ventasis Ratas gyvenimo kelion Violeta Staniulionien Modulio aktualumas

  • Slides: 14
Download presentation
Šventasis Raštas – gyvenimo kelionė Violeta Staniulionienė

Šventasis Raštas – gyvenimo kelionė Violeta Staniulionienė

Modulio aktualumas - Tikybos mokymas nukreiptas į dvasinį ir kultūrinį asmens ugdymą. - Ugdymo

Modulio aktualumas - Tikybos mokymas nukreiptas į dvasinį ir kultūrinį asmens ugdymą. - Ugdymo turinys orientuotas į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ir būtinų kompetencijų ugdymą. - Atskleidžiamas visuminis Šventojo Rašto vaizdas susiejant su mokinių kasdieniais pasirinkimais bei veiksmų įprasminimu gyvenime

Tikslas Padėti mokiniams atrasti Šventojo Rašto lobius, suvokti Išganymo istorijos eigą, skaityti ir analizuoti

Tikslas Padėti mokiniams atrasti Šventojo Rašto lobius, suvokti Išganymo istorijos eigą, skaityti ir analizuoti Biblijos įvykius ir veikėjų poelgius, gilinti tikėjimą Triasmenio Dievo buvimu ir veikimu, apmąstyti gyvenimo klausimus su Šventuoju Raštu, įsisąmoninti savo religinį tapatumą ir pašaukimą gyventi, kurti atsakingus santykius su Dievu, aplinka, kitais asmenimis ir pačiu savimi

Uždaviniai (1) - suvokti Dievo dovanotą kilnumą ir kitas teikiamas dovanas, - svarstyti tapatybės,

Uždaviniai (1) - suvokti Dievo dovanotą kilnumą ir kitas teikiamas dovanas, - svarstyti tapatybės, religinio sąmoningumo, pašaukimo gyvenimui klausimus, - įsisąmoninti savo reakcijas, žodžius ir veiklą, kad gebėtų sąmoningai ir atsakingai rinktis elgesio ir gyvenimo būdą - suprasti Šventojo Rašto žinią, perduodamas vertybes, - skaityti, analizuoti, interpretuoti Senojo ir Naujojo Testamento įvykius, pasakojimus ir įgytas įžvalgas taikyti gyvenime

Uždaviniai (2) - gilinti žinias apie mylintį Dievą, Jo veikimą žmonijos istorijoje, - aiškinti

Uždaviniai (2) - gilinti žinias apie mylintį Dievą, Jo veikimą žmonijos istorijoje, - aiškinti Jėzaus Kristaus Įsikūnijimo, gyvenimo, mirties, Prisikėlimo įvykius, - atsiliepti į Viešpaties kvietimą priimti Bažnyčią kaip Dievo karalystės ženklą

Modulio kompetencija (1) - Šventojo Rašto kurso kompetencija remiasi mokinių gebėjimais: - klausti ir

Modulio kompetencija (1) - Šventojo Rašto kurso kompetencija remiasi mokinių gebėjimais: - klausti ir ieškoti atsakymų Šv. Rašte - suprasti ir aiškinti Šv. Rašto simbolius - interpretuoti Šv. Rašto tekstus ir juos pristatyti IKT bendrauti ir veikti kartu

Modulio kompetencija (2) - apmąstyti savo gyvenimo ir Dievo veikimo tikrovės pažinimo ryšį ir

Modulio kompetencija (2) - apmąstyti savo gyvenimo ir Dievo veikimo tikrovės pažinimo ryšį ir atsiverti naujumui - stebėti ir kritiškai save analizuoti prisiimant atsakomybę už pasirinkimus - gebėti pozityviai priimti save ir atsakingai gerbiant kito žmogaus orumą bendradarbiauti - įprasminti savo buvimą ir dalyvauti socialinėje veikloje

Modulio kompetencija (3) Modulio kompetencijas sudaro aprašyti mokinių pasiekimai (vertybinės nuostatos, gebėjimai, žinios ir

Modulio kompetencija (3) Modulio kompetencijas sudaro aprašyti mokinių pasiekimai (vertybinės nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas), grindžiami Apreiškimo pažinimu ir tikėjimo atminties aktualizavimu savo gyvenime

Mokinių pasiekimai Laukiami mokinių pasiekimai yra ugdymo ir ugdymosi veiklos rezultatai, pateikiami 4 ugdomosios

Mokinių pasiekimai Laukiami mokinių pasiekimai yra ugdymo ir ugdymosi veiklos rezultatai, pateikiami 4 ugdomosios veiklos srityse: vertybinėse nuostatose esminiame gebėjime dalyko gebėjimuose žiniose ir supratime

Programos ugdomosios veiklos sritys - Klausimai apie Šventąjį Raštą - Dievo ir žmogaus dialogas

Programos ugdomosios veiklos sritys - Klausimai apie Šventąjį Raštą - Dievo ir žmogaus dialogas Senajame Testamente - Jėzaus Kristaus mokymo pažinimas - Atsiliepimas į Bažnyčios kvietimą

Turinio apimtis Temų gairės užrašytos probleminiais klausimais Programa kreipiama į aktyvų ugdymo proceso organizavimą

Turinio apimtis Temų gairės užrašytos probleminiais klausimais Programa kreipiama į aktyvų ugdymo proceso organizavimą

Vertinimas Svarbi vertinimo nuostata – teigiamo mokinių savivertės ir pagarbos kitam asmeniui skatinimas, mąstymo

Vertinimas Svarbi vertinimo nuostata – teigiamo mokinių savivertės ir pagarbos kitam asmeniui skatinimas, mąstymo ugdymas ir gebėjimų lavinimas. Tikybos mokymo(si) pasiekimų vertinimas daugiau yra formuojamasis. Siūloma taikyti kaupiamąjį mokinių veiklos vertinimą

RAMYBĖS KELYJE!

RAMYBĖS KELYJE!

ŠALOM!

ŠALOM!