Vzdlvac oblast Ekonomick vzdlvn Tematick oblast Management a

  • Slides: 10
Download presentation
Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Rozhodování

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti: Rozhodování jako manažerská funkce Ročník / obor studia: IV. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31. 08. 2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 628 Klíčová slova: Rozhodování, rozhodovací proces, rozhodnutí. Anotace: Výkladová prezentace na téma: Rozhodování jako manažerská funkce.

Rozhodování jako manažerská funkce

Rozhodování jako manažerská funkce

Rozhodování n n n Rozhodování je nedílnou složkou manažerské práce a uplatňuje se ve

Rozhodování n n n Rozhodování je nedílnou složkou manažerské práce a uplatňuje se ve všech komponentech podniku Je trvalou součástí výkonu manažerské funkce. Rozhodování je jádrem řízení a v podstatě se jedná o výběr určité varianty dalšího postupu.

Rozhodování n n n Je jedna z nejdůležitějších činností a prochází všemi manažerskými činnostmi,

Rozhodování n n n Je jedna z nejdůležitějších činností a prochází všemi manažerskými činnostmi, je to proces, při kterém manager volí nejvýhodnější variantu řešení, na základě určených kritérií, management posuzuje a zhodnocuje pozitivní a negativní dopady a účinky jednotlivých variant, podstata spočívá v porovnání variant a volby nejoptimálnější varianty, manager musí zvážit vztah, nákladů, rizika efektů jednotlivých variant.

Základní pojmy pro rozhodování n n ROZHODOVÁNÍ n reakce rozhodovacího subjektu na podněty, překážky

Základní pojmy pro rozhodování n n ROZHODOVÁNÍ n reakce rozhodovacího subjektu na podněty, překážky a problémy, na které v přírodě a ve společnosti naráží. ROZHODOVACÍ PROCES n sekvence kroků vedoucí k určitému rozhodnutí. ROZHODNUTÍ n akt volby rozhodovacího subjektu mezi možnými variantami řešení daného problému. ROZHODOVACÍ SITUACE n souhrn vzájemně vázaných podmínek určujících nebo spoluurčujících rozhodnutí.

Základní pojmy pro rozhodování n SUBJEKT ROZHODOVÁNÍ n n OBJEKT ROZHODOVÁNÍ n n problém,

Základní pojmy pro rozhodování n SUBJEKT ROZHODOVÁNÍ n n OBJEKT ROZHODOVÁNÍ n n problém, na jehož řešení je rozhodovací proces zaměřen. CÍL ROZHODOVÁNÍ n n osoba nebo kolektiv osob realizujících rozhodovací proces. východisko rozhodování, vyplývající z rozhodovací situace. FAKTORY ROZHODOVÁNÍ n reálné faktory, které rozhodovací subjekt v průběhu rozhodovacího procesu rozpoznává a dává jim důležitost. n VNITŘNÍ X VNĚJŠÍ

Základní pojmy pro rozhodování n PRAVIDLA ROZHODOVÁNÍ n n způsob zpracování informací v rozhodovacím

Základní pojmy pro rozhodování n PRAVIDLA ROZHODOVÁNÍ n n způsob zpracování informací v rozhodovacím procesu. KRITERIA ROZHODOVÁNÍ n míry nebo hlediska, s jejichž pomocí měříme stupeň nebo míru splnění cílů. PŘEDPOKLADY ROZHODOVÁNÍ n existence rozhodovací situace, n možnost výběru řešení, n schopnost rozhodnout, n možnost a schopnost realizovat přijaté rozhodnutí.

Výsledek rozhodování n n Výsledkem procesu rozhodování je rozhodnutí. Každé rozhodnutí má určitý vliv

Výsledek rozhodování n n Výsledkem procesu rozhodování je rozhodnutí. Každé rozhodnutí má určitý vliv na výkonnost organizace a musí obsahovat tyto prvky: n n n a) co se má udělat b) kdo to má udělat c) kdy se to má udělat d) s jakými prostředky se to má udělat e) kdo to zkontroluje a jak se to bude kontrolovat

Kontrolní otázky: 1. 2. 3. 4. Vysvětlete podstatu rozhodování. Jaký je rozdíl mezi pojmy

Kontrolní otázky: 1. 2. 3. 4. Vysvětlete podstatu rozhodování. Jaký je rozdíl mezi pojmy rozhodnutí a rozhodování? Jaké jsou předpoklady pro rozhodování? Co je výsledkem rozhodování?

Použitá literatura n n VEBER, J. , Základy managementu pro střední školy. FORTUNA, 2003.

Použitá literatura n n VEBER, J. , Základy managementu pro střední školy. FORTUNA, 2003. ISBN 807168 -654 -9. KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978 -80 -7373 -061 -1.