Wewntrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej w klasach IIII

  • Slides: 17
Download presentation
Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej mgr Aleksandra Klimza klimza@womczest.

Wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej mgr Aleksandra Klimza [email protected] edu. pl

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1 -szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego 2

Dlaczego należy monitorować podstawę programową ? Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Dlaczego należy monitorować podstawę programową ? Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru z dnia 7 października 2009 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) 3

MONITOROWANIE podstawa programowa Cykl projektowania nadzoru nad podstawą programową EWALUACJA –szkolny zestaw programów nauczania

MONITOROWANIE podstawa programowa Cykl projektowania nadzoru nad podstawą programową EWALUACJA –szkolny zestaw programów nauczania KONTROLA – godziny przeznaczone na realizację podstawy programowej WSPOMAGANIE – szkolenie – monitorowanie podstawy programowej 4

EWALUACJA PRZEDMIOT EWALUACJI Szkolny zestaw programów nauczania Ewaluacja formatywna (kształtująca) Ewaluacja sumująca CEL EWALUACJI

EWALUACJA PRZEDMIOT EWALUACJI Szkolny zestaw programów nauczania Ewaluacja formatywna (kształtująca) Ewaluacja sumująca CEL EWALUACJI *uzyskanie informacji nt. szkolnego zestawu programów nauczania w szkole *ewentualna modyfikacja programów nauczania *korygowanie przebiegu procesu dydaktycznego *uzyskanie informacji nt. szkolnego zestawu programów nauczania w szkole *podjęcie decyzji o wyborach programów w przyszłym roku szkolnym KRYTERIA EWALUACJI Zgodność z podstawą programową Użyteczność w realizacji podstawy programowej Adekwatność do możliwości Zgodność z podstawą programową Użyteczność w realizacji podstawy programowej Efektywność w zakresie osiągania zaplanowanych efektów 5

KONTROLA Uwarunkowania prawne regulujące działalność dydaktyczną szkoły Dokumenty wewnątrzszkolne wpływające na jakość pracy dydaktycznej

KONTROLA Uwarunkowania prawne regulujące działalność dydaktyczną szkoły Dokumenty wewnątrzszkolne wpływające na jakość pracy dydaktycznej (podlegające kontroli) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dna 11 lutego 2014 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych -Szkolny plan nauczania -Dzienniki lekcyjne Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw -Szkolny zestaw programów nauczania -Plan dydaktyczny nauczyciela -Dzienniki lekcyjne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół -Szkolny zestaw programów nauczania -Plan dydaktyczny nauczyciela -Dzienniki lekcyjne 6

WSPOMAGANIE I wariant 1. Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej 2. Określenieobszaró

WSPOMAGANIE I wariant 1. Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej 2. Określenieobszaró w wymagających wsparcia 3. Zaprojektowanie doskonalenia nauczycieli 7

WSPOMAGANIE II wariant 1. Analiza informacji uzyskanych w wyniku monitorowania podstawy programowej 2. Określenie

WSPOMAGANIE II wariant 1. Analiza informacji uzyskanych w wyniku monitorowania podstawy programowej 2. Określenie obszarów wymagających wsparcia 3. Zaprojektowanie wspomagania nauczycieli 8

1. Planowanie 2. Planowanie kierunkowe wybór zgodnych z podstawą programów nauczania dopuszczenie programów do

1. Planowanie 2. Planowanie kierunkowe wybór zgodnych z podstawą programów nauczania dopuszczenie programów do użytku w szkole 3. Planowanie operacyjne 7. Badanie efektów kształcenia Realizacja podstawy programowej opracowanie nauczycielskich planów 4. Planowanie metodyczne poszczególnych zajęć edukacyjnych 6. Monitorowanie Realizacji podstawy programowej 5. Realizacja zajęć Wynikających z ramowych planów nauczania 9

CYKL DEMINGA • ZAPLANUJ • WYKONAJ • POPRAW • SPRAWDŹ 10

CYKL DEMINGA • ZAPLANUJ • WYKONAJ • POPRAW • SPRAWDŹ 10

Realizując podstawę programową, należy: 1. dobrze zaplanować działania w zakresie realizacji podstawy programowej, 2.

Realizując podstawę programową, należy: 1. dobrze zaplanować działania w zakresie realizacji podstawy programowej, 2. wdrożyć je do praktyki, 3. badać, jak przebiega proces wdrażania, 4. wprowadzać celowe i pozytywne zmiany wynikające z tych badań 11

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Program wychowawczy Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania opisane w podstawie programowej Program profilaktyczny 12

Obszary monitorowania podstawy programowej Obszar I – Monitorowanie planowania procesu dydaktycznego, Monitorowanie podstawy programowej

Obszary monitorowania podstawy programowej Obszar I – Monitorowanie planowania procesu dydaktycznego, Monitorowanie podstawy programowej na etapie planowania procesu dydaktycznego obejmuje zbieranie i analizę informacji o: *znajomości podstawy programowej – znajomości celów kształcenia, celów szczegółowych i celów kształcenia ogólnego, w tym znajomości zalecanych warunków i sposobów realizacji oraz rozwiązań dydaktycznometodycznych zawartych w komentarzach do podstawy programowej, *badanie zgodności programów nauczania i podręczników z podstawą programową, *badanie zgodności planów wynikowych z podstawą programową. Obszar II – Realizacja podstawy programowej, *analiza liczby godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej, *analiza zapisów tematów lekcji, *analiza właściwej realizacji podstawy programowej. Obszar III – Efekty procesów dydaktycznych, *analiza związku między znajomością podstawy programowej a efektywnością nauczania, *opis zależności między oceną szkolną a wynikami egzaminów zewnętrznych. 13

Obszary monitorowania w klasach I-III Przedmiot monitorowania realizacji podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej można

Obszary monitorowania w klasach I-III Przedmiot monitorowania realizacji podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej można rozważać w 4 następujących zakresach: 1. Monitorowanie realizacji treści z podstawy programowej – m. in. poprzez numeryczne odniesienie się do podstawy programowej; respektowanie zasady systematyczności, przystępności, stopniowania trudności; analiza tempa i częstotliwości realizowania określonych treści (osiągania celów). 2. Monitorowanie efektów – próba potwierdzenia, czy i w jakim zakresie uczniowie osiągnęli przewidywane efekty w wyniku edukacji realizowanej w klasie I, w klasie II i na zakończenie etapu edukacyjnego. 3. Monitorowanie gospodarowania czasem edukacyjnym. 4. Monitorowanie warunków i sposobu realizacji treści 14

Projektowanie monitorowania Nauczyciel I etap Planowanie – główne źródło informacji to dobrze skonstruowany plan

Projektowanie monitorowania Nauczyciel I etap Planowanie – główne źródło informacji to dobrze skonstruowany plan pracy dydaktycznej nauczyciela. II etap Proces dydaktyczny – źródło informacji to dziennik lekcyjny (zapisy tematów lekcyjnych, kolejnych lekcji, ponumerowanych rosnąco) Analiza zrealizowanych tematów lekcji analizowanych z planem dydaktycznym pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytania: • W którym miejscu realizacji podstawy programowej jesteśmy? • Jak wiele jeszcze nam pozostało do końca etapu edukacyjnego? • Czy czas, który mamy do dyspozycji, jest wystarczający? III etap Proces sprawdzania postępów – źródło informacji to dziennik lekcyjny. Analiza ocen uzyskanych w ocenianiu wewnątrzszkolnym pozwoli na monitorowanie postępów uczniów. 15

 • Bibliografia Materiały szkoleniowe Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i szkole podstawowej

• Bibliografia Materiały szkoleniowe Monitorowanie realizacji podstawy programowej w przedszkolu i szkole podstawowej (I etap). 16

Dziękuję za uwagę mgr Aleksandra Klimza klimza@womczest. edu. pl 17

Dziękuję za uwagę mgr Aleksandra Klimza [email protected] edu. pl 17