Wojewdzki Urzd Pracy w Biaymstoku Sektor handlu i

  • Slides: 41
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sektor handlu i usług elektronicznych Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw sektora

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sektor handlu i usług elektronicznych Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw sektora handlu i usług elektronicznych dr Urszula Widelska 1

Plan prezentacji 1. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w opinii respondentów. 2. Fundusze europejskie a rozwój

Plan prezentacji 1. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w opinii respondentów. 2. Fundusze europejskie a rozwój firm badanego sektora. 3. Popytowo – podażowe aspekty rozwoju. 4. Analiza Portera. 5. Analiza SWOT. Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych 2

Kondycja ekonomiczna firm badanego sektora w województwie podlaskim Źródło: opracowanie własne (n=60). Białystok, 11.

Kondycja ekonomiczna firm badanego sektora w województwie podlaskim Źródło: opracowanie własne (n=60). Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych 3

Zmiana sytuacji ekonomicznej badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat Źródło: opracowanie własne (n=60)

Zmiana sytuacji ekonomicznej badanych podmiotów w okresie ostatnich 2 lat Źródło: opracowanie własne (n=60) Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych 4

Oczekiwana zmiana kondycji ekonomicznej firmy w perspektywie najbliższych 3 lat Źródło: opracowanie własne (n=60)

Oczekiwana zmiana kondycji ekonomicznej firmy w perspektywie najbliższych 3 lat Źródło: opracowanie własne (n=60) Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych 5

Sytuacja ekonomiczna w podlaskich przedsiębiorstw w świetle badań jakościowych W opinii uczestników badań jakościowych

Sytuacja ekonomiczna w podlaskich przedsiębiorstw w świetle badań jakościowych W opinii uczestników badań jakościowych FGI sytuacja ekonomiczna podlaskich przedsiębiorstw sektora e-usług jest w dużej mierze determinowana specyfiką gospodarczą regionu. Za najważniejsze przesłanki w tym zakresie uznano: • podmiotową strukturę lokalnej gospodarki, opartą o małe przedsiębiorstwa, wyrażające ograniczony popyt na zaawansowane usługi elektroniczne; • niski poziom infrastruktury technicznej; • niski poziom innowacyjności podlaskich firm; Źródło: opracowanie własne (n=60) Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych 6

 • tradycyjną strukturę lokalnej gospodarki, oparta o tradycyjne branże, ograniczająca zapotrzebowanie na e-usługi;

• tradycyjną strukturę lokalnej gospodarki, oparta o tradycyjne branże, ograniczająca zapotrzebowanie na e-usługi; • niezadowalający poziom promocji regionu, bazującej tylko o walory kulturowe i walory przyrodnicze; • niski poziom konkurencyjności podlaskich firm; • niewykorzystany potencjał Podlasia jako regionu handlowego; • niski poziom kapitału intelektualnego w regionie, a tym samym brak specjalistów z zakresu specjalistycznych usług elektronicznych. Źródło: opracowanie własne (n=60) Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych 7

Kierunki inwestycji w przedsiębiorstwach sektora handlu i usług elektronicznych w okresie minionych 3 lat

Kierunki inwestycji w przedsiębiorstwach sektora handlu i usług elektronicznych w okresie minionych 3 lat Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych 8

Wsparcie zewnętrzne a rozwój firm badanego sektora w województwie podlaskim – tylko 22% skorzystało

Wsparcie zewnętrzne a rozwój firm badanego sektora w województwie podlaskim – tylko 22% skorzystało z dofinansowania Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych 9

Przyczyny nieskorzystania z dofinansowania ze środków UE Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu

Przyczyny nieskorzystania z dofinansowania ze środków UE Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych 10

Chęć skorzystania ze środków UE w najbliższych 3 latach wśród firm badanego sektora Białystok,

Chęć skorzystania ze środków UE w najbliższych 3 latach wśród firm badanego sektora Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Ocena oddziaływania czynników sprzyjających rozwojowi firm sektora usług elektronicznych i handlu Białystok, 11. 12.

Ocena oddziaływania czynników sprzyjających rozwojowi firm sektora usług elektronicznych i handlu Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Bariery rozwoju firm badanego sektora Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług

Bariery rozwoju firm badanego sektora Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

ü ANALIZA SIŁ KONKURENCJI ü W SEKTORZE HANDLU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH Białystok, 11. 12.

ü ANALIZA SIŁ KONKURENCJI ü W SEKTORZE HANDLU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Rynek dostawców z perspektywy przedsiębiorstwa funkcjonującego w sektorze e-usług i e-handlu dotyczy: • dostawców

Rynek dostawców z perspektywy przedsiębiorstwa funkcjonującego w sektorze e-usług i e-handlu dotyczy: • dostawców nowoczesnych technologii, w tym urządzeń służących podnoszeniu poziomu usług elektronicznych (głównie sprzętu komputerowego); • dostawców dóbr fizycznych i usług, podlegających dalszej odsprzedaży w ramach transakcji internetowych. Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

DOSTAWCY Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

DOSTAWCY Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

NABYWCY ü Siła przetargowa nabywców rośnie: • nieograniczona dostępność, • oszczędność czasu klienta, •

NABYWCY ü Siła przetargowa nabywców rośnie: • nieograniczona dostępność, • oszczędność czasu klienta, • możliwość korzystania z usługi bez względu na czas nabycia usługi, • szybkość dostarczania. Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Stopień, w jakim w opinii ankietowanych prowadzona przez nich działalność uzależniona jest od rynku

Stopień, w jakim w opinii ankietowanych prowadzona przez nich działalność uzależniona jest od rynku odbiorców Białystok, 11. 12. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

KONKURENCJA W SEKTORZE ü Aspekt regionalny: • niskie zapotrzebowanie na usługi elektroniczne, deklarowane przez

KONKURENCJA W SEKTORZE ü Aspekt regionalny: • niskie zapotrzebowanie na usługi elektroniczne, deklarowane przez podlaskie przedsiębiorstwa, działające często w oparciu o tradycyjne formy wytwórczości; • niski poziom rozwoju usług elektronicznych w czystej formie. Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Ocena siły oddziaływania czynników umożliwiających badanym podmiotom skuteczne konkurowanie w sektorze Białystok, 11. 2012

Ocena siły oddziaływania czynników umożliwiających badanym podmiotom skuteczne konkurowanie w sektorze Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Konkurencja w sektorze w opinii ankietowanych Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług

Konkurencja w sektorze w opinii ankietowanych Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Ocena barier rozwoju sektora handlu i usług elektronicznych w Polsce w opinii badanych przedsiębiorstw

Ocena barier rozwoju sektora handlu i usług elektronicznych w Polsce w opinii badanych przedsiębiorstw Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Przynależność do klastrów i opinia ankietowanych o tej formie integracji Białystok, 11. 2012 r.

Przynależność do klastrów i opinia ankietowanych o tej formie integracji Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

NOWE WEJŚCIA ü Niskie bariery wejścia – e-handel ü Wysokie bariery wejścia – usługi

NOWE WEJŚCIA ü Niskie bariery wejścia – e-handel ü Wysokie bariery wejścia – usługi wyspecjalizowane Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Ryzyko pojawienia się nowych przedsiębiorstw w sektorze w opinii ankietowanych Białystok, 11. 2012 r.

Ryzyko pojawienia się nowych przedsiębiorstw w sektorze w opinii ankietowanych Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

SUBSTYTUTY ü Każda usługa elektroniczna może być zastąpiona usługą konwencjonalną. Dla podlaskiego sektora usług

SUBSTYTUTY ü Każda usługa elektroniczna może być zastąpiona usługą konwencjonalną. Dla podlaskiego sektora usług elektronicznych charakterystyczne jest zastępowanie e-usług oraz ehandlu tradycyjnymi usługami. Województwo podlaskie opiera się na tradycyjnych formach wytwórczości. Dominują małe przedsiębiorstwa, które wyrażają zmniejszone zapotrzebowanie na usługi elektroniczne. Reklama w sieci może być zastępowana tradycyjnym formami reklamy (np. foldery, ulotki), a elektroniczne kanały dystrybucji – kanałami konwencjonalnymi. Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

OCENA ATRAKCYJNOŚCI SEKTORA Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

OCENA ATRAKCYJNOŚCI SEKTORA Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

ü Analizowany sektor cechuje się wysoką atrakcyjnością. W kontekście zaprezentowanej we wcześniejszej części opracowania

ü Analizowany sektor cechuje się wysoką atrakcyjnością. W kontekście zaprezentowanej we wcześniejszej części opracowania analizy pięciu sił Portera analiza punktowa pozwala na stwierdzenie, iż szczególne znaczenie dla rozwoju sektora mają następujące czynniki: zmiany technologiczne, wielkość rynku oraz przewidywana dynamika jego wzrostu. Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

üANALIZA SWOT Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

üANALIZA SWOT Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Silne strony • funkcjonowanie na terenie województwa podlaskiego przedsiębiorstw wyróżniających się na rynku usług

Silne strony • funkcjonowanie na terenie województwa podlaskiego przedsiębiorstw wyróżniających się na rynku usług elektronicznych w kraju i świecie • infrastruktura naukowa sprzyjająca rozwojowi usług elektronicznych (kształcenie na kierunkach informatycznych i ekonomicznych) • rozwinięta sieć szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia • powszechność kształcenia w zakresie informatyki • wysoka jakość życia w regionie Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Słabe strony • niski poziom innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw • niski poziom zapotrzebowania na usługi

Słabe strony • niski poziom innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw • niski poziom zapotrzebowania na usługi elektroniczne zgłaszany przez podlaskie firmy, głównie ze względu na niekorzystną strukturę podmiotową i tradycyjne formy wytwórczości • niewielka liczba usług świadczonych elektroniczne, • dysponowanie ofertą mało zaawansowanych usług elektronicznych w większości z kluczowych sfer funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji • niski poziom edukacji informatycznej na każdym z poziomów kształcenia Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

 • brak kształcenia w zakresie e-usług na podlaskich uczelniach; • niski poziom świadomości

• brak kształcenia w zakresie e-usług na podlaskich uczelniach; • niski poziom świadomości społeczeństwa na temat eusłg • słaba infrastruktura techniczna • niezadowalający poziom wykorzystania środków unijnych na rozwój e-usług w regionie • deficyt specjalistów w zakresie e-usług na podlaskim rynku Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

 • niedostateczny poziom wiedzy podlaskich przedsiębiorców oraz urzędników odnośnie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w

• niedostateczny poziom wiedzy podlaskich przedsiębiorców oraz urzędników odnośnie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie usług elektronicznych • bariery mentalne związane z wdrażaniem usług elektronicznych w przedsiębiorstwach i urzędach • wizerunek regionu oparty głownie walory kulturowe i przyrodnicze • niski poziomom kompetencji informatycznych pracowników średniego szczebla • nieznajomość informatyki wśród ludzi starszych i wykluczonych Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Szanse • rozwój społeczeństwa informacyjnego, powszechny dostęp do Internetu; • upowszechnianie się rozwiązań informatycznych

Szanse • rozwój społeczeństwa informacyjnego, powszechny dostęp do Internetu; • upowszechnianie się rozwiązań informatycznych w życiu społeczno – gospodarczym, • możliwość pozyskania środków zewnętrznych na rozwój przedsięwzięć w zakresie e-usług • rozwój parków naukowo – technologicznych • umiędzynarodawianie się gospodarki oraz procesy globalizacyjne sprzyjające rozwojowi usług elektronicznych Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

 • upowszechnianie się handlu elektronicznego • konieczność budowania kompetencji wyróżniających przedsiębiorstw w oparciu

• upowszechnianie się handlu elektronicznego • konieczność budowania kompetencji wyróżniających przedsiębiorstw w oparciu o usługi elektroniczne • niskie koszty funkcjonowania podlaskich przedsiębiorstw umożliwiające tworzenie konkurencyjnej cenowo oferty usług elektronicznych • niskie bariery wejścia do sektora e-handlu Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

 • istnienie dobrych praktyk w zakresie usług elektronicznych w innych regionach • brak

• istnienie dobrych praktyk w zakresie usług elektronicznych w innych regionach • brak regionalizacji usług elektronicznych • zwiększenie zaufania konsumentów do zakupów w sieci • konieczność poszerzania działalności przedsiębiorstw o różnorodnych profilach o usługi elektroniczne w celu zwiększania konkurencyjności oraz poprawy wizerunku • reemigracja specjalistów Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

ZAGROŻENIA • dysproporcje w rozwoju sektora usług elektronicznych w województwie podlaskim w porównaniu z

ZAGROŻENIA • dysproporcje w rozwoju sektora usług elektronicznych w województwie podlaskim w porównaniu z innymi regionami w kraju szczególnie na poziomie ebiznesu • migracja specjalistów • starzenie się społeczeństwa, co w perspektywie może ograniczyć popyt na usługi elektroniczne, • utrzymywanie się dominacji głównych ośrodków technologicznych w kraju Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Wnioski ü Rozwój podlaskich przedsiębiorstw wyróżniających się na rynku usług elektronicznych w kraju i

Wnioski ü Rozwój podlaskich przedsiębiorstw wyróżniających się na rynku usług elektronicznych w kraju i świecie może ograniczać migrację specjalistów do innych ośrodków. ü Rozwój bazy naukowej, poprzez zwiększenie poziomu kształcenia w zakresie informatyki może powodować zbliżenie do głównych ośrodków technologicznych w kraju. Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

 • Rozwój bazy naukowej, a tym kształcenie specjalistów w zakresie handlu i usług

• Rozwój bazy naukowej, a tym kształcenie specjalistów w zakresie handlu i usług elektronicznych może wpłynąć na niwelowanie dysproporcji w rozwoju sektora usług elektronicznych w województwie podlaskim w porównaniu z innymi regionami w kraju szczególnie na poziomie e-biznesu. • Umożliwienie dostępności kształcenia w zakresie informatyki dla ludzi starszych, nie ograniczy popytu na usługi elektroniczne w tym rynku docelowym. Białystok, 11. 2012 r. Sektor handlu i usług elektronicznych

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! dr Urszula Widelska 41

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! dr Urszula Widelska 41