Vilick polnice slo 042007 6 4 2007 10

  • Slides: 2
Download presentation
Vilická polnice číslo 04/2007 6. 4. 2007 10. ročník pro občany Vilic zdarma Vážení

Vilická polnice číslo 04/2007 6. 4. 2007 10. ročník pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, nedávno se mě kdosi zeptal zda bude obec pořádat brigády, třeba na jarní úklid obecních prostor a podobně. Nebude! Éra brigádničení za symbolické „puntíky“ skončila s předminulým zastupitelstvem a ačkoliv měla také své mouchy, svůj úkol splnila. Minulá obecní representace zavedla za jakékoliv pracovní činnosti platby a lidé si již zvykli brát za vše peníze. Těžko můžeme chtít po někom kdo vykonává jakousi práci za peníze, aby to nadále dělal zadarmo, nebo za symbolickou odměnu. Takže klasické brigády organizované obcí jsou již v nenávratnu, nicméně zde i nadále zůstává mnoho prostoru pro aktivity ostatních skupin obyvatel. Některé z nich již řádku let fungují, např. chataři si „svou“ cestu udržují vlastními silami a mohli by po obci chtít, aby si svůj majetek opravovala sama. Hasiči také mají brigády na „obecním“, momentálně čistí „Kačák“ a opravují jeho čep. Cyklisty čeká vyklizení celé budovy „Kremlu“. Kromě těchto uvedených, by to chtělo větší zapojení obyvatel mimo spolky. Každá místní část Vilic má své problémy a zájmy, ale je hlavně na jejich obyvatelích jak se k dané věci postaví. Příkladem mohou jít obyvatelé Zátiší, kteří si svou čekárnu staví svépomocí. Je dobře, že ji chtějí mít, a s ní i celé okolí, hezké. Takovéto počínání se v konečných důsledcích odrazí na spokojenosti nás všech, více peněz z rozpočtu zbude na jiné akce. S dobrovolností úzce souvisí i následující informace. Vzhledem k neustálým problémům s vodovodem na trase Zátiší – Hrnčíře, bylo zastupitelstvem rozhodnuto pozastavit plánovanou rekonstrukci vodovodu Vodojem – Vilice a za tyto peníze provést kompletní výměnu zátišského vodovodního řadu. Oprava je plánována v průběhu dubna a aby byla co nejrychlejší a nejlacinější, je nutná pomoc všech zainteresovaných obyvatel. Při různých pomocných pracích bude zapotřebí doslova každé ruky. Za své by si tuto akci měli vzít zejména obyvatelé na tento vodovod napojeni. Tak to je asi vše co se týče brigádničení v našich luzích a hájích. Doufám, že navzdory trendům let minulých, u nás dobrovolnost a chuť chtít pro společnou věc něco udělat, ještě nevymřela. M. Břenda Zasedání ZO č. 4/2007 …… konané dne 2. 3. 2007. . Přítomni: M. Břenda, Z. Dobiáš, J. Bednář, . J. Kudrna, J. Klejnová, M. Petříková. Omluveni: P. Procházka. …. Na 4. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 2. 3. 2007 činí 502. 155, 86 Kč. ………. . 2) ZO schválilo rozpočtové změny č. 3/S/2006 a č. 1/ZO/07. Jde hlavně o přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu, např. přesun nevyčerpaných prostředků z r. 2006 na dokončení čekárny v Zátiší a přesun peněz z rekonstrukce vodovodu ve Vilicích na vodovod do Zátiší. 3) ZO schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1263/3 o výměře 2628 m 2, který byl Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převeden na obec. . 4) ZO schválilo smlouvu na neinvestiční náklady pro ZŠ v Mladé Vožici na rok 2007. Smlouva je na 61. 620 Kč, což činí 5. 135 Kč na jednoho vilického žáka navštěvujícího ZŠ. . 5) ZO schválilo rozpočet Mikroregionu Venkov na rok 2007 ve shodné výši příjmů i výdajů – 272 tis. Kč. 6) ZO projednalo a schválilo faktické rozdělení lesních pozemků, jejichž část se vrací obci Smilovy Hory. O rozdělení a jeho podmínkách rozhodlo minulé zastupitelstvo a to usnesením č. 31/05. K vlastnímu rozdělení byly Geodetickou kanceláří předloženy celkem 3 varianty, z nichž varianta č. 3 se pro obec Vilice jevila jako nejvhodnější a byla proto doporučena k zaměření a vypracování geometrických plánů. Celková výměra vrácených pozemků je 183. 976 m 2 (18, 4 ha). . . 7) ZO se seznámilo se zprávami finančního a kontrolního výboru za rok 2006 - bez závad, a schválilo výsledek inventarizace k 31. 12. 2006, nebyly zjištěny žádné rozdíly, žádný majetek nebyl navržen k vyřazení. . . 8) ZO schválilo zásady poskytování cestovních náhrad zastupitelů, a částku ve výši 145, -Kč/hod. pro refundaci ušlé mzdy starosty, vše pro r. 2007. 9) ZO vzalo na vědomí odstoupení Zdeňka Jindry od smlouvy na zimní posyp komunikací. Náhradní posyp zajišťoval Přemek Kukla. . 10) ZO vzalo na vědomí odstoupení od nájemní smlouvy Miroslava Vokouna a to části půdních prostor v budově „Kremlu“. . 11) ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 1. 000 Kč stanici pro zraněné živočichy ve Voticích. 12) ZO pověřilo starostu k uzavření smlouvy s firmou WIFCOM Miličín na vysokorychlostní radiové připojení k internetu pro kancelář OÚ a knihovnu.

Z vánoční besídky Železný odpad Vzhledem k prodeji nemovitosti, kde se momentálně nachází skládka

Z vánoční besídky Železný odpad Vzhledem k prodeji nemovitosti, kde se momentálně nachází skládka železného opadu, dochází k zásadní změně. Nový majitel si nepřeje skládku na svém pozemku mít a my musíme jeho přání respektovat. Proto vyzývám všechny co ještě mají se čeho kovového zbavit, využijte poslední možnosti k odložení šrotu na skládku ve „Vejmolákovom dvoře“. Po odvezení odpadu již toto místo za skládku NEPOUŽÍVEJTE !!! Náhradní místo určeno není, a vzhledem k nedostatku vhodných míst asi ani určeno nebude. Jako řešení se nabízí možnost, že si lidé budou kovový odpad skladovat doma a čas od času bude vyhlášena tzv. „železná neděle“ kdy se objedná kontejner a odpad jednorázově odveze. Dne 7. března 2007 oslavila paní Anežka Nevařilová z Vilic 84. výročí svého narození, 25. března 2007 oslavila paní Marie Jelínková z Vilic 82. výročí svého narození a 26. března 2007 uzavřel plejádu oslavenců pan Karel Fukan ze Zátiší, který oslavil 75. výročí svého narození. Vinný sklípek Již jen pár dní nás dělí od zájezdu do vinného sklípku v Blučině. Ještě je několik volných míst a tak váhavci a zapomnětlivci máte poslední šanci jak nepropást tento výjimečný počin v novodobé historii vilických tradic. Odjezd autobusu je z návsi ve Vilicích dne 21. 4. ve 14. 30 hod. Návrat „slepých Bulharů“ je očekáván v časných ranních hodinách následujícího dne. Střípky z maškarního reje Všem jubilantům blahopřejeme.