Vzdelvanie pre demokraciu a udsk prva Inkluzvne vzdelvanie

  • Slides: 6
Download presentation
Vzdelávanie pre demokraciu a ľudské práva Inkluzívne vzdelávanie v znevýhodnených podmienkach – ako to

Vzdelávanie pre demokraciu a ľudské práva Inkluzívne vzdelávanie v znevýhodnených podmienkach – ako to ide?

Učíme sa pre život Sprevádzajme žiaka na jeho ceste za vzdelaním a poznaním, aby

Učíme sa pre život Sprevádzajme žiaka na jeho ceste za vzdelaním a poznaním, aby sa cieľavedomosťou a zodpovednosťou stal plnohodnotným členom spoločnosti a mohol viesť šťastný život. q Akademický pilier q Charakterový pilier q Príležitosti

q Akademický pilier q Komunikačné a jazykové zručnosti Ø rozvíjaním fonematického uvedomovania podľa D.

q Akademický pilier q Komunikačné a jazykové zručnosti Ø rozvíjaním fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina Ø využívaním metódy splývavého čítania SFUMATO Ø používanie nespojitého písma Comenia script Ø e. Twinning q Matematické zručnosti Ø využívaním Hejného metódy Ø rozvíjaná finančná a sociálna gramotnosť cez program Aflatoun a program Ja a peniaze q Všeobecné zručnosti Ø environmentálne ( Zelená škola) , regionálne ( rómsky jazyk), informačno-mediálne (školská TV)

q Charakterový pilier q Jakub Chminiansky Ø zodpovednosť Ø priateľskosť Ø cieľavedomosť q Uvedomenie

q Charakterový pilier q Jakub Chminiansky Ø zodpovednosť Ø priateľskosť Ø cieľavedomosť q Uvedomenie si vlastnej hodnoty

q Príležitostný pilier - Aspirations q Rovesnícke vzdelávanie Ø program Otvorené školy q Škola

q Príležitostný pilier - Aspirations q Rovesnícke vzdelávanie Ø program Otvorené školy q Škola priateľská k deťom Ø žiacka školská rada q Rozvojové programy Ø Cestujeme s Jakubom Chminianskym Ø Spoznávame susedov s Jakubom Chminianskym q Živé knihy Ø príbehy a poznanie

Ďakujem za pozornosť https: //zschjakubovany. edupage. org/

Ďakujem za pozornosť https: //zschjakubovany. edupage. org/