WOJEWDZKI URZD PRACY W KIELCACH Plany Dziaa na

  • Slides: 26
Download presentation
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Plany Działań na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Plany Działań na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Luty, 2012 1

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 1. 1 A. 1 Wysokość środków przewidzianych

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 1. 1 A. 1 Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania w roku 2012 wynosi: 3 000 PLN. Typ konkursu: Zamknięty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, - subsydiowanie zatrudnienia. Kryteria dostępu: 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego, które zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 3. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 2 konkursu.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: cd. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: cd. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 5. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. 6. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne i Wnioskodawca zaoferuje wszystkim uczestnikom co najmniej 3 formy wsparcia możliwe do realizacji w ramach projektu oraz obowiązkowo Indywidualny Plan Działań oraz wsparcie dostosowane jest do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych (np. dowożenie uczestników na zajęcia, likwidacja barier architektonicznych itp. ). 7. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób uczestniczących w projekcie na zakończenie jego realizacji wynosi co najmniej 30%. 8. Kryteria strategiczne: BRAK WAGA: 0 3

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 1. 1 A. 2 Wysokość środków do

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 1. 1 A. 2 Wysokość środków do wydatkowania w roku 2012 wynosi: 17 500 000 PLN. Typ konkursu: Zamknięty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, - subsydiowanie zatrudnienia. Kryteria dostępu: 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego, które zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 3. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. 4

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: cd. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: cd. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 5. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. 6. Wnioskodawca zaoferuje wszystkim uczestnikom co najmniej 3 formy wsparcia możliwe do realizacji w ramach projektu oraz obowiązkowo Indywidualny Plan Działań. 7. W przypadku projektów adresowanych do osób pozostających bez zatrudnienia/osób bezrobotnych projekt zakłada na zakończenie jego realizacji: • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 45%, • dla osób w wieku 15 -24 lata – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40%, • dla osób powyżej 50 roku życia –wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, • dla osób niepełnosprawnych –wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%, • dla osób długotrwale bezrobotnych –wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%. 5

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: 1. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: 1. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby w wieku powyżej 50 roku życia. WAGA: 10 2. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne. WAGA: 10 3. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby do 25 roku życia. WAGA: 10 4. Wsparcie kierowane jest wyłącznie do mieszkańców jednego lub kilku powiatów (maksymalnie 4) o najwyższej stopie bezrobocia w województwie świętokrzyskim według stanu na koniec listopada 2011 r. Są to powiaty: skarżyski, konecki, opatowski, ostrowiecki) WAGA: 10 6

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH SPOSÓB POMIARU EFEKTU ZATRUDNIENIOWEGO W PROJEKCIE Pomiar wskaźnika w

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH SPOSÓB POMIARU EFEKTU ZATRUDNIENIOWEGO W PROJEKCIE Pomiar wskaźnika w projektach konkursowych Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej należy mierzyć w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. Należy uwzględniać tylko osoby, które zostały zatrudnione minimum na okres trzech miesięcy (weryfikacji okresu trwania umowy należy dokonać na podstawie dokumentacji przedłożonej przez uczestnika). Przykład: Jeżeli uczestnik zakończył udział w projekcie w dniu 3 marca 2011 r. , wówczas efekt zatrudnieniowy należy mierzyć do upływu okresu trzech miesięcy licząc od dnia 4 marca 2011 r. 7

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o: • stosunek pracy, • stosunek cywilno-prawny, • samozatrudnienie. Potwierdzenie zatrudnienia następuje na podstawie dostarczonych przez uczestników projektu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie PUP o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy). W związku z powyższym, beneficjent powinien zobowiązać uczestników projektów (na etapie podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie) do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie, o ile uczestnik podejmie zatrudnienie. Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej przedstawiono poniżej: 8

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Ostateczną wartość wskaźnika należy podać we wniosku o płatność

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Ostateczną wartość wskaźnika należy podać we wniosku o płatność końcową, który składany jest – zgodnie z Zasadami finansowania PO KL – w terminie do 30 dni od zakończenia realizacji projektu. Niemniej jednak, w związku z pomiarem wskaźnika w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie, w przypadku osób, które zakończyły udział w projekcie w końcowym okresie jego realizacji, beneficjent jest zobowiązany do przekazania ostatecznych danych na temat realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, nie później niż po upływie 100 dni od zakończenia realizacji projektu. Jeżeli wniosek o płatność końcową zostanie sporządzony prawidłowo i będzie mógł zostać zatwierdzony przez IP/IP 2 przed upływem tego terminu, wówczas IP/IP 2 przekazuje beneficjentowi Informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność końcową z zastrzeżeniem, że ostateczne rozliczenie projektu uzależnione jest od weryfikacji wskaźnika przez IP/IP 2 po przesłaniu ostatecznych danych nt. spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej. 9

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 1. 2 A. 1 Wysokość środków przewidzianych

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 1. 2 A. 1 Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania w roku 2012 wynosi: 300 000 PLN. Typ konkursu: Zamknięty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu 1. Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie obejmujące m. in. : - szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, - zgodnych z polityka szkoleniową opracowaną rokrocznie przez wojewódzki urząd pracy na podstawie analizy rzeczywistych potrzeb oraz specyfiki problemów występujących na terenie danego regionu. Kryteria dostępu: 1. Beneficjentami mogą być wyłącznie wojewódzki i powiatowe urzędy pracy z terenu województwa świętokrzyskiego. 2. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu. Kryteria strategiczne: BRAK WAGA: 0 10

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 2 A. 1 Wysokość środków przewidzianych do

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 2 A. 1 Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania w roku 2012 wynosi: 6 300 0000 PLN. Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów: • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), 11 • wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego, które zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 3. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. 4. W projekcie zastosowane zostaną łącznie wszystkie instrumenty wsparcia przewidziane w ramach konkursu. 5. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach jednej rundy konkursowej. 6. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 7. Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby bezrobotne i/lub pozostające bez zatrudnienia. 8. Projekt zakłada badanie predyspozycji potencjalnych uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej 12

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: 1. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: 1. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby do 25 roku życia. WAGA: 10 2. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby niepełnosprawne oraz wsparcie dostosowane jest do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych (np. dowożenie uczestników na zajęcia, likwidacja barier architektonicznych itp. ). WAGA: 10 3. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby w wieku powyżej 50 roku życia. WAGA: 10 4. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne. WAGA: 10 13

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 2 A. 2 Planowany termin ogłoszenia konkursu:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 6. 2 A. 2 Planowany termin ogłoszenia konkursu: koniec I kw. Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania w roku 2012 wynosi: 8 815 800 PLN. Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, poprzez zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej, obejmujące : - przyznanie preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę, - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu. 14

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 8. 1. 1 A. 1 Planowany termin ogłoszenia

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 8. 1. 1 A. 1 Planowany termin ogłoszenia konkursu: I kw. Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania w roku 2012 wynosi: 4. 300. 000, 00 PLN. Typ konkursu: Zamknięty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu • Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno –technicznym przedsiębiorstwa. • 15 Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: 1. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie przedsiębiorcy

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: 1. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie przedsiębiorcy posiadający jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego i ich pracownicy. 2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 5. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. 6. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wyłącznie w następujących branżach (jednej lub więcej) uznanych za kluczowe w województwie świętokrzyskim: budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, turystycznej, hotelowej, sanatoryjno– zdrowotnej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, usługowej, handlowej. 16

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: 1. Projekt realizowany będzie przez wyższą uczelnię

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: 1. Projekt realizowany będzie przez wyższą uczelnię lub w partnerstwie z wyższą uczelnią. WAGA: 10 2. Projekt przewiduje szkolenia i doradztwo dla kadr przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii, w tym zwłaszcza mających na celu ograniczenie emisji CO 2, zwiększenie konkurencyjności oraz zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia w surowce i towary podstawowe. WAGA: 10 3. Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia o następującej formie i tematyce (do wyboru przez Wnioskodawcę jeden lub więcej tematów szkoleń): • Kursy zawodowe dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie fotowoltaiki, • Szkolenia dla elektryków i mechatroników w zakresie budowy i serwisu urządzeń wiatrowych, • Szkolenia dla instalatorów urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, • Szkolenia z proekologicznych rozwiązań w zakresie: systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów. WAGA: 10 17

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: cd. 4. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: cd. 4. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie (do wyboru przez wnioskodawcę jedna lub więcej grup): • Osoby zatrudnione w branży budowlanej oraz architekci, a prowadzone doradztwo lub szkolenia dotyczą systemów dociepleń, wentylacji, pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej, wykorzystywania surowców wtórnych w procesie budowania, audytu energetycznego lub ekologicznego, • Osoby zatrudnione w branży turystycznej a prowadzone doradztwo lub szkolenia dotyczą ekoturystyki, turystyki przyrodniczej, i kulturowej, audytu ekologicznego, • Osoby zatrudnione w branży energetycznej a prowadzone doradztwo lub szkolenia dotyczą: pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, z biomasy, audytu energetycznego lub ekologicznego, • Szkolenie trenerów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i korzyści z wprowadzenia rozwiązań ekologicznych. WAGA: 10 18

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 8. 1. 1 A. 2 Wysokość środków przewidzianych

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 8. 1. 1 A. 2 Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania w roku 2012 wynosi: 4. 540. 000, 00 PLN. Typ konkursu: Zamknięty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno –technicznym przedsiębiorstwa. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 19

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: 1. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie przedsiębiorcy

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: 1. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie przedsiębiorcy posiadający jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego i ich pracownicy. 2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 5. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. 6. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wyłącznie w następujących branżach (jednej lub więcej) uznanych za kluczowe w województwie świętokrzyskim: budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, turystycznej, hotelowej, sanatoryjno–zdrowotnej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, usługowej, handlowej. 7. Projekt przewiduje szkolenia i doradztwo wyłącznie dla kadr przedsiębiorstw, które 20 dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach Poddziałania 8. 1. 1.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: 1. Projekt realizowany będzie przez wyższą uczelnię

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: 1. Projekt realizowany będzie przez wyższą uczelnię lub w partnerstwie z wyższą uczelnią. WAGA: 10 2. Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia o następującej formie i tematyce (do wyboru przez Wnioskodawcę jeden lub więcej tematów szkoleń): • Kursy zawodowe dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie fotowoltaiki, • Szkolenia dla elektryków i mechatroników w zakresie budowy i serwisu urządzeń wiatrowych, • Szkolenia dla instalatorów urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, • Szkolenia z proekologicznych rozwiązań w zakresie: systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów. WAGA: 10 21

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: cd. 4. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria strategiczne: cd. 4. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie (do wyboru przez wnioskodawcę jedna lub więcej grup): • Osoby zatrudnione w branży budowlanej oraz architekci, a prowadzone doradztwo lub szkolenia dotyczą systemów dociepleń, wentylacji, pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej, wykorzystywania surowców wtórnych w procesie budowania, audytu energetycznego lub ekologicznego, • Osoby zatrudnione w branży turystycznej a prowadzone doradztwo lub szkolenia dotyczą ekoturystyki, turystyki przyrodniczej, i kulturowej, audytu ekologicznego, • Osoby zatrudnione w branży energetycznej a prowadzone doradztwo lub szkolenia dotyczą: pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, z biomasy, audytu energetycznego lub ekologicznego, • Szkolenie trenerów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i korzyści z wprowadzenia rozwiązań ekologicznych. WAGA: 10 22

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 8. 1. 2 A. 1 Wysokość środków przewidzianych

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Poddziałanie 8. 1. 2 A. 1 Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania w roku 2012 wynosi: 1. 500. 000, 00 PLN. Typ konkursu: Otwarty Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). Kryteria dostępu: 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa świętokrzyskiego). 2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 23

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: cd. 3. Projektodawca składa nie więcej niż

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Kryteria dostępu: cd. 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach jednej rundy konkursowej. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 5. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. Kryteria strategiczne: Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa). WAGA: 20 24

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 20 października 2011

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. "; 25

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH adres: ul. Witosa 86, 25 -561 Kielce, tel. (0

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH adres: ul. Witosa 86, 25 -561 Kielce, tel. (0 -41) 36 -41 -600, fax. (0 -41) 36 -41 -666 e-mail: [email protected] kielce. pl www: http: //www. wup. kielce. pl 26