VY32INOVACE28 18 Antick filosofie EKLEKTICISMUS NOVOPLATONISMUS Eklekticismus zleitost

  • Slides: 11
Download presentation
VY_32_INOVACE_28 -18 Antická filosofie EKLEKTICISMUS, NOVOPLATONISMUS

VY_32_INOVACE_28 -18 Antická filosofie EKLEKTICISMUS, NOVOPLATONISMUS

Eklekticismus záležitost Říma a Alexandrie Římané → z původně řeckých filosofických systémů vybírali vše,

Eklekticismus záležitost Říma a Alexandrie Římané → z původně řeckých filosofických systémů vybírali vše, co se jim jevilo jako správné eklektik=„vyběrač“ objevuje se v době, kdy se řecké, římské a orientální prvky dosud nebývalým způsobem navzájem spojují

 filosofické myšlení je vnímáno prakticky → vodítko správného jednání Marcus Tullius Cicero (106

filosofické myšlení je vnímáno prakticky → vodítko správného jednání Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př. K. ) vrcholný představitel římského eklekticismu proslulý politik a řečník ciceronská latina → doklad dokonalosti jazyka (napodobována v období humanismu a renesance) převedl do latiny původně řeckou filosofickou terminologii z jeho spisů např. O nejvyšším dobru a zlu

Cicero Autor: Quibik, Název: Bust of Cicero Zdroj: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Cicero. Bust.

Cicero Autor: Quibik, Název: Bust of Cicero Zdroj: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Cicero. Bust. jpg#filelinks

 Alexandrie → zajímavé středisko eklekticismu, kde se střetává řecká a orientální tradice (především

Alexandrie → zajímavé středisko eklekticismu, kde se střetává řecká a orientální tradice (především židovská → vliv řeckého překladu Starého zákona, tzv. SEPTUAGINTA) Filón (25 př. K. – 50 n. l. ) hlavní představitel alexandrijského eklekticismu žid vycházel ze 3 zdrojů poznání řecké filosofie ze Starého zákona z osvícení, které přichází bezprostředně od boha

 Filónův bůh se vzdaluje starozákonním představám o bohu je neurčitý nepoznatelný vládne v

Filónův bůh se vzdaluje starozákonním představám o bohu je neurčitý nepoznatelný vládne v nedosažitelné dálce při stvoření světa se nedotkl látky k naplnění své vůle v látce používá bůh IDEJE (tělesné síly) → návaznost na Platóna souhrnem idejí je LOGOS rozum, který vládne světu a zaujímá 2. místo po bohu „syn boží“ (prostředník mezi bohem a člověkem) v tomto názoru můžeme vidět zárodky křesťanského myšlení

Novoplatonismus poslední významný filosofický systém antiky objevuje se v období počátku vzestupu křesťanství revize

Novoplatonismus poslední významný filosofický systém antiky objevuje se v období počátku vzestupu křesťanství revize Platónovy filosofie Plotínos (asi 205 – 270 n. l. ) největší filosof novoplatonismu

Plotínova filosofie Platón existují 2 světy (hmotný svět a svět idejí) nejdůležitější mezi idejemi

Plotínova filosofie Platón existují 2 světy (hmotný svět a svět idejí) nejdůležitější mezi idejemi a konečným zdrojem existence je tzv. IDEA DOBRA X Plotínos konečným zdrojem je Bůh neboli Jedno Bůh je nedefinovatelný, nepopsatelný lze o něm říci pouze to, že je

 Bůh může být uchopen pouze v mystickém prožitku (=nejvyšší moment života) ponoření se

Bůh může být uchopen pouze v mystickém prožitku (=nejvyšší moment života) ponoření se do vlastního nitra, meditace a nahlédnutí do toho božského v nás → velmi připomíná indickou nauku o brahma a átman Bůh tvoří nižší sféry reality včetně hmotného světa procesem zvaným EMANACE (vyzařování) existuje hierarchie různých sfér bytí podle toho, jak jsou blízko Bohu; jak moc se blíží jeho dokonalé podstatě) např. 1. emanace – DUCH (stejně jako u Filóna LOGOS), je souhrnem všech idejí v Platónově smyslu

Konec antické filosofie novoplatonismus je později vytlačen křesťanstvím 529 n. l. císař Justinián uzavřel

Konec antické filosofie novoplatonismus je později vytlačen křesťanstvím 529 n. l. císař Justinián uzavřel ve své části římské říše všechny „pohanské“ školy (včetně Akademie) → řada učitelů odchází do exilu → tím končí řecká vzdělanost zakazuje se všechno kromě křesťanství 524 n. l. poprava Boethia „poslední antický filosof“

Děkuji za pozornost. AUTOR DUM: MGR. VERONIKA ČADOVÁ

Děkuji za pozornost. AUTOR DUM: MGR. VERONIKA ČADOVÁ