Vestfold og Telemark vannregion Tiltak for planperioden 2022

  • Slides: 2
Download presentation
Vestfold og Telemark vannregion Tiltak for planperioden 2022 -2027 AU 29. 05. 2020 Marit

Vestfold og Telemark vannregion Tiltak for planperioden 2022 -2027 AU 29. 05. 2020 Marit Beseth Nordeide Mattilsynet region Øst

Mattilsynets arbeid v Grunnleggende tiltak, regelverk på drikkevann/fiskehelse/akvakultur v Ingen supplerende tiltak • Nasjonale

Mattilsynets arbeid v Grunnleggende tiltak, regelverk på drikkevann/fiskehelse/akvakultur v Ingen supplerende tiltak • Nasjonale føringer – nasjonalt fokus • Etablere en landsdekkende oversikt over hensynssoner for drikkevann på kart (vann-nett) • Synliggjøre beskyttede områder • Heve kunnskapsgrunnlaget for både overflatevannforekomster og grunnvannsforekomster • Utfordringer /problemstillinger – lokalt fokus Vannområder med drikkevannskilder, etablerte og framtidige, beskytte mot forringelse Mattilsynet er høringspart i plansaker som berører drikkevann og fiskehelse Uttalelser til planer på alle nivå (reguleringsplaner, regionale planer, dispensasjoner mm) Informere/påvirke kommuner og andre arealmyndigheter til å gjøre gode valg slik at råvannskilder blir beskyttet på lang sikt (drikkevannsforskriften §§ 26 og 27) • Mattilsynet gir planfaglige råd, og innsigelser hvis ikke drikkevannhensyn er godt nok ivaretatt • • • Prioritering • Vannområder med drikkevannskilder, beskyttede områder • Vannområder med Gyrodactylus salaris – Mattilsynet samarbeid med andre etater om tiltak • Vannområder med lakselus, kartlegging av status – Mattilsynet tiltakshaver