VY32INOVACE24 01 Potek stedovku asov vymezen pojmu stedovk

  • Slides: 21
Download presentation
VY_32_INOVACE_24 -01 Počátek středověku Časové vymezení pojmu středověk Stěhování národů

VY_32_INOVACE_24 -01 Počátek středověku Časové vymezení pojmu středověk Stěhování národů

Časové vymezení pojmu STŘEDOVĚK § Počátek středověku : zánik Západořímské říše roku 476 §

Časové vymezení pojmu STŘEDOVĚK § Počátek středověku : zánik Západořímské říše roku 476 § Konec středověku : a) 1492 – objevení Ameriky + dobytí poslední arabské pevnosti Granada na Pyrenejském pol. b) 1453 – pád Východořímské říše a ovládnutí Byzantské říše Turky c) 1526 – v českém prostředí – konec vlády Jagellonců a počátek vlády Habsburků

Stěhování národů § Rozsáhlé migrace obyvatelstva (barbarských kmenů) koncem starověku a počátkem středověku. §

Stěhování národů § Rozsáhlé migrace obyvatelstva (barbarských kmenů) koncem starověku a počátkem středověku. § Pohyb germánských a slovanských kmenů začínající ve 4. století a končící koncem 7. století.

Příčiny stěhování národů § Primitivní způsob obdělávání půdy vedl k jejímu rychlému vyčerpání. §

Příčiny stěhování národů § Primitivní způsob obdělávání půdy vedl k jejímu rychlému vyčerpání. § Demografické změny – růst počtu obyvatelstva, pastevectví nahrazeno zemědělstvím. § Sociální příčiny – kmeny hledají nový životní prostor i na území říše římské, bojovníci vysoká prestiž ve vlastních kmenech. § Tlak jiných kmenů na jejich stávající území.

Mapa stěhování národů Autor: Neznámý, Název: Mapa stahovania narodov. png Zdroj: http: //cs. wikipedia.

Mapa stěhování národů Autor: Neznámý, Název: Mapa stahovania narodov. png Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Mapa_stahovania_narodov. png

Hunové a počátek stěhování národů § Od pol. 4. století se tlačili Hunové ze

Hunové a počátek stěhování národů § Od pol. 4. století se tlačili Hunové ze stepí střední Asie do jižního Ruska, čímž způsobili pohyb četných germánských kmenů. § V roce 375 podlehli Hunům nejprve východní Gótové. § Tato událost je tradičně označována jako začátek stěhování národů.

Hunové a Attila § Podíleli se nejvýznamněji na stěhování národů a výrazně přispěli k

Hunové a Attila § Podíleli se nejvýznamněji na stěhování národů a výrazně přispěli k zániku Západořímské říše. § Původně asi z Mongolska – nájezdy na Čínu, Góty, Balkán a taky do centra Evropy. § Největší moc za vládce Attily = Bič boží. § Za jeho vlády říše zahrnovala území od Volhy až k římským hranicím na Rýnu. § Po jeho smrti rozpad říše. Velká porážka na Katalaunských polích roku 451.

Říše Hunů v době jejího největšího rozsahu Autor: Neznámý, Název: Huns empire. png Zdroj:

Říše Hunů v době jejího největšího rozsahu Autor: Neznámý, Název: Huns empire. png Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Huns_empire. png

Zajímavosti ze života Hunů § Většinu života trávili v koňském sedle. § Dokonale ovládali

Zajímavosti ze života Hunů § Většinu života trávili v koňském sedle. § Dokonale ovládali své koně, učili se od dětství. § Postrachem celé Evropy pro své dokonalé jezdecké umění a střelbě z luku za jízdy. § Celý život se nemyli a ohromně zapáchali. § Voda byla posvátná, umýt se v ní by znamenalo její zneuctění. § Čím více jizev na obličeji, tím větší vážnost.

Gótové § Gótové západní – Vizigóti východní – Ostrogóti

Gótové § Gótové západní – Vizigóti východní – Ostrogóti

Ostrogóti § Roku 375 přivodil jejich posun vpád kočovných Hunů od černomořských stepí. Bojovníci

Ostrogóti § Roku 375 přivodil jejich posun vpád kočovných Hunů od černomořských stepí. Bojovníci Ostrogótů byli na hlavu poraženi. § Poté začali Ostrogóti, kteří přece jen přežili, ustupovat před tlakem Hunů na západ. § Zájem o Itálii – vojevůdce Odoaker vyvrátil Řím roku 476. § Krátká existence Ostrogótské říše, etnikum rozptýleno.

Ostrogótské království Autor: Geuiwogbil , Název: Ostrogothic Kingdom. png Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor:

Ostrogótské království Autor: Geuiwogbil , Název: Ostrogothic Kingdom. png Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Ostrogothic_Kingdom. png

Vizigóti § Vizigótská říše je označení zaniklé barbarské říše, ta na území rozpadajícího se

Vizigóti § Vizigótská říše je označení zaniklé barbarské říše, ta na území rozpadajícího se římského impéria v Galii (dnešní Francie), postupně se rozšířila na Pyrenejský poloostrov do Hispánie. § Říše existovala jen mezi lety 419 – 711. § Roku 711 se vylodili na jihu muslimové z Afriky, Vizigóti jim nebyli schopni čelit. § Barbarská říše zanikla obsazením území Araby.

Vizigótská říše Autor: ru: User: Asta, Název: Visigoth migrations. jpg Zdroj: http: //cs. wikipedia.

Vizigótská říše Autor: ru: User: Asta, Název: Visigoth migrations. jpg Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Visigoth_migrations. jpg

Vandalové § Jejich sídla jsou doložena v 1. století n. l. mezi Odrou, horní

Vandalové § Jejich sídla jsou doložena v 1. století n. l. mezi Odrou, horní Vislou a pohořím Sudety, především na území dnešního Slezska. § Složitá cesta na sever Afriky, zde barbarská říše Vandalů ( ? 406 - ? 533 vyvrátili Byzantinci). § Ataky na Řím 455, pojem vandalismus. § Vandalové neznali písemnictví, nic se písmem po nich nedochovalo.

Anglové, Sasové § Anglové - západogermánský kmen, v 1. stol. původní sídla na území

Anglové, Sasové § Anglové - západogermánský kmen, v 1. stol. původní sídla na území severního Německa a části Dánska. § Část Anglů v původních sídlech, část spolu se Sasy a dalšími kmeny pronikali na Britské ostrovy, podrobili si domácí keltské obyvatele a v 6. a 7. století vytvořili první státní celky. § Vytvořili jednotný stát se Sasy, nazvali jej Anglie a sami sebe pak Anglosasy.

Říše římská a barbarské kmeny Autor: Andrei nacu, Název: Roman Empire 125. svg Zdroj:

Říše římská a barbarské kmeny Autor: Andrei nacu, Název: Roman Empire 125. svg Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Roman_Empire_125. svg

Frankové § Frankové - od 3. stol. volný svaz západogermánských kmenů, stabilní územní pozice.

Frankové § Frankové - od 3. stol. volný svaz západogermánských kmenů, stabilní územní pozice. § Ve 4. století se obnovily vpády Franků do římské říše, ti je nebyli schopni odrazit, proto vyjednávali. § Franská říše nejstabilnější ze všech barbarských říší.

Franská říše 481 - 814 Autor: Sémhur, Název: Frankish Empire 481 to 814 -de.

Franská říše 481 - 814 Autor: Sémhur, Název: Frankish Empire 481 to 814 -de. svg Zdroj: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Frankish_Empire_481_to_814 -de. svg

Na závěr : § Ve výkladu jsme se zabývali vymezením pojmu STŘEDOVĚK a příčinami

Na závěr : § Ve výkladu jsme se zabývali vymezením pojmu STŘEDOVĚK a příčinami stěhování národů. § Sledovali jsme trasy a vývoj jednotlivých etnik (barbarských států ). Byli to : a) Hunové b) Ostrogóti c) Vizigóti d) Vandalové e) Anglové, Sasové f) Frankové

Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková

Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková