WELCOME TO OUR CLASS Teacher PHAN THANH TI

  • Slides: 25
Download presentation
WELCOME TO OUR CLASS! Teacher: PHAN THANH TÀI

WELCOME TO OUR CLASS! Teacher: PHAN THANH TÀI

GO TO SCHOOL PLAY BADMIN TON

GO TO SCHOOL PLAY BADMIN TON

PLAY SOCCER GO JOGGING

PLAY SOCCER GO JOGGING

PLAY VIDEO GAME SWIMMING

PLAY VIDEO GAME SWIMMING

Period: 77 Unit 12 Sports and pastimes C 1 -2 -3 -4 How often?

Period: 77 Unit 12 Sports and pastimes C 1 -2 -3 -4 How often?

UNIT 12: SPORTS & PASTIMES – LESSON 4 (C 1, 2, 3, 4) I)VOCABULARY:

UNIT 12: SPORTS & PASTIMES – LESSON 4 (C 1, 2, 3, 4) I)VOCABULARY: always (adv) : usually (adv) : often (adv) : sometimes(adv): never (adv) : luôn Thường thường Thường xuyên/hay Thỉnh thoảng không bao giờ -Ex: Các trạng từ chỉ sự thường xuyên: “always, usually, often, sometimes, never” có thể trả lời cho từ để hỏi “How often…? ” How often do you watch TV? I often watch TV. - Các trạng nàyhethường dặt trước thường, sau How oftentừdoes usually được go to school? He động alwaystừgoes to school. động từ “To Be” hoặc các trợ từ “do, does”

UNIT 12: SPORTS & PASTIMES – LESSON 4 (C 1, 2, 3, 4) *

UNIT 12: SPORTS & PASTIMES – LESSON 4 (C 1, 2, 3, 4) * Vocabulary 1. (to) fly …kite 2. (to) go camping 3. (to) have a picnic = THẢ DIỀU = CẮM TRẠI, ĐI CẮM TRẠI = ĐI DÃ NGOẠI

Ex: How often do you go to school? I always go to school Ex:

Ex: How often do you go to school? I always go to school Ex: How often does she play games? She sometimes plays games How often + do/does+ S+ V(inf)? S+ adv of frequency + V(s/es) Hỏi và trả lời ai đó thường xuyên làm gì như thế nào?

* Open prediction Ba and Lan’s activities 1. Go to the zoo. 2. Go

* Open prediction Ba and Lan’s activities 1. Go to the zoo. 2. Go to the park. 3. Fly kites. 4. Go camping. 5. Walk to school. 6. Do homework. How often? 1. 2. 3. 4. 5. 6. sometimes often sometimes never always

They often go to the park. Ba and Lan sometimes go They usually play

They often go to the park. Ba and Lan sometimes go They usually play They go about twice a week. to the zoo. They go about sports, but sometimes They sometimes have a picnic, three times a year. they fly their kites. but not always. They always walk to They never go camping because they don’t have a tent. school and they are never late. They always do their homework.

UNIT 12: SPORTS & PASTIMES – LESSON 4 (C 1, 2, 3, 4) III)WHILE-READING:

UNIT 12: SPORTS & PASTIMES – LESSON 4 (C 1, 2, 3, 4) III)WHILE-READING: GO TO THE ZOO WALK TO SCHOOL HAVE A PICNIC GO CAMPING FLY THEIR KITES DO THEIR HOMEWORK

1 2 3 4 5 1. How often do Ba and Lan go to

1 2 3 4 5 1. How often do Ba and Lan go to the zoo? 2 0 2. How often do they do their homework? * They always do their homework. 5 0 3. How often do they fly their kites? * They sometimes go to the zoo. *They sometimes fly their kites. 4. How often do they go camping? *They never go camping. 5. How often do they walk to school? * They always walk to school.

* How often / you / go to the zoo?

* How often / you / go to the zoo?

How often / you / go to the park?

How often / you / go to the park?

*How often / you / go camping?

*How often / you / go camping?

How often / you / help your mom?

How often / you / help your mom?

*How often / you / go fishing?

*How often / you / go fishing?

How often / be / you / late for school?

How often / be / you / late for school?

SUMMARY * How often. . ? They always do their homework. They are never

SUMMARY * How often. . ? They always do their homework. They are never late for school. They go to the zoo about three times a week.

s Ba and Lan’ s activities

s Ba and Lan’ s activities

1. Learn by heart the new words 2. Make 5 sentences using the structure

1. Learn by heart the new words 2. Make 5 sentences using the structure “How often………. . ? ” 3. Prepare the next lesson