Waldemar Machaa Anestezjologia i Intensywna Terapia zagadnienia prawne

  • Slides: 41
Download presentation
Waldemar Machała Anestezjologia i Intensywna Terapia… zagadnienia prawne Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki

Waldemar Machała Anestezjologia i Intensywna Terapia… zagadnienia prawne Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW 1 Wojskowy Szpital Polowy Bydgoszcz Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. Stefana Hubickiego w Łodzi

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Określa standardy postępowania medycznego w

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Określa standardy postępowania medycznego w dziedzinie Ai. IT w zakresie świadczeń zdrowotnych z zakresu: Anestezjologii. Intensywnej Terapii. Resuscytacji. Leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny. Sedacji. Udzielanych przez: Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii. Lekarza anestezjologa. Lekarza w czasie specjalizacji z Ai. IT.

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. użyte określenia Anestezja: Wykonywanie znieczulenia

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. użyte określenia Anestezja: Wykonywanie znieczulenia ogólnego, lub regionalnego do zabiegów operacyjnych oraz do celów diagnostycznych, lub leczniczych. Intensywna terapia: Postępowanie mające na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego, lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności oddychania, krążenia i ośrodkowego układu nerwowego.

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. użyte określenia Lekarz specjalista anestezjologii

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. użyte określenia Lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii – to lekarz, który: Posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie: Anestezjologii i Reanimacji. Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Lekarz anestezjolog – to lekarz, który: Posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Lekarz w trakcie specjalizacji – to lekarz: Będący w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. użyte określenia Pielęgniarka anestezjologiczna –

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. użyte określenia Pielęgniarka anestezjologiczna – to pielęgniarka, która: Ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej. Jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Uzyskała tytuł specjalistki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki.

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. użyte określenia Resuscytacja: Działanie mające

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. użyte określenia Resuscytacja: Działanie mające na celu przerwanie potencjalnie odwracalnego procesu umierania. Sedacja: Działanie mające na celu zniesienie niepokoju, strachu oraz wywołanie uspokojenia pacjenta.

użyte określenia – tryb operacji Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r.

użyte określenia – tryb operacji Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Zabieg w trybie natychmiastowym: Zabieg wykonywany natychmiast po podjęciu przez operatora decyzji o interwencji, u pacjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, groźby utraty kończyny czy narządu, lub ich funkcji; stabilizacja stanu pacjenta prowadzona jest równoczasowo z zabiegiem. Zabieg w trybie pilnym: Zabieg wykonywany w ciągu 6 godz. od podjęcia decyzji przez operatora, u pacjenta z ostrymi objawami choroby lub pogorszeniem stanu klinicznego, które potencjalnie zagrażają jego życiu albo mogą stanowić zagrożenie dla utrzymania kończyny czy organu, lub z innymi problemami zdrowotnymi niedającymi się opanować leczeniem zachowawczym.

użyte określenia – tryb operacji Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r.

użyte określenia – tryb operacji Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Zabieg w trybie przyspieszonym: Zabieg wykonywany w ciągu kilku dni od podjęcia decyzji przez operatora, u pacjenta, który wymaga wczesnego leczenia zabiegowego, lecz wpływ schorzenia na stan kliniczny pacjenta nie ma cech opisanych dla zabiegu w trybie natychmiastowym i pilnym. Zabieg w trybie planowym: Zabieg wykonywany według harmonogramu zabiegów planowych, u pacjenta w optymalnym stanie ogólnym, w czasie dogodnym dla pacjenta i operatora.

liczba łóżek Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Liczba łóżek na

liczba łóżek Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Liczba łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii stanowi co najmniej 2% ogólnej liczby łóżek w szpitalu.

komunikacja Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Usytuowanie oddziału anestezjologii i

komunikacja Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Usytuowanie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (także dla dzieci) zapewnia komunikację: Z blokiem operacyjnym. Szpitalnym oddziałem ratunkowym, lub oddziałem przyjęć i pomocy doraźnej. Oraz ze wszystkimi oddziałami łóżkowymi.

izolacja Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. W oddziale anestezjologii i

izolacja Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. W oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (także dzieci) zapewnia się izolatkę dostępną z traktów komunikacji oddziału, która posiada śluzę umożliwiającą: Umycie rąk. Przebieranie się. Składowanie materiałów izolacyjnych.

stopnie referencyjności Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Tworzy się następujące

stopnie referencyjności Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Tworzy się następujące poziomy referencyjne oddziałów Ai. IT (także dla dzieci) w celu zapewnienia odpowiedniej jakości oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych na rzecz dorosłych oraz dzieci: Pierwszy. Drugi. Trzeci.

nadzór poznieczuleniowy Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. W szpitalach, w

nadzór poznieczuleniowy Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. W szpitalach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji, w obrębie bloku operacyjnego lub w bliskim sąsiedztwie bloku operacyjnego znajdują się sale nadzoru poznieczuleniowego.

kierownik Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Kierującym oddziałem anestezjologii i

kierownik Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Kierującym oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii jest lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

pielęgniarka oddziałowa Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Pielęgniarką oddziałową OAi.

pielęgniarka oddziałowa Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Pielęgniarką oddziałową OAi. IT powinna być pielęgniarka która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

APS Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. W oddziale anestezjologii i

APS Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. W oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (także dzieci) w szpitalu może zostać utworzony zespół zajmujący się leczeniem bólu ostrego, głównie pooperacyjnego.

zabiegi inwazyjne Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. W oddziale anestezjologii

zabiegi inwazyjne Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. W oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (także dzieci), w szpitalu mogą być również hospitalizowani pacjenci wymagający, w celu leczenia bólu, wykonywania inwazyjnych zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych albo odpowiedniego monitorowania lub leczenia pacjentów.

resuscytacja Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Lekarz specjalista anestezjologii i

resuscytacja Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii przejmuje na wezwanie prowadzenie resuscytacji i podejmuje decyzję o jej zakończeniu.

kto może wykonywać znieczulenie? Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. W

kto może wykonywać znieczulenie? Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. W podmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji, polegające na wykonaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia regionalnego: zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, mogą być udzielane wyłącznie przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

kto może wykonywać znieczulenie? Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Lekarz

kto może wykonywać znieczulenie? Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Lekarz anestezjolog może samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji w przypadku znieczulania: Chorych powyżej 3 rż, których stan ogólny wg skali ASA odpowiada stopniom: I, II, lub III. A w pozostałych przypadkach lekarz anestezjolog może samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji za pisemną zgodą lekarza kierującego oddziałem Ai. IT.

kto może wykonywać znieczulenie? Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Lekarz

kto może wykonywać znieczulenie? Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Lekarz w trakcie specjalizacji może wykonywać znieczulenie, jeżeli wykonanie tego znieczulenia jest bezpośrednio nadzorowane przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

kto może wykonywać znieczulenie? Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Za

kto może wykonywać znieczulenie? Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Za zgodą lekarza kierującego OAi. IT (także dzieci) lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii może równocześnie nadzorować pracę: Nie więcej niż 3 lekarzy w trakcie specjalizacji, wykonujących znieczulenia chorych, których stan ogólny w skali ASA odpowiada stopniom: I, II lub III. W przypadku odbycia przez tych lekarzy co najmniej 2 -letniego szkolenia w ramach specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Oraz wykazania się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w wykonywaniu znieczulenia. Lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii nadzorujący pracę lekarzy w czasie specjalizacji znajduje się w bezpośredniej bliskości znieczulanych chorych przez cały czas trwania znieczulenia.

kto może wykonywać znieczulenie? Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Odbycie

kto może wykonywać znieczulenie? Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Odbycie przez lekarza w trakcie specjalizacji co najmniej 2 -letniego przeszkolenia specjalistycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykazanie się odpowiednią wiedzą, lub umiejętnościami wykonania znieczulenia, potwierdza pisemnie kierownik specjalizacji. Potwierdzenie jest przechowywane w aktach osobowych lekarza w czasie specjalizacji.

standardy postępowania 01 Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Ustala się

standardy postępowania 01 Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Ustala się następujące standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezji: Kierownik podmiotu leczniczego, w porozumieniu z lekarzem kierującym oddziałem, określa: Procedury przygotowania pacjenta do znieczulenia. W tym wykaz badań diagnostycznych, laboratoryjnych, w celu bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu w trybie natychmiastowym, pilnym, przyspieszonym i planowym. Kierownik podmiotu leczniczego z porozumieniu z kierującym oddziałem ustala sposób komunikacji alarmowej. Plan zabiegów wykonywanych w szpitalu ustala się w porozumieniu z kierującym oddziałem. Plan ten powinien uwzględniać zasadę nadrzędności mniejszego ryzyka zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta, a w szczególności powinien być dostosowany do liczy lekarzy udzielających świadczeń z zakresu anestezji oraz do wyosażenia podmiotu leczeniczego w wyroby medyczne niezbędne do udzielania tych świadczeń.

standardy postępowania 02 Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Ustala się

standardy postępowania 02 Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Ustala się następujące standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezji: W przypadku gdy w szpitalu są wykonywane są zabiegi na rzecz pacjentów dorosłych oraz na rzecz dzieci, plan zabiegów powinien dodatkowo uwzględniać zasadę rozdziału czasowego lub przestrzennego wykonywania zabiegów dla tych grup pacjentów. Lekarz specjalista anestezjologii i it, lekarz anestezjolog lub lekarz w trakcie specjalizacji pod nadzorem lekarza specjalisty Ai. IT zapoznaje się z dokumentacją medyczną pacjenta, skompletowaną wraz z niezbędnymi wynikami badań laboratoryjnych przez lekarza prowadzącego, oraz przeprowadza, nie później niż 24 godz. przed zabiegiem w trybie planowym, badanie w celu zakwalifikowania pacjenta do znieczulenia, zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta i wskazaniami medycznymi. Wymieniona grupa lekarzy z dziedziny Ai. IT – może zlecić dodatkowe badania i konsultacje do zakwalifikowania pacjenta do znieczulenia.

standardy postępowania 03 Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Ustala się

standardy postępowania 03 Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Ustala się następujące standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezji: Jeżeli pacjent jest małoletni, badanie w celu zakwalifikowania pacjenta do znieczulenia, nie może odbywać się w pomieszczeniach przeznaczonych dla pacjentów dorosłych. Lekarz dokonujący kwalifikacji pacjenta do znieczulenia wypełnia kartę konsultacji anestezjologicznej podczas kwalifikacji pacjenta do znieczulenia. Dokument zawierający zgodę pacjenta na znieczulenie dołącza się do historii choroby. Lekarz dokonujący znieczulenia może w tym samym czasie znieczulać tylko jednego pacjenta. Podczas znieczulenia z lekarzem współpracuje pielęgniarka anestezjologiczna. Dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą operacyjną.

standardy postępowania 04 Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Ustala się

standardy postępowania 04 Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Ustala się następujące standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezji: Przed przystąpieniem do znieczulenia lekarz dokonujący znieczulenia, w przypadku lekarza w trakcie specjalizacji również lekarz nadzorujący jest obowiązany: Sprawdzić wyposażenie stanowiska znieczulenia. Skontrolować sprawność działania wyrobów medycznych niezbędnych do znieczulenia i monitorowania. Skontrolować właściwe oznakowanie płynów infuzyjnych, strzykawek ze środkami anestetycznymi strzykawek z lekami stosowanymi podczas znieczulenia. Przeprowadzić kontrolę zgodności biorcy z każdą jednostką krwi, lub jej składnika przeznaczoną do przetoczenia w wypadku konieczności jej toczenia. Dokonać identyfikacji pacjenta poddanego znieczuleniu.

standardy postępowania 05 Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Ustala się

standardy postępowania 05 Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Ustala się następujące standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezji: Lekarz dokonujący znieczulenia znajduje się w bezpośredniej bliskości pacjenta przez cały czas trwania znieczulenia. Lekarz dokonujący znieczulenia wypełnia kartę przebiegu znieczulenia, uwzględniającą w szczególności jego przebieg, dawkowanie anestetyków i innych leków, aktualne wartości parametrów podstawowych funkcji życiowych oraz ewentualne powikłania. Jeżeli inny lekarz kontynuuje znieczulenie pacjenta, lekarz ten ponosi odpowiedzialność za to znieczulenie od chwili rozpoczęcia kontynuuacji znieczulenia. Lekarz kontynuujący znieczulenie jest obowiązany się zapoznać ze wszystkimi informacjami dotyczącymi znieczulanego pacjenta, przebiegu znieczulenia oraz wyrobów medycznych. Przejęcie odpowiedzialności za znieczulenie lekarz kontynuujący znieczulenie potwierdza pisemnie w karcie przebiegu znieczulenia.

standardy postępowania 06 Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Ustala się

standardy postępowania 06 Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Ustala się następujące standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezji: Lekarz dokonujący znieczulenia może opuścić znieczulanego pacjenta w celu przeprowadzenia resuscytacji innego pacjenta, jeżeli uzna, że opuszczenie znieczulanego pacjenta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla jego życia. W takim przypadku przy pacjencie do do czasu przybycia lekarza dokonującego znieczulenia pozostaje pielęgniarka anestezjologiczna. Transport pacjenta bezpośrednio po zakończonym znieczuleniu odbywa się pod nadzorem lekarza specjalisty Ai. IT, lekarza anestezjologa lub lekarza w trakcie specjalizacji pod nadzorem lekarza specjalisty Ai. IT, w razie potrzeby z użyciem przenośnego źródła tlenu, respiratora, urządzeń monitorujących podstawowe funkcje życiowe i innego niezbędnego sprzętu. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym pacjenta umieszcza się w sali nadzoru poznieczuleniowego.

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. intensywna terapia Świadczenia z zakresu

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. intensywna terapia Świadczenia z zakresu intensywnej terapii są udzielane w szpitalu na stanowiskach intensywnej terapii.

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. intensywna terapia 01 Ustala się

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. intensywna terapia 01 Ustala się następujące standardy postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu IT w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (także dzieci) w szpitalu: Prowadzi się ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych i stosuje się dostępne metody i techniki terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnych i wspomagających czynności podstawowych układów organizmu. Udzielanie świadczeń zdrowotnych wymaga stałej obecności lekarza specjalisty Ai. IT oraz pielęgniarki anestezjologicznej w oddziale. Intensywną terapię prowadzi lekarz specjalista Ai. IT. Świadczeń zdrowotnych z zakresu intensywnej terapii może udzielać lekarz anestezjolog lub lekarz w trakcie specjalizacji, jego praca jest bezpośrednio nadzorowana przez lekarza specjalistę Ai. IT.

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. intensywna terapia 02 Ustala się

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. intensywna terapia 02 Ustala się następujące standardy postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu IT w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (także dzieci) w szpitalu: Świadczeń zdrowotnych z zakresu intensywnej terapii może udzielać lekarz odbywający w oddziale Ai. IT staż specjalizacyjny w ramach innych dziedzin medycyny lub staż podyplomowy, jeżeli jego praca jest bezpośrednio nadzorowana przez lekarza specjalistę Ai. IT. Na stanowisku nadzoru pielęgniarskiego zapewnia się możliwość obserwacji bezpośredniej. Należy zapewnić możliwość izolacji pacjentów oraz dostępność wyrobów medycznych monitorujących i terapeutycznych, niezbędnych do wykonywania specjalistycznych interwencji w stanach zagrożenia życia.

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. intensywna terapia Leczenie chorych w

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. intensywna terapia Leczenie chorych w ramach intensywnej terapii ma charakter interdyscyplinarny. W razie gdy stan pacjenta nie wymaga dalszego postępowania w zakresie IT, leczenie przejmują inne oddziały szpitala. Należy zapewnić możliwość izolacji pacjentów oraz dostępność wyrobów medycznych monitorujących i terapeutycznych, niezbędnych do wykonywania specjalistycznych interwencji w stanach zagrożenia życia.

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Cz. 1: Warunki ogólne dla

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Cz. 1: Warunki ogólne dla OAi. IT w szpitalu

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Cz. 1: Warunki ogólne dla

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Cz. 1: Warunki ogólne dla OAi. IT w szpitalu

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Cz. 1: Warunki ogólne dla

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Cz. 1: Warunki ogólne dla OAi. IT w szpitalu

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Cz. 1: Warunki ogólne dla

Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r. Cz. 1: Warunki ogólne dla OAi. IT w szpitalu

Cz. 2: Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych OAi. IT Rozporządzenie MZi. OS z dn.

Cz. 2: Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych OAi. IT Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r.

Cz. 2: Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych OAi. IT Rozporządzenie MZi. OS z dn.

Cz. 2: Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych OAi. IT Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r.

Rodzaje czynności medycznych wykonywanych w OAi. IT Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia

Rodzaje czynności medycznych wykonywanych w OAi. IT Rozporządzenie MZi. OS z dn. 20 grudnia 2012 r.