Vlkommen Syfte med mtet Information om 37 37

  • Slides: 12
Download presentation
Välkommen! Syfte med mötet • Information om § 37, § 37 a och TIA

Välkommen! Syfte med mötet • Information om § 37, § 37 a och TIA (tidiga insatser) • Tips inför ansökan • Dialog om insatser och samverkan i länet www. lansstyrelsen. se/gotland Författare 2021 -03 -12

Agenda • Information om utlysning av utvecklingsmedel med exempel på insatser • Jämställdhetsperspektivet •

Agenda • Information om utlysning av utvecklingsmedel med exempel på insatser • Jämställdhetsperspektivet • Möjlighet till samverkan www. lansstyrelsen. se/gotland Författare 2021 -03 -12

På Länsstyrelsens webb hittar du https: //www. lansstyrelsen. se/gotland/stat-och-kommun/social-hallbarhet. html ü Informationsbrev till Region

På Länsstyrelsens webb hittar du https: //www. lansstyrelsen. se/gotland/stat-och-kommun/social-hallbarhet. html ü Informationsbrev till Region Gotland ü Informationsbrev civilsamhället (TIA) ü Ansökningar med vägledning ü Intyg samverkanspart ü Checklista jämställdhet ü Kontaktuppgifter Information är skickad till alla förvaltningar inom Region Gotland genom: [email protected] se och till alla aktörer som deltar i samverkanskonferenserna www. lansstyrelsen. se/gotland Författare 2021 -03 -12

§ 37 Insatser som syftar till att skapa tillräcklig beredskap och mottagningskapacitet Sökande: Region

§ 37 Insatser som syftar till att skapa tillräcklig beredskap och mottagningskapacitet Sökande: Region Gotland Nationell prioritering Samverkan mellan kommuner och mellan Målgrupp: Nyanlända och ensam- kommuner och andra aktörer kommande barn samt personer med tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiala studier enligt gymnasielagen Medel: 490 000 kr årlig fördelning + 560 000 kr återbetalning tidigare beslut Beredskap: Ex. politisk vilja och organisatorisk förmåga Mottagningskapacitet: Ex. tillgång till bostäder, praktik, samhällsorientering, utbildning och arbete www. lansstyrelsen. se/gotland Författare 2021 -03 -12

Pågående insatser § 37 1. Erfarenhetsutbyte för ett stärkt flyktingmottagande 2. Jympa för nyanlända

Pågående insatser § 37 1. Erfarenhetsutbyte för ett stärkt flyktingmottagande 2. Jympa för nyanlända kvinnor www. lansstyrelsen. se/gotland Författare 2021 -03 -12

§ 37 a Stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Insatsen syftar till

§ 37 a Stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Insatsen syftar till att: Sökande: Region Gotland Underlätta etableringen i samhället och/eller Målgrupp: Nyanlända och/eller Skapa nätverk och/eller asylsökande, inkl. ensamkommande barn Stödja språkinlärning och/eller Ge socialt stöd till ensamkommande barn Medel: 460 000 kr Nationell prioritering: Insatser som riktar sig till /underlättar deltagandet föräldralediga eller personer med små barn Insatser som beviljas kan gälla metodutveckling eller implementering av redan befintliga arbetssätt eller metoder i ordinarie verksamhet, kan avse insatser där individ möter individ som insatser i grupper, till exempel studiecirkelverksamhet eller föreläsningar. www. lansstyrelsen. se/gotland Författare 2021 -03 -12

Pågående projekt § 37 a 1. Skolträffen på Gotland 2. Stödperson – Insats efter

Pågående projekt § 37 a 1. Skolträffen på Gotland 2. Stödperson – Insats efter flytt från stödboende HVB www. lansstyrelsen. se/gotland Författare 2021 -03 -12

Tidiga insatser (TIA) Sökande: Ideella föreningar, Region Insatsen syftar till att: Gotland och trossamfund

Tidiga insatser (TIA) Sökande: Ideella föreningar, Region Insatsen syftar till att: Gotland och trossamfund Påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då Målgrupp: Asylsökande över 18 år och asylansökan prövas, mer meningsfull. personer med uppehållstillstånd i Prioriterade insatser anläggningsboende. Svenska Medel: 268 000 kr (ev. ytterligare medel) Samhället och arbetsmarknaden Hälsa www. lansstyrelsen. se/gotland Författare 2021 -03 -12

Pågående TIA projekt 1. Samhällslotsar 2. EKB – 18 www. lansstyrelsen. se/gotland Författare 2021

Pågående TIA projekt 1. Samhällslotsar 2. EKB – 18 www. lansstyrelsen. se/gotland Författare 2021 -03 -12

Ideella föreningar och samarbetsorgan för ideella föreningar Statsbidrag får lämnas till en organisation som:

Ideella föreningar och samarbetsorgan för ideella föreningar Statsbidrag får lämnas till en organisation som: 1. är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt, 2. har en ansvarig styrelse, 3. bedriver sin verksamhet i Sverige, 4. är självständig och demokratiskt uppbyggd, 5. har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle, 6. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och 7. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag. (Statsbidrag får inte lämnas till organisationer som har skulder hos Kronofogden eller Länsstyrelsen eller som är likvidation eller konkurs). www. lansstyrelsen. se/gotland Författare 2021 -03 -12

Sammanfattning § 37 a TIA • Nyanlända • EKB • Asylsökande (över 18 år)

Sammanfattning § 37 a TIA • Nyanlända • EKB • Asylsökande (över 18 år) • 1 050 000 kr • 460 000 kr • 268 000 kr www. lansstyrelsen. se/gotland Författare 2021 -03 -12

Att tänka på… q Sista dag för ansökan TIA – den 20 mars q

Att tänka på… q Sista dag för ansökan TIA – den 20 mars q Sista dag för ansökan § 37 och § 37 a – den 30 april q Besvara alla stödfrågor i ansökningsblanketten q Beskriv målgruppens behov q Insatsen ska ha goda möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet q Mål i ansökan bör vara mätbara q Beskrivning av målgrupp – Om möjligt inkludera målgrupp i planering av projekt q Inkludera även tid och kostnad för planering och uppföljning av insats – Inte enbart för genomförande q Inget krav ställs på medfinansiering - Dubbelfinansiering godkänns inte. q Använd särskild projektkod för ekonomisk redovisning q Länsstyrelsen erbjuder stöd inför en ansökan och under projektettiden q Beslut villkoras med deltagande i kunskapshöjande insats och att projektägare ska sprida info. om projekt. q Beskriv insatsens koppling till strategiska vägval i Integrationsstrategin www. lansstyrelsen. se/gotland Länsstyrelsen i Gotlands län 2021 -03 -12