Wojewdzki Urzd Pracy w Kielcach REALIZACJA DZIAA WDRAANYCH

  • Slides: 22
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach REALIZACJA DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RAMACH

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach REALIZACJA DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Waldemar Bujała Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Na mocy uchwały nr 285/07 Zarządu Województwa z dnia

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Na mocy uchwały nr 285/07 Zarządu Województwa z dnia 16 maja 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia dla następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 6. 1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 6. 1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Działanie to obejmuje następujące Poddziałania: • • • 6. 1. 1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, 6. 1. 2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”, 6. 1. 3 „ Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”; 6. 2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 8. 1 ”Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 8. 1 ”Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie to obejmuje następujące Poddziałania: 8. 1. 1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, 8. 1. 2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, 8. 1. 3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”, 8. 1. 4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działania realizowane przez WUP adresowane są do: • osób

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działania realizowane przez WUP adresowane są do: • osób pozostających bez zatrudnienia, bez konieczności posiadania statusu osób bezrobotnych; • osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy; • osób pracujących, chcących podwyższać i uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe; • pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw w regionie; • osób odchodzących z rolnictwa i chcących podjąć zatrudnienie w sektorach pozarolniczych

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Na wdrażanie ww. Działań w latach 2007 – 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Na wdrażanie ww. Działań w latach 2007 – 2013 Wojewódzki Urząd Pracy dysponuje łączną kwotą 156. 369. 030 Euro, w tym: • 81. 636. 960 Euro na Działanie 6. 1, • 17. 920. 310 Euro na Działanie 6. 2, • 56. 811. 760 Euro na Działanie 8. 1.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Rok 2008 W odpowiedzi na pierwsze konkursy ogłoszone w

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Rok 2008 W odpowiedzi na pierwsze konkursy ogłoszone w roku 2007, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpłynęło łącznie 486 wniosków o dofinansowanie projektów: • • 134 wnioski o realizację projektów w ramach Działania 6. 1. 1; 17 wniosków Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6. 1. 2; 13 wniosków Powiatowych Urzędów Pracy o dofinansowanie projektów w trybie systemowym Działania 6. 1. 3; 79 wniosków w ramach Działania 6. 2; 191 wniosków o dofinansowanie w Działaniu 8. 1. 1; 50 wniosków w ramach Działania 8. 1. 2; 2 wnioski o realizację projektów w ramach Działania 8. 1. 3.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Rok 2008 Spośród 370 wniosków, które zostały pozytywnie ocenione,

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Rok 2008 Spośród 370 wniosków, które zostały pozytywnie ocenione, Dyrektor WUP podpisał łącznie, w ramach alokacji na rok 2008, łącznie 131 umów na realizację projektów o łącznej wartości 159. 104. 051, 41 zł, w tym na Poddziałania: • 6. 1. 1 – 25 umów na kwotę 16. 509. 860, 28 zł; • 6. 1. 2 – 15 umów o wartości 6. 121. 708, 21 zł; • 6. 1. 3 – 13 umów na realizację projektów systemowych o łącznej wartości 56. 601. 206, 93 zł; • 6. 2 – 20 umów o wartości 25. 445. 374, 76 zł; • 8. 1. 1 – 41 umów na kwotę 42. 449. 007, 57 zł; • 8. 1. 2 – 16 umów o łącznej wartości 11. 483. 896, 66 zł; • 8. 1. 3 – 1 umowę na kwotę 492. 997 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Z projektów realizowanych na podstawie zawartych umów w roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Z projektów realizowanych na podstawie zawartych umów w roku 2008 skorzystało ponad 32 tys. mieszkańców naszego województwa: • 18 tys. osób pracujących, • 13, 7 tys. osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 9, 8 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne (w ramach projektów systemowych PUP); • zostanie również udzielone ponad 419 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; • Powiatowe Urzędy Pracy zatrudniły 47 nowych pośredników pracy i 45 doradców zawodowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Podstawowe rodzaje projektów, realizowane na podstawie umów w roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Podstawowe rodzaje projektów, realizowane na podstawie umów w roku 2008, to: szkolenia zawodowe (realizowane przede wszystkim w zawodach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców i wymagających uzupełnienia kadr na poszczególnych poziomach specjalizacji), kursy językowe (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski na różnych poziomach zaawansowania) realizowane w połączeniu z usługą indywidualnego doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, staże i praktyki zawodowe dla osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako bezrobotne, dotacje dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, projekty badawcze, odnoszące się do aktualnych i przewidywanych tendencji w zakresie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje na regionalnym i lokalnych rynkach pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W dniu 27 stycznia 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W dniu 27 stycznia 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nowe konkursy naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działań: 6. 1. 2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. w regionie”, 8. 1. 1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, 8. 1. 2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, 8. 1. 3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”, Nabory wniosków o dofinansowanie projektów prowadzone były do dnia 31 marca 2009 roku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Liczba wniosków o dofinansowanie projektów, jakie wpłynęły do WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Liczba wniosków o dofinansowanie projektów, jakie wpłynęły do WUP w odpowiedzi na ogłoszone konkursy wyniosła 287, 287 w tym: • • • 7 wniosków dotyczących Poddziałanie 6. 1. 2; 14 wniosków dotyczących projektów systemowych w Poddziałaniu 6. 1. 3); 208 wniosków na Poddziałanie 8. 1. 1; 54 wnioski w ramach Poddziałania 8. 1. 2; 4 wnioski dotyczące Poddziałania 8. 1. 3;

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w roku 2009 podpisał 75 umów

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w roku 2009 podpisał 75 umów o dofinansowanie projektów, w tym w ramach Działań: – – 6. 1. 2 – 7 umów o łącznej wartości 1. 906. 305, 00 zł; 8. 1. 1 – 32 umowy o wartości 22. 534. 506, 93 zł; 8. 1. 2 – 20 umów na kwotę 16. 172. 831, 23 zł; 8. 1. 3 – 2 umowy o wartości 1. 513. 563, 80 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Równolegle wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy realizują projekty systemowe w

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Równolegle wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy realizują projekty systemowe w ramach Poddziałania 6. 1. 3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. Wojewódzki Urząd Pracy podpisał z 14 urzędami umowy o sumarycznej wartości 81. 215. 541, 02 zł. Obecnie beneficjenci systemowi finalizują realizację projektów, z których korzystać mogą osoby zarejestrowane jako bezrobotne ze wszystkich powiatów województwa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach • • Łączna wartość zawartych umów wynosi 123. 342.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach • • Łączna wartość zawartych umów wynosi 123. 342. 720, 1 zł, co umożliwiło objęcie wsparciem w ramach realizowanych projektów ponad 21. 5 tys. mieszkańców regionu, w tym: 12 tys. osób bezrobotnych w ramach projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, 3, 9 tys. pracujących osób dorosłych, chcących podwyższać kwalifikacje; 2, 4 tys. pracowników przedsiębiorstw, 3 tys. osób odchodzących z rolnictwa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W ramach realizacji Poddziałania 8. 1. 4 „Przewidywanie zmiany

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W ramach realizacji Poddziałania 8. 1. 4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej” Wojewódzki Urząd Pracy opracował własny projekt systemowy pt. „Od diagnozy do prognozy – potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim”. Wartość projektu wynosi 1. 000 zł. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym przez Instytucję Pośredniczącą – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i jest wdrażany zgodnie z zasadami realizacji, przyjętymi w drodze Uchwały Zarządu Województwa nr 1667/09 z dnia 22. 04. 2009 r. Wykonawcą projektu, wyłonionym w drodze udzielonego zamówienia publicznego, jest Konsorcjum Profile Sp. z o. o. oraz firma ARC Rynek i Opinia w Warszawie. Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 27 listopada 2009 roku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W wyniku realizacji ww. projektu zostanie opracowanych 10 raportów

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W wyniku realizacji ww. projektu zostanie opracowanych 10 raportów umożliwiających bieżące monitorowanie lokalnych rynków pracy oraz prognozowanie popytu na pracę: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Raport nt. kierunków rozwojowych i planów inwestycyjnych przedsiębiorców; Analiza obecnej oferty edukacyjnej, kierunków kształcenia i planów rozwojowych szkół wyższych w regionie; Raport nt. kierunków kształcenia i planów rozwojowych szkół ponadgimnazjalnych w regionie świętokrzyskim; Analiza oferty szkoleniowej na świętokrzyskim rynku pracy; Określenie stanu kompetencji i potrzeb rozwojowych studentów szkół wyższych w regionie; Określenie stanu kompetencji, potrzeb rozwojowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego osób bezrobotnych w regionie; Określenie stanu kompetencji i potrzeb rozwojowych pracowników; Diagnoza przyczyn i motywów wewnętrznej i zagranicznej migracji zarobkowej oraz charakteru mobilności regionalnej pracowników; Raport nt. planów inwestycyjnych oraz potencjału rozwojowego JST oraz ich przewidywanego popytu na kompetencje pracowników; Raport końcowy podsumowujący wyniki przeprowadzonych badań i analiz oraz wskazujący na pożądane kierunki zmian i rozwoju zasobów ludzkich.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Umowy zawarte od początku realizacji Programu umożliwiają objęcie wsparciem

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Umowy zawarte od początku realizacji Programu umożliwiają objęcie wsparciem ponad 53, 5 tys. mieszkańców województwa: • • 25, 7 tys. osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 21, 8 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy; 24, 3 tys. osób pracujących, w tym pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw w regionie; 3 tys. osób odchodzących z rolnictwa. udzielonych zostało ponadto 419 dotacji dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W październiku 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W październiku 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs zamknięty na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących realizację projektów innowacyjnych testujących, zgodnych z tematem „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50 +”. Nabór wniosków prowadzony był w terminie od 20. 10. 2009 r. do 20. 11. 2009 r. W odpowiedzi na konkurs do WUP wpłynęło łącznie 6 wniosków o dofinansowanie projektów. Kwota na realizację projektów w ramach konkursu wynosi 1. 500. 000 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy, pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia,

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy, pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia, realizuje bieżące zadania w zakresie: • • Kontroli realizacji zawartych umów; Obsługi finansowej projektów; Monitorowania i sprawozdawczości; Informacji i promocji Programu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W ramach działań promocyjno – informacyjnych, od początku realizacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach W ramach działań promocyjno – informacyjnych, od początku realizacji Programu, zrealizowano m. in. § § § Konferencję inaugurującą oraz 5 spotkań informacyjnych dla beneficjentów działań w trybie konkursowym i systemowym; 3 szkolenia dla realizatorów projektów; cykl audycji radiowych oraz artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej, wydano 3 numery biuletynu promocyjnego, przedstawiciele WUP ba bieżąco uczestniczyli w licznych imprezach targowo – wystawienniczych w regionie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Dziękuję za uwagę.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Dziękuję za uwagę.