Wojewdzki Urzd Pracy w Biaymstoku Przyjazny urzd Projekt

  • Slides: 16
Download presentation
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku „Przyjazny urząd” Projekt realizowany w ramach Sektorowego programu Operacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku „Przyjazny urząd” Projekt realizowany w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Schemat: Wsparcie osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy Instytucja Wdrażająca: PFRON Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

Okres wdrażania projektu: 1. 03. 2006 r. – 31. 03. 2007 r. Charakter projektu:

Okres wdrażania projektu: 1. 03. 2006 r. – 31. 03. 2007 r. Charakter projektu: szkolenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia i pracowników samorządu terytorialnego realizujących zadania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych podnoszące umiejętności w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

Cele realizacji projektu: Cel główny: podwyższenie sprawności działania instytucji zaangażowanych w proces rehabilitacji osób

Cele realizacji projektu: Cel główny: podwyższenie sprawności działania instytucji zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ośrodków pomocy społecznej i publicznych służb zatrudnienia – urzędów pracy). „Wizerunek tych instytucji tworzy zespół pracowników, od których jakości zależy sukces pracy całej jednostki, mierzony efektywnością podejmowanych przez nią działań” Osoby niepełnosprawne są na co dzień klientami wymienionych instytucji. „Specyfika pracy z takimi osobami, rozległość problemów wynikających z różnorodnych ograniczeń natury zdrowotnej wymagają odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz przede wszystkim osobistego zaangażowania urzędnikapracownika w wykonywane zadania związane z obsługą niepełnosprawnego petenta” Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

Brak umiejętności i wiedzy w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych (w tym w stopniu umiarkowanym

Brak umiejętności i wiedzy w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych (w tym w stopniu umiarkowanym i znacznym): • uniemożliwia pracownikom właściwe rozpoznanie potrzeb tych osób, • powoduje błędne określenie usług/form pomocy do zastosowania wobec konkretnej osoby, • obniża sprawność całej instytucji/urzędu i wpływa na kształtowanie się jej negatywnego wizerunku. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

W czerwcu 2005 r. WUP w Białymstoku przeprowadził analizę potrzeb szkoleniowych w zakresie pracy

W czerwcu 2005 r. WUP w Białymstoku przeprowadził analizę potrzeb szkoleniowych w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem : • w 14 powiatowych urzędach pracy • 16 wybranych (ze względu na liczebność) jednostkach pomocy społecznej (PCPR, MOPS GOPS). Zgłoszone potrzeby szkoleniowe dotyczyły: • 70 pracowników urzędów pracy (doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów ds. . Rozwoju zawodowego), • 89 pracowników jednostek pomocy społecznej (MOPS, GOPS, PCPR). Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

Rozległość zgłaszanych problemów potwierdziła przypuszczenia, iż potrzeby szkoleniowe w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem

Rozległość zgłaszanych problemów potwierdziła przypuszczenia, iż potrzeby szkoleniowe w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem są ogromne a ich zaspokojenie w ramach jednego projektu nie będzie możliwe. Dokonano więc wyboru i pogrupowania tematycznego zgłaszanych potrzeb oraz przeanalizowano możliwości WUP pod względem organizacyjnym – jakich rozmiarów projekt jesteśmy w stanie zrealizować ze względu na konieczność zaangażowanie w jego realizację kadry urzędu oraz prawnym – szkolenia o jakiej tematyce i skierowane do kogo możemy zrealizować, jakie możliwości daje nam SPO RZL i jakie stawia warunki oraz jakie są ograniczenia statutowe urzędu- zakres realizowanych zadań) , Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

Szkolenia przewidziane w projekcie, w zakresie: Szkolenie I ogólnych zagadnień związanych z obsługą osób

Szkolenia przewidziane w projekcie, w zakresie: Szkolenie I ogólnych zagadnień związanych z obsługą osób niepełnosprawnych (szkolenie 5 dniowe) 30 osób, w tym: • 15 pracowników socjalnych (PCPR+MOPS w Augustowie) • 15 pracowników urzędów pracy) Szkolenie II Poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych (szkolenie 5 dniowe) 30 osób (doradcy zawodowi zatrudnieni PUP i WUP) Szkolenie III Podstawowej znajomości języka migowego (szkolenie dniowe) KONFERENCJA podsumowująca projekt, promująca podejmowanie podobnych inicjatyw 19 osób (pracownicy PUP i WUP) 190 osób (przedstawiciele wszystkich jednostek pomocy społecznej – 140 osób+przedst. organizacji pozarządowych i urzędów pracy Usługi dodatkowe: • roczny dostęp do prenumeraty czasopism tematycznych, • zakup literatury fachowej Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

SZKOLENIE I – w zakresie ogólnych zagadnień związanych z obsługą niepełnosprawnego klienta: -ogólne zagadnienia

SZKOLENIE I – w zakresie ogólnych zagadnień związanych z obsługą niepełnosprawnego klienta: -ogólne zagadnienia związane z niepełnosprawnością, habilitacją zawodową i społeczną, w tym rodzaj pomocy świadczonej przez urzędy pracy i jednostki pomocy społecznej) -charakterystyka rodzajów niepełnosprawności w aspekcie adaptacji społecznej i zawodowej, -profesjonalna obsługa niepełnosprawnego klienta (postawa wobec klienta, elementy profesjonalnego wizerunku urzędnika, prawa klienta, strategie współpracy z niepełnosprawnym klientem, zasady skutecznego komunikowania się i podtrzymywania kontaktu, sztuka słuchania i pozyskiwania informacji) -psychologiczne i społeczne aspekty pracy z niepełnosprawnym klientem (rozpoznawanie potrzeb, motywowanie do podejmowania działań, pomoc instytucjonalna – co i gdzie) -pośrednictwo pracy dla niepełnosprawnych, -moduł ukierunkowany na podniesienie motywacji do niesienia pomocy niepełnosprawnym klientom Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

Wymienione szkolenie ma się przyczynić do: • osiągnięcia stanu, w którym niepełnosprawny klient otrzymuje

Wymienione szkolenie ma się przyczynić do: • osiągnięcia stanu, w którym niepełnosprawny klient otrzymuje rzetelną informację i osobista pomoc urzędnika niezależnie od tego, do której instytucji trafi, • zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wyposażenia pracowników tych instytucji w wiedzę dotyczącą roli każdej z nich w tym procesie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

Szkolenie II – w zakresie specyfiki poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem

Szkolenie II – w zakresie specyfiki poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności: • sytuacja zawodowa niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i bariery utrudniające wejście na ten rynek, • diagnoza potencjału pracowniczego osoby niepełnosprawnej, • przeciwwskazania do wykonywania określonych zawodów-dobór niepełnosprawnych do stanowiska pracy, • planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju – połączone z ćwiczeniami w opracowywaniu tej ścieżki dla osoby niepełnosprawnej, • motywowanie osoby niepełnosprawnej do rozwoju zawodowego, • moduł ukierunkowany na podniesienie motywacji doradcy zawodowego do osobistego zaangażowania w rozwiązanie problemu niepełnosprawnego klienta. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

Szkolenie ma się przyczynić do wyposażenia doradców zawodowych w takie umiejętności, które wpłyną na

Szkolenie ma się przyczynić do wyposażenia doradców zawodowych w takie umiejętności, które wpłyną na zwiększenie efektywności poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych: właściwe rozpoznanie potrzeb dobrze określona ścieżka rozwoju zawodowego efekt w postaci uzyskania i utrzymania zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

SZKOLENIE III – podstawy języka migowego Założeniem realizacji szkolenia jest aby w każdej jednostce

SZKOLENIE III – podstawy języka migowego Założeniem realizacji szkolenia jest aby w każdej jednostce urzędu pracy województwa podlaskiego zatrudniona była jedna osoba znająca język migowy w stopniu umożliwiającym kontakt z osobą, dla której jest on podstawowym sposobem komunikacji z otoczeniem Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

KONFERENCJA mająca na celu: • podsumowanie realizacji projektu – ocena osiągniętych efektów realizowanych założeń

KONFERENCJA mająca na celu: • podsumowanie realizacji projektu – ocena osiągniętych efektów realizowanych założeń • promocję tego typu działań projektowych – upowszechnienie projektu przede wszystkim wśród jednostek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, których przedstawicieli nie zaproszono do udziału w szkoleniach w ramach projektu, ze względu na ograniczony rozmiar projektu tak aby szeroko promować i przyczyniać się do upowszechnienia praktyki podejmowania planowych działań w kierunku podnoszenia jakości specjalistycznych usług świadczonych przez jednostki uczestniczące w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych i promować nawiązywanie współpracy pomiędzy tymi jednostkami w płaszczyźnie podejmowanych działań Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

Mamy nadzieję, iż realizacja założeń projektu będzie przebiegała zgodnie z planem i przyczyni się

Mamy nadzieję, iż realizacja założeń projektu będzie przebiegała zgodnie z planem i przyczyni się do poprawy wizerunku publicznych urzędów i instytucji wśród petentów , wzrośnie jakość usług oferowanych przez te jednostki i zwiększy się poziom zadowolenia korzystających z nich niepełnosprawnych klientów. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku „Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku „Przyjazny urząd” projekt realizowany w ramach Działania 1. 4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa