Wizja rozwoju Maopolski jako regionu wiedzy i innowacji

  • Slides: 25
Download presentation
Wizja rozwoju Małopolski jako regionu wiedzy i innowacji Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Wizja rozwoju Małopolski jako regionu wiedzy i innowacji Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Profil gospodarczy Małopolski Podmioty gospodarki REGON w Małopolsce (w tysiącach)

Profil gospodarczy Małopolski Podmioty gospodarki REGON w Małopolsce (w tysiącach)

Profil gospodarczy Małopolski Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw (w tysiącach)

Profil gospodarczy Małopolski Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw (w tysiącach)

Profil gospodarczy Małopolski Stopa bezrobocia

Profil gospodarczy Małopolski Stopa bezrobocia

W czym jesteśmy dobrzy? Inteligentna specjalizacja regionu

W czym jesteśmy dobrzy? Inteligentna specjalizacja regionu

Wiodące branże w Małopolsce IT/ High-Tech Outsourcing Logistyka Biotechnologia Branża motoryzacyjna Branża chemiczna Metalurgia

Wiodące branże w Małopolsce IT/ High-Tech Outsourcing Logistyka Biotechnologia Branża motoryzacyjna Branża chemiczna Metalurgia Poligrafia Turystyka/gastronomia Przemysł spożywczy

Najwięksi inwestorzy zagraniczni w regionie

Najwięksi inwestorzy zagraniczni w regionie

Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna 21 podstref 595 ha 88 zezwoleń na

Atrakcyjność inwestycyjna Małopolski Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna 21 podstref 595 ha 88 zezwoleń na działalność 8 932 miejsc pracy Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ponad 22 ha, podstrefa w Myślenicach Specjalna Strefa Ekonomiczna EUROPARK Mielec ponad 21 ha, podstrefa w Gorlicach Specjalna Strefa Ekonomiczna

Potencjał edukacyjny Małopolski Co czwarty student kształci się w branży wiodącej dla Małopolski Źródło:

Potencjał edukacyjny Małopolski Co czwarty student kształci się w branży wiodącej dla Małopolski Źródło: stat. gov. pl

Potencjał edukacyjny Małopolski Poziom wykształcenia ludności w wieku 15 -64 lata w 2012 r

Potencjał edukacyjny Małopolski Poziom wykształcenia ludności w wieku 15 -64 lata w 2012 r (w %)

Udział mieszkańców Małopolski w kształceniu ustawicznym w ciągu 12 ostatnich miesięcy DOKSZTAŁCANIE W MAŁOPOLSCE

Udział mieszkańców Małopolski w kształceniu ustawicznym w ciągu 12 ostatnich miesięcy DOKSZTAŁCANIE W MAŁOPOLSCE W LICZBACH: 90% 80% 73% 70% 60% 19% Małopolan wzięło udział w kursach/szkoleniach, w tym: • 302 tys. osób pracujących • 28 tys, bezrobotnych 17% Małopolan dokształcało się samodzielnie 50% 40% 30% 20% 11% 10% 9% 9% 7% 8% 5% 0% nie dokształcał się w żadnej formie dokształcał się (tylko kursy, szkolenia (tylko samokształcenie) itp. ) Małopolska Polska dokształcał się (samokształcenie + kursy, szkolenia)

Instrumenty wsparcia edukacji i innowacji w obecnej perspektywie finansowej

Instrumenty wsparcia edukacji i innowacji w obecnej perspektywie finansowej

W co warto inwestować? • innowacje • edukacja • badania

W co warto inwestować? • innowacje • edukacja • badania

10 programów strategicznych jako podstawowe instrumenty koordynacji poszczególnych dziedzin polityki rozwoju województwa w perspektywie

10 programów strategicznych jako podstawowe instrumenty koordynacji poszczególnych dziedzin polityki rozwoju województwa w perspektywie 2020 roku 1. Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy 2. Regionalna Strategia Innowacji 3. Dziedzictwo i Przemysł Czasu Wolnego 4. Transport i Komunikacja 5. Obszary Wiejskie 6. Ochrona Środowiska 7. Ochrona Zdrowia 8. Włączenie Społeczne 9. Marketing Terytorialny 10. Współpraca Regionalna

Wsparcie w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego Struktura RSI: • PRIORYTET 1: Rozwój

Wsparcie w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego Struktura RSI: • PRIORYTET 1: Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy; • PRIORYTET 2: Kreowanie popytu na innowacje; • PRIORYTET 3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego Dziedziny inteligentnej specjalizacji: • nauki o życiu (life science); • energia zrównoważona; • technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia); • chemia.

Wsparcie specjalizacji w przyszłej perspektywie finansowej Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy • Instrumenty

Wsparcie specjalizacji w przyszłej perspektywie finansowej Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy • Instrumenty infrastrukturalne i finansowe służące przedsięwzięciom innowacyjnym i nowym technologiom • System zachęt dla rozwoju przedsiębiorczości; • Potencjał instytucjonalny małopolskiego systemu innowacji. Kreowanie popytu na innowacje Rozwój społeczeństwa informacyjnego • Kompetencje i kooperacja kadr nowoczesnej gospodarki • Rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej • Rozwój usług elektronicznych oraz platform • Konkurencyjność, innowacyjność i kooperacja cyfrowych przedsiębiorstw • Rozwój treści cyfrowych

Przedsięwzięcia flagowe w ramach RSI 2013 -2020 • Działanie B: System zachęt dla rozwoju

Przedsięwzięcia flagowe w ramach RSI 2013 -2020 • Działanie B: System zachęt dla rozwoju przedsiębiorczości • Działanie E: Konkurencyjność, innowacyjność i kooperacja przedsiębiorstw • Działanie G: Rozwój usług elektronicznych oraz interoperacyjnych platform cyfrowych Priorytet 1 Działanie B. 1 • Przedsiębiorczość akademicka Priorytet 2 Działanie E. 3 Priorytet 3 Działanie G. 5 • Małopolskie Bony na Innowacje • Systemy wielokanałowego dostępu do informacji i usług

Wsparcie edukacji w przyszłej perspektywie finansowej PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY I RYNEK PRACY Cel

Wsparcie edukacji w przyszłej perspektywie finansowej PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ INTELEKTUALNY I RYNEK PRACY Cel główny Rozwój kapitału intelektualnego i podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Małopolski warunkiem rozwoju regionu Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 Priorytet 4 Priorytet 5 Wdrożenie mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego Wsparcie mieszkańców Małopolski w planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjnozawodowego na każdym etapie życia Rozwój mechanizmów uczenia się przez całe życie Wsparcie zatrudnienia

Przedsięwzięcia na rzecz wzmocnienia przyszłych kadr gospodarki opartej na wiedzy • Działanie 1. 1:

Przedsięwzięcia na rzecz wzmocnienia przyszłych kadr gospodarki opartej na wiedzy • Działanie 1. 1: Małopolski program na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi do 5. roku życia; • Działanie 1. 2: Małopolski Program Wspierania Talentów; • Działanie 3. 1: Małopolski Program na rzecz rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Otwórzmy przed nimi świat Wsparcie stypendialne dla uczniów i studentów DIAMENT PLUS Festiwal zawodów

Przedsięwzięcia na rzecz wzmocnienia przyszłych kadr gospodarki opartej na wiedzy Otwórzmy przed nimi świat

Przedsięwzięcia na rzecz wzmocnienia przyszłych kadr gospodarki opartej na wiedzy Otwórzmy przed nimi świat • Upowszechnianie edukacji przedszkolnej i podnoszenia jej jakości: Ø Wdrożenie innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych, Ø Tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej i alternatywnych form opieki przedszkolnej. Kwota przedsięwzięcia: 292 mln zł DIAMENT PLUS • Zajęcia edukacyjne skierowane do ok. 25 tys. uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; • Porozumienia pomiędzy szkołami a uczelniami oraz podmiotami gospodarki w zakresie tworzenia warunków i szans rozwoju dla uczniów uzdolnionych. Kwota przedsięwzięcia: 40 mln zł

Przedsięwzięcia na rzecz wzmocnienia przyszłych kadr gospodarki opartej na wiedzy Festiwal Zawodów • Wsparcie

Przedsięwzięcia na rzecz wzmocnienia przyszłych kadr gospodarki opartej na wiedzy Festiwal Zawodów • Wsparcie stypendialne dla uczniów i studentów Regionalny System Stypendialny - jeden spójny program, w ramach którego ok. 5 200 osób otrzyma wsparcie stypendialne, w tym uczniowie, studenci i doktoranci uzdolnieni naukowo. Kwota przedsięwzięcia: 119, 5 mln zł Wdrożenie działań systemu orientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży; • Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego we wszystkich szkołach gimnazjalnych w regionie; • Coroczna organizacja regionalnych targów edukacyjnych pn. „Festiwal zawodów w Małopolsce”; • Dofinansowanie rozwoju predyspozycji zawodowych – wyłanianie talentów przez doradców zawodowych oraz nagradzanie ich atrakcyjnymi formami wsparcia (stypendia motywacyjne dla uczniów podejmujących naukę w szkołach zawodowych w zawodach priorytetowych dla rozwoju regionu, organizacja staży u przedsiębiorców wraz ze stypendiami stażowymi dla uczniów). Kwota przedsięwzięcia: 36 mln zł

Przedsięwzięcia wykorzystujące rozwiązania innowacyjne • • Działanie 1. 3: Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci

Przedsięwzięcia wykorzystujące rozwiązania innowacyjne • • Działanie 1. 3: Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych; Działanie 2. 1: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Małopolska Chmura Edukacyjna EUREKA Centra Kompetencji Zawodowych

Przedsięwzięcia wykorzystujące rozwiązania innowacyjne Małopolska Chmura Edukacyjna EUREKA Stworzenie wielofunkcyjnego obiektu o funkcjach dydaktycznych,

Przedsięwzięcia wykorzystujące rozwiązania innowacyjne Małopolska Chmura Edukacyjna EUREKA Stworzenie wielofunkcyjnego obiektu o funkcjach dydaktycznych, w którym realizowane będą m. in. : • pokazy naukowe, warsztaty i wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych, • zajęcia edukacyjne przybliżające najnowsze osiągnięcia techniki, • spotkania i pokazy prowadzone przez najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki, wykładowców uczelni wyższych a także studentów, • spotkania mające na celu wymianę doświadczeń na temat nowoczesnych, interaktywnych metod nauczania, • festiwale Nauki, Kwota przedsięwzięcia: 268, 7 mln zł Realizacja zajęć w formule „odwróconych lekcji”: • budowa systemu informatycznego (tzw. public cloud) umożliwiającego wytwarzanie, przetwarzanie i udostępnianie szkołom ponadgimnazjalnym i uczniom materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół, w tym realizację wspólnych projektów badawczych oraz prowadzenia wirtualnych zajęć, wykładów i laboratoriów; • Wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt (sieci bezprzewodowe, systemy wideokonferencyjne i współpracy zdalnej, tablice multimedialne, pracownie mobilne, rozwiązania bezpieczeństwa telekomunikacyjnego itp. ) Kwota przedsięwzięcia: 135 mln zł

Przedsięwzięcia wykorzystujące rozwiązania innowacyjne Centra Kompetencji Zawodowych Uruchomienie ok. 20 Centrów Kompetencji Zawodowych w

Przedsięwzięcia wykorzystujące rozwiązania innowacyjne Centra Kompetencji Zawodowych Uruchomienie ok. 20 Centrów Kompetencji Zawodowych w regionie • Modernizacja bazy techno-dydaktycznej szkół zawodowych; • Szkolenia zawodowe dla uczniów oraz nauczycieli szkół zawodowych, a także osób dorosłych; • Współpraca szkół z przedsiębiorcami oraz uczelniami wyższymi (kształcenie we współpracy z pracodawcami); • Doradztwo zawodowe oraz orientacja zawodowa. Kwota przedsięwzięcia: 257 mln zł

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www. malopolskie. pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www. malopolskie. pl