Vzdlvac oblast Tematick oblast Nzev vyuovac oblasti Ekonomick

  • Slides: 12
Download presentation
Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Název vyučovací oblasti: Ekonomické vzdělávání Management a řízení hotelu Plánování

Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Název vyučovací oblasti: Ekonomické vzdělávání Management a řízení hotelu Plánování jako managerská funkce Ročník / obor studia: IV. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31. 08. 2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 626 Klíčová slova: Plánování, vize, prognóza, cíl, plán. Anotace: Výkladová prezentace na téma: Plánování jako managerská funkce.

Plánování

Plánování

Podstata plánování • Plánování je činnost, kdy řídící pracovníci (manageři) formulují cíle a cesty,

Podstata plánování • Plánování je činnost, kdy řídící pracovníci (manageři) formulují cíle a cesty, které vedou k dosažení cílů. Snaží se přitom o: • Nalezení možných, , reálných a nezbytných cílů. • Vymezení prostředků, potřebných k jejich dosažení. • Stanovení podmínek k jejich využití, • Nalezení nejvýhodnější cesty k dosažení plánovaných cílů. • Plánování vyžaduje rozhodování (výběr mezi možnostmi budoucího průběhu činností). • Plánování stanoví mosty mezi tím, kde jsme a tím, kam chceme jít. Plánování můžeme charakterizovat těmito body: • Přispívá k dosažení záměrů a cílů, • Je prioritní mezi managerskými funkcemi, • Vztahuje se na veškeré činnosti, • Umožňuje efektivní provádění činností.

Cíle • Cíle vyjadřují žádoucí stav, ke kterému by měli být směřovány všechny činnosti

Cíle • Cíle vyjadřují žádoucí stav, ke kterému by měli být směřovány všechny činnosti organizace. Rozdělení cílů: • Obecné cíle – Jsou typické a shodné pro většinu podniků v tržní ekonomice. • Např. maximalizace zisku, maximální ekonomický růst, zvýšení kvality služeb, do roku 20 XX otevřít novou provozovnu. • Specifické cíle – Konkretizují základní obecné cíle. • Např. minimalizace určitých nákladů, mimořádné navýšení základního jmění společnosti.

Prognóza • • Prognózy jsou dlouhodobé výhledy uvozené určitými podmínkami, které pokud (pokud budou

Prognóza • • Prognózy jsou dlouhodobé výhledy uvozené určitými podmínkami, které pokud (pokud budou splněny) ovlivní v delším časovém horizontu budoucí stav. – – • „Bude-li v ČR pokračovat těžba černého uhlí dosavadním tempem, budou zásoby této suroviny vyčerpány kolem roku 20 XX. “ „Nebude-li pršet, nezmoknem“ • Tyto příklady splňují předpoklad časového horizontu, či určité podmínky a rozhodujícím způsobem ovlivní budoucí situaci (nebude možno černé uhlí těžit – nebude; bude-li pršet – zmokneme, nebude-li pršet, nezmokneme). Prognostická činnost patří k základnímu vybavení managera, který těmto prognózám přizpůsobuje svá rozhodnutí.

Vize • Pojmem vize můžeme rozumět ideje, nápady, myšlenky, představy, které jsou realizovatelné v

Vize • Pojmem vize můžeme rozumět ideje, nápady, myšlenky, představy, které jsou realizovatelné v delším časovém horizontu, obvykle za 3 – 5 let. – Nejedná se o konkrétní technické řešení, ale spíše o myšlenkové proudy, neobvyklá řešení, která musí být později konkretizovány v jednotlivých plánech.

Plán • Jsou výsledkem plánování. • Jsou považovány za nástroje řízení. • Měly by

Plán • Jsou výsledkem plánování. • Jsou považovány za nástroje řízení. • Měly by být konkrétní, měli bychom z nich vyčíst, čeho chceme dosáhnout a jak toho chceme dosáhnout.

Členění plánů z časového hlediska • dlouhodobé – plány přesahující dobu 8 – 10

Členění plánů z časového hlediska • dlouhodobé – plány přesahující dobu 8 – 10 let – tyto plány vycházejí z určité koncepce rozvoje firmy, jsou poměrně málo přesné, jsou považovány spíše za orientační. • Střednědobé – Plány v časovém období od 1 roku, maximálně do 4 až 6 let. – Tyto plány jsou sestavovány průběžně v návaznosti na dlouhodobé plány, které upřesňují, jelikož reagují na aktuální změny se kterými se v dlouhodobých plánech nepočítalo. • krátkodobé – plány do 1 roku – tyto plány nazýváme též operační, – tyto plány jsou propracovány s největší přesností a lze je považovat za nástroje dispoziční, zajišťují veškeré hmotné i informační vazby ve firmě.

Členění plánů z hlediska úrovně rozhodovacího procesu • strategické plány – – – •

Členění plánů z hlediska úrovně rozhodovacího procesu • strategické plány – – – • • formulují hlavní cíle podniku, určují směry podnikání, trhy na které se podnik zaměří, Stanovují, jaké investice podnik vynaloží, o jaké technologie bude podnik usilovat, určují tendenci pracovních sil, základní výrobkovou a odbytovou orientaci. Jsou realizovány na nejvyšší úrovni řízení (TOP Management). taktické plány – – vycházejí ze strategických plánů a specifikují prostředky k jejich dosažení. Konkretizují cíle v kratším časovém horizontu. operativní plány – – – jsou běžné plány, které reagují na okamžité situace, jsou detailnější než taktické plány, zabezpečují běžnou činnost podniku. Např. plán výroby, plán odbytu.

Členění plánů z hlediska dynamiky • stabilní plány – • jsou neměnné, nezohledňují případné

Členění plánů z hlediska dynamiky • stabilní plány – • jsou neměnné, nezohledňují případné změny v závislosti na nastalých situacích. pružné plány – přizpůsobují se změnám podmínek, např. na trhu, ve firmě. z hlediska důležitosti soustavy plánů v tržní ekonomice • marketingové plány • plány výzkumu, rozvoje, vývoje • plány finanční • plány prodeje, výroby, zásobování

Kontrolní otázky: 1. Co je podstatou plánování? 2. Vysvětlete podstatu následujících pojmů: 1. Plán,

Kontrolní otázky: 1. Co je podstatou plánování? 2. Vysvětlete podstatu následujících pojmů: 1. Plán, 2. Vize, 3. Prognóza 3. Jaké typy plánů rozeznáváme?

Použitá litaratura • ZLÁMAL, Jaroslav, Petr BAČÍK a Jana BELLOVÁ. Management: základy managementu. Vyd.

Použitá litaratura • ZLÁMAL, Jaroslav, Petr BAČÍK a Jana BELLOVÁ. Management: základy managementu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 104 s. ISBN 978 -80 -7402 -083 -4. • KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978 -80 -7373 -061 -1.