VIII Temel Hak ve zgrlkler TEMEL HAK VE

  • Slides: 8
Download presentation
VIII. Temel Hak ve Özgürlükler TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERIN NITELIĞI – SINIRLAMA REJIMI KÖTÜYE

VIII. Temel Hak ve Özgürlükler TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERIN NITELIĞI – SINIRLAMA REJIMI KÖTÜYE KULLANMA YASAĞI – KULLANIMIN DURDURULMASI

Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği 1982 Anayasası uyarınca «Herkes» ; Ø Kişiliğine bağlı, Ø

Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği 1982 Anayasası uyarınca «Herkes» ; Ø Kişiliğine bağlı, Ø Dokunulmaz, Ø Devredilmez, Ø Vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin; Ø Topluma, Ø Ailesine ve Ø Diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması Doğrudan Anayasa ile Öngörülen Sınırlar Objektif (İçkin Sınırlar) Yasayla

Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması Doğrudan Anayasa ile Öngörülen Sınırlar Objektif (İçkin Sınırlar) Yasayla Sınırlama • Anayasa’nın ilgili maddelerinde, temel hak ve özgürlüğün düzenlenmesinden sonra getirilen sınırlamalardır. • Herhangi bir açık sınırlama olmaksızın, temel hak ve özgürlüğün «doğasında» var olduğu kabul edilen sınırlardır. • Anayasa’nın 13. maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, Yasama Organı tarafından yapılan sınırlamalardır.

Yasayla Sınırlama (Anayasa m. 13) Temel hak ve hürriyetler; Ø Özlerine dokunulmaksızın, Ø Yalnızca

Yasayla Sınırlama (Anayasa m. 13) Temel hak ve hürriyetler; Ø Özlerine dokunulmaksızın, Ø Yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak, Ø Ancak kanunla sınırlanabilir. Bu Sınırlamalar; Ø Anayasanın sözüne ve ruhuna, Ø Demokratik toplum düzeninin gereklerine, Ø Lâik Cumhuriyetin gereklerine, Ø Ölçülülük ilkesine aykırı olamaz

Kötüye Kullanma Yasağı - I Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri; Ø Devletin

Kötüye Kullanma Yasağı - I Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri; Ø Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, Ø İnsan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Kötüye Kullanma Yasağı - II Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya Kişilere; Ø Anayasayla tanınan

Kötüye Kullanma Yasağı - II Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya Kişilere; Ø Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini, Ø Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması - I Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde,

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması - I Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, Ø Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, Ø Durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ; Ø Kısmen veya tamamen durdurulabilir, Ø Veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması II Ancak, bu hallerde dahi; Ø Savaş hukukuna

Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması II Ancak, bu hallerde dahi; Ø Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz, Ø Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz, Ø Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez, Ø Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.