Vyluovac stroj Systema urinarium Horn vyluovac stroj Ledvina

  • Slides: 32
Download presentation
Vylučovací ústrojí Systema urinarium

Vylučovací ústrojí Systema urinarium

Horní vylučovací ústrojí • Ledvina (Ren) – Nefron (Nephron) – Sběrací kanálky (Tubuli colligentes)

Horní vylučovací ústrojí • Ledvina (Ren) – Nefron (Nephron) – Sběrací kanálky (Tubuli colligentes) Dolní vylučovací ústrojí – Kalichy ledvinné (Calices renales) – Pánvička ledvinná (Pelvis renalis) • Močovod (Ureter) • Močový měchýř (Vesica urinaria) • Močová trubice (Urethra)

Ledvina (Ren, Nephros) • popis (margo med. , lat. , facies ant. , post.

Ledvina (Ren, Nephros) • popis (margo med. , lat. , facies ant. , post. , extremitas sup. , inf. , hilum renale, sinus renalis) • medulla (pyramides renales 15 – 20, papillae renales) • cortex • columnae • lobi (= renculi) • 120 – 170 g

Poloha a fixace ledvin Th 12 – L 2 capsula adiposa corpus adiposum pararenale

Poloha a fixace ledvin Th 12 – L 2 capsula adiposa corpus adiposum pararenale

Otisky orgánů na přední ploše ledviny

Otisky orgánů na přední ploše ledviny

Otisky na zadní ploše ledviny

Otisky na zadní ploše ledviny

Nefron funkční jednotka • Corpusculum renale Malphigi (0, 9 – 1, 6 miliónů) –

Nefron funkční jednotka • Corpusculum renale Malphigi (0, 9 – 1, 6 miliónů) – glomerulus (cévní klubko) • vas afferens • vas efferens – capsula glomeruli Bowmani • vnější a vnitřní list • Proximální tubulus (15 mm) – Stočený kanálek I – Přímý úsek • Henleova klička (2 -14 + 12 mm) – Sestupné a vzestupné raménko, tenký a tlustý úsek • Distální tubulus (5 mm) – Přímý úsek – Stočený kanálek II

Corpusculum renale (ledvinné tělísko Malpighi) • Glomerulus (0, 9 – 1, 6 miliónů) –

Corpusculum renale (ledvinné tělísko Malpighi) • Glomerulus (0, 9 – 1, 6 miliónů) – vas afferens vas efferens (= arterioly) • Capsula glomeruli (Bowmanovo pouzdro) – parietální list (plochý jednovrstevný epitel) – viscerální list (podocyty s výběžky zvanými pedikly)

Glomerulus, capsula glomeruli • http: //www. mwap. co. uk/quick_renal_notes. html

Glomerulus, capsula glomeruli • http: //www. mwap. co. uk/quick_renal_notes. html

Cévní zásobení • a. renalis (párová viscerální větev aorty abdominalis ve výši discus intervertebralis

Cévní zásobení • a. renalis (párová viscerální větev aorty abdominalis ve výši discus intervertebralis L 1/2, levá výše) • a. renalis accessoria (30 %) – větev z aorty abd. níže, a. iliaca communis, interna…) • průtok 1, 2 - 1, 3 l krve/min • tepny jsou konečné = žádné arterio-arteriální anastomózy v. renalis, v. cava inferior silné veno-venózní anastomózy uvnitř ledviny

Vývoj ledviny • Pronefros - od 21. dne (4 prvosegmenty), rudimentární, záhy zanikají, tvoří

Vývoj ledviny • Pronefros - od 21. dne (4 prvosegmenty), rudimentární, záhy zanikají, tvoří vylučovací ústrojí u kruhoústých (mihule), společný ductus mesonephricus Wolffi • Mesonefros – přibližně od 23. dne, mají glomerulus a vývodný tubulus, kaudální části základem pohlavních orgánů, vylučovací ústrojí u paryb a ryb • Metanefros – vývoj začíná na konci 5. týdne, během vývoje dochází k relativnímu vzestupu, je to definitivní stádium ledviny

Vývojové vady • • Atypické tvary Cystické, polycystické ledviny Ageneze ledviny Ureter duplex

Vývojové vady • • Atypické tvary Cystické, polycystické ledviny Ageneze ledviny Ureter duplex

Odvodné cesty intrarenální • • • vývoj z ureterového pupenu sběrací kanálky (tubulli colligentes)

Odvodné cesty intrarenální • • • vývoj z ureterového pupenu sběrací kanálky (tubulli colligentes) papilární vývody (ductus papillares) ústí na papilla renalis (area cribrosa) regulovaná resorpce vody (ADH)

Vývodné cesty močové obecná stavba • Sliznice (tunica mucosa) – epitel víceřadý přechodní (=

Vývodné cesty močové obecná stavba • Sliznice (tunica mucosa) – epitel víceřadý přechodní (= urotel) /všechny buňky sedí na bazální membráně/ – lamina propria mucosae (kolagen) • Hladká svalovina (tunica muscularis) • Adventicie (tunica adventitia)

Ledvinová pánvička (pelvis, pyelon) Ledvinové kalichy (calices renales) • 7 - 14 calices minores

Ledvinová pánvička (pelvis, pyelon) Ledvinové kalichy (calices renales) • 7 - 14 calices minores kolem papil 2 - 3 calices majores ureter • ampulární / dendritický typ • svalovina – zesílená cirkulární • projekce: processus costalis L 1 • objem pánvičky 3 – 8 cm 3

Močovod (ureter) • 25 - 30 cm, lumen 4 - 7 mm • 3

Močovod (ureter) • 25 - 30 cm, lumen 4 - 7 mm • 3 části: pars abdominalis, pelvina, intramuralis • 3 zúžení (výstup z pánvičky, křížení vasa iliaca, pars intramuralis) – nebezpečí zaklínění kamene obstrukce hydronefróza nefukčnost ledviny • kříží řadu útvarů – – a. +v. testicularis/ovarica, n. genitofemoralis, a. +v. iliaca com. /ext. , ductus deferens/a. uterina

Močovod (ureter) • sliznice složena v řasy • 2 vrstvy svaloviny – vnitřní vrstva

Močovod (ureter) • sliznice složena v řasy • 2 vrstvy svaloviny – vnitřní vrstva longitudinální – zevní vrstva cirkulární – v pánevní oblasti 3. zevní podélná • adventicie

ureter duplex (CT urografie) http: //manju-imagingxpert. blogspot. cz/2011/04/duplexcollecting-system-ct-urography. html

ureter duplex (CT urografie) http: //manju-imagingxpert. blogspot. cz/2011/04/duplexcollecting-system-ct-urography. html

Močový měchýř (Vesica urinaria) • popis: apex, corpus, fundus, cervix, uvula • trigonum vesicae

Močový měchýř (Vesica urinaria) • popis: apex, corpus, fundus, cervix, uvula • trigonum vesicae – ostia ureterum, plica interureterica, ostium urethrae internum, Bellovy snopce • svaly: hladké m. detrusor (parasymp. ) a u mužů m. sphincter vesicae (symp. ) • projekce: za symphysis pubica (u dětí nad)

Močový měchýř (Vesica urinaria) • sliznice složena v řasy kromě oblasti trigonum vesicae •

Močový měchýř (Vesica urinaria) • sliznice složena v řasy kromě oblasti trigonum vesicae • hladká svalovina tvoří 3 vrstvy: – vnitřní plexiformní (obr č. 9) – střední cirkulární ( m. sphincter vesicae pouze u mužů! (obr č. 8, 10)) – zevní longitudiální (obr. č. 6, 7) • shora měchýř pokrývá seróza (peritoneum) = částečně intraperitoneální orgán

Trigonum vesicae • ostia ureterum a ostium urethrae internum, Bellovy snopce, plica interureterica, uvula

Trigonum vesicae • ostia ureterum a ostium urethrae internum, Bellovy snopce, plica interureterica, uvula vesicae • m. trigonalis – smyčky ureterové pochvy laterálního směru – otvírání ureteru – smyčky ureterové pochvy mediálního směru – uzavírání ureteru, část k ústí urethry – m. retractor uvulae – otevírání urethry – smyčky kolem ústí urethry – ze zevní vrstvy svaloviny – uzavírají urethru

Schéma vrstev hladké svaloviny přechodu hrdla močového měchýře a urethry u muže (a) a

Schéma vrstev hladké svaloviny přechodu hrdla močového měchýře a urethry u muže (a) a u ženy (b) 1. – zevní vrstva svaloviny stěny močového měchýře s převažujícími podélnými vlákny 2. – střední cirkulární vrstva s hlavní vypuzovací funkcí 3. – v oblasti hrdla močového měchýře je u muže cirkulární svalovina nejmohutnější a vytváří zde skutečný svěrač 4. – převážně longitudinální průběh vláken v oblasti hrdla močového měchýře a přechodu do urethry u žen (svěrač zde není vytvořen) 5. – prostata • http: //www. medicabaze. cz/index. php? sec=term_detail&categ. Id=22&cname=Neurologie&pgn=90&term. Id=1390&tname=Neurogenn%C 3%AD+dysfunkce+doln% C 3%ADch+mo%C 4%8 Dov%C 3%BDch+cest&h=empty#jump

Močový měchýř - zásobení • a. iliaca int. a. umbilicalis aa. vesicales sup. •

Močový měchýř - zásobení • a. iliaca int. a. umbilicalis aa. vesicales sup. • a. iliaca int. a. vesicalis inf. • (a. obturatoria, a. glutea inf. , a. uterina, a. vaginalis rr. vesicales) • Žíly: plexus venosus vesicalis (spojky s plexus venosus prostaticus/vaginalis) vv. vesicales v. iliaca int. • Míza: nodi paravesicales nodi iliaci int. et ext. nodi iliaci communes • Nervy: autonomní - plexus vesicalis plexus hypogastricus inf.

Močový měchýř – syntopie a fixace • Vazy (lig. pubovesicale, puboprostaticum, rectovesicale) • Svaly

Močový měchýř – syntopie a fixace • Vazy (lig. pubovesicale, puboprostaticum, rectovesicale) • Svaly (m. pubovescalis) • Ligamentum umbilicale medianum (= chorda urachi) • Fascia vesicoumbilicalis (5) • Septum rectovesicale (9) (fascia rectoprostatica) • Spatium retropubicum (6) (spatium praevesicale) • Peritoneum – fossa paravescicalis, excavatio rectovesicalis (nejhlubší místo peritoneální dutiny u muže)

Močový měchýř – syntopie a fixace • Vazy (lig. pubovesicale, rectovesicale, vesicouterinum) • spatium

Močový měchýř – syntopie a fixace • Vazy (lig. pubovesicale, rectovesicale, vesicouterinum) • spatium retropubicum (6) za fascia vesicoumbilicalis (5) • peritoneum (4) - fossae paravesicales • septum vesicovaginale (7´) • septum rectovaginale (9´) - excavatio vesicouterina - excavatio rectouterina (= Douglasův prostor) – nejkaudálnější místo peritoneální dutiny ženy – punkce přes pochvu!!!

Močová trubice – urethra feminina • 3 části: pars intramuralis, pelvina, perinealis • ostium

Močová trubice – urethra feminina • 3 části: pars intramuralis, pelvina, perinealis • ostium urethrae internum (trigonum vesicae) /accipiens, evacuans/ • ostium urethrae externum (vestibulum vaginae) • přechodní epitel v intramurální části, pokračuje vícevrstevný dlaždicový • svalovina hladká, kolem trubice příčně pruhované svaly: m. sphincter urethrae, m. compressor urethrae a m. sphincter urethrovaginalis • adventitie

Močová trubice ženy – zásobení • Tepny: párové větve a. vesicalis inf. et a.

Močová trubice ženy – zásobení • Tepny: párové větve a. vesicalis inf. et a. vaginalis • Žíly: plexus venosus vesicalis plexus venosus vaginalis vv. pudendae int. • Míza: nl. l. iliaci int. , ext. • Nervy: plexus hypogastricus inf. plexus vesicalis, plexus uterovaginalis nn. vaginales

Kontinence u ženy • není hladký svěrač v močovém měchýři • elastické vazivo močové

Kontinence u ženy • není hladký svěrač v močovém měchýři • elastické vazivo močové trubice • příčně pruhovaný m. sphincter urethrae externus (S 2 -S 4 Onufovo jádro) • tzv. „periurethrální svalstvo“ (při rychlém zadržení moči a při konci močení) • přispívá pánevní dno - m. levator ani (S 3 -S 4) • přispívají svaly hráze - m. compressor urethrae, m. sphincter urethrovaginalis, m. bulbospongiosus (n. pudendus) – inerv. S 3 -S 4 n. pudendus

Děkuji za pozornost a přeji úspěch u testu.

Děkuji za pozornost a přeji úspěch u testu.