WOJEWDZKI URZD PRACY W KIELCACH STAN REALIZACJI PROGRAMU

  • Slides: 17
Download presentation
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH STAN REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH STAN REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Luty 2012 1

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Wojewódzki Urząd Pracy kontynuował w roku 2011 realizację Programu

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Wojewódzki Urząd Pracy kontynuował w roku 2011 realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 17 lutego 2011 r. WUP ogłosił nowe konkursy na dofinansowanie projektów w ramach PO KL, które dotyczyły następujących Poddziałań: • 6. 1. 2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”; • 8. 1. 1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”: konkurs zamknięty A 1 „Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla przedsiębiorstw”; konkurs otwarty A 2 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób pracujących”; • 8. 1. 2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”: konkurs otwarty A 1 „Szkolenia i usługi doradcze drogą do wyboru nowego zawodu i nowych umiejętności zawodowych”; konkurs otwarty A 2 „Wsparcie dla pracodawców i pracowników pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne”; 2 • 8. 1. 3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W dniu 27 września 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W dniu 27 września 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkursy zamknięte na realizację projektów innowacyjnych testujących: w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”: „Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia”, w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”: „Metody i mechanizmy zapewnienia udziału w podwyższaniu kwalifikacji w formach pozaszkolnych pracowników przedsiębiorstw nieposiadających wykształcenia ponadgimnazjalnego/ pracowników przedsiębiorstw z zasadniczym wykształceniem zawodowym”. Nabór wniosków prowadzony był w okresie od 2 listopada do 2 grudnia 2011 r. 3

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło łącznie 359 wniosków o

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło łącznie 359 wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w tym: • Poddziałanie 8. 1. 1 – 267 wniosków (w tym 98 w ramach konkursu A 1 – wsparcie dla przedsiębiorstw oraz 169 wniosków w ramach konkursu A 2 – wsparcie osób pracujących); • Poddziałanie 8. 1. 2 – 41 projektów (w tym 31 w ramach konkursu A 1 – wsparcie dla rolników oraz 10 w ramach konkursu A 2 – wsparcie dla pracowników dotkniętych zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładów pracy); • 12 wniosków Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Poddziałania 6. 1. 2; • 5 wniosków w ramach Poddziałania 8. 1. 3; • 34 wnioski na realizację projektów innowacyjnych (27 w ramach Priorytetu VI oraz 7 w ramach Priorytetu VIII). Wszystkie wnioski zostały poddane weryfikacji formalnej, w wyniku której: • 321 wniosków skierowano do oceny merytorycznej, • 34 odrzucono z powodu stwierdzonych uchybień, • 4 zostały wycofane przez Beneficjentów. 4

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Wojewódzki Urząd Pracy zakończył proces zawierania umów z Beneficjentami,

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Wojewódzki Urząd Pracy zakończył proces zawierania umów z Beneficjentami, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania. Ogółem w 2011 roku podpisane zostały 84 umowy o łącznej wartości 58. 498. 589, 13 zł, w tym: • 11 umów na realizację projektów w ramach Poddziałania 6. 1. 2 o łącznej wartości 5. 236. 874, 32 zł; • 57 umów na dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 8. 1. 1 na łączną kwotę 39. 877. 858, 48 zł, z których: ü 30 projektów o łącznej wartości 22. 738. 882, 55 zł adresowanych jest do pracujących osób dorosłych zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji, ü 27 umów ukierunkowanych jest na wzmocnienie konkurencyjności pracowników przedsiębiorstw, a przeznaczona na ten cel kwota wynosi 17. 138. 975, 93 zł. • 14 umów na wsparcie w ramach Poddziałania 8. 1. 2 dla rolników i pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi oraz pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne o wartości 11. 861. 499, 33 zł. • 2 umowy na realizację Poddziałania 8. 1. 3 na kwotę 1. 521. 997, 00 zł. 5

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Liczba i wartość zawartych umów wg stanu na dzień

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Liczba i wartość zawartych umów wg stanu na dzień 5 grudnia 2011 r. 39. 877. 858, 48 zł 5. 236. 874, 32 zł 11. 861. 499, 33 zł 1. 521. 997 zł Wykaz zawartych umów wraz z charakterystyką oferowanego wsparcia w ramach poszczególnych projektów został zamieszczony na stronie internetowej www. wup. kielce. pl/pokl. W ramach podpisanych umów realizowanych jest szereg kursów i szkoleń dostosowujących kwalifikacje mieszkańców regionu do potrzeb rynku pracy. Największym zainteresowaniem osób pozostających bez zatrudnienia oraz pracujących cieszyły się: 6

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH a) Szkolenia i kursy dające kwalifikacje w atrakcyjnych, poszukiwanych

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH a) Szkolenia i kursy dające kwalifikacje w atrakcyjnych, poszukiwanych na rynku zawodach wytwórczo - usługowych: • • • • 7 • • szkolenia branży spożywczo – gastronomicznej: cukiernik, rzeźnik, wędliniarz, piekarz, kelner, szkolenia dla spawaczy, obejmujące znajomość różnorodnych, nowoczesnych technik spawalniczych stosowanych w tym zawodzie, kursy dla operatorów maszyn i urządzeń budowlanych: koparko – ładowarek, maszyn drogowych, suwnic, żurawi przenośnych, wózków widłowych z uprawnieniami europejskimi, kursy branży kosmetycznej, wizażu, fryzjerskie, kursy w branży turystyczno – hotelarskiej, kurs prawa jazdy kat. C, prawo jazdy kat. C+E, kwalifikacje wstępne, ADR – kurs przewozu materiałów niebezpiecznych, kurs prawo jazdy kat. D, kwalifikacje wstępne, kurs operator ciężkich maszyn i urządzeń budowlanych oraz maszyn do robót drogowych, Rusztowania budowlano montażowe, kurs obsługi suwnic, żurawi, wózków podnośnikowych z dodatkowymi uprawnieniami do wymiany butli z gazem, kursy dla opiekunów osób starszych, w tym połączone z animacją czasu wolnego, kursy w zakresie nowoczesnych technologii wykończeniowych w budownictwie, dla dekarzy, monterów instalacji i urządzeń sanitarnych, szkolenia dla sprzedawców, magazynierów, obsługi kas fiskalnych etc; chirurgia dróg żółciowych, laparoskopowe techniki w leczeniu otyłości, techniki laparoskopowe w leczeniu choroby refleksowej przełyku i przepukliny rozworu przełykowego przepony, techniki laparoskopowe w chirurgii jelita grubego, techniki małoinwazyjne w chirurgii gruczołów dokrewnych. nowe technologie – sterowniki PLC, Kursy: specjalistyczny z zakresuscytacji krążeniowo – oddechowej.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH b. Projekty w zakresie doskonalenia zawodowego, rozszerzające kompetencje i

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH b. Projekty w zakresie doskonalenia zawodowego, rozszerzające kompetencje i uprawnienia w ramach posiadanych zawodów: • • • • 8 specjalista ds. ubezpieczeń; Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotniczych straży pożarnych; szkolenia w zakresie energetyki odnawialnej; zaawansowane szkolenia dla księgowych, pracowników działów kadr i rozwoju zasobów ludzkich, specjalistów w zakresie rozliczania ubezpieczeń ZUS itp. , marketing turystyczny i obsługa ruchu turystycznego, specjalistyczne szkolenia dla inżynierów w zakresie m. in. obsługi programu AUTOCAD, kurs Administratora REDHAT Linux, Kurs oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna. Szkolenia: G 1, G 2, G 3 z BHP, kurs masażu WELLNESS&SPA; Szkolenia cpr-kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dry suit- wykorzystanie skafandra suchego, wreck diving nurkowanie na zatopionych obiektach, night diving- nurkowanie nocne i w ograniczonej widoczności, navi daving- nawigacja podwodna, deep diving- adaptacja do wysokich ciśnień panujących na znacznych głębokościach, ice diving- nurkowanie pod lodem, rescue- rozszerzony kurs ratowniczy i autoratownictwa wodnego, instruktor- kurs dający uprawnienia do prowadzenia komercyjnych nurkowań szkoleniowych, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, szkolenia dla menadżerów, specjalistów ds. zarządzania zmianą gospodarczą w zakresie efektywnych form pracy i wynagradzania, szkolenia dla windykatorów, pracowników działów egzekucji i controllingu; sanitariusz i opieka medyczna, profesjonalne szkolenia informatyczne, w tym dla administratorów sieci komputerowych i grafików komputerowych, szkolenia dla kosztorysantów budowlanych oraz w zakresie zarządzania jakością, audytu cieplnego budynków, wydawania świadectw energetycznych, szkolenia dla specjalistów w zakresie zamówień publicznych.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W roku 2011 kontynuowana była realizacja projektów w trybie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W roku 2011 kontynuowana była realizacja projektów w trybie systemowym w ramach Poddziałania 6. 1. 3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” przez wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy. W dniu 5 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy podpisał aneksy do umów na dofinansowanie projektów systemowych Poddziałania 6. 1. 3 z Powiatowymi Urzędami Pracy. Łączna wartość realizowanych projektów w roku bieżącym wynosi 30. 088. 350, 00 zł, z czego 29. 492. 800, 00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a aktywizowanych jest blisko 4. 150 osób bezrobotnych, którzy korzystają ze staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych do pracodawców. 9

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Zawarte umowy umożliwiły objęcie wsparciem ponad 16 tys. mieszkańców

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Zawarte umowy umożliwiły objęcie wsparciem ponad 16 tys. mieszkańców województwa: • 4. 149 osób bezrobotnych zaktywizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych do pracodawców; • 9. 664 osób pracujących, w tym 4. 510 pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw w regionie; • 1. 250 rolników oraz osób objętych zwolnieniami monitorowanymi; • 975 osób w ramach Poddziałania 8. 1. 3; • 112 pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Poddziałania 6. 1. 2. 10

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Wysoki poziom kontraktacji i efektywności w ramach dotychczas zrealizowanych

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Wysoki poziom kontraktacji i efektywności w ramach dotychczas zrealizowanych działań, sprawne wydatkowanie i rozliczanie płatności w ramach umów podpisanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przyczyniły się do tego, iż województwo świętokrzyskie znalazło się w grupie 8 regionów, którym przyznano w roku 2011 dodatkowe środki z puli krajowej rezerwy wykonania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota, jaką przyznano województwu w ramach krajowej rezerwy wykonania wynosi ponad 34 mln euro. Dodatkowo z danych udostępnionych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wynika m. in. , iż świętokrzyskie osiągnęło najwyższy w kraju wskaźnik liczby pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych (18. 936 osób) – stawia to nasz region na I miejscu pod względem efektywności w obszarze „Adaptacyjność”. Również w Priorytecie VI PO KL województwo zajmuje I miejsce w kraju w aktywizacji osób młodych do 25 roku życia, a pod względem kontraktacji i wykorzystania alokacji 2007 -2013 znajduje się na IV pozycji. 11

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH POZIOM WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OD POCZĄTKU JEGO

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH POZIOM WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OD POCZĄTKU JEGO REALIZACJI Od roku 2008, który zapoczątkował realizację PO KL, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wpłynęło ogółem 1. 617 wniosków o dofinansowanie projektów, w tym na Poddziałania: • 6. 1. 1 – 289, • 6. 1. 2 – 52, • 6. 1. 3 – 55, • 6. 2 – 135, • 8. 1. 1 – 874, • 8. 1. 2 – 147, • 8. 1. 3 – 15, oraz 50 wniosków na realizację projektów innowacyjnych w ramach Działań 6. 1 i 8. 1. 12

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W wyniku oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków od

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH W wyniku oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków od początku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 Wojewódzki Urząd Pracy zawarł 393 umowy o dofinansowanie projektów: 13

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Zakontraktowana dotychczas kwota przekracza 575 mln zł, a poziom

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Zakontraktowana dotychczas kwota przekracza 575 mln zł, a poziom kontraktacji wszystkich dostępnych środków przekroczył już 85 %, co stawia to nasze województwo w ścisłej czołówce w kraju pod względem wykorzystania alokacji na realizację Programu. Poziom kontraktacji od początku realizacji PO KL: 14

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Dzięki zawartym umowom kompleksowym wsparciem objętych zostanie blisko 100

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Dzięki zawartym umowom kompleksowym wsparciem objętych zostanie blisko 100 tys. mieszkańców województwa: 6. 1. 1/6. 1. 3 6. 1. 2 6. 2 8. 1. 1 innow. 45288 423 1752 42136 30 8. 1. 2 7184 8. 1. 3 1775 Skorzystają oni z różnorodnych forma wsparcia – w tym przede wszystkim ze szkoleń, profesjonalnego doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, staży, subsydiowanego zatrudnienia oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 15

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Na bieżąco weryfikowane są wnioski o płatność składane przez

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Na bieżąco weryfikowane są wnioski o płatność składane przez beneficjentów. W 2011 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło ogółem 1. 527 wniosków o płatność, których wartość, po ich zatwierdzeniu, wyniosła ponad 124, 5 mln zł, natomiast od początku wdrażania Programu ich liczba wynosi blisko 5 tys. na kwotę przekraczającą 438, 6 mln zł. Pracownicy WUP przeprowadzają kontrole prawidłowości realizacji projektów – w 2011 roku zweryfikowano prawidłowość realizacji 193 projektów realizowanych na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, natomiast od początku wdrażania programu przeprowadzono ponad 500 kontroli. 16

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH adres: ul. Witosa 86, 25 -561 Kielce, tel. (0

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH adres: ul. Witosa 86, 25 -561 Kielce, tel. (0 -41) 36 -41 -600, fax. (0 -41) 36 -41 -666 e-mail: [email protected] kielce. pl www: http: //www. wup. kielce. pl 17