Viet cau hnh electron cua Cacbon trang thai

  • Slides: 23
Download presentation
Vieát caáu hình electron cuûa Cacbon ôû traïng thaùi kích thích. Vieát CTCT cuûa

Vieát caáu hình electron cuûa Cacbon ôû traïng thaùi kích thích. Vieát CTCT cuûa CH 4 Giaûi thích söï hình thaønh phaân töû CH 4 baèng söï xen phuû caùc obitan trong phaân töû Nhaän xeùt: 4 lieân keát C-H trong phaân töû CH 4 coù gioáng nhau khoâng?

Thöïc teá 4 lieân keát C – H trong phaân töû CH 4 gioáng

Thöïc teá 4 lieân keát C – H trong phaân töû CH 4 gioáng heät nhau Laøm theá naøo giaûi quyeát ñöôïc maâu thuaãn naøy?

Laøm theá naøo giaûi thích ñöôïc daïng hình hoïc cuûa 1 soá phaân töû?

Laøm theá naøo giaûi thích ñöôïc daïng hình hoïc cuûa 1 soá phaân töû?

Ñeå giaûi thích ñöôïc nhöõng ñieàu treân, caùc nhaø hoaù hoïc Slaây-tô vaø Pau-linh

Ñeå giaûi thích ñöôïc nhöõng ñieàu treân, caùc nhaø hoaù hoïc Slaây-tô vaø Pau-linh ñaõ ñeà ra thuyeát lai hoaù: NOÄI DUNG THUYEÁT LAI HOAÙ?

Baøi 18: Söï lai hoaù caùc obitan nguyeân töû. Söï hình thaønh lieân keát

Baøi 18: Söï lai hoaù caùc obitan nguyeân töû. Söï hình thaønh lieân keát ñôn, lieân keát ñoâi vaø lieân keát ba

I. KHAÙI NIEÄM VEÀ SÖÏ LAI HOAÙ Taïi sao 4 lieân keát C-H trong

I. KHAÙI NIEÄM VEÀ SÖÏ LAI HOAÙ Taïi sao 4 lieân keát C-H trong phaân töû CH 4 gioáng nhau?

z z z y s y H x px y x pz py H

z z z y s y H x px y x pz py H x H H 4 OBITAN LAI HOAÙ Vaäy söï lai hoaù laø gì?

I. KHAÙI NIEÄM VEÀ SÖÏ LAI HOAÙ l Söï lai hoaù obitan nguyeân töû

I. KHAÙI NIEÄM VEÀ SÖÏ LAI HOAÙ l Söï lai hoaù obitan nguyeân töû laø söï toå hôïp “troän laãn” moät soá obitan trong moät nguyeân töû ñeå ñöôïc töøng aáy obitan lai hoaù gioáng nhau nhöng ñònh höôùng khaùc nhau trong khoâng gian.

I. KHAÙI NIEÄM VEÀ SÖÏ LAI HOAÙ l Nguyeân nhaân cuûa söï lai hoaù:

I. KHAÙI NIEÄM VEÀ SÖÏ LAI HOAÙ l Nguyeân nhaân cuûa söï lai hoaù: Caùc obitan hoaù trò ôû caùc phaân lôùp khaùc nhau coù naêng löôïng vaø hình daïng khaùc nhau caàn phaûi ñoàng nhaát ñeå taïo ñöôïc lieân keát beàn vôùi caùc nguyeân töû khaùc

II. CAÙC KIEÅU LAI HOAÙ THÖÔØNG GAËP 1. 2. 3. Lai hoaù sp 2

II. CAÙC KIEÅU LAI HOAÙ THÖÔØNG GAËP 1. 2. 3. Lai hoaù sp 2 Lai hoaù sp 3

1. Lai hoaù sp 1 AO s + 1 AO p 2 AO lai

1. Lai hoaù sp 1 AO s + 1 AO p 2 AO lai hoaù sp 1800 Nhaän xeùt: Lai hoaù ñöôøng thaúng Lai hoaù sp Goùc lai hoaù 1800

VD: Giaûi thích söï hình thaønh lieân keát trong phaân töû Be. H 2,

VD: Giaûi thích söï hình thaønh lieân keát trong phaân töû Be. H 2, bieát Be. H 2 coù caáu taïo thaúng haøng Caáu hình e lôùp ngoaøi cuøng cuûa 4 Be Traïng thaùi cô baûn 2 s 2 Traïng thaùi kích thích 2 s 1 2 p 1 2 AO sp

Söï hình thaønh lieân keát trong phaân töû Be. H 2 H H 2

Söï hình thaønh lieân keát trong phaân töû Be. H 2 H H 2 AO lai hoùa cuûa Be xen phuû vôùi 2 AO s cuûa H q Lai hoaù sp coøn gaëp trong caùc phaân töû Be. Cl 2, C 2 H 2, …

2. Lai hoaù sp 2 1 AO s + 2 AO p 3 AO

2. Lai hoaù sp 2 1 AO s + 2 AO p 3 AO lai hoaù sp 2 1200 Nhaän xeùt: Lai hoaù sp 2 Lai hoaù tam giaùc ñeàu Goùc lai hoaù 1200

VD: Giaûi thích söï hình thaønh lieân keát trong phaân töû BF 3 ,

VD: Giaûi thích söï hình thaønh lieân keát trong phaân töû BF 3 , bieát BF 3 coù caáu truùc hình tam giaùc ñeàu Caáu hình e lôùp ngoaøi cuøng cuûa 5 B Traïng thaùi cô baûn Traïng thaùi kích thích 2 s 1 Caáu hình e lôùp ngoaøi cuøng cuøa 9 F 2 p 2 3 AO sp 2 2 s 2 2 p 5

3 AO lai hoùa sp 2 cuûa B xen phuû vôùi 3 AO p

3 AO lai hoùa sp 2 cuûa B xen phuû vôùi 3 AO p cuûa F

3. Lai hoaù sp 3 1 AO s + 3 AO p 3 AO

3. Lai hoaù sp 3 1 AO s + 3 AO p 3 AO lai hoaù sp 2 109028’ Nhaän xeùt: Lai hoaù sp 3 Lai hoaù töù dieän ñeàu Goùc lai hoaù 109029’

VD: Giaûi thích söï hình thaønh lieân keát trong phaân töû CH 4 ,

VD: Giaûi thích söï hình thaønh lieân keát trong phaân töû CH 4 , bieát CH 4 coù caáu truùc hình töù dieän ñeàu Caáu hình e lôùp ngoaøi cuøng cuûa 6 C Traïng thaùi cô baûn 2 s 2 2 p 2 Traïng thaùi kích thích 2 s 1 2 p 3 3 AO sp 3 Caáu hình e lôùp ngoaøi cuøng cuøa 1 H : 1 s 1

4 AO lai hoùa sp 3 cuûa C xen phuû vôùi 4 AO s

4 AO lai hoùa sp 3 cuûa C xen phuû vôùi 4 AO s cuûa H q Lai hoaù sp 3 coøn gaëp trong caùc phaân töû: H 2 O, NH 3, …

III. NHAÄN XEÙT CHUNG VEÀ THUYEÁT LAI HOAÙ l Ñieàu kieän lai hoaù: Caùc

III. NHAÄN XEÙT CHUNG VEÀ THUYEÁT LAI HOAÙ l Ñieàu kieän lai hoaù: Caùc obitan chæ lai hoaù ñöôïc vôùi nhau khi naêng löôïng cuûa chuùng xaáp xæ baèng nhau l Thuyeát lai hoaù coù vai troø giaûi thích hôn tieân ñoaùn daïng hình hoïc cuûa phaân töû. => Duøng thuyeát lai hoaù ñeå giaûi thích daïng hình hoïc, goùc lieân keát cuûa phaân töû

CUÛNG COÁ Caâu 1: Choïn caâu coù noäi dung sai a. Caùc obitan hoaù

CUÛNG COÁ Caâu 1: Choïn caâu coù noäi dung sai a. Caùc obitan hoaù trò ôû caùc phaân lôùp khaùc nhau coù naêng löôïng baèng nhau vaø hình daïng khaùc nhau b. Caùc obitan lai hoaù coù hình daïng gioáng nhau, naêng löôïng baèng nhau nhöng ñònh höôùng khaùc nhau trong khoâng gian c. Söï lai hoùa laø söï toå hôïp moät soá obitan coù naêng löôïng xaáp xæ nhau ñeå taïo ra caùc obitan lai hoaù gioáng nhau d. Duøng thuyeát lai hoaù ñeå giaûi thích daïng hình hoïc cuûa phaân töû. 30 giaây

CUÛNG COÁ Caâu 2: Ñieàn vaøo choã troáng Toå hôïp caùc obitan Goùc lai

CUÛNG COÁ Caâu 2: Ñieàn vaøo choã troáng Toå hôïp caùc obitan Goùc lai hoùa Lai hoùa sp 1 AOs + 1 AOp 1800 Lai hoùa sp 2 1 AOs + 2 AOp 1200 Lai hoùa sp 3 1 AOs + 3 AOp 109028’ 30 giaây

CUÛNG COÁ Caâu 3: ( laøm vieäc theo nhoùm 2 ngöôøi) Giaûi thích söï

CUÛNG COÁ Caâu 3: ( laøm vieäc theo nhoùm 2 ngöôøi) Giaûi thích söï hình thaønh lieân keát phaân töû NH 3 baèng thuyeát lai hoaù, bieát phaân töû NH 3 coù caáu truùc hình töù dieän ñeàu.