Wczesne wspomaganie rozwoju WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Urodzenie

  • Slides: 35
Download presentation
Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Urodzenie się dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego jest wyzwaniem: •

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Urodzenie się dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego jest wyzwaniem: • dla rodziny tego dziecka, • dla specjalistów z różnych dziedzin, którzy będą zajmowali się dzieckiem oddziałując na niego w trackie szeroko rozumianej terapii.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest rodzajem profilaktyki, której głównymi założeniami są: • działania mające

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest rodzajem profilaktyki, której głównymi założeniami są: • działania mające na celu nie dopuszczenie do pojawienia się nieprawidłowości rozwojowej, • zmniejszenie następstw już zaistniałych nieprawidłowości.

W Polsce, pierwsze akty prawne ujmujące problem pomocy małemu dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością w sposób

W Polsce, pierwsze akty prawne ujmujące problem pomocy małemu dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny, pojawiły się w 2005 roku: • Rządowy program pilotażowy „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana oraz ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” • Rozporządzenie MENIS z 4. 04. 2005 r. określające warunki realizacji programu.

Obecnie, organizacja wczesnego wspomagania rozwoju opiera się o następujące akty prawne: • USTAWA O

Obecnie, organizacja wczesnego wspomagania rozwoju opiera się o następujące akty prawne: • USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY (Art. 71 b pkt 2 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. ) • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 12 lutego 2009 r. )

Wczesne wspomaganie rozwoju to: objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi • od chwili wykrycia niepełnosprawności, objawów

Wczesne wspomaganie rozwoju to: objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi • od chwili wykrycia niepełnosprawności, objawów nieprawidłowego funkcjonowania w jakiejś dziedzinie lub zagrożenia niepełnosprawnością, • do chwili rozpoczęcia nauki szkolnej.

Zajęcia w ramach WWR organizuje się: • w wymiarze od 4 do 8 godzin

Zajęcia w ramach WWR organizuje się: • w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, • indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

 Problem dziecka rozpatrywany jest w kontekście funkcjonowania całej rodziny. Jeśli w rodzinie wychowuje

Problem dziecka rozpatrywany jest w kontekście funkcjonowania całej rodziny. Jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością, niepełnosprawność dotyczy całej rodziny.

Oddziaływania terapeutyczne w ramach wwr powinny zostać tak zaplanowane: • aby nie zaburzały funkcjonowania

Oddziaływania terapeutyczne w ramach wwr powinny zostać tak zaplanowane: • aby nie zaburzały funkcjonowania rodziny, • aby stały się częścią jej planu dnia i by prowadziły do poprawy jakości jej funkcjonowania. Rodzice, uczestnicząc w terapii dziecka, poznają jego rozwój. Wspierani przez specjalistów, zauważają mocne strony dziecka, na których bazują działania terapeutyczne, ale także lepiej radzą sobie ze zmierzeniem się z trudnościami i barierami, które muszą pokonać.

 Aby pomoc skierowana do dziecka była skuteczna, musi: • rozpoczynać się jak najwcześniej,

Aby pomoc skierowana do dziecka była skuteczna, musi: • rozpoczynać się jak najwcześniej, • być ciągła- czyli od momentu rozpoznania zagrożenia do momentu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, • być skoordynowana i kompleksowa , • być wielodyscyplinarna.

Podatność układu nerwowego małych dzieci na wszelkie czynniki uszkadzające z jednej strony, z drugiej

Podatność układu nerwowego małych dzieci na wszelkie czynniki uszkadzające z jednej strony, z drugiej zaś duża plastyczność tego układu- przemawia za podejmowaniem wszelkich oddziaływań rehabilitacyjno- terapeutycznych w jak najwcześniejszym okresie życia dziecka.

Celem pracy z małym dzieckiem z niepełnosprawnością powinno być: • wzbogacanie występujących u dziecka

Celem pracy z małym dzieckiem z niepełnosprawnością powinno być: • wzbogacanie występujących u dziecka stereotypów działania o nowe przedmioty lub elementy, • łączenie ich w łańcuchy składające na bardziej złożoną czynność, • zapobieganie sztywnemu łączeniu czynności z sytuacją, • wykorzystywanie trudnych zachowań jako elementu do zrozumienia ich znaczenia dla rozwoju dziecka.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. UNICEF W RZESZOWIE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. UNICEF W RZESZOWIE

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z różnymi

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

niesłyszących i niedosłyszącyc h niewidomych i niedowidzących

niesłyszących i niedosłyszącyc h niewidomych i niedowidzących

z autyzmem i zespołem Aspergera z niepełnosprawności ą intelektualną

z autyzmem i zespołem Aspergera z niepełnosprawności ą intelektualną

z niepełnosprawności ą ruchową z afazją

z niepełnosprawności ą ruchową z afazją

z niepełnosprawnością sprzężoną

z niepełnosprawnością sprzężoną

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmujemy dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności (nawet dzieci kilkumiesięczne) do rozpoczęcia

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmujemy dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności (nawet dzieci kilkumiesięczne) do rozpoczęcia nauki w szkole. Terapią obejmujemy dzieci z Rzeszowa i okolic, po bardziej odległe miejscowości. Wizyty w placówce dopasowane są do indywidualnych i potrzeb i możliwości rodziny. Rodzice lub opiekunowie otrzymują także: -wsparcie, -konsultacje dotyczące bieżących problemów, -adresy placówek oferujących niezbędną danej rodzinie pomoc terapeutyczną i medyczną, -szczegółowy instruktaż do pracy w domu:

Cele oddziaływań: • przeciwdziałanie negatywnym skutkom niepełnosprawności, czyli: -usprawnianie zaburzonych funkcji, -pomoc w stwarzaniu

Cele oddziaływań: • przeciwdziałanie negatywnym skutkom niepełnosprawności, czyli: -usprawnianie zaburzonych funkcji, -pomoc w stwarzaniu jak najbardziej wspierających warunków w najbliższym otoczeniu dziecka.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju tworzą specjaliści z zakresu: • wczesnego wspomagania rozwoju, • różnych

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju tworzą specjaliści z zakresu: • wczesnego wspomagania rozwoju, • różnych rodzajów niepełnosprawności (psycholodzy, neuropsycholog, oligofrenopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci SI, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi, inni- w miarę potrzeb.

Terapeuci mają kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych form pomocy, np. : • Trening EEG Biofeedback,

Terapeuci mają kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych form pomocy, np. : • Trening EEG Biofeedback, • Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa, • Metoda symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania wg Jagody Cieszyńskiej, • Psychostymulacyjna metoda „Dyna-Lingua”, • Terapia taktylna oraz Systemowa Integracja odruchów posturalnych i dynamicznych wg Masgutowej, • Metoda PNF, • terapia Integracji Sensorycznej, • terapia behawioralna, • terapia neuropsychologiczna i neurologopedyczna, alternatywne metody komunikacji, • Terapia Rodzin.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są: • w budynku Szkoły przy ul. Ofiar Katania

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są: • w budynku Szkoły przy ul. Ofiar Katania oraz Marszałkowskiej, • w wyjątkowych przypadkach w domu dziecka.

Szkoła dysponuje bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce co czyni naszą

Szkoła dysponuje bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce co czyni naszą pracę atrakcyjną dla dziecka. Sala Integracji Sensorycznej Sala Doświadczania Świata

Komunikacja alternatywna Pracowania terapii biofeedback Urządzenia wspomagające pracę z komputerem dla dzieci z niepełnosprawnością

Komunikacja alternatywna Pracowania terapii biofeedback Urządzenia wspomagające pracę z komputerem dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową

Warunkiem zakwalifikowania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest: • Podanie do Dyrekcji Szkoły,

Warunkiem zakwalifikowania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju jest: • Podanie do Dyrekcji Szkoły, • OPINIA o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno. Pedagogiczną- wymagany wniosek do PPP oraz zaświadczenie lekarza specjalisty o rodzaju niepełnosprawności, • Dokumentacja medyczna dziecka (dodatkowo).

Etapy pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju

Etapy pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju

Etap 1: Powołanie zespołu diagnozującego do wczesnego wspomagania rozwoju. Etap 2: Analiza dokumentacji ,

Etap 1: Powołanie zespołu diagnozującego do wczesnego wspomagania rozwoju. Etap 2: Analiza dokumentacji , konsultacje ze specjalistami – obserwacja dziecka podczas zajęć, diagnoza dostępnymi narzędziami diagnostycznymi, rozmowa z rodzicami lub opiekunami dziecka.

PRACA ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO JAK I ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO ZAJĘCIA Z DZIECKIEM WG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ODBYWA

PRACA ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO JAK I ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO ZAJĘCIA Z DZIECKIEM WG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ODBYWA SIĘ NA KAŻDYM ETAPIE NA ZASADACH PRACY ZESPOŁOWEJ, CZYLI TZW. TEAMÓW

Etap 3: Zebranie zespołu: • wymiana spostrzeżeń, • ustalenie obecnego poziomu funkcjonowania dziecka w

Etap 3: Zebranie zespołu: • wymiana spostrzeżeń, • ustalenie obecnego poziomu funkcjonowania dziecka w różnych sferach rozwoju, • określenie zakresu gotowości dziecka do kształtowania nowych umiejętności. Zespołowe utworzenie indywidualnego programu terapeutycznego.

Etap 4: Spotkanie Dyrektora placówki, koordynatora zespołu z rodzicami dziecka, przedłożenie indywidualnego programu terapeutycznego,

Etap 4: Spotkanie Dyrektora placówki, koordynatora zespołu z rodzicami dziecka, przedłożenie indywidualnego programu terapeutycznego, omówienie go oraz zatwierdzenie do realizacji, poprzez złożenie podpisu rodziców. Etap 5: Powołanie zespołu do realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, wyznaczenie koordynatora. Etap 6: Monitorowanie osiągnięć dziecka poprzez cykliczne spotkania zespołu, wymianę spostrzeżeń specjalistów, modyfikowanie zadań z programu w zależności od postępów dziecka.

Argumenty „ZA” prowadzeniem procesu wczesnego wspomagania dziecka z niepełnosprawnością lub zaburzeniami rozwoju: • duża

Argumenty „ZA” prowadzeniem procesu wczesnego wspomagania dziecka z niepełnosprawnością lub zaburzeniami rozwoju: • duża plastyczność CUN (możliwość korekcji zaburzonych funkcji oraz kompensacji deficytów rozwojowych), • potencjalna możliwość zapobiegania lub zahamowania zaburzeń o postępującym przebiegu, • umiejętności nabyte jako pierwsze utrwalają się najsilniej i najtrudniej ulegają zmianom.

Powodzenie procesu wczesnego wspomagania rozwoju zależy od: • wczesnej i trafnej diagnozy, • kompleksowego

Powodzenie procesu wczesnego wspomagania rozwoju zależy od: • wczesnej i trafnej diagnozy, • kompleksowego oddziaływania, współpracy środowiska wychowawczego, • kompetencji specjalistycznych profesjonalistów, • aktualnego stanu funkcjonowania dziecka, • prawidłowego doboru metod, środków i technik.

Nasze długoletnie doświadczenia w pracy z dziećmi wskazują, że pomoc udzielana w ramach wczesnego

Nasze długoletnie doświadczenia w pracy z dziećmi wskazują, że pomoc udzielana w ramach wczesnego wspomagania rozwoju często umożliwia naszym podopiecznym rozpoczęcie nauki w szkole ogólnodostępnej.

KONTAKT: Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF, ul. Marszałkowska 24 a Rzeszów TELEFON: 17 748

KONTAKT: Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF, ul. Marszałkowska 24 a Rzeszów TELEFON: 17 748 31 70 E-MAIL: szkola. rzeszow@zsunicef. pl STRONA WWW: zsunicef. pl