Vetn leny KRISTNA JURKOV Zkladn vetn leny Podmet

  • Slides: 8
Download presentation
Vetné členy KRISTÍNA JURKOVÁ

Vetné členy KRISTÍNA JURKOVÁ

Základné vetné členy Podmet - vyjadruje činiteľa deja, nositeľa stavu a vlastnosti - pýtame

Základné vetné členy Podmet - vyjadruje činiteľa deja, nositeľa stavu a vlastnosti - pýtame sa otázkami kto? čo? Podmet: - vyjadrený (Dievča sa usmialo. ) - zamlčaný ( Usmialo sa. /ono/) - jednoduchý (Dieťa plače. ) - rozvitý ( Malé dieťa plače. ) - viacnásobný ( Chlapec a dievča sa korčuľujú. ) Podmet býva vyjadrený: podstatným menom, prídavným menom, zámenom, číslovkou, neurčitkom, citoslovcom.

Prísudok vyjadruje dej, stav a vlastnosť podmetu Pýtame sa otázkami čo robí, čo sa

Prísudok vyjadruje dej, stav a vlastnosť podmetu Pýtame sa otázkami čo robí, čo sa s ním deje. Slovesný - plnovýznamové sloveso (píšem, čítam) - neplnovýznamové sloveso+ neurčitok (chcem písať, musím čítať) Slovesno -menný: sponové sloveso + podstatné meno (Otec je lekár. ) ( byť/stať sa) - prídavné meno (Jano je dobrý. ) - zámeno (Dom je môj. ) - číslovka (Adam je štvrtý. ) Podmet a prísudok tvoria prisudzovací sklad.

Rozvíjacie vetné členy Prívlastok rozvíja podstatné meno v úlohe podmetu, predmetu alebo príslovkového určenia.

Rozvíjacie vetné členy Prívlastok rozvíja podstatné meno v úlohe podmetu, predmetu alebo príslovkového určenia. Zhodný prívlastok býva vyjadrený: – prídavným menom (Je to dobrý človek. ) – zámenom (Nepoznal som tohto chlapca. ) – činným príčastím (vychádzajúce slnko) – trpným príčastím (uvarená mrkva) – číslovkou. (Prvý deň je vždy najťažší. ) Nezhodný prívlastok býva vyjadrený: – podstatným menom (To je pes suseda. ) – príslovkou. ( Dnes je pekne. )

Predmet – rozvíja prísudok vo vete Predmet dopĺňa, bližšie určuje význam slovesa v prísudku

Predmet – rozvíja prísudok vo vete Predmet dopĺňa, bližšie určuje význam slovesa v prísudku Pýtame sa všetkými otázkami okrem nominatívu. Predmet býva vyjadrený – podstatným menom ( Maľujem obrázok. ) – zámenom (nezabudnite na nás) – spodstatneným prídavným menom.

Príslovkové určenie – rozvíja prísudok vo vete Príslovkové určenie vyjadruje, za akých okolností sa

Príslovkové určenie – rozvíja prísudok vo vete Príslovkové určenie vyjadruje, za akých okolností sa uskutočňuje dej v prísudku. Rozlišuje príslovkové určenie – miesta (Jurko sa vrátil domov. ) – času (Večerali neskoro. ) – spôsobu (Krásne sneží. ) – príčiny ( Od strachu onemel. ) Býva vyjadrené – príslovkou ( Často chorie. ) predložkovým pádom podstatného mena (Stretli sa na ulici. )

Prístavok vyjadruje význam niektorého vetného člena novým spôsobom. Môže byť vo vete kde je

Prístavok vyjadruje význam niektorého vetného člena novým spôsobom. Môže byť vo vete kde je – podmet ( Rakúske Alpy, známy raj lyžiarov, privítali prvých návštevníkov. ) – predmet (Susedovho psa, krásneho bernardína, niekto ukradol. – príslovkové určenie. (Vrátili sme sa z Chorvátska, krajiny krásnych ostrovov a pláží. Prístavok býva vyjadrený podstatným menom. Oddeľujeme ho čiarkami.

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem za pozornosť