Wojewdzki Urzd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOECZNY

  • Slides: 8
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU Kielce 11 czerwiec 2008 r

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji Rozporządzenie Rady

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza wymóg utrzymywania przez beneficjentów oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektów odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Podział beneficjentów ze względu na rodzaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Podział beneficjentów ze względu na rodzaj prowadzonej ewidencji i możliwości jej wykorzystania w projekcie I. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość II. Pozostali beneficjenci

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Metody prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków dotyczących

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Metody prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków dotyczących projektu: I. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość; A. Wyodrębniona ewidencja księgowa B. Wyodrębniony kod księgowy II. Pozostali beneficjenci Sporządzanie kumulatywnych zestawień wydatków dotyczących projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość A.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość A. Wyodrębniona ewidencja księgowa Ø Wprowadzenie dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem. Ø Wprowadzone urządzenia księgowe muszą umożliwiać uzyskanie informacji wymaganych w zakresie kontroli i sprawozdawczości finansowej projektu zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL. Ø Jeżeli informatyczny system finansowo-księgowy spełnia kryteria określone przez IZ PO KL beneficjent załącza do wniosku o płatność zestawienie z komputerowego systemu księgowego Ø Jeżeli informatyczny system finansowo-księgowy nie spełnia wymogów określonych przez IZ PO KL beneficjent zobowiązany jest zastosować wyodrębniony kod księgowy i zasady ewidencjonowania wydatków dotyczące

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość B.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość B. Wyodrębniony kod księgowy Ø Wprowadzenie wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Ø Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie operacje związane z projektem. Ø Przy składaniu wniosku o płatność obowiązek sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Pozostali Beneficjenci Ø Comiesięczne sporządzanie techniką

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Pozostali Beneficjenci Ø Comiesięczne sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego Kumulatywnego zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu nr … na koniec miesiąca : …/rok. Ø Zestawienie kumulatywne obejmuje wydatki od początku realizacji projektu do końca danego miesiąca kalendarzowego, sporządzane jest poprzez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań oraz kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie dokumentów. Ø Przy składaniu wniosku o płatność obowiązek sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Dziękuję za uwagę