Vypracvanie loh poda NKIVS pravidl pre pracovn skupiny

  • Slides: 8
Download presentation
Vypracúvanie úloh podľa NKIVS pravidlá pre pracovné skupiny Sekcia riadenia informatizácie spoločnosti Úrad podpredsedu

Vypracúvanie úloh podľa NKIVS pravidlá pre pracovné skupiny Sekcia riadenia informatizácie spoločnosti Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

S čím počítať vs. čo napraviť . . . Strategické priority NKIVS. Vládny cloud

S čím počítať vs. čo napraviť . . . Strategické priority NKIVS. Vládny cloud Strategická architektúra verejnej správy . . . 2013 2014 . Riadenie údajov. Integrácia a orchestrácia. . 2015 2016. . . Ciele informatizácie verejnej správy 2020 Posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života ▪ Posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti ▪ Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami ▪ Optimalizácia využitia IKT vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb ▪ Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu údajov ▪ Bezpečnosť kybernetického priestoru

Plán na ďalšie obdobie Pracovné skupiny & výstupy Ekosystém e. Government-u 2. 0 =>

Plán na ďalšie obdobie Pracovné skupiny & výstupy Ekosystém e. Government-u 2. 0 => Spokojný občan, podnikateľ, štát a tretí sektor

Pracovné skupiny – obsahovo-organizačný aspekt K 9. 0 Koordinácia úloh z NKIVS K 9.

Pracovné skupiny – obsahovo-organizačný aspekt K 9. 0 Koordinácia úloh z NKIVS K 9. 3 Architektúra K 9. 4 Lepšie dáta K 9. 1 Delivery SP: Manažment údajov Strategická architektúra VS Akčný plán SP: Otvorené údaje K 9. 5 Lepšie služby SP: Multikanálový prístup Architektonický rámec VS K 9. 6 Digitalizácia agend VS Referenčné architektúry K 9. 7 Vládny cloud SP: Integrácia a rchestrácia SP: Interakcia s VS, ŽS a navigácia SP: Rozvoj AIS SP: Komunikačná infraštruktúra SP: Vládny cloud K 9. 8 Kybernetická bezpečnosť SP: centrálne spoločné bloky e. Gov issues tracker SP: Kybernetická bezpečnosť K 9. 2 Governance Koncepcia riadenia informatizácie Metodika pre tvorbu KRIS Koncepcia nákupu IT vo VS Koncepcia riadenia ĽZ v T Metodika proj. riadenia Metodika monit. indikátorov Metodika ŠU Metodika CBA

Rozhodovací model pre doručenie úloh podľa NKIVS Finálne schválenie Rada Vlády pre digitalizáciu VS

Rozhodovací model pre doručenie úloh podľa NKIVS Finálne schválenie Rada Vlády pre digitalizáciu VS Predbežné schválenie SRI ÚPVII Riadenie výstupov Lucia Fábryová Andri Adámek K 9. 0 Koordinácia úloh z NKIVS Vedenie pracovných skupín Andri A. Pracovné skupiny Lucia F. Juraj B. Richard H. Tomáš R. Podľa nominácii vo One. Note K 9. 1 Delivery K 9. 2 Governance K 9. 3 Strategická Arch. K 9. 4 Lepšie data K 9. 6 Digitalizácia agiend VS K 9. 7 Vládny Cloud K 9. 5 Lepšie Služby

Úrovne riadenia a ich role Úroveň riadenia Zodpovednosti Komunikácia Rada pre digitalizáciu VS •

Úrovne riadenia a ich role Úroveň riadenia Zodpovednosti Komunikácia Rada pre digitalizáciu VS • Finálne schválenie výstupov pracovných skupín • Vstup z NKIVS tímu sa zabezpečuje podľa potreby SRI ÚPVII • Schválenie finálnych verzií dokumentov a odsúhlasenie na predloženie na Radu pre digitalizáciu VS • Rozhodovanie vo veciach eskalovaných z úrovne Riadenia výstupov • Schvaľovanie cieľov a výstupov pre pracovné skupiny • SRI ÚPVII vždy komunikuje smerom na Radu pre digitalizáciu VS • Status hlásime v rámci interných statusoch SRI ÚPVII vždy v pondelok poobedie Riadenie výstupov • Sledovanie stavu plnenia úloh • Odsúhlasovanie prístupu a harmonogramu jednotlivých pracovných skupín • Rozhodovanie vo veciach eskalovaných z úrovne Vedenia pracovných skupín, resp. zabezpečenie rozhodnutí z úrovne SRI ÚPVII • Reportovanie smerom na SRI ÚPVII • Stanovovanie cieľov a výstupov pre pracovné skupiny • Odsúhlasovanie zmien v organizácii práce skupiny vrátane návrhov na rozšírenie zapojených strán • Úroveň riadenia výstupov vždy komunikuje s úrovňou SRI ÚPVII • Koordinačné stretnutia s vedúcimi pracovných skupín sa konajú týždenne vždy vo štvrtok medzi 11 h a 13 h v priestoroch ÚPVII Vedenie pracovných skupín • Návrh prístupu a harmonogramu úloh pre naplnenie cieľov jednotlivých pracovných skupín • Rozdeľovanie úloh medzi členov pracovného tímu • Rozhodovanie vo veciach eskalovaných z úrovne členov Pracovných skupín, resp. zabezpečenie rozhodnutí z úrovne Riadenia výstupov • Reportovanie smerom na úroveň Riadenia výstupov • Identifikácia závislostí s inými skupinami a ich hlásenie a riadenie • Návrh a organizácia podskupín a spolupráca s ďalšími stranami, ak je to potrebné • Vedúci pracovnej skupiny vždy komunikujú s úrovňou Riadenia výstupov • Pracovné skupiny sa stretávajú týždenné vždy v stredu medzi 14 h a 16 h v priestoroch, ktoré zabezpečuje ÚPVII Pracovné skupiny • Reprezentácia názorov v mene združenia, pokiaľ ide o nominantov záujmových zdrúženÍ • Zabezpečenie odborných vstupov a zdieľanie vedomostí • Zabezpečenie komentárov k dokumentom v formáte konštruktívneho protinávrhu a v stanovenom termíne (inač vstup nemusí vedúci skupiny zohľadniť) • Plnenie dohodnutých úloh v dohodnutom čase a kvalite • Samostatné zabezpečenie vstupov od iných kolegov, pokiaľ sú také odsúhlasené ako potrebné zo strany Vedúceho skupiny a včasné eskalácie v prípade potreby • Členovia pracovnej skupiny vždy komunikujú s vedúcim pracovnej skupiny

Zásady Určené pre zabezpečenie efektívneho fungovania pracovných skupín 1) Koordinácia úloh podľa NKIVS 1)

Zásady Určené pre zabezpečenie efektívneho fungovania pracovných skupín 1) Koordinácia úloh podľa NKIVS 1) 2) 2) Členstvo v pracovnej skupine 1) 2) 3) Člen pracovnej skupiny reprezentuje organizáciu, ktorá ho nominovala, nie osobné záujmy Člen pracovnej skupiny môže konzultovať prácu v skupine s kolegami zo svojej organizácie diskrétnym spôsobom a zodpovedá, že práca skupiny nebude narušená predčasným zverejňovaním podkladov bez predošlého súhlasu Lídra pracovnej skupiny alebo odovzdania podkladov Odovzdanie podkladov zo strany pracovnej skupiny 1) 2) 4) ÚPVII je zodpovedné za koordináciu a doručenie úloh podľa NKIVS SVS MV SR, ako gestor životných situácii spolupracuje s ÚPVII na tvorbe, revízií a schvaľovaní Schválenie podkladov zabezpečuje Líder pracovnej skupiny podľa vopred dohodnutých pravidiel Potrebu zapojenia ďalších strán je na zvážení Lídra pracovnej skupiny Rozhodovanie 1) Všetky zúčastnení v plnení úloh podľa NKIVS sú povinní rešpektovať úrovne riadenia, tak ako sú tu nadefinované

Výstupy v čase

Výstupy v čase