Vertikln koordinace primrn prevence role MMT kraj PPP

  • Slides: 21
Download presentation
Vertikální koordinace primární prevence (role MŠMT, krajů, PPP a škol v primární prevenci) Národní

Vertikální koordinace primární prevence (role MŠMT, krajů, PPP a škol v primární prevenci) Národní kulatý stůl, MŠMT, 26. 3. 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel. : +420 234 811 111 [email protected] cz • www. msmt. cz

MŠMT – gestor v oblasti primární prevence RCH • MŠMT je gestorem prevence rizikového

MŠMT – gestor v oblasti primární prevence RCH • MŠMT je gestorem prevence rizikového chování u dětí a mládeže v České republice • Koordinuje primární prevenci všech forem rizikového chování u dětí a mládeže: užívání návykových látek, agrese, šikana a kyberšikana, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, kriminální chování – krádeže, vandalismus, rizikové chování v dopravě, rizikové chování na sociálních sítích a další nové formy rizikového chování 2

Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH • Koordinační – spolupráce všech subjektů na

Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH • Koordinační – spolupráce všech subjektů na horizontální (meziresortní) a vertikální úrovni, podpora vytváření vazeb a struktury subjektů realizujících či spolupodílejících se na vytyčených prioritách • Koncepční – stanovování základních strategií v daných oblastech, stanovení priorit a cílů na budoucí období • Legislativní – vytváření legislativních podmínek pro oblast primární prevence (návrhy novelizací právních předpisů, metodické pokyny a doporučení) 3

Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH • • • 4 Metodická a informační

Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH • • • 4 Metodická a informační – metodické vedení a předávání informací všem subjektům v rámci primární prevence, internetový informační komunikační systém Finanční podpora vytváření materiálních, personálních a dalších podmínek nezbytných pro vlastní realizaci prevence ve školství (dotační řízení) Zabezpečení systému hodnocení kvality

Vertikální koordinace primární prevence • • • 5 Spolupráce s kraji – ve smyslu

Vertikální koordinace primární prevence • • • 5 Spolupráce s kraji – ve smyslu partnerství Spolupráce s regiony – metodici prevence Garance jednotlivých krajů „garanty“ z MŠMT Komunikace o klíčových tématech Zastoupení KŠKP v pracovních orgánech MŠMT Krajské plány prevence, Krajská kola dotací, Národní strategie

Vertikální úroveň MŠMT Odbor speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT Krajský školský koordinátor

Vertikální úroveň MŠMT Odbor speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy MŠMT Krajský školský koordinátor prevence Pracovník krajského úřadu – odbory školství Metodik prevence Pracovník školského poradenského zařízení Školní metodik prevence Pedagogický pracovník školy či školského zařízení 6

Klíčové strategické dokumenty k prevenci - národní úroveň: • NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO

Klíčové strategické dokumenty k prevenci - národní úroveň: • NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013 – 2018 • Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 • Národní strategie Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 • Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 • Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2013 -2017. • Koncepce boje proti extremismu pro rok 2015 7 Připravuje se aktuálně: • Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice • Akční plán k alkoholu • Akční plán ke kouření (tabáku)

Klíčové strategické dokumenty k prevenci – krajská a místní úroveň • Krajský plán prevence

Klíčové strategické dokumenty k prevenci – krajská a místní úroveň • Krajský plán prevence • Minimální preventivní program - je komplexním dlouhodobým preventivním programem školy/školského zařízení a je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného RVP, popř. je přílohou dosud platných osnov a učebních plánů 8

9 Plán prevence kraje Vypracování plánu prevence kraje - podmínka pro přiznání finančních prostředků

9 Plán prevence kraje Vypracování plánu prevence kraje - podmínka pro přiznání finančních prostředků a základní podkladový dokument pro rozdělování dotačních prostředků. KPP zobrazuje data, potřeby, cíle a finanční participace kraje: • Popis kraje – demografické údaje • Východiska plánu – analýzy • Priority kraje • Síť služeb kraje • Kdo z krajské úrovně na PP PRCH participuje • Aktivity kraje v oblasti PP PRCH obecně • Financování služeb PP PRCH v kraji • Schválení kompetentnímu orgány kraje

Minimální preventivní program má: • splňovat požadavky komplexního dlouhodobého a systematického programu všeobecné prevence

Minimální preventivní program má: • splňovat požadavky komplexního dlouhodobého a systematického programu všeobecné prevence a být v souladu se současnou legislativou ČR. • cílem materiálu je představit konkrétní návrh struktury, obsahu a základních principů realizace MPP v podmínkách školy. • MMP nemá ambici přesně určovat, z jakých konkrétních intervencí má být MPP sestaven (neboť pro jednu oblast/téma existuje mnoho různě náročných variant) • MPP dát zodpovědným pracovníkům do rukou návod, jak dílčí intervence vybírat a kombinovat a podle jakého klíče celkovou podobu sestavit. 10

Komplexní řešení problematiky primární prevence rizikového chování Preventivní programy je nutné koncipovat komplexně v

Komplexní řešení problematiky primární prevence rizikového chování Preventivní programy je nutné koncipovat komplexně v koordinované spolupráci různých institucí: • KŠKP • Metodici PPP • NNO • Školy 11 Strategie i další opatření MŠMT se zabývají definicí i realizací konkrétního vzájemného propojení všech subjektů v rámci primární prevence a koordinací řešení problémů souvisejících s rizikovým chováním.

Strategie prevence rizikových projevů chování • Časová působnost: období 2013 – 2018 • Koncepční

Strategie prevence rizikových projevů chování • Časová působnost: období 2013 – 2018 • Koncepční dokument provázaný s jinými strategickými dokumenty • Postupná implementace do krajských strategií a zpětně krajských plánů do strategie…. • Hlavní funkce: • Stanovit priority a cíle primární prevence • Popsat základní rámec primární prevence v ČR • Určit institucionální zodpovědnosti jednotlivých článků systému primární prevence 5 hlavních oblastí: • koordinace • legislativa • financování • vzdělávání • evaluace a informace 12

 Role krajů v primární prevenci • Koordinační – koordinace PPP v regionu ve

Role krajů v primární prevenci • Koordinační – koordinace PPP v regionu ve spolupráci s KŠKP • Strategická – podíl na vytváření krajských plánů prevence, Národní strategie • Metodická – metodicky vést školní metodiky prevence, učitele… • Expertní – hodnocení projektů, certifikátoři • Podpůrná – podpora prevence ve školách • Kontrolní – např. kontrola efektivního využívání financí • Realizátorská – poskytování programů 13

Co bude potřeba od krajů v roce 2015 • • 14 jednotný sběr dat

Co bude potřeba od krajů v roce 2015 • • 14 jednotný sběr dat v oblasti primární prevence, akceptace certifikací v krajských dotacích, spolufinancování oblasti primární prevence, příprava (aktualizace) krajských plánů prevence

Evaluace jako nástroj kvality a efektivního financování • Zavedení jednotného národního systému hodnocení kvality

Evaluace jako nástroj kvality a efektivního financování • Zavedení jednotného národního systému hodnocení kvality programů primární prevence (certifikací) pro všechny typy rizikového chování. • Zavedení jednotné, jasné a přehledné struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy, která umožní přípravu, realizaci i kontrolu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních. 15

Financování jako nástroj pro realizaci programů primární prevence Financování je nástrojem pro naplnění cílů

Financování jako nástroj pro realizaci programů primární prevence Financování je nástrojem pro naplnění cílů v primární prevenci. Není cílem samo o sobě. Účinná opatření primární prevence není možno uskutečnit bez adekvátního zabezpečení finančních zdrojů k jejich realizaci. Financované aktivity musí splňovat kritéria: • potřebnosti (krajský plán prevence) • kvality (certifikace) • efektivity (cena/výkon) • evaluace (hodnocení, sebehodnocení a rozvoje). 16

Model financování primární prevence • Vícezdrojové financování – vychází z vertikální koordinace • Model

Model financování primární prevence • Vícezdrojové financování – vychází z vertikální koordinace • Model financování obec – kraj – stát = systém zodpovědnosti obec – kraj – stát • Kdo má financovat primární prevenci? Všeobecná – obec/kraj Selektivní – kraj/stát Indikovaná – stát ? ? • Další zdroje financování? 17

Akce pro rok 2015 s účastí KŠKP a metodiků prevence 18 23. 2. 2015

Akce pro rok 2015 s účastí KŠKP a metodiků prevence 18 23. 2. 2015 Odborný seminář manipulace - premiéra filmu 26. 3. 2015 Národní kulatý stůl 5/2015 Porada pro KŠKP a MP v PPP (2 dny) 6/2015 Závěrečná konference k VYNSPI II 9/2015 Semináře pro žadatele o dotace 9/2015 Seminář pro hodnotitele projektů 10/2014 Porada s KŠKP a metodiky z PPP 10 -11/2014 Krajská kola dotačních komisí 11/2015 Dotační komise MŠMT 11 -12/ 2015 Konference PPRCH

Webové stránky • www. msmt. cz (vzdělávání/speciální vzdělávání/prevence) • http: //prevence-info. cz – informace,

Webové stránky • www. msmt. cz (vzdělávání/speciální vzdělávání/prevence) • http: //prevence-info. cz – informace, příklady dobré praxe, akce, registrace • www. nuv. cz – certifikace programů primární prevence rizikového chování 19

Kontakty – MŠMT • Mgr. Martina Budinská, tel. 234 811 331 martina. budinska@msmt. cz

Kontakty – MŠMT • Mgr. Martina Budinská, tel. 234 811 331 martina. [email protected] cz • Ing. Radka Heřmánková, tel. 234 811 554 radka. [email protected] cz • Mgr. Vladimír Sklenář, tel. 234 811 698 vladimir. [email protected] cz 20

Děkuji Vám za pozornost Mgr. Vladimír SKLENÁŘ odbor vzdělávání oddělení prevence a speciálního vzdělávání

Děkuji Vám za pozornost Mgr. Vladimír SKLENÁŘ odbor vzdělávání oddělení prevence a speciálního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 21