Vetn sklady Slov sa vo vete spjaj do

  • Slides: 25
Download presentation
Vetné sklady

Vetné sklady

Slová sa vo vete spájajú do dvojíc, ktoré nazývame s k l a d

Slová sa vo vete spájajú do dvojíc, ktoré nazývame s k l a d y. Vetný sklad tvorí dvojica členov vo vete, ktoré sú významovo spojené. Podľa vzťahov medzi slovami v sklade rozlišujeme: • prisudzovací sklad • určovací sklad • priraďovací sklad

Prisudzovací sklad: Prisudzovací sklad spája základné vetné členy - podmet a prísudok. Príklady prisudzovacieho

Prisudzovací sklad: Prisudzovací sklad spája základné vetné členy - podmet a prísudok. Príklady prisudzovacieho skladu: • slniečko svieti • otecko spí • vtáky odleteli • drevo zhorelo • mama bude variť

Grafické znázornenie prisudzovacieho skladu Mama Paľko varí upratuje

Grafické znázornenie prisudzovacieho skladu Mama Paľko varí upratuje

Moja mama varí paprikáš. Aký to bude sklad? Asi len veľký hlad. . .

Moja mama varí paprikáš. Aký to bude sklad? Asi len veľký hlad. . .

Určovací sklad spája nadradený vetný člen a podradený vetný člen. Určovacie sklady môžu byť

Určovací sklad spája nadradený vetný člen a podradený vetný člen. Určovacie sklady môžu byť dvojaké: - spojenie podstatného mena alebo prídavného mena s prívlastkom - spojenie slovesa s predmetom alebo príslovkovým určením Príklady určovacieho skladu: • varí obed • upratuje izbu • polámané konáre • stratené roky • varí vynikajúco • skončiť rýchlo

Grafické znázornenie určovacieho skladu žiaci pozorní učí sa matematiku

Grafické znázornenie určovacieho skladu žiaci pozorní učí sa matematiku

Priraďovací sklad spája rovnocenné vetné členy. Rovnocenné vetné členy tvoria viacnásobný vetný člen. Príklady

Priraďovací sklad spája rovnocenné vetné členy. Rovnocenné vetné členy tvoria viacnásobný vetný člen. Príklady priraďovacieho skladu: • ryža a mäso • matku a otca • noviny a časopisy • kyslý, ale zdravý • najmenšia, ba aj najkratšia

Priraďovací sklad môže byť vytvorený: • viacnásobným podmetom - knihy, časopisy i noviny (boli

Priraďovací sklad môže byť vytvorený: • viacnásobným podmetom - knihy, časopisy i noviny (boli na stole), • viacnásobným predmetom – (zasadil) stromy, kvety, zeleninu, • viacnásobným príslovkovým určením – (behali) hore i dolu , • viacnásobným prívlastkom – šikovný a múdry (študent).

Grafické znázornenie priraďovacieho skladu lopty + balóny milá + láskavá

Grafické znázornenie priraďovacieho skladu lopty + balóny milá + láskavá

Jednotlivé vetné členy priraďovacieho skladu sa k sebe priraďujú: • bez spojok: malí, veľkí,

Jednotlivé vetné členy priraďovacieho skladu sa k sebe priraďujú: • bez spojok: malí, veľkí, chudí, tuční (ľudia), • priraďovacími spojkami a spájacími výrazmi: a, i, aj, ani: biely a čierny, stromy i kry, matku aj otca, pero ani ceruzku, ba aj, ba i, ba ani, ba až, nielen – ale aj: jeho, ba aj ju, nielen tu, ale aj tam, ale, no, lež: slané, ale chutné, farebne, no neúhľadne, rýchlo, lež neskoro, alebo, buď, či: doma alebo vonku, buď teraz, buď nikdy, syna či dcéru. Viacnásobné vetné členy neoddeľujeme čiarkami, ak sú spojené jednoduchými spojkami a, i, aj, ani, alebo, či – napríklad: • matku aj starú matku, • matematiku alebo zemepis, • dobre či zle. Viacnásobné vetné členy oddeľujeme čiarkami, ak sú spojené opakovanými spojkami aj – aj, ani – ani, či- či a ostatnými priraďovacími spojkami ale, no, lež, ba, dokonca, buď atď. Napríklad: • aj zošity, aj učebnice, • ani vľavo, ani vpravo, • či hore, či dolu.

Úlohy: Urč vetné členy týchto viet: • 1. Zuzka utekala rýchlo domov. • 2.

Úlohy: Urč vetné členy týchto viet: • 1. Zuzka utekala rýchlo domov. • 2. Nášho Paľka bolela noha. • 3. Zimomriavky mu behali po chrbte. • 4. Mladé výhonky krásne rozkvitli.

Riešenie: • 1. podmet – slovesný prísudok – príslovkové určenie spôsobu – príslovkové určenie

Riešenie: • 1. podmet – slovesný prísudok – príslovkové určenie spôsobu – príslovkové určenie miesta • 2. zhodný prívlastok – predmet – slovesný prísudok – podmet • 3. podmet – predmet – slovesný prísudok – príslovkové určenie miesta • 4. zhodný prívlastok – podmet – príslovkové určenie spôsobu – slovesný prísudok

 • • 1. Urč, o ktorý vetný sklad ide, a graficky to znázorni:

• • 1. Urč, o ktorý vetný sklad ide, a graficky to znázorni: Jano aj Juro dievča neprišlo pokojný spánok teraz alebo nikdy starý otec slnko vyšlo chlapci, ba aj dievčatá

Správne odpovede: • • 1. priraďovací 2. prisudzovací 3. určovací 4. priraďovací 5. určovací

Správne odpovede: • • 1. priraďovací 2. prisudzovací 3. určovací 4. priraďovací 5. určovací 6. prisudzovací 7. priraďovací

Utvor čím viacej viet podľa uvedených grafických znázornení: • 1.

Utvor čím viacej viet podľa uvedených grafických znázornení: • 1.

2.

2.

Riešenie: Napr. 1. Otecko varí výborný paprikáš. Dedo rozpráva veselú príhodu. 2. Môj brat

Riešenie: Napr. 1. Otecko varí výborný paprikáš. Dedo rozpráva veselú príhodu. 2. Môj brat písal úlohu z matematiky. Sťahovavé vtáky odleteli do teplejších krajov.

Ďakujem za pozornosť Daniela Báďonská

Ďakujem za pozornosť Daniela Báďonská