VSAKO DELO TEJE Lidija ubelj Ljubljana 2 junij

  • Slides: 22
Download presentation
VSAKO DELO ŠTEJE Lidija Šubelj Ljubljana, 2. junij 2016

VSAKO DELO ŠTEJE Lidija Šubelj Ljubljana, 2. junij 2016

Načelo „vsako delo šteje“ Ø Z vključitvijo v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter

Načelo „vsako delo šteje“ Ø Z vključitvijo v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja načelo prinaša socialno in ekonomsko varnost vseh, ki to delo opravljajo Ø Plačilo prispevkov na eni strani, pridobitev pravic na drugi strani 2

Pravne podlage Ø 18. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,

Pravne podlage Ø 18. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 102/15) Ø 3. in 6. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 95/2014) Ø 28. člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/2014) in Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14) Ø 40. člen Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) 3

Drugo pravno razmerje 18. člen ZPIZ-2 Ø Obveznost zavarovanja za: osebe, ki v okviru

Drugo pravno razmerje 18. člen ZPIZ-2 Ø Obveznost zavarovanja za: osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo – ne velja za upokojence Ø Definicija: delo oziroma storitev, kadar se plačilo po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino 4

Vrste oziroma oblike drugih pravnih razmerij: Ø Delo po podjemni, avtorski ali drugi pogodbi

Vrste oziroma oblike drugih pravnih razmerij: Ø Delo po podjemni, avtorski ali drugi pogodbi civilnega prava, odkup odpadnih surovin, delo na podlagi vpisa v register sodnih izvedencev ali sodnih cenilcev Ø Osebno dopolnilno delo-vrednotnice Ø Začasno in občasno delo dijakov in študentov 5

Začetek uporabe: Ø Določba 18. člena ZPIZ-2 z dnem 01. 2014 Ø Osebno dopolnilno

Začetek uporabe: Ø Določba 18. člena ZPIZ-2 z dnem 01. 2014 Ø Osebno dopolnilno delo-vrednotnice z dnem 01. 2015 (se šteje za drugo pravno razmerje) Ø Začasno in občasno delo dijakov in študentov z dnem 01. 02. 2015 (se šteje za drugo pravno razmerje) 6

Osnova za plačilo prispevkov Ø Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena

Osnova za plačilo prispevkov Ø Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek Ø Najnižja osnova za plačilo prispevkov ni določena. Prispevek se odmeri v višini 15, 5% za prispevek zavarovanca in 8, 85% za prispevek delodajalca 7

Posredovanje podatkov: Ø Po določbi 2. odstavka 40. člena ZMEPIZ-1 FURS posreduje podatke za

Posredovanje podatkov: Ø Po določbi 2. odstavka 40. člena ZMEPIZ-1 FURS posreduje podatke za prijavo podatkov o obdobju zavarovanja in prijavo podatkov o osnovi, ter spremembe teh podatkov za osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo in izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje Ø FURS podatke posreduje na podlagi podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja, odločb o odmeri akontacije dohodnine in odločb o odmeri prispevkov za socialno varnost Ø Protokol o informatiziranem posredovanju podatkov FURS/ZPIZ iz REK obrazcev(januar 2016) Ø FURS posreduje podatke iz REK-1 oz. REK-2 obrazcev in njihove knjigovodske evidence za vse vrste dohodkov, katere izplačevalci predlagajo za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2 8

Trajanje obdobja zavarovanja-1 Ø V zavarovalno dobo se šteje obdobje, ugotovljeno na podlagi skupnega

Trajanje obdobja zavarovanja-1 Ø V zavarovalno dobo se šteje obdobje, ugotovljeno na podlagi skupnega letnega zneska vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij, ki jih je prejel zavarovanec iz 18. člena ZPIZ-2. Ø Podatke o obračunanih in plačanih prispevki PIZ, ki jih Zavod prejme od FURS-a, ureja, sešteva in obdeluje Zavod. Ø Trajanje dobe: prizna se en mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60% povprečne mesečne plače iz leta, za katerega se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto 9

Trajanje obdobja zavarovanja-2 Ø V prehodnem obdobju do leta 2018 se zavarovancem: • v

Trajanje obdobja zavarovanja-2 Ø V prehodnem obdobju do leta 2018 se zavarovancem: • v letu 2014 prizna po en mesec za vsakih doseženih 52% povprečne mesečne plače iz leta za katerega se opravi izračun • v letu 2015 54% • v letu 2016 56% • v letu 2017 58% Ø Če skupni znesek vseh prejemkov ne dosega 60% povprečne mesečne plače, se ugotovi trajanje zavarovalne dobe v sorazmernem delu (135. člen ZPIZ-2) 10

Oblikovanje obdobja zavarovanja Ø Zavod oblikuje prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja (M

Oblikovanje obdobja zavarovanja Ø Zavod oblikuje prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja (M 7) in jo ne vloži prijavno odjavni službi Zavod za zdravstveno zavarovanje Ø Oblikuje podatke za obrazcu M 4 11

Osebno dopolnilno delo-vrednotnice Dve skupini del: Ø Delo, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na

Osebno dopolnilno delo-vrednotnice Dve skupini del: Ø Delo, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na naročniku storitve (občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja, občasna pomoč pri kmetijskih zemljiščih, občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na delu, občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih obveznosti, ipd) Ta dela se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. 12

Osebno dopolnilno delo-vrednotnice 2 Ø Dela, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na izvajalcu storitve

Osebno dopolnilno delo-vrednotnice 2 Ø Dela, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na izvajalcu storitve (posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po tradicionalnih postopkih in jih prodaja, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev) Dela se lahko opravljajo za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. 13

Pogoji za opravljanje ODD Ø Priglasitev pri AJPES prek spletnega portala AJPES ali osebno

Pogoji za opravljanje ODD Ø Priglasitev pri AJPES prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev opravi prek spletnega portala AJPES Ø Pridobitev vrednotnice na upravni enoti (kasneje prek spletnega portala e-uprava) Ø Vrednost vrednotnice v višini 9 EUR: 7 EUR za PIZ, 2 EUR za ZZ, ena vrednotnica prinaša 1 dan pokojninske dobe 14

Oblikovanje obdobja zavarovanja-1 Ø Po določbi 32. člena ZPDZC-1 se posamezniku prizna sorazmerni del

Oblikovanje obdobja zavarovanja-1 Ø Po določbi 32. člena ZPDZC-1 se posamezniku prizna sorazmerni del obdobja zavarovanja v obveznem PIZ na način, ki velja za osebe, ki opravljajo delo v okviru drugega pravnega razmerja Ø Podatke o plačanih prispevkih za posameznike, ki opravljajo ODD, FURS posreduje na podlagi podatkov iz zahtevkov za vrednotnice 15

Oblikovanje obdobja zavarovanja Ø Zavod oblikuje prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja (M

Oblikovanje obdobja zavarovanja Ø Zavod oblikuje prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja (M 7) in jo ne vloži prijavno odjavni službi Zavod za zdravstveno zavarovanje Ø Oblikuje podatke na obrazcu M 4 16

Začasno in občasno delo dijakov in študentov Ø Obvezno se zavarujejo dijaki, ki so

Začasno in občasno delo dijakov in študentov Ø Obvezno se zavarujejo dijaki, ki so že dopolnili 15 let starosti, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, mlajših od 26 let starosti kot tudi uživalci družinske pokojnine Ø Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca 15, 5% je zavarovanec sam, zavezanec za plačilo prispevka delodajalca 8, 85% so organizacije oz. delodajalci, ki na podlagi koncesijske pogodbe posredujejo začasna in občasna dela Ø Določena višina najnižje urne postavke 4, 50 EUR bruto oz. 3, 80 EUR neto 17

Obdobje zavarovanja Enako kot po 18. členu ZPIZ-2: Ø Podatke posreduje FURS, na podlagi

Obdobje zavarovanja Enako kot po 18. členu ZPIZ-2: Ø Podatke posreduje FURS, na podlagi katerih Zavod oblikuje obdobje zavarovanja ter prijavo o osnovah ter spremembe teh prijav Ø Zavod oblikuje prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja (M 7) in jo ne vloži prijavno odjavni službi Zavod za zdravstveno zavarovanje Ø Oblikuje podatke na obrazcu M 4 18

Vloga za izpis obdobij zavarovanja Ø Vloga za izpis informacije o trajanju zavarovanja za

Vloga za izpis obdobij zavarovanja Ø Vloga za izpis informacije o trajanju zavarovanja za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 19

20

20

21

21

Hvala za vašo pozornost Vprašanja? www. zpiz. si informacije@zpiz. si

Hvala za vašo pozornost Vprašanja? www. zpiz. si [email protected] si