WOJEWDZKI URZD PRACY W KIELCACH STAN WDRAANIA DZIAA

  • Slides: 20
Download presentation
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W przyjętym systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W przyjętym systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie świętokrzyskim Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia dla działań: • Działanie 6. 1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” • Działanie 6. 2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” • Działanie 8. 1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” 2

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Rodzaje projektów w ramach Działania 6. 1 „Poprawa dostępu

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Rodzaje projektów w ramach Działania 6. 1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Dla osób pozostających bez zatrudnienia – szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna); Dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy: - szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy u pracodawców dla skierowanych bezrobotnych; Badania i analizy dotyczące sytuacji na lokalnych i regionalnym rynku pracy, w tym m. in. w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku, zapotrzebowania na wybrane zawody, pożądane i rozwijające się kwalifikacje, etc. 3

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Działanie 6. 2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Działanie 6. 2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Realizacja projektów w ramach Działania 6. 2 odbywa się w trzech etapach: • • 4 Szkolenia i doradztwo Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiebiorczosci do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej). Uczestnicy, którym przyznano środki na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązani są pokryć z wkładu własnego minimum 15% całkowitych wydatków inwestycyjnych, • Wsparcie pomostowe w okresie do 6 / 12 miesiecy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzien wypłacenia dotacji, połaczone z doradztwem oraz pomoca w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Działanie 6. 2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Działanie 6. 2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” 5 Udział w projektach mogą brać wszystkie osoby fizyczne z wyłączeniem osób, które posiadają lub posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu. W pierwszej kolejności aktywizowane będą : • osoby bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, • kobiety, w tym zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, • osoby do 25 roku życia, • osoby niepełnosprawne, • osoby po 45 roku życia, • mieszkańcy obszarów wiejskich, wiejsko – miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją rolną i/lub zwierzęcą.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Działanie 8. 1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Działanie 8. 1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Rodzaje projektów: 6 • Szkolenia i kursy dla osób pracujących powyżej 18 roku życia, o niskich kwalifikacjach (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych); • Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; przedsiębiorstw • Doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, etc; • Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu programów zwolnień monitorowanych; • Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zamieszkania).

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Na wdrażanie Działań powierzonych do realizacji przez Samorząd Województwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Na wdrażanie Działań powierzonych do realizacji przez Samorząd Województwa w latach 2007 – 2013 Wojewódzki Urząd Pracy, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia, dysponuje łączną kwotą 156. 369. 030 Euro, Euro w tym: 7

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W marcu 2010 roku WUP ogłosił pierwsze konkursy naboru

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W marcu 2010 roku WUP ogłosił pierwsze konkursy naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działań: 6. 1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” A 1 oraz A 2 • 6. 2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia ” 8. 1 ”Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. Od dnia 14 marca rozpoczął się nabór wniosków od Beneficjentów. 8

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W odpowiedzi na ogłoszone konkursy w ramach Działań 6.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W odpowiedzi na ogłoszone konkursy w ramach Działań 6. 1 i 8. 1 oraz 6. 2 PO KL (z wyłączeniem projektów systemowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Działania 6. 1. 3) do WUP wpłynęło łącznie 451 wniosków. Ich liczba w podziale na Poddziałania przedstawia się następująco: 6. 1. 1 155 6. 1. 2 16 8. 1. 1 208 8. 1. 2 2 8. 1. 3 4 6. 2 56 6. 1 A 3 (innowacyjne) 10 Razem 9 451

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Dodatkowo wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy złożyły wnioski na dofinansowanie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Dodatkowo wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy złożyły wnioski na dofinansowanie projektów w trybie systemowym, realizowanych w ramach Poddziałania 6. 1. 3. „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. Są to projekty ukierunkowane na realizację usług i instrumentów rynku pracy, realizowanych wyłącznie dla osób bezrobotnych: szkoleń zawodowych, staży i przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych, przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (w tym pomocy prawnej i konsultacji w tym zakresie), doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych do pracodawców. Na podstawie złożonych wniosków w ramach Poddziałania 6. 1. 3 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podpisał ze wszystkimi Powiatowymi Urzędami Pracy umowy na realizację projektów w trybie systemowym. Łączna wartość dofinansowania ze środków PO KL projektów wyniosła 79 696 000, 00 zł. 10

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Wszystkie wnioski zarejestrowane w WUP zostały poddane ocenie, zgodnie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Wszystkie wnioski zarejestrowane w WUP zostały poddane ocenie, zgodnie z obowiązującą procedurą wyłaniania projektów w ramach PO KL. Stwierdzenie uchybień formalnych eliminowało wniosek z dalszej procedury oceny. Wyniki przeprowadzonej oceny formalnej to: • 405 wniosków ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, • 46 wniosków odrzuconych 11

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W celu realizacji procedury oceny składanych wniosków Dyrektor Wojewódzkiego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W celu realizacji procedury oceny składanych wniosków Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w drodze zarządzenia, powołał Komisję Oceny Projektów. W skład Komisji weszli pracownicy Urzędu posiadający największą wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny i realizacji projektów w ramach EFS oraz eksperci zewnętrzni. 12 W wyniku prac Komisji, została stworzona lista rankingowa projektów, na której umieszczono 219 wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Warunkiem umieszczenia wniosku na liście rankingowej była pozytywna ocena projektu pod względem merytorycznym oraz dostępność środków na jego realizację.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Dyrektor WUP, w ramach projektów konkursowych, podpisał łącznie 130

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Dyrektor WUP, w ramach projektów konkursowych, podpisał łącznie 130 umów na dofinansowanie projektów o łącznej wartości 193. 178. 893, 44 zł. w ramach następujących Poddziałań: • 6. 1. 1 – 40 umów na kwotę • 6. 1. 2 – 12 umów na kwotę • 6. 1. 3 – 14 aneksów na kwotę • 6. 2 – 21 umów na kwotę • 8. 1. 1 – 39 umowy na kwotę • 8. 1. 1 i – 1 umowa na kwotę • 8. 1. 2 – 1 umowa na kwotę • 8. 1. 3 – 2 umowy na kwotę 13 29. 690. 403, 88 zł, 8. 331. 249, 57 zł, 79. 696. 000, 00 zł, 39 455 745, 01 zł, 32. 945. 145, 39 zł, 1. 100. 190, 00 zł, 1. 498. 669, 59 zł, 461. 490, 00 zł.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH 6. 1. 1 4. 504 6. 1. 2 151

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH 6. 1. 1 4. 504 6. 1. 2 151 6. 1. 3 10. 978 6. 2 1. 030 8. 1. 1 10. 334 8. 1. 1 Innow. 8. 1. 2 300 8. 1. 3 480 Razem 14 30 27. 807

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Działania 6. 2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Działania 6. 2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Jest to Działanie cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych uczestników projektów. Na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach tego Działania znajduje się 21 wniosków, zakładających udzielenie łącznie ponad 750 dotacji. 15

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Liczba wniosków złożonych do WUP w latach 2008 -2010

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Liczba wniosków złożonych do WUP w latach 2008 -2010 8. 1 (innowacyjne) 8. 1. 3 10 8. 1. 2 106 8. 1. 1 607 6. 2 135 6. 1 (innowacyjne) 10 6. 1. 3 41 6. 1. 2 40 6. 1. 1 289 Razem 16 6 1244

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Liczba umów zawartych w ramach POKL w latach 2008

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Liczba umów zawartych w ramach POKL w latach 2008 -2010 8. 1. 3 5 8. 1. 2 37 8. 1. 1 Innow. 112 8. 1. 1 6. 2 41 6. 1. 3 14 6. 1. 2 34 6. 1. 1 65 Razem 17 1 309

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Liczba uczestników projektów w ramach PO KL w latach

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Liczba uczestników projektów w ramach PO KL w latach 2008 -2010 8. 1. 3 800 8. 1. 2 5 934 8. 1. 1 Innow. 8. 1. 1 32 176 6. 2 1 752 6. 1. 3 32 759 6. 1. 2 311 6. 1. 1 8 380 Razem 18 30 82 142

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Wartość umów zawartych w ramach PO KL w latach

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Wartość umów zawartych w ramach PO KL w latach 2008 -2010 8. 1. 3 2 477 831, 00 8. 1. 2 29 154 497, 00 8. 1. 1 Innow. 8. 1. 1 99 242 797, 00 6. 2 69 765 925, 00 6. 1. 3 218 909 841, 00 6. 1. 2 17 797 386, 00 6. 1. 1 47 424 264, 00 Razem 19 1 114 710, 00 485 887 252, 00

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH adres: ul. Witosa 86, 25 -561 Kielce, tel. (0

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH adres: ul. Witosa 86, 25 -561 Kielce, tel. (0 -41) 36 -41 -600, fax. (0 -41) 36 -41 -666 e-mail: [email protected] kielce. pl www: http: //www. wup. kielce. pl 20