Wojewdzki Urzd Pracy w Biaymstoku www up podlasie

  • Slides: 8
Download presentation
 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku www. up. podlasie. pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku www. up. podlasie. pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 -2013, PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 -2013, PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIA 7. 2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ PODDZIAŁANIE 7. 2. 1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01. 07. 2010 -31. 12. 2013

PRZYCZYNY POWSTANIA POPS BRAK AKTUALNEJ, RZETELNEJ WIEDZY DOTYCZĄCEJ SYTUACJI OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NIEDOSTATECZNE

PRZYCZYNY POWSTANIA POPS BRAK AKTUALNEJ, RZETELNEJ WIEDZY DOTYCZĄCEJ SYTUACJI OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NIEDOSTATECZNE ROZPOZNANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ORAZ PRZYCZYN I MECHANIZMÓW ICH POWSTAWANIA UTRUDNIAJĄ: DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ POWODUJĄ: MAŁĄ SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZYCZYNIAJĄ SIĘ: DO NIEEFEKTYWNEGO WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

CEL GŁÓWNY POPS zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki

CEL GŁÓWNY POPS zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej: instytucji pomocy i integracji społecznej oraz ich partnerów społecznych i gospodarczych poprzez prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej.

SCHEMAT PRAC OBSERWATORIUM Przeprowadzenie badania potrzeb informacyjnych wśród podmiotów funkcjonujących w zakresie polityki społecznej.

SCHEMAT PRAC OBSERWATORIUM Przeprowadzenie badania potrzeb informacyjnych wśród podmiotów funkcjonujących w zakresie polityki społecznej. Badanie to umożliwi określenie obszarów z zakresu problematyki społecznej, w których występują braki informacyjne. Badanie to będzie również punktem wyjścia do stworzenia planu badawczego PLAN BADAWCZY OBSERWATORIUM Prace badawcze będą koncentrowały się na przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy obszarów społecznych w woj. podlaskim wskazanych jako niedostatecznie przebadane. Uzyskane w trakcie badań informacje, mają ułatwić planowanie efektywnego i skutecznego wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

SCHEMAT PRAC OBSERWATORIUM C. D. EKSPERT WSPIERAJĄCY GRUPA KONSULTACYJNA ZESPÓŁ PROJEKTOWY BADANIA REZULTATY: Ø

SCHEMAT PRAC OBSERWATORIUM C. D. EKSPERT WSPIERAJĄCY GRUPA KONSULTACYJNA ZESPÓŁ PROJEKTOWY BADANIA REZULTATY: Ø PRZEBADANIE CO NAJMNIEJ 8 WYBRANYCH OBSZARÓW LUB ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH I UZYSKANIE ICH POGŁĘBIONEJ DIAGNOZY, Ø OPRACOWANIE I OPUBLIKOWANIE WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ W FORMIE RAPORTÓW.

POPS i OIS Badania i analizy z szeroko rozumianej polityki społecznej planowane w ramach

POPS i OIS Badania i analizy z szeroko rozumianej polityki społecznej planowane w ramach POPS będą komplementarne wobec działań podejmowanych przez ROPS w Białymstoku realizujący od IX 2009 r. projekt systemowy „Obserwatorium Integracji Społecznej”

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę