VII WARSZTATY SZKOLENIOWE Wybrane problemy ochrony przeciwpoarowej w

  • Slides: 18
Download presentation
VII WARSZTATY SZKOLENIOWE „Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej w praktyce” CHARAKTERYSTYKA POŻARÓW PROJEKTOWYCH Wykładowca: Jacek

VII WARSZTATY SZKOLENIOWE „Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej w praktyce” CHARAKTERYSTYKA POŻARÓW PROJEKTOWYCH Wykładowca: Jacek Podyma Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r.

Plan prezentacji 1. Rozporządzenie MSWi. A z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie

Plan prezentacji 1. Rozporządzenie MSWi. A z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 2. Pożary projektowe: A. Pożary do wyznaczenia odporności ogniowej B. Pożary dla wentylacji pożarowej Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 2

Uzgadnianie projektu Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25.

Uzgadnianie projektu Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 3

Zmiany w przepisach – uzgodnienie projektu § 4. 1 pkt 2) Rozporządzenia [1]: §

Zmiany w przepisach – uzgodnienie projektu § 4. 1 pkt 2) Rozporządzenia [1]: § 4. 1 Podstawę uzgodnienia stanowią dane niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej(…) obejmujące w szczególności: 2) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych; Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 4

Charakterystyka pożarów projektowych Definicje klas odporności ogniowej wg § 216. 1. WT -; 15;

Charakterystyka pożarów projektowych Definicje klas odporności ogniowej wg § 216. 1. WT -; 15; 30; 60; 120; 240; • R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, • E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw. • I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw. Kryteria uzupełniające odporności ogniowej: • przepuszczalność promieniowania (W) • odporność mechaniczna (M) • samozamykalność (C) • ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu (S) Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 5

Charakterystyka pożarów projektowych A. Pożary do wyznaczenia odporności ogniowej 1. PN-EN 1991 -1 -2

Charakterystyka pożarów projektowych A. Pożary do wyznaczenia odporności ogniowej 1. PN-EN 1991 -1 -2 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1 -2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru 2. PN-EN 13381 -8 Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych - Część 8: Reaktywne zabezpieczenia elementów stalowych Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 6

Krzywe pożaru wg PN-EN 1991 -1 -2 Krzywa rozwoju pożaru: standardowa, zewnętrzna, węglowodorowa Copyright

Krzywe pożaru wg PN-EN 1991 -1 -2 Krzywa rozwoju pożaru: standardowa, zewnętrzna, węglowodorowa Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 7

Krzywa powolnego nagrzewania Krzywa standardowa wg PN-EN 1991 -1 -2, krzywa powolnego nagrzewania wg

Krzywa powolnego nagrzewania Krzywa standardowa wg PN-EN 1991 -1 -2, krzywa powolnego nagrzewania wg PN-EN 13381 -8 Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 8

Krzywe pożaru naturalnego Krzywa pożaru naturalnego oraz krzywa standardowa temp-czas Copyright © J. P.

Krzywe pożaru naturalnego Krzywa pożaru naturalnego oraz krzywa standardowa temp-czas Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 9

Charakterystyka pożarów projektowych B. Pożary dla wentylacji pożarowej 1. NEN 6098 Systemy kontroli dymu

Charakterystyka pożarów projektowych B. Pożary dla wentylacji pożarowej 1. NEN 6098 Systemy kontroli dymu dla mechanicznie wentylowanych parkingów krytych 2. Janssens, M. L. Heat Release Rate of Motor Vehicles 3. BS 7346 -4: 2003, Komponenty systemów oddymiania i usuwania ciepła — Część 4: Zalecenia funkcjonalne i metody obliczeniowe dla systemów oddymiania i usuwania ciepła opartych na stabilnych pożarach projektowych 4. BS 7346 -5: 2005, Elementy systemów kontroli zadymienia i ciepła - Część 5: Zalecenia funkcjonalne i metody obliczeń dla systemów wentylacji wyciągu zadymienia i ciepła, stosowanie projektów pożarów zmiennych w czasie – przepisy techniczne Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 10

Pożar samochodów wg NEN 6098 Krzywe pożaru dla samochodów w parkingu podziemnym Copyright ©

Pożar samochodów wg NEN 6098 Krzywe pożaru dla samochodów w parkingu podziemnym Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 11

Pożar samochodów wg Janssen, M. L. Krzywe pożaru dla samochodów w parkingu podziemnym Copyright

Pożar samochodów wg Janssen, M. L. Krzywe pożaru dla samochodów w parkingu podziemnym Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 12

Porównanie NEN 6098 i Janssen, M. L. Porównanie krzywych pożaru dla trzech samochodów Copyright

Porównanie NEN 6098 i Janssen, M. L. Porównanie krzywych pożaru dla trzech samochodów Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 13

Pożary wg BS 7346 -4 Krzywe pożaru dla stabilnych pożarów projektowych Copyright © J.

Pożary wg BS 7346 -4 Krzywe pożaru dla stabilnych pożarów projektowych Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 14

Pożary wg BS 7346 -4 Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE

Pożary wg BS 7346 -4 Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 15

Pożary wg BS 7346 -5 Krzywe pożarów zmiennych w czasie Copyright © J. P.

Pożary wg BS 7346 -5 Krzywe pożarów zmiennych w czasie Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 16

Bibliografia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bibliografia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2117). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). NEN 6098: 2012, Systemy kontroli dymu dla mechanicznie wentylowanych parkingów krytych. Janssens, M. L. (2004). Heat Release Rate of Motor Vehicles In: Fifth International Conference on Performance-based Fire Codes and Fire Safety Design Methods, Luxembourg, October 2004, p. 22 BS 7346 -4: 2003, Komponenty systemów oddymiania i usuwania ciepła — Część 4: Zalecenia funkcjonalne i metody obliczeniowe dla systemów oddymiania i usuwania ciepła opartych na stabilnych pożarach projektowych — Wytyczne postępowania BS 7346 -5: 2005, Elementy systemów kontroli zadymienia i ciepła - Część 5: Zalecenia funkcjonalne i metody obliczeń dla systemów wentylacji wyciągu zadymienia i ciepła, stosowanie projektów pożarów zmiennych w czasie – przepisy techniczne PN-EN 1991 -1 -2, Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 1 -2: Oddziaływania ogólne na konstrukcje w warunkach pożaru Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 17

Dziękuję za uwagę Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH

Dziękuję za uwagę Copyright © J. P. PROJEKT 2017 VII WARSZTATY SZKOLENIOWE W PAWŁOWICACH 25. 04. 2017 r. 18