VILNIAUS LOPELIS DARELIS IRNIUKAS VAIKYSTS TAKELIU IKIMOKYKLINIO UGDYMOSI

  • Slides: 15
Download presentation
VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS , , ŽIRNIUKAS „VAIKYSTĖS TAKELIU“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMA 2017 m.

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS , , ŽIRNIUKAS „VAIKYSTĖS TAKELIU“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMA 2017 m.

VAIKAI IR JŲ POREIKIAI Lopšelį-darželį lanko 1, 5– 7 metų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus

VAIKAI IR JŲ POREIKIAI Lopšelį-darželį lanko 1, 5– 7 metų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Darželyje veikia 8 grupės. Vaikų grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius. Atsiradus poreikiui formuojama ir mišri grupė. Atsižvelgiant į tėvų užimtumą, sudaryta galimybė atvesti vaikus nuo 6. 30 val. iki 9. 00 val. ryto. Darželis dirba iki 18. 30 val. Darželyje ugdomasis procesas organizuojamas vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Vaikystės takeliu“. Taip pat remiamasi ankstyvojo ugdymo(si) programa „Ankstyvojo ugdymo vadovu“, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa, integruojama etninio ugdymo(si) programa, priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektu „OPA PA!“. Pastaraisiais metais į priešmokyklinį ugdymą integruojama socialinių įgūdžių ugdymo(si) programa „Zipio draugai“, Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės vaikų masinio futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas „Futboliukas“. Daugelį metų prioritetine ugdymo sritimi yra tautinių tradicijų puoselėjimas.

MOKYTOJŲ IR KITŲ SPECIALISTŲ PASIRENGIMAS Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žirniukas“ dirba ikimokyklinio ugdymo specialistai, turintys ikimokyklinį

MOKYTOJŲ IR KITŲ SPECIALISTŲ PASIRENGIMAS Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žirniukas“ dirba ikimokyklinio ugdymo specialistai, turintys ikimokyklinį aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą. Įstaigos pedagogai priklauso metodiniam rateliui „Aidas“, nuolat dalijasi gerąją patirtimi, atskleidžia kolėgėms savo darbo metodus, integruotas inovacijas, dalyvauja profesinėse diskusijose, analizuoja savo veiklą pildydami savianalizės ataskaitas, kryptingai siekia geresnių rezultatų. Įstaigos pedagogai yra įgyje kvalifikacines kategorijas įstatymų numatyta tvarka. Įstaigoje teikiama specialiojo pedagogo (logopedo) pagalba. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į įprastos raidos vaikų grupes. Vaikų kūrybinei ir meninei raiškai plėtoti įstaigoje dirba meninio ugdymo pedagogas. Lopšelyje-darželyje yra suburtos ir sėkmingai plėtoja savo veiklą sveikatos saugojimo ir stiprinimo darbo grupė, LEF projekto „Futboliukas“ įgyvendinimo kūrybinė darbo grupė, projekto „Medis ir aš“ darbo grupė.

ŠVIETIMO TEIKĖJO SAVITUMAS Darželyje ugdomasis procesas organizuojamas vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Vaikystės takeliu“.

ŠVIETIMO TEIKĖJO SAVITUMAS Darželyje ugdomasis procesas organizuojamas vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Vaikystės takeliu“. Taip pat remiamasi ankstyvojo ugdymo(si) programa „Ankstyvojo ugdymo vadovu“, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa, integruojama etninio ugdymo(si) programa, priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektu „OPA PA!“. Pastaraisiais metais į priešmokyklinį ugdymą integruojama socialinių įgūdžių ugdymo(si) programa „Zipio draugai“, Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės vaikų masinio futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas „Futboliukas“. Didesnis prioritetas įstaigoje teikiamas sveikatingumo ir saugos įgūdžių ugdymui bei etninei kultūrai. Turime salę su visomis būtinomis sporto priemonėmis, aikštelės ir erdvę lauke, skirtą daržininkystei. Dalyvaujame Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose renginiuose, įvairiuose konkursuose, parodose.

Daugelį metų prioritetine ugdymo sritimi yra tautinių tradicijų puoselėjimas. Darželis turi savo ilgalaikį projektą

Daugelį metų prioritetine ugdymo sritimi yra tautinių tradicijų puoselėjimas. Darželis turi savo ilgalaikį projektą „Medis ir aš“. Darželis palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su metodinio ratelio „Aidas“ ikimokyklinėmis įstaigomis, lopšeliais – darželiais „Rūta“ ir „Kodėlčiukas“, Šv. Kristoforo progimnazija , LEU, UPC, PKTI, VšĮ „Vaiko labui“, VŠĮ „ Vilties akimirka“, Lietuvos futbolo federacija, Žirmūnų seniūnija, VšĮ „ Mažieji šnekučiai“, Asmenybės ugdymo centras „Motus“, Karate mokykla BUDORA ir kt.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS „VAIKYSTĖS TAKELIU“ TIKSLAS Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį,

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS „VAIKYSTĖS TAKELIU“ TIKSLAS Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, tautiškumo, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Lopšelyje-darželyje „Žirniukas“ ugdymas (is) orientuotas į sveikatos saugojimą ir stiprinimą (fizinių ir psichinių galių

Lopšelyje-darželyje „Žirniukas“ ugdymas (is) orientuotas į sveikatos saugojimą ir stiprinimą (fizinių ir psichinių galių puoselėjimą), savęs pažinimą (savo individualumo suvokimą, teisingo ir pagarbaus požiūrio į artimiausią aplinką ugdymą), tarpusavio santykius (tarpusavio santykių modeliavimą ir plėtojimą, pagarbaus santykio su savimi ir aplinkiniais ugdymą), tautiškumą bei pilietiškumą (praeities ir dabarties ryšio suvokimą, pagarbaus santykio su tautos kultūrinėmis vertybėmis ugdymą).

Lopšelio-darželio „Žirniukas“ programa sudaryta remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašų“

Lopšelio-darželio „Žirniukas“ programa sudaryta remiantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašų“

Pasiekimų aprašą sudaro 18 vaiko ugdymosi pasiekimų sričių , išskirtų siekiant visuminio vaiko asmenybės

Pasiekimų aprašą sudaro 18 vaiko ugdymosi pasiekimų sričių , išskirtų siekiant visuminio vaiko asmenybės ugdymosi ir atsižvelgiant į vaiko raidos bei ugdymosi ypatumus. Pasiekimų sritys yra lygiavertės. Jos apima visus svarbiausius vaiko nuo gimimo iki šešerių metų pasiekimus, kurie sudaro pamatą sėkmingai kompetencijų – socialinės, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninės – plėtotei priešmokykliniame ugdyme.

Pasiekimų apraše numatytos tokios vaiko ugdymosi pasiekimų sritys, kurių visuma laiduoja sėkmingą vaiko asmenybės

Pasiekimų apraše numatytos tokios vaiko ugdymosi pasiekimų sritys, kurių visuma laiduoja sėkmingą vaiko asmenybės ugdymąsi. Geri vaiko ugdymosi pasiekimai: • fizinio aktyvumo ir kasdieninio gyvenimo įgūdžių srityse garantuoja vaiko asmens gerovę – stiprina vaiko sveikatą, sveikos gyvensenos įgūdžius, gerina jo emocinę savijautą, tobulina vaiko judesius bei laikyseną, didina jo ištvermingumą; • savivokos ir savigarbos, emocijų suvokimo ir raiškos, savireguliacijos ir savikontrolės srityse svarbūs vaiko pasitikėjimui savimi, geranoriškumui ir empatijai, didina vaiko veiklos tikslingumą, planingumą, ištvermę, gebėjimą įveikti kliūtis; • santykių su suaugusiais ir bendraamžiais srityse padeda vaikui išmokti būti greta ir kartu su kitais, lengviau prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, įgyti lyderio savybių;

 • sakytinės ir rašytinės kalbos srityse padeda vaikui pažinti aplinkinį pasaulį, tenkinti bendravimo

• sakytinės ir rašytinės kalbos srityse padeda vaikui pažinti aplinkinį pasaulį, tenkinti bendravimo ir savirealizacijos poreikį, keistis sumanymais, idėjomis, perimti tautos kultūros paveldą bei gimtosios kalbos modelį, kloja vaiko mokymosi pagrindus; • aplinkos pažinimo srityje padeda vaikui orientuotis kasdienio gyvenimo situacijose, suprasti gamtinę ir sociokultūrinę aplinką, žadina pagarbą gyvybei, meilę gimtinei, skatina norą pažinti, mokytis; • skaičiavimo ir matavimo srityje laiduoja vaiko mąstymo nuoseklumą, tikslumą ir lankstumą, skatina vaiko norą pažinti ryšių ir santykių tarp daiktų ir reiškinių dėsningumus bei garantuoja sėkmingesnį mokymąsi mokykloje; • estetinio suvokimo ir meninės raiškos srityse praturtina jo vaizduotės ir emocinį pasaulį, plėtoja saviraiškos bei kūrybinės veiklos galimybes, padeda atsiskleisti vaiko individualumui, unikalumui; • iniciatyvumo ir atkaklumo srityje padeda vaikui susirasti įdomios veiklos, naujos informacijos, įveikti kliūtis ir pasiekti užsibrėžtų tikslų;

 • iniciatyvumo ir atkaklumo srityje padeda vaikui susirasti įdomios veiklos, naujos informacijos, įveikti

• iniciatyvumo ir atkaklumo srityje padeda vaikui susirasti įdomios veiklos, naujos informacijos, įveikti kliūtis ir pasiekti užsibrėžtų tikslų; • tyrinėjimo srityje padeda stebėti, eksperimentuoti, ieškoti atsakymų į kilusius klausimus, atrasti naujus dalykus, daryti išvadas, t. y. įvaldyti savęs ir aplinkos pažinimo būdus; • problemų sprendimo srityje padeda vaikui savarankiškai įžvelgti kasdienio gyvenimo ir ugdymosi problemas, rasti tinkamus jų sprendimo būdus ir patirti sėkmę; • kūrybiškumo srityje išlaisvina vaiko vaizduotę, mąstymą, skatina originalumą bei unikalią saviraišką, prigimtinių talentų plėtojimą; • mokėjimo mokytis srityje laiduoja mokymosi motyvaciją ir sėkmę, skatina aiškintis, ką jau moka, žino, ką norėtų ir kaip galėtų išmokti.

Pasiekimų apraše pateikti vaiko ugdymosi pasiekimų žingsniai, kurie rodo vaiko pažangą nuo gimimo iki

Pasiekimų apraše pateikti vaiko ugdymosi pasiekimų žingsniai, kurie rodo vaiko pažangą nuo gimimo iki šešerių metų. Tai yra atpažįstami vaiko ugdymosi pasiekimai – žinios ir supratimas, gebėjimai, vertybinės nuostatos.

Su lopšelio-darželio „Žirniukas“ ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ galite susipažinti http: //www. zirniukas. vilnius. lm.

Su lopšelio-darželio „Žirniukas“ ugdymo programa „Vaikystės takeliu“ galite susipažinti http: //www. zirniukas. vilnius. lm. lt/Ikimokyklinio-ugdymosi-programa 1116. html

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

AČIŪ UŽ DĖMESĮ