What works Hur vet vi att det vi

  • Slides: 19
Download presentation
What works? - Hur vet vi att det vi gör fungerar? ”Evidensbaserad praktik inom

What works? - Hur vet vi att det vi gör fungerar? ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens Barn- och ungdomsvård” En utvecklingsledares erfarenheter inom Stockholmsstad-2020 -09 -08 Jill Fialdini Yenidogan Socionom KBT

EBP i socialtjänsten? Systematisk uppföljning

EBP i socialtjänsten? Systematisk uppföljning

Vad är vårt uppdrag ? Utreda och bedöma om ett barn/ en ungdom har

Vad är vårt uppdrag ? Utreda och bedöma om ett barn/ en ungdom har en förhöjd risk att fara illa, kort/lång sikt och är i behov av socialtjänstens skydd/stödinsatser…

Vilka frågor behöver vi ställa oss? Vilket/vilka barn utreder vi? Vad har hen/de för

Vilka frågor behöver vi ställa oss? Vilket/vilka barn utreder vi? Vad har hen/de för behov? Vad får hen/de för insatser? Hur effektiva är insatserna? Är hen/de nöjda med insatserna?

Viket data registrerar vi idag och vilket vill vi ha? - Vad handlar de

Viket data registrerar vi idag och vilket vill vi ha? - Vad handlar de inkommande anmälningarna /ansökningarna om? Antal? Kön? - Vilka anmälningar inleder vi utredning på? Antal och kön? ( etiketter) - Handläggningstider? Men också Hur handlägger vi? - Vilka barn erbjuds insats? Vad har de för behov? - Vila insatser erbjuds de? Hur går det? Nytta och nöjdhet?

Vilka barn och unga utreder vi främst? • Barn och unga där det finns

Vilka barn och unga utreder vi främst? • Barn och unga där det finns misstankar om: Fysiska övergrepp mot barn Våld inom familj/närstående

Ex på Statistik 2017 -2019 Ø 2629 anmälningar ( 60 procent pojkar) Ø Av

Ex på Statistik 2017 -2019 Ø 2629 anmälningar ( 60 procent pojkar) Ø Av dessa var 469 kodade med ( ca 17%) Fysiskt övergrepp mot barn Våld inom familj/närstående Ø 329 utredningar inleddes ( ca 26 procent ) Ø Av dessa var 168 kodade med ovan etiketter (51%) Ø Vad har vi för metoder (huret) att riskbedöma/utreda deras behov? Ø Vilka barn får insatser? Vilka insatser? Är de effektiva? Är de nöjda?

Utvecklingsarbete kring handläggningen av våldsärenden 2017 -18 Frågor som kan besvaras ? : (slumpmässigt

Utvecklingsarbete kring handläggningen av våldsärenden 2017 -18 Frågor som kan besvaras ? : (slumpmässigt utvalda våldsärenden) - Är barnen delaktiga ? Barnsamtal- pratar vi om våldet ? - Gör vi riskbedömningar som utgår från bästa tillgängliga kunskap? Hur ser risken ut för att det här barnet kommer att utsättas för /bevittna våld/andra övergrepp inom 6 -12 månader? - Får de barn som behöver, skydds- stödinsatser?

Slutsatser • Inga riskbedömningar – generella resonemang om risker • Riskerna som togs upp

Slutsatser • Inga riskbedömningar – generella resonemang om risker • Riskerna som togs upp saknar koppling till bästa tillgängliga kunskap • Våldet benämns i låg utsträckning i ärendena- svår att hänga med vad utredningen handlar om? • Barns delaktighet - få samtal med barn, våldet benämns inte • Oklart vad som ligger till grund för bedömning av insats • Ingen systematisk uppföljning, varken kring våldet eller nöjdheten med insatsen

Enhetens utvecklingsbehov -ett evidensbaserat förhållningsätt Tydliga aktivitet i verksamhetsplanen - prioritera resurser för internkontroll

Enhetens utvecklingsbehov -ett evidensbaserat förhållningsätt Tydliga aktivitet i verksamhetsplanen - prioritera resurser för internkontroll och utvecklingsarbete Bedömningsmetod? Checklista för handläggning av våld- kvalitet och systematik Handledning/metodstöd för chefer och medarbetare- samordnad ledning, styrning Inventering/Implementering av relevanta insatser för målgruppen ( SBU rapporter) Implementera och utvärdera- ex: ”Tryggare Barn” föräldrautbildning samt deltagande i forskning kring insatsen Implementering av arbetssätt i systematisk uppföljning av insatser ORS/SRS, SU Registrera alla pågående uppdrag utifrån samma etiketter som utredningarna Erfarna kollegor deltar i internkontrollen - kunskapsspridning /inspiration till grupperna

Resultat 2019 Antal Resultat från internkontroll 11 17 13 5 6 5 2 3

Resultat 2019 Antal Resultat från internkontroll 11 17 13 5 6 5 2 3 1 Erbjudits insats Genomfört insats 2 Samtal med barn Barnsamtal om Riskbedömningar våld Axis Title 2018 2019 0 Följt upp våldet under insats

Vilka barn/unga får insatser inom vår öppenvård Skolsociala problem A Beteendeproblem (samlings- B begrepp

Vilka barn/unga får insatser inom vår öppenvård Skolsociala problem A Beteendeproblem (samlings- B begrepp för ett stökigt socialt beteende som t. ex. utagerande (allvarliga konflikter med kamrater och vuxna), riskfyllt sexuellt beteende, vistas i kriminella miljöer Förseelse (ett brott som har C Ett lindrigt straffvärde, t. ex snatteri, klotter andra mindre lagöverträdelser) Annan brottslighet, definieras D t. ex. stöld, våldsbrott, annan kriminalitet Alkohol- eller narkotika. E Missbruk Annat missbruk F definieras Psykisk ohälsa G definieras Annat, ange vad H 4 26 6 20 1 6 3 8 28 2 7

Misstanke om bristande omsorg eller misstanke om problem hos vårdnadshavarna eller annan närstående Fysiska

Misstanke om bristande omsorg eller misstanke om problem hos vårdnadshavarna eller annan närstående Fysiska övergrepp mot barnet/den unge Sexuella övergrepp mot Barnet/den unge Psykiska övergrepp mot Barnet/den unge Vanvård/fysisk eller Psykisk försummelse Våld inom familjen eller bland andra närstående Relationskonflikter I familjen. Stridande föräldrar Hedersrelaterad problematik Risk för giftermål mot unges vilja Psykisk ohälsa Funktionsnedsättning Alkohol- eller drog. Missbruk Kriminalitet I 10 4 K 1 1 L 15 M 19 11 N 22 37 NN 7 2 J O P Q R 2 S 3 T 3 5 1 2

Misstanke om att barnet den unge är/har varit utsatt för brott från annan person

Misstanke om att barnet den unge är/har varit utsatt för brott från annan person än vårdnadshavare eller annan närstående Sexuell exploatering se def. Människohandel för annat V ändamål se def. Annat brott (hot, rån, våld- W täkt) Ensamkommande asyl- X sökande barn Annat skäl för anmälan Y T. ex. v-havares/förälders Prostitution. U 2

Vad säger detta data oss ? • I de insatsärenden som rör barn 0

Vad säger detta data oss ? • I de insatsärenden som rör barn 0 -12 år framgår att den vanligaste orsaken till att bevilja stöd genom öppenvård är relationskonflikter inom familjen samt , våld mot närstående, vanvård, psykisk/fysisk försummelse. • I de insatsärenden som rör ungdomar 13 -20 år framgår att den vanligaste orsaken till att bevilja stöd genom öppenvård är relationskonflikter, skolsociala problem, psykisk ohälsa hos ungdomen, beteendeproblem hos ungdom • Uppdrag som berör våld mot barn var få i antal trots att detta är en av de främsta orsakerna till att vi utreder barn.

Vilka ställde vi oss? Vilket/vilka barn utreder vi? Vad har hen/de för behov? Vad

Vilka ställde vi oss? Vilket/vilka barn utreder vi? Vad har hen/de för behov? Vad får hen/de för insatser? Hur effektiva är insatserna? Är de nöjda med insatserna?

Nästa steg-Undersöka från insatssidan: Gå igenom alla de uppdrag som vi har kring barn

Nästa steg-Undersöka från insatssidan: Gå igenom alla de uppdrag som vi har kring barn som bedömts ha en förhöjd risk att utsättas för våld /bevittna våld inom 6 -12 månader ? • Vad får de för insatser? Evidens? Systematisk uppföljning? • Lyckas vi minska risken? • Är familjerna nöjda med insatserna?

Tack för mig! Jill Fialdini Yenidogan Socionom, Steg 1 KBT Utvecklingsledare Stockholms stad Jill.

Tack för mig! Jill Fialdini Yenidogan Socionom, Steg 1 KBT Utvecklingsledare Stockholms stad Jill. [email protected] se