową odbiorców są wyłącznie kobiety wchodzące oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci WAGA 10 • Grupą docelową odbiorców są wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia pozostające bez zatrudnienia. WAGA 10 • Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym. WAGA 10

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH PROJEKTY INNOWACYJNE - PRIORYTET VIII: Typ konkursu: Zamknięty Planowana

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH PROJEKTY INNOWACYJNE - PRIORYTET VIII: Typ konkursu: Zamknięty Planowana alokacja: 7. 000 PLN Planowany termin ogłoszenia konkursu: IV kw Temat : Metody i mechanizmy zapewnienia udziału w podwyższaniu kwalifikacji w formach pozaszkolnych pracowników przedsiębiorstw nieposiadających wykształcenia ponadgimnazjalnego / pracowników przedsiębiorstw z zasadniczym wykształceniem zawodowym. Kryteria strategiczne: Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym WAGA 40 PKT.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Dziękuję za uwagę. Anna Lizis

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Dziękuję za uwagę. Anna Lizis